Press "Enter" to skip to content

Yrityksen arvonmääritys

Laske yrityksesi arvo

Yrityksen arvoon vaikuttaa moni asia, ja arvonmääritys on haastavaa, ammattilaisen apua vaativaa työtä. Tämä laskuri antaa suuntaa arvon määritykselle. Sen avulla voit karkealla tasolla arvioida, mikä yrityksesi käyttökatteeseen perustuva tuottoarvo olisi historiatietojen (kaksi edellistä tilikautta, T-2 ja T-1, ja kuluva vuosi T) perusteella. Voit täydentää laskelmiasi ennusteilla (T+1, T+2 ja T+3). Muistathan, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta.

Miten verottaja laskee yrityksesi arvon?

Pääsääntöisesti yritys, jonka arvossa tuotot on laskettu yhteen alle kahdelta vuodelta, on halpa ja yritys, jonka tuotot on laskettu yhteen yli kuudelta vuodelta, on kallis. Näin on mm. siksi, että yrityskaupassa on lähes aina mukana rahoittajina pankkeja ja Finnvera. Ilman heitä kauppoja ei todellisuudessa syntyisi. Pelkästään omilla rahoilla ei yrityksiä osta juuri kukaan.

Yrityksen keskeisin tavoite on tuottaa yrityksen omistajille lisää arvoa. Arvonmääritystä tarvitaan liike-elämässä esimerkiksi rahoitus- ja sijoitusneuvotteluissa, yrityskaupoissa ja sukupolven vaihdoksissa. Yrityksen arvon voi määrittää monella tavalla. Käytännön työ yritysjärjestelykentässä osoittaa, että tyypillisesti yritysten ostajat arvioivat arvon käyttökatteen, liikevoiton tai tuloksen perusteella.

Aiheeseen liittyvää

Substanssiarvo on arvo, joka muodostuisi, kun yrityksen tuotannontekijät myytäisiin ja velat maksettaisiin pois. Eli yhtiön varallisuudesta vähennetään yhtiön vieras pääoma. Pääsääntöisesti substanssiarvo perustuu kuitenkin historiallisiin arvoihin. Niin kutsuttu tasearvo eli substanssiarvo antaa tavanomaisesti liian alhaisen arvon toimivan yhtiön arvosta, ainakin kannattavan yrityksen kohdalla. Substanssiarvoa laskettaessa yrityksen arvoon ei oteta huomioon minkäänlaisia odotuksia tulevaisuuden tuotoille joten se sopiikin parhaiten tappiollisen yrityksen arvonmääritykseen.

Tavanomaisesti toisistaan riippumattomien osapuolten välisissä toimissa tavoitteena on pyrkiä määrittämään yrityksen korkein käypä arvo ja yrityksen arvoa lähestytään tuottoarvoperusteisen arvonmäärityksen kautta, jolloin yrityksen arvo perustuu sen odotettuun tuloksentekokykyyn. Tuottoarvoperusteisen arvonmäärityksen lisänä voidaan käyttää markkinaperusteisia arvonmäärityksiä, jotka perustuvat listatuista vertailuyhtiöistä ja toimialalla toteutuneista yrityskaupoista laskettuihin arvostuskertoimiin.

Määritellään yrityksen arvo miten tahansa, alarajana voidaan pitää yrityksen omaisuuden jälleenmyyntiarvoa (likvidaatioarvo), eli sitä mitä jää jäljelle, kun yrityksen omaisuus myydään ja velat maksetaan pois. Verottaja tosin pitää yrityksen käyvän arvon alarajana ns. substanssiarvoa, josta saadaan karkea näkemys vähentämällä yrityksen velat yrityksen varoista. (Tarkemmin substanssiarvoa määriteltäessä kirjanpidon lukuihin on tehtävä joitakin oikaisuja.)

Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää selainohjelmalta Javascriptin hyväksymistä.

Yrityksen omistajalle tulee eteen tilanteita, joissa joutuu puntaroimaan oman yrityksensä arvoa. Jos omistat pienen tai keskisuuren yrityksen ja harkitset sen myyntiä kiinnostuneelle ostajalle tai osakkuuksien jakamista, oletko selvillä yrityksesi tämänhetkisestä arvosta? Kun teetät arvonmäärityksen riippumattomalla ulkopuolisella yritysanalyytikolla, saat kattavan ja luotettavan kuvan yrityksesi liiketoiminnan tai osakekannan käyvästä arvosta. 

Tunnuslukujen perusteella voidaan ryhtyä mallintamaan yrityksen näkymiä esimerkiksi viideksi vuodeksi eteenpäin. Skenaarioita tehdään useita riippuen siitä, miten kyseisen toimialan ja yleisen taloustilanteen voidaan arvioida parhaimmillaan ja pahimmillaan kehittyvän. Lopputuloksena on lukuarvoja, joiden pohjalta pystytään ennakoimaan yrityksen tulevia tuottoja.

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat tueksesi laajan ja vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän verkoston, edunvalvonnan ja monet hyödylliset palvelut.

KoulutusOnline on monipuolinen kokoelma verkkokoulutuksia elinikäisen oppimisen tueksi. Kauppakamarin omat asiantuntijat ja vahva asiantuntijaverkosto kouluttavat muun muassa työsuhdeasioissa, taloushallinnossa ja itsensä kehittämisessä. Verkkokoulutusten avulla voit päivittää osaamistasi ja opiskella helposti uutta missä ja milloin vain, kaikilla päätelaitteilla.

Käytännön yrityskauppatilanne on kuitenkin hiukan monimutkaisempi, ja pelkkää yrityksen tasetta tarkastelemalla ei aina saada totuudenmukaista arvoa yritykselle. Jälleen virallisessa taseessa näkyvät omaisuuserien arvot ovat verotuksellisia arvoja ja kuvaavat vain verottajan tiedontarpeita. Tähänkin tarvitaan muunlaisia ratkaisuja esimerkiksi siten, että ensin selvitetään myytävien omaisuuserien eli tilojen, tavaroiden, laitteiden ja sijoitusten käyvät arvot eli markkina-arvot.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää

Valinta eri laskentamenetelmien välillä tehdään arvonmäärityksen käyttötarkoituksen ja asiakkaan tavoitteiden mukaan. Arvonmääritys perustuu usein ennusteisiin ja oletuksiin. Siten arvonmäärityksen lopputulema vaihtelee sen mukaan, mitä laskentaperusteita on käytetty. Arvonmäärityksessä käytetty tuotto-odotus vaikuttaa merkittävästi arvonmäärityksen lopputuloksena saatavaan arvoon. Tuotto-odotukseen vaikuttavat esimerkiksi ostajan tuottovaatimus sekä toimialan riskisyys. Mitä korkeampi tuotto-odotus on, sitä matalammaksi jää arvonmäärityksen lopputulemana saatava yrityksen arvo.

Vinanssi Corporate Financen partneri Petri Korkiamäki on KHT-tilintarkastaja. Petri toimi aiemmin mm. EY:n (Ernst & Young) Sisä-Suomen aluejohtajana ja Jyväskylän toimiston vetäjänä vuosina 2010 – 2016 sekä tilintarkastajana ja M&A  -asiantuntijana KPMG:llä ja PwC:llä vuosina 1997-2007. Petrillä on laajaa kokemusta konsernitilinpäätössäännöksistä, IFRS – standardeista ja – tilinpäätössäännöksistä.

Yrityksen arvonmääritys laadukkaasti ja sopivasti mitoitettuna

Yrityksen arvon muodostumisen ymmärtäminen ja sen kasvattaminen ovat olennaista tietoa yrityksen omistajille. Kun olet myymässä tai ostamassa yritystä, voi yrityksen arvonmääritys olla haastava asia, johon on tarkoituksenmukaista saada riippumattoman osapuolen näkemys päätöksenteon tueksi.

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Paljonkohan tästä saisin, jos nyt myisin? Usein yrittäjät esittävät muun keskustelun lomassa osittain retorisen kysymyksen. Toisinaan taustalla saattaa olla ajatus ”hintalapun laittamisesta” omalle elämäntyölleen tai konkreettinen myyntiprosessin aloitus esim. eläköitymisen vuoksi. Yrityksen arvo määräytyy lopullisesti aina markkinoilla ostajan ja myyjän välillä. Se on se arvo, jolla kauppa syntyy. Arvon määritykseen on olemassa useita laskennallisia menetelmiä, joista seuraavaksi tarkastellaan muutamia.

Tilaa Arvoraportti

Osakeanti, osakkeiden ja yhtiöosuuksien kauppa tai lahjoitus tarvitsee taustakseen useimmiten yhtiön arvonmäärityksen, vaikka luovutukselle olisikin ennalta mietitty hinta tai arvo, koska verotuksessa luovutushintaa verrataan käypään arvoon. Verohallinto on antanut oman ohjeen koskien varojen arvostamista perintö- ja lahjaverotuksessa ja ohjeessa on omana kohtanaan yritysvarallisuuden arvostaminen.

Tämä kokoelma

Ulkopuolista omaa pääomaa kerätessä usein sorrutaan arvon maksimointiin. Diluutio eli omistuksen laimentuminen on pahasta. Siksi vedätetään firman arvo tappiin. Mitä jos liiketoimintasuunnitelma ei toteudukaan? Lisää pääomaa saattaa olla tarjolla, mutta pahimmillaan edellistä rahoitusta matalammalla arvostuksella. Jos taas yritys menestyy, voi arvostus nousta puolestaan liian kovaksi seuraavaa rahoituskierrosta ajatellen. Arvonmäärityksen kanssa kannattaa olla järkevä ja ainakin yrittää ottaa huomioon eri skenaariot.

Täsmätietoa verotuksesta

Tuottoarvo puolestaan lasketaan yhtiön kolmen viimeisen tilikauden tuloslaskelmien tuloksien perusteella poistaen kuitenkin tuloksista satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot samoin kuin yrittäjän laskennallinen palkka, jollei palkkaa ole nostettu. Myös yhtiön laskennalliset tuloverot vähennetään tuloksesta. Näiden kolmen tilikauden oikaistuista tuloksista lasketaan keskiarvo, joka pääomitetaan 15 prosentin korkokannalla.