Press "Enter" to skip to content

Yrityksen tuottoarvo

Substanssiarvo, tuottoarvo ja pääomasijoittajamenetelmä

Substanssiarvo on yksinkertaisesti yrityksen varat vähennettynä veloilla. Tämän heikkoutena on se, ettei substanssiarvo ota käytännössä huomioon yrityksessä olevaa tietotaitoa, joka ilmenee taas tuloksentekokykynä. Yrityksen arvon perustuminen substanssiarvoon soveltuu parhaiten toimintansa lopettavan tai purettavaksi tarkoitetun yrityksen arvon määritykseen.

Pääsääntöisesti yritys, jonka arvossa tuotot on laskettu yhteen alle kahdelta vuodelta, on halpa ja yritys, jonka tuotot on laskettu yhteen yli kuudelta vuodelta, on kallis. Näin on mm. siksi, että yrityskaupassa on lähes aina mukana rahoittajina pankkeja ja Finnvera. Ilman heitä kauppoja ei todellisuudessa syntyisi. Pelkästään omilla rahoilla ei yrityksiä osta juuri kukaan.

Suosituimmat artikkelit

Yrityksen arvoon vaikuttaa moni asia, ja arvonmääritys on haastavaa, ammattilaisen apua vaativaa työtä. Tämä laskuri antaa suuntaa arvon määritykselle. Sen avulla voit karkealla tasolla arvioida, mikä yrityksesi käyttökatteeseen perustuva tuottoarvo olisi historiatietojen (kaksi edellistä tilikautta, T-2 ja T-1, ja kuluva vuosi T) perusteella. Voit täydentää laskelmiasi ennusteilla (T+1, T+2 ja T+3). Muistathan, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta.

Yrityksen arvonmäärityksestä voidaan sanoa, että ei ole yhtä ainoaa ”oikeaa” hintaa. Yritys on eri arvoinen erilaisille ostajille. Se onko mahdollinen ostaja kilpailija, uusi yrittäjä, yrityksen tavarantoimittaja tai asiakas tai yrityksen toimiva johto tai työntekijät vaikuttaa siihen minkä arvoisena he näkevät yrityksen. Kirjoituksessa käsitellään yleisimpiä arvonmääritystapoja.

Yrityksen arvo on se, jonka ostaja on valmis siitä maksamaan. Usein ratkaisevassa asemassa on tuottoarvo, jonka arviointi on haastavaa. Substanssillakin on merkitystä, mutta sen arviointi on yleensä helpompaa. Arvonmäärityksessä samat lainalaisuudet pätevät pitkälti kaikenkokoisissa yrityskaupoissa, yhtälailla myös listatuille yrityksille.

Verkkokoulutus

Tällaisissa tilanteissa omistuksen siirtämiseen usein liittyykin tosiasiallisesti tahtotilaa siirtää varallisuusarvoja markkinaehtoista hintaa alhaisemmin arvoin ja siten verotuksellinen hyväksyttävyys on syytä varmistaa ja asiaan liittyvät veroriskit tunnistaa. Ali- tai ylihinnan verotus voi toteutua peitellyn osingonjaon, lahjaverotuksen, ansiotulon tai luovutus­voittoverotuksen muodossa.

Yrityksen substanssiarvo

Pääsääntöisesti yritys, jonka arvossa tuotot on laskettu yhteen alle kahdelta vuodelta, on halpa ja yritys, jonka tuotot on laskettu yhteen yli kuudelta vuodelta, on kallis. Näin on mm. siksi, että yrityskaupassa on lähes aina mukana rahoittajina pankkeja ja rahoituslaitoksia. Ilman heitä kauppoja ei todellisuudessa syntyisi. Rahoittajien antamat yrityskaupan rahoitukset liikkuvat edellä mainitussa aikahaarukassa. Ostajan on siis maksettava yrityskauppaa varten ottamansa laina takaisin 3–6 vuoden sisällä korkoineen. Siksi puhutaankin yrityskaupan takaisinmaksuajasta.

Käytännön yrityskauppatilanne on kuitenkin hiukan monimutkaisempi, ja pelkkää yrityksen tasetta tarkastelemalla ei aina saada totuudenmukaista arvoa yritykselle. Jälleen virallisessa taseessa näkyvät omaisuuserien arvot ovat verotuksellisia arvoja ja kuvaavat vain verottajan tiedontarpeita. Tähänkin tarvitaan muunlaisia ratkaisuja esimerkiksi siten, että ensin selvitetään myytävien omaisuuserien eli tilojen, tavaroiden, laitteiden ja sijoitusten käyvät arvot eli markkina-arvot.

Substanssiarvo on arvo, joka muodostuisi, kun yrityksen tuotannontekijät myytäisiin ja velat maksettaisiin pois. Eli yhtiön varallisuudesta vähennetään yhtiön vieras pääoma. Pääsääntöisesti substanssiarvo perustuu kuitenkin historiallisiin arvoihin. Niin kutsuttu tasearvo eli substanssiarvo antaa tavanomaisesti liian alhaisen arvon toimivan yhtiön arvosta, ainakin kannattavan yrityksen kohdalla. Substanssiarvoa laskettaessa yrityksen arvoon ei oteta huomioon minkäänlaisia odotuksia tulevaisuuden tuotoille joten se sopiikin parhaiten tappiollisen yrityksen arvonmääritykseen.

Tuottoarvo, substanssiarvo ja markkina-arvo

Tavanomaisesti toisistaan riippumattomien osapuolten välisissä toimissa tavoitteena on pyrkiä määrittämään yrityksen korkein käypä arvo ja yrityksen arvoa lähestytään tuottoarvoperusteisen arvonmäärityksen kautta, jolloin yrityksen arvo perustuu sen odotettuun tuloksentekokykyyn. Tuottoarvoperusteisen arvonmäärityksen lisänä voidaan käyttää markkinaperusteisia arvonmäärityksiä, jotka perustuvat listatuista vertailuyhtiöistä ja toimialalla toteutuneista yrityskaupoista laskettuihin arvostuskertoimiin.

Taseen osalta tarkastelu aloitetaan käyttöomaisuuden arvottamisella. Koneiden ja laitteiden sekä ajoneuvokaluston osalta käyvän arvon määrittäminen on helpohkoa. Kiinteistöjen osalta voidaan hankkia ammattilaisen tekemä arviokirja. Vaikeampaa on määritellä aktivoitujen kustannusten arvo. Tuottavatko aktivoidut t&k-kustannukset tuottoja jatkossa? Entä yrityskaupasta aiheutunut goodwill? Vaihto-omaisuuden kuranttiutta pystytään arvioimaan kiertonopeuden kautta. Myyntisaamisten osalta on syytä arvioida mahdollisten luottotappioiden vaaraa.

Arvonmäärityksen yleisimmät termit ovat substanssi- ja tuottoarvo. Substanssiarvo perustuu yrityksen taseessa näkyvien varojen ja velkojen väliseen erotukseen. Tuottoarvon perustana on kyseessä olevaan yritykseen kohdistuvat tuotto-odotukset. Jos on myymässä tai ostamassa yritystä on hyvä selvittää itselleen mistä hintapyyntö koostuu ja mihin se perustuu.  Esim. mistä johtuu, jos yrityksen hintapyyntö on 1M€, mutta sen tulos vain 50t€. Yrityksen houkuttelevuus kasvaa yleensä jakaumaa tarkastelemalla. Taseesta voi löytyä esim. seuraavat kiinnostavat erät:

Katso myös

Yrityksen tuottoarvo lasketaan yleensä 4-6 vuoden oikaistusta kassavirrasta. Oikaistussa kassavirrassa käytetään markkinahintaisia omistajien palkkoja ja tilavuokria. Myöskin muut tavallisuudesta poikkeavat kertaerät pyritään oikaisemaan. Rahoituslaitokset rahoittavat tulevaa 4-6 vuoden kassavirtaa, jonka aikana heidän pitää saada lainaamansa rahat pois. Erittäin harvoin rahoituslaitokset rahoittavat yli tuottoarvon olevaa markkinahintaista substanssiarvoa.

Yrityksen arvo on monen seikan summa, ja erilaiset näkemykset siitä saattavat kärjistyä suunniteltaessa yrityskauppaa tai sukupolvenvaihdosta. Myyjä, ostaja ja rahoittaja näkevät yrityksen, sen tilanteen, toimintaympäristön ja tulevaisuuden toisistaan poikkeavalla tavalla. Erilaisten näkökulmien vuoksi yrityksen arvoksi ei hevin saa yhtä lukua, vaan arvohaarukan ja sitä selittävät tekijät. Yrityksen oikea arvo on lopulta se, jolla osapuolet kaupan toteuttavat.

Artikkelien selaus

Julkisesti noteeraamattoman yrityksen arvonmääritys voidaan toteuttaa useilla erilaisilla mittareilla, mutta Verottajan ohjeistuksen perusteella yrityksen arvonmääritys tapahtuu perintö- ja lahjaverotuksessa yrityksen substanssi  ja tuottoarvon perusteella.  Substanssi- ja tuottoarvopohjaiseen arvonmääritykseen joudutaan turvautumaan, jos osakkeen arvonmääritystä ei voida tehdä saman yhtiön osakkeista maksettujen eli vertailuluovutuksissa käytettyjen kauppahintojen perusteella.   Kun kyseessä on esimerkiksi pieni perheyritys, ei vertailuluovutuksia kuitenkaan ole usein käytettävissä.

Jokainen osaa suurin piirtein sanoa, minkä arvoinen hänen asuntonsa tai autonsa on. Mutta yllättävän harva yrittäjä tuntee oman yrityksensä markkina-arvon, vaikka se saattaa monesti olla yrittäjän arvokkain omaisuuserä. Miksi näin? Suurin syy on se, että ei ole saatavissa vertailutietoa muiden yritysten hinnoista. Ja jos olisikin, niin ei se kaverin firman myyntihinta yleensä kerro yhtään mitään oman yrityksen arvosta. Siksi tarvitaan arvonmäärityslaskelmia, kun yrityskauppaa lähdetään hieromaan.

Pörssiyhtiön ja sopimusmarkkinayhtiön osakkeen verotusarvon määrittämistä koskeva säännös on peräisin ajalta, jolloin arvopaperimarkkinalain mukainen jatkuva tiedonantovelvollisuus ei koskenut muita kuin edellä tarkoitettuja yhtiöitä. Arvopaperimarkkinalaissa ei myöskään ollut säännöksiä edellytyksistä, joiden täyttyessä arvopaperi saadaan liikkeeseenlaskijan hakemuksestakin ottaa muun julkisen kaupankäynnin, kuten meklarilistalla tapahtuvan kaupankäynnin, kohteeksi.

Ajankohtaista tietoa sukupolvenvaihdoksista

Tätä kirjoitettaessa Yhteiskuntasopimus on saatu maaliin. Valitettavasti yrittäjien edustajaa ei noihin pöytiin tiettävästi taaskaan kutsuttu, joten sinällään tarpeelliset uudistukset on aika pitkälti tehty isojen yritysten lähtökohdista, kuten aina. Hienoa, että asioista on sovittu ja osin senkin seurauksena ilmapiiri on vuosien jälkeen kääntynyt varsin positiiviseksi. Samaan aikaan olemme saaneet varsin myönteisiä talousuutisia, jotka ovat piristäneet erityisesti koko Varsinais-Suomen taloutta. Positiivista pöhinää on havaittavissa eri suunnilla.