Press "Enter" to skip to content

Yrityksen tulovero 2019

Osakeyhtiön verotus

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, jota verotetaan 20 prosentin yhteisöverokannan mukaan. Verotus kohdistuu nettotuloon, ts. veronalaisiin tuloihin vähennettynä elinkeinotoiminnan menoilla, poistoilla ja vieraan pääoman menoilla. Tulo verotetaan osakeyhtiön tulona, joka ei sellaisenaan vaikuta osakkaan verotukseen. Osakeyhtiö voi maksaa osakkailleen palkkaa ja luontoisetuja.

Tuloverotus — muut sivut

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan sekä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulos verotetaan kokonaan omistajayrittäjän tulona. Yritystulo jaetaan omistajayrittäjällä pääoma- ja ansiotuloon. Pääomatuloveroprosentti on 30 % (verovuodesta 2016 alkaen > 30 000 e / 34%). Ansiotuloja verotetaan progressiivisesti. Myös maatalousyrittäjän maatalouden tulos jaetaan vastaavasti pääoma- ja ansiotuloon.

Yhteisövero ei koske kaikkia yhtiöitä

Yrityksesi tuloverotukseen vaikuttaa sen yritysmuoto. Jos sinulla on osakeyhtiö tai osuuskunta, tulovero maksetaan yrityksesi verotuksessa. Muissa yritysmuodoissa maksat yrityksesi tuloveron henkilökohtaisessa verotuksessasi. Tee veroilmoitus tuloverotusta varten vuosittain. Tulovero maksetaan yleensä ennakkoverona, jota täydennetään tarvittaessa.

Maksamattomatkin ennakot lasketaan hyväksi

Verotusmenettelystä puhuttaessa katseet kääntyvät verotusmenettelylakiin, josta sekä veroilmoittamisessa että verotuksen toimittamisessa noudatettavat säännöt löytyvät. Ja kun sinne katsoo, niin huomaa, että lakia on muutettu 1.5.2018 voimaan tulleella lain muutoksella (L 15/2018).  Muitakin lakimuutoksia verotusmenettelyn uudistamiseksi on annettu, mutta tämä on niistä keskeisin ajatellen verotuksen yksilöllistä päättymistä. Uusia säännöksiä sovelletaan vuodelta 2018 toimitettavasta verotuksesta lähtien.

Yritysjärjestelyt – verotuksen, osakeyhtiölain ja kirjanpidon näkökulmista | Etäkoulutus

Suurena huolenaiheena ovat yritysten investoinnit, jotka ovat Teknologiateollisuuden yrityksissä  pudonneet reaalisesti kolme  miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008. Suomen talouden ja verotulojen kasvun edellytyksenä on investointien lisääntyminen. Yrityksillä ja omistajilla ei ole nykyisellään todellista verotuksellista kannustinta investoida omaan kotimaahan pitkäjänteisesti.

Hakulomake

Veronkiertodirektiivi tulee voimaan 31.12.2018. Sen myötä korkojen vähennysoikeuden rajoitukset koskevat jatkossa konsernitilanteissa myös ulkopuolisten tahojen, esimerkiksi pankkien, antamien lainojen korkoja. Rajoitus tulee kuitenkin voimaan vasta kun näitä ulkopuolisia nettokorkomenoja on yli 3 milj. euroa. Samalla korkomenojen käsite laajentuu ja nykyisessä lainsäädännössä oleva tasetesti poistuu. Samassa yhteydessä muutetaan väliyhteisölainsääntöä. Nämä muutokset koskevat vuoden 2019 verotusta.

Faktaa Virosta – yrityksen perustaminen, yritysmuodot, tilintarkastus, verotus

Yrityksen perustaminen ja tietyt perusperiaatteet poikkeavat suomalaisesta. Yritystoiminnan aloittaminen Virossa on suhteellisen helppoa. Sijoittajien luottamus Viroon on kasvanut ja kaupankäynti, kommunikaatio ja työlainsäädäntö ovat joustavia. Ulkomaalaisilla on samat oikeudet kuin paikallisilla yrityksillä sekä mahdollisuus ostaa ja omistaa kiinteistöjä ja maata. Virossa toimii paljon sekä suuria että pieniä suomalaisomisteisia yhtiöitä. Erilaisten paikallisten verkostojen kautta saa tietoa ajankohtaisesta lainsäädännöstä, talouden kehityksestä sekä hyödyllisiä kontakteja.

Pääomatulon veroprosentti

Ulkomailta saaduista osingoista peritään yleensä lähdevero ulkomailla, joka taas hyvitetään Suomen verotuksessa. EU-maan tai valtion, jonka kanssa Suomella on osinkoihin liittyvä verosopimus, osinkojen verotus toteutuut samalla tavalla kuin kotimaisissakin osakkeissa eli 85% osingoista on veronalaista pääomatuloa ja 15% verovapaata. Listaamattoman ulkomaisen osakeyhtiön jakaman osingon verotus käyttäytyy myös samoin kuin Suomessa.

Listatun osakeyhtiön verovapaata tuloa ovat toisen listatun yhtiön sille jakamat osingot. Myös listaamattoman yhtiön listatusta yhtiöstä saama osinko on verovapaata tuloa, jos listaamaton yhtiö omistaa osinkoa jakavan listatun yhtiön osakepääomasta vähintään 10 prosenttia. Mikäli omistusehto ei täyty, on listaamattoman yhtiön listatulta yhtiöltä saama osinko kokonaan veronalaista tuloa. Sijoitusomaisuuteen (EVL 11 §) kuuluvista osakkeista saatu osinko on kuitenkin aina 75 prosenttisesti veronalaista ja 25 prosenttisesti verovapaata tuloa.

Eri yhtiömuotoja verotetaan hyvinkin eri tavalla

Yrittäjän henkilökohtaisessa verotuksessa ja yritykseen kohdistuvassa veroriskissä olennaisessa osassa ovat erilaiset etuudet, joita yrittäjä saa yrityksestä. Tällaisia ovat muun muassa auto- ja asuntoetu sekä yrityksen mahdollisesti omistamat varsinaiseen yritystoimintaan kuulumattomat loma-asunnot ja veneet, joiden käyttö voidaan katsoa luontoiseduksi yrittäjälle.

Mitä edustuskulut ovat?

Edustusmenoina pidetään Verohallinnon ohjeen mukaan asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan vaikuttaviin henkilöihin kohdistuvia vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneita menoja, joilla elinkeinonharjoittaja pyrkii uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen taikka muutoin toiminnan edistämiseen. Edustusmenot kohdistuvat yhtiön ulkopuolisiin tahoihin.

Esimerkiksi joidenkin verosopimusten mukaan itsenäinen ammatinharjoittaja on verovelvollinen Suomessa harjoitetusta toiminnasta myös silloin, kun hän työskentelee Suomessa yli 6 kuukautta (183 päivää) 12 perättäisen kalenterikuukauden aikana, vaikka kiinteää toimipaikkaa ei muodostu. Näin tapahtuu mm. Virosta, Latviasta Liettuasta ja Pohjoismaista tuleville toiminimiyrittäjille.

Vasemmistoliiton mallissa tuloverotuksen progressiota lisätään. Keski- ja varsinkin pienituloisten verotusta kevennetään. Kunnallisveron pienentyneet tuotot korvataan kunnille. Suurituloisimpien valtionverotusta kiristetään maltillisesti: lisäämme voimassa olevaan tuloveroasteikkoon uuden, yli 100 000 euroa tienaavien veroluokan, jossa vero alarajan ylittävästä tulosta on 34 prosenttia.

Kiky-sopimuksessa sovittiin 0,4 prosenttiyksikön suuruisesta työnantajien eläkevakuutusmaksun alennuksesta. Eläkejärjestelmää kompensoidaan vastaavan suuruisella työntekijän eläkevakuutusmaksun korotuksella. Työntekijän pakolliset maksut eivät kuitenkaan järjestelyn vuoksi muutu, koska työttömyysvakuutusmaksua voidaan alentaa hyvän työllisyystilanteen vuoksi vastaavalla 0,4 prosenttiyksiköllä.

4) erillisenä verovelvollisena verotettavasta kuolinpesästä saatu osuus kuolinpesän tulosta eikä yhtymän osakkaan hänen veronalaiseksi tulokseen katsotun tulo-osuuden lisäksi saama voitto-osuus yhtymästä eikä myöskään tulo, jonka ulkomaisen kuolinpesän Suomessa asuva osakas on saanut osuutena kuolinpesän tulosta siltä osin kuin kuolinpesä on velvollinen suorittamaan mainitusta tulosta veroa täällä;

Mikkeliläinen, yrittäjävetoinen, yksilöllisesti palveleva tilitoimisto

Yritysten ja yhteisetuuksien ennakonkannon menettely on muuttunut vaiheittain v. 2018 aikana, siten että ennakkoveroja ei voi enää täydentää korottomasti tilikauden päättymisen jälkeen kuin yhden kalenterikuukauden ajan. Esimerkki: yrityksen tilikausi on kalenterivuosi, ennakkoa voi täydentää ilman korkoseuraamuksia tammikuun loppuun saakka. Helmikuun alusta jäännösverolle lähtee juoksemaan niin sanottu huojennettu viivästyskorko, joka on 2 %.