Press "Enter" to skip to content

Yrittäjän vähennykset verotuksessa

Markkinointi- ja edustuskulut

ATK-ohjelmat, ohjelmistot
Yleensä poistetaan 10 vuoden aikana tasapoistoin. Itse tehdyt ohjelmat yhdellä kertaa tekovuoden kuluina. Mikäli ohjelman käyttöaika on lyhyempi, hankintameno poistetaan lyhyemmässä ajassa tasapoistoin. Yleensä tietokoneohjelmien käyttöaika on huomattavasti lyhyempi kuin kymmenen vuotta. Tietokoneen mukana tulleet ohjelmat poistetaan koneen mukana joko hankintavuoden kuluna tai 25 % poistoin tai tasapoistoin. (Kaikki yritysmuodot.)

Seuraa meitä

Autokuluista vähennyskelpoisia ovat ne kulut, jotka liittyvät elinkeinotoiminnan ajoihin. Elinkeinotoiminnan ajoja ovat kaikki ne ajot, jotka suoraan liittyvät elinkeinotoimintasi harjoittamiseen. Elinkeinotoiminnan ajoa eivät ole ne matkat, jotka teet asunnolta varsinaiselle toimipaikallesi. Vähennä ne esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä kuten palkansaaja asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina.

Toiminimen verovähennykset – mitä kuluja toiminimi voi vähentää?

Leikitään, että olet luunkova konsultti, joka pitkän työrupeaman päätteeksi laskuttaa asiakkaalta toiminimelleen 10 000 euroa ja arvonlisäveron (24% eli 2400 euroa) päälle. Toiminimesi tilillä on nyt 12 400 euroa, joista 10 000 euroa on sinun tienestejäsi ja 2400 euroa on arvonlisäveroa, jonka tilität myöhemmin kiltisti valtion kassaan.

Yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja on henkilö, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa välittömästi omissa nimissään. Liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei voi nostaa palkkaa. Elinkeinotoiminnasta syntyvä yritystulo jaetaan verotuksessa pääomatuloksi ja ansiotuloksi. Jako perustuu yrityksen nettovarallisuuteen, jolla yksinkertaistettuna tarkoitetaan yritystoiminnan varojen ja velkojen erotusta.

Yhtiöosuuden hankintalainan korko

Asunto on ilmoitettava kuitenkin vain silloin, kun sinua ei työeläkelainsäädännön mukaan pidetty yhtiöön työsuhteessa olevana silloin, kun osakeyhtiön tilikausi vuonna 2017 päättyi. Osakasta, jota ei työeläkelainsäädännön mukaan pidetä yhtiöön työsuhteessa olevana, kutsutaan Verohallinnon ohjeissa yrittäjäosakkaaksi. Osakas on yrittäjäosakas, jos hän työskentelee osakeyhtiössä johtavassa asemassa ja omistaa yksin yli 30 % tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä.

Kevytyrittäjän verovähennykset voivat tuntua aluksi vaikealta hahmottaa, sillä yksiselitteistä ohjetta niihin ei sellaisenaan ole olemassa, ainakaan toistaiseksi. Muutamista verovähennysoikeuksista kevytyrittäjä jää ulkopuolelle, mutta toisia vähennysoikeuksia on kuitenkin olemassa. Kun otat asioista selvää, säästät myös selvää rahaa. Olemme koonneet alle selvityksen, josta selviävät kevytyrittäjän verovähennykset.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan eli ns. toiminimen tulos lasketaan elinkeinoverolain säännösten mukaan vähentämällä veronalaisesta tulosta sen hankkimisesta aiheutuneet menot. Mahdollisten aikaisempien vuosien elinkeinotoiminnan tappioiden vähentämisen jälkeen saadaan verotettava tulo, josta on vuodesta 2017 alkaen vähennetty verotuksessa viisi prosenttia (yrittäjävähennys). Yrittäjävähennyksen vähentämisen jälkeen laskettu yritystulo jaetaan verotettavaksi yrittäjän henkilökohtaisena ansio- tai pääomatulona.

Mitä edustuskulut ovat?

Edustusmenoina pidetään Verohallinnon ohjeen mukaan asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan vaikuttaviin henkilöihin kohdistuvia vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneita menoja, joilla elinkeinonharjoittaja pyrkii uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen taikka muutoin toiminnan edistämiseen. Edustusmenot kohdistuvat yhtiön ulkopuolisiin tahoihin.

11.1 Autovero

Päätöstä autoveron palauttamisesta voi hakea myös ennakkoon eli ennen kuin auto on rekisteröity hakijan nimiin tai jo ennen auton hankkimista. Ennakkohakemukseen on liitettävä lääkärintodistus, kopio hakijan/kuljettajan ajokortista sekä yksityiskohtainen selvitys auton käyttötarpeesta. Jos perusteena on työn hoitaminen, tarvitaan työnantajan todistus, jossa selvitetään työsuhteen kesto, työmatkan pituus, mahdollisuus yleisten kulkuneuvojen käyttöön sekä auton tarve työmatkalla ja työn hoitamisessa.

Kevytyrittäjyys = laskutuspalvelu

Kevytyrittäjyyspalveluita kutsuttiin alun perin laskutuspalveluiksi. Nimi kuvaa hyvin palveluiden perusluonnetta, koska toimintamalli perustuu laskujen välittämiseen. Laskutuspalvelu asettuu yrittäjän ja tämän asiakkaan väliin. Hoitaen asiakkaan suuntaan laskutuksen ja yrittäjälle laskutuksesta (ja sitä kautta yrittämisestä) syntyvän byrokratian, “palkanlaskennan” ja verotuksen muodossa.

Kun avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö perustetaan, yhtiömiesten on tehtävä kirjallinen yhtiösopimus. Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi yhtiömiestä ja kommandiittiyhtiössä on vähintään yksi vastuunalainen ja yksi äänetön yhtiömies. Avoimen yhtiön yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten asema on sama. Äänetön yhtiömies toimii ainoastaan sijoittajana. Hänellä ei ole valtuuksia toimia yhtiön puolesta, eikä hän vastaa yhtiön velvoitteista.

Verotuksen keinoin on mahdollista lisätä työllisyyttä. Kun yritysten verotus viritetään oikeudenmukaiseksi, se kannustaa palkkaamaan. Yrittäjänaiset ajavat yrittäjyyttä tukevaa verotusta, kuten arvonlisäverotuksen alarajan nostoa ja viiden prosentin yrittäjävähennyksen säilyttämistä.  Liiton tavoitteena on alarajan nosto nykyisestä 10 000 eurosta 30 000 euroon ja alarajahuojennuksen nosto nykyisestä 30 000 eurosta 50 000 euroon.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia. Lakiin otettaisiin säännös niin sanotusta yrittäjävähennyksestä. Lakia muutettaisiin siten, että elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta vähennettäisiin verotuksessa viisi prosenttia, kun tulos otetaan huomioon luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa. Metsätalouden verotuksessa otettaisiin huomioon vastaava vähennys.

Miksi juuri minä valitsisin eduStreamin?

Yksi tällainen kipupiste liittyy yrityksen omistuksessa oleviin autoihin ja ylipäänsä tilanteisiin, joissa yrityksen hankkimiin tavaroihin tai palveluihin liittyy sekä yksityis- että yrityskäyttöä. On esimerkiksi hankittu pakettiauto, jonka hankinnasta tehdään arvonlisäverotuksessa täysimääräinen vähennys. Myöhemmin kuitenkin ilmenee, että autoa on käytetty myös yksityisajoihin. Tällöin sadan prosentin vähennystä pitää oikaista jälkikäteen.

Päävalikko

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Yksityiselämään kuuluvia menoja ovat asiat, joita ihmiset ostavat itselleen, perheilleen tai kavereilleen yksityiseen kulutukseen. Näitä ovat esimerkiksi ruoka, vaatteet, harrastusvälineet, viihde-, kulttuuri- ja mediapalvelut, kuntosalikortit, terveyspalvelut, lääkkeet jne. joita hankit itsellesi tai perheellesi. Pääsääntöisesti yksityisestä kulutuksesta aiheutuneet menot eivät ole verotuksessa lainkaan vähennyskelpoisia.

Käyttökorvaus on tuloverolain mukaan tietokirjailijan kohdalla yleensä veronalaista ansiotuloa. Pääsääntö on, että mikäli tekijänoikeustulo perustuu verovelvollisen omaan toimintaan, eli itse luotuun tekijänoikeuteen, tulo verotetaan ansiotulona. Käyttökorvaus verotetaan pääomatulona vain, jos tekijänoikeus on joko ostettu, siirtynyt perintönä tai testamentilla.

Sairaanhoitomaksu on vuonna 2018 0 prosenttia työtulosta ja 1,53 prosenttia muusta tulosta (kuten eläke- ja etuustulosta). Sairaanhoitomaksun maksuperusteesta tehdään kunnallisverotuksen vähennykset. Päivärahamaksu on vuonna 2018 1,53 prosenttia veronalaisesta työtulosta. Yrittäjiltä, joilla on yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus, maksu peritään työtulosta. Yrittäjän työtulosta peritään korotettua maksua. Korotus on 0,25 prosenttiyksikköä eli maksu on 1,78 prosenttia. Vakuutusmaksuja koskevasta lainsäädännöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.