Press "Enter" to skip to content

Wcag 2.0 retningslinjer

Status for dette dokumentet

Informasjon skal kunne presenteres på en måte brukerne kan oppfatte, det vil si at informasjon ikke kun lar seg bruke ved hjelp av en enkelt sans. For å kunne se grafikk trengs for eksempel en skjerm og synssansen. WCAG krever derfor at bilder skal inneholde en alternativ tekst. Tekst kan presenteres på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, leses opp med syntetisk tale, vises på skjerm, tolkes som tegnspråk og vises som symboler. WCAG 2.0 krever derfor at tekst skal brukes som alternativ til andre medier som lyd, film og bilder.

Krav til eksterne leveranser av digitale tjenester

Versjon 1.0 av WCAG-retningslinjene ble lansert i 1999, 2.0-versjonen ble lansert i desember 2008, og den siste versjonen, versjon 2.1, ble lansert i juni i 2018. Viktige bidrag til den siste versjonen kom fra tre nedsatte arbeidsgrupper, en for mobil tilgjengelighet (Mobile A11Y TF) en for mennesker med mentale utfordringer og lærevansker (Coga TF) og en for tilgjengelighet for synshemmede (LVTF), i tillegg til innspill fra allmennheten.

Det er viktig gjøre innhold tilgjengelig for alle. God tilgjengelighet kan hjelpe mennesker med funksjonshemninger å oppfatte innholdet vårt på en meningsfull måte. Dette gjelder f.eks blindhet, nedsatt syn og hørsel, lærevansker og begrenset bevegelse. Det er flere ting vi kan gjøre, men det første og viktigste er å skrive semantisk god HTML.

Følg oss

Standarden er fortsatt under arbeid, og frem til september/oktober 2017 ligger utkastet tilgjengelig for kommentarer fra allmennheten. De som jobber med den nye standarden er avhengig av innspill fra mennesker som selv har erfaringer med IKT og funksjonsnedsettelser for å kunne lage gode kriterier. Utviklere og deres kodekompetanse er også svært viktig for å få innspill på hva som faktisk er mulig å utvikle. Kriteriene er avhengige av å være gjennomførbare og fleksible for at de skal kunne anvendes og komme til nytte.

Image: 

WCAG 2.0 ble lansert i 2008, en tid hvor man fortsatt stort sett surfet på en PC. Med tanke på hvor mye medievanene våre har forandret seg siden da, kom ikke de nye anbefalingene et sekund for sent. WCAG 2.1 handler naturlig nok mye om å forbedre tilgjengeligheten i mobile grensesnitt. I tillegg har det kommet flere og utdypende anbefalinger som imøtekommer brukere med synsnedsettelser og kognisjonsvansker i enda større grad. Klarspråk er også et tema i 2.1, noe offentlig sektor har hatt fokus på lenge, men forhåpentligvis vil flere jobbe med klarspråk i tiden som kommer.

Ulovlege nettsider

Me utfører QA på alle våre prosjekt for å minimere sjansen for å lansere løysingar som inneheld feil, kontrollere at me ivaretek kvalitet, og for å heile tida sikre at me oppdaterer oss fagleg i takt med utviklinga. Ein utvikler utfører aldri QA på sin eigen kode, og me opplever stort læringsutbytte ved å kvalitetssjekke andre sin kode.

For deg som foretrekker å lese tekst med større skrift er det mulig å justere tekststørrelsen ved å bruke nettleserinnstillingene. Alle moderne nettlesere justerer størrelsen om du trykker shift og Ctrl for så å trykke + eller – for å zoome inn eller ut. Noen støtter også: Alt v, z og i. Eller bruk nettleserinnstillingenes meny å velg view > Zoom > Zoom In / Zoom Out. 

Commission Implementing Decision (EU) 2018/2048 of 20 December 2018 on the harmonised standard for websites and mobile applications drafted in support of Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council

Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0 er bygd opp av fire prinsipper, som understøttes av 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterier. For at behovene til ulike grupper og i ulike situasjoner skal oppfylles, er det definert tre nivåer av samsvar: A (laveste nivå), AA og AAA (høyeste nivå). Museum24 utvikles i henhold til krav om nivå AA.