Press "Enter" to skip to content

Yrityksen todellinen arvo

Laske yrityksesi arvo

Yrityksen arvoon vaikuttaa moni asia, ja arvonmääritys on haastavaa, ammattilaisen apua vaativaa työtä. Tämä laskuri antaa suuntaa arvon määritykselle. Sen avulla voit karkealla tasolla arvioida, mikä yrityksesi käyttökatteeseen perustuva tuottoarvo olisi historiatietojen (kaksi edellistä tilikautta, T-2 ja T-1, ja kuluva vuosi T) perusteella. Voit täydentää laskelmiasi ennusteilla (T+1, T+2 ja T+3). Muistathan, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta.

Kumppanisisältö

Yrityksen arvo on vain harvoin sama kaikille ostajille. Toteutunut yrityskauppa ratkaisee hinnan. Kumpi olisi valmis maksamaan Outokummusta enemmän, Rautaruukki vai UPM? Rautaruukille kaupasta voisi olla strategista arvoa, mutta täysin toiselta toimialalta olevalle ostajalle puhuttaisiin korkeintaan hinnasta, joka saataisiin transaktiokulujen jälkeen, kun omistus realisoitaisiin välittömästi. Yrityksen arvo on usein myös eri ostajalle kuin myyjälle.

Yrityksen arvonmääritys

Substanssiarvo on arvo, joka muodostuisi, kun yrityksen tuotannontekijät myytäisiin ja velat maksettaisiin pois. Eli yhtiön varallisuudesta vähennetään yhtiön vieras pääoma. Pääsääntöisesti substanssiarvo perustuu kuitenkin historiallisiin arvoihin. Niin kutsuttu tasearvo eli substanssiarvo antaa tavanomaisesti liian alhaisen arvon toimivan yhtiön arvosta, ainakin kannattavan yrityksen kohdalla. Substanssiarvoa laskettaessa yrityksen arvoon ei oteta huomioon minkäänlaisia odotuksia tulevaisuuden tuotoille joten se sopiikin parhaiten tappiollisen yrityksen arvonmääritykseen.

Aiheeseen liittyvää

Tuottoarvon pohjautuvat menneiden vuosien ja erityisesti uusimpiin virallisiin tuloslaskelmiin. Jotta näistä saadaan mahdollisimman oikea tulos tulevien vuosien tulosennusteita varten, laskelmaan täytyy tehdä korjauksia eli ns. oikaisuja. Viralliset laskemat on tehty verotusta varten, eivätkä ne anna aina oikeaa kuvaa yrityksen rahantekokyvystä. Oikaisut voivat parantaa tai huonontaa virallista tulosta, mutta ne on silti tehtävä. Tässä asiantuntija-apu on usein tarpeen.

Jätä yhteydenottopyyntö

Yrityksen arvon määritykseen käytetään hyvin erilaisia tunnuslukuja ja argumentteja, mutta loppujen lopuksi yrityksen arvo on hyvin yksiselitteinen. Arvo kuvaa arvioijan näkemyksiä tulevaisuuden tuotoista. Kauppaa tehtäessä kuitenkin epävarmuus tulevaisuuden tuotoista vaikeuttaa oikean arvon määrittämistä. Tulevia tuottoja ei voi todistaa faktana kuin vasta jälkikäteen, jolloin on helppo laskea toteutuneiden lukujen perusteella, mikä olisi ollut yrityksen oikea arvo kaupantekohetkellä.

Ota yhteyttä

Matti Kivilammi toimii TietoAkseli Yhtiöihin kuuluvassa Vinanssi Corporate Financessa analyytikkona. Hänellä on 10 vuoden työtausta ja yli 500 yritysanalyysin kokemus rahoittajaorganisaatioiden kuten Finnveran ja TEKESin/Business Finlandin palveluksesta. Omistajanvaihdoksiin ja yritysten arvon muodostumiseen hänelle on kertynyt muun muassa näkemystä noin 100 rahoitetun omistusjärjestelyn kautta.

Yrityksen arvonmääritys laadukkaasti ja sopivasti mitoitettuna

Yrityksen arvon muodostumisen ymmärtäminen ja sen kasvattaminen ovat olennaista tietoa yrityksen omistajille. Kun olet myymässä tai ostamassa yritystä, voi yrityksen arvonmääritys olla haastava asia, johon on tarkoituksenmukaista saada riippumattoman osapuolen näkemys päätöksenteon tueksi.

Varasto on monessa yrityksessä haasteellinen asia. Varasto saattaa kasvaa liian suureksi, koska toisinaan voi vaan tulla virheinvestointeja, jotka jäävät suurimmalta osalta varastoon, eikä niitä saadakaan myydyksi. Entä jos varaston joutuukin myymään alella, jolloin katteet voivat jäädä heikoiksi? Mitä tapahtuu, jos myyt koko ajan alella? Liikevaihto ja myynti voivat kyllä kasvaa, mutta tulos putoaa.

Edut yrityksellesi ja organisaatiollesi:

Esimiehen ensimmäinen tehtävä on näyttää tekemiselle suunta ja toinen saada porukka liikkumaan tuohon suuntaan. Vain neljä prosenttia motivoituu tuloskeskeisestä, valtaa korostavasta arvomaailmasta ja rohkeasti kohti uutta haluaa matkata kuusi prosenttia suomalaisista. Silti esimiehen tulee osata vakuuttavasti kertoa, miksi on niin tärkeätä kehittää asioita”, arvioi Martti Puohiniemi, joka on tutkinut ja ollut mukana lähes 40 yrityksen arvoprosessissa.

Liukuvalla valuaatiolla (Ratchet) rahoittaja ja startup voivat sopia siitä, että startupin valuaatio kytketään yrityksen esittämien tavoitteiden täyttymiseen. Käytännössä usein toimitaan siten, että osapuolet sopivat korkeammasta alustavasta valuaatiosta, jota sovitun laskukaavan mukaisesti takautuvasti alennetaan (antamalla sijoittajalle maksuttomasti lisää osakkeita), jos startup ei pääse esittämiinsä tavoitteisiin.

Nämä kolme ihmistyyppiä rikastuvat todennäköisimmin

Paraskaan yritysanalyysi ei pysty kertomaan osakkeen todellista arvoa eikä luotettavaa hinnan vaihteluväliä, vaan ainoastaan karkean suuntaa-antavan arvion. Tässä mielessä kuka tahansa on pätevä arvioimaan yrityksen arvoa. Itse luotan kuitenkin analyyseihin, jotka selvittävät yrityksen näkymiä, suorituskykyä, kilpailuetua ja –asemaa, koska parempaakaan tietoa ei ole saatavilla.

Asiakkaan kokema arvo (customer perceived value) on asiakasymmärryksen keskiössä. Ymmärtääkseen nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaitaan tulee organisaation selvittää, miten yrityksen tuottama arvo asiakkaan mielessä muodostuu. Tämä auttaa ohjaamaan tuotekehitystä ja asiakkuuden hallintaa – osumatarkkuus paranee, kun tiedetään mihin tähdätä.

Osuuskuntien osakkeet

Hyvät, motivoituneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Korvaamaton sellainen. Toki, työntekijän lähtiessä tilalle voidaan palkataan uusi, ehkä jopa laajemman taitorepertuaarin omaava osaaja, joka korvaa edeltäjänsä. Mutta työntekijän arvo yritykselle on muutakin kuin taidot tai kokemus paperilla. Valitettavan usein HR tai yritysjohto kuitenkin unohtaa työntekijän todellisen arvon.

Kuten kirjoituksiani pidempään seuranneet tietävät, pidän itseäni kyllä arvosijoittajana, mutta en käsitteen perinteisessä merkityksessä. En metsästä pörssistä pelkästään vakaita ”osinkokoneita”, jotka olisi hinnoiteltu alle tasearvonsa. Pidän itseäni arvosijoittajana siksi, että etsin laadukkaita yrityksiä, joiden hinta on pörssissä alle yhtiöiden todellisen arvon. Puhun itse mieluummin laatusijoittamisesta, joka on mielestäni kuvaavampi termi. Joku voisi kutsua minua myös moderniksi arvosijoittajaksi, joku toinen GARP-sijoittajaksi (growth at the reasonable price).

Sivukartta

Inventaarin tarkoitus on saada taseeseen varastolle todellinen arvo, jonka perusteella varaston muutos voidaan laskea (verrataan edelliseen inventaarioarvoon, alkavalla yrityksellä edellinen arvo = 0). Lasketulla varaston muutoksella korjataan tuloslaskelman ostomenoja, jotta tilikaudelle kohdistuisivat vain tilikauden myyntejä vastaavat ostot. Tilikauden aikanahan kirjanpitoon kirjataan kaikki ostot kulumassa olevan tilikauden kuluiksi, ja näitä kirjauksia sitten viimeistään tilinpäätöksessä oikaistaan «varaston muutoksella».

Hakulomake

Jatkuva kehittyminen
Sodexolaiset pyrkivät joka päivä parhaimpaansa – osana tiimiä. Ylitämme odotukset, kehitämme toimintaamme ja uskallamme olla aloitteellisia. Jokaisella on oikeus kyseenalaistaa vallitsevat toimintatavat. Edistys vaatii sekä onnistumisten että epäonnistumisten tunnistamista. Jatkuvaa uudistumista tarvitaan, jotta voimme ennakoida asiakkaidemme tulevia tarpeita ja vastata niihin. Yritys voi kehittyä yhteisönä vain, kun jokainen yhteisön jäsen kehittyy yksilönä.

Arkisto

Kun omaisuutta vakuutetaan, sille tulee määrittää arvo, josta se vakuutetaan. Tätä arvoa kutsutaan omaisuusvakuutuksissa vakuutusarvoksi. Oikea vakuutusarvo määritellään erikseen kullekin vakuutukselle ja vakuutuskohteelle. Yleisimmin käytetyt vakuutusarvot ovat jälleenhankinta-arvo, päivänarvo tai käypä arvo. Näitä ei tule sekoittaa kaupallisessa toiminnassa käytettäviin osto- ja myyntihintoihin.