Press "Enter" to skip to content

Vuokratulosta tehtävät vähennykset

Veroneuvonta

Tappio on pääomatuloista tehtävää vähennystä. Mikäli muita pääomatuloja ei ole tai ne eivät ylitä tappion määrää, käytetään alijäämähyvitystä. Se tarkoittaa, että 30 prosenttia käyttämättömästä tappiosta vähennetään ansiotulojen verosta. Jos sitä ei voida vähentää esimerkiksi tulojen vähyyden vuoksi, vähentämättä jäävä alijäämähyvitys muuttuu pääomatulolajin tappioksi, joka vähennetään seuraavien vuosien pääomatuloista.

Suomessa taloyhtiöt tyypillisesti rahastoivat osuudet, mutta taloyhtiössä tulisi ymmärtää ja ottaa huomioon kaikkien osakkaiden intressit yhdenvertaisesti. Useimmiten taloyhtiöillä on mahdollisuus tuloutukseen, kun remontti on vasta suunnitteilla. Jokaisen taloyhtiön kannattaakin jo remonttia suunniteltaessa tehdä teknisen hankesuunnitelman lisäksi taloudellinen hankesuunnitelma.

Kannattaa pitää itse kirjaa kaikkien kohteiden tuloista ja menoista esimerkiksi Excelillä, jotta voit helpommin täyttää veroilmoituksen ja tarvittaessa myös esittää tiedot verottajalle. Jokaisen sijoituskohteen tulot ja menot on aina ilmoitettava erikseen, joten omat muistiinpanosi helpottavat huomattavasti veroilmoituksen tekemistä. Samalla pysyt itsekin paremmin kärryillä sijoitusasuntojesi toiminnasta. Jos et tällaista seurantaa ole vielä rakentanut, sen kokoaminen jälkikäteen voi olla hieman työlästä, mutta säästää varmasti aikaasi pitkällä tähtäimellä.

Pääomavastike voidaan vähentää verotuksessa vuokratuloista, jos se luetaan taloyhtiön kirjanpidossa yhtiölle tuloksi. Vähennyskelpoisuuteen ei vaikuta se, maksetaanko vastike kuukausittain pääomavastikkeena vai kerralla lainaosuussuorituksena. Yhtiön kirjanpidossa rahastoitu pääomavastike taas ei ole vähennyskelpoinen meno vuokratulosta. Rahastoitu pääomavastike lisätään osakkeen hankintamenoon ja otetaan huomioon vasta osakehuoneiston mahdollista luovutusvoittoa tai -tappiota laskettaessa.

Jos vähennykset ovat suuremmat kuin tulo, eli jos pääomatulo muodostuu vähennysten jälkeen alijäämäiseksi, verovelvollinen voi tehdä ansiotulojen veroista ns. alijäämähyvityksen. Siltä osin kuin alijäämää ei voida ottaa huomioon hyvityksenä, se vahvistetaan pääomatulon tappioksi. Tappio voidaan vähentää seuraavien vuosien pääomatulosta kymmenen seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Vuokra-asunto verotuskohteena

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

4. Aloita tienaaminen

Tuloverolain keskeisiä periaatteita on se, että verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloista niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Laissa ei kuitenkaan tämänkään osalta ole yksityiskohtaista listaa siitä, saako tämän tai tuon menon vähentää. Keskeinen edellytys menojen vähentämiselle kokonaisuudessaan on se, että vuokrauksen tulee tapahtua tulonhankkimistarkoituksessa.

Veronalaista pääomatuloa on, siten kuin siitä jäljempänä tarkemmin säädetään, omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pääomatuloa on muun ohessa korkotulo, osinkotulo siten kuin 33 a–33 d §:ssä säädetään, vuokratulo, voitto-osuus, henkivakuutuksen tuotto, metsätalouden pääomatulo, maa-aineksista saadut tulot ja luovutusvoitto. Pääomatuloa on myös jaettavan yritystulon, yhtymän osakkaan tulo-osuuden sekä porotalouden tulon pääomatulo-osuus.

(Lisätty 27.1.2019) Verottaja lähettää esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa. Jokaisen vuokratuloja saavan asuntosijoittajan kannattaa ehdottomasti tarkistaa esitäytetty veroilmoitus tarkasti, ettei helpoin verosuunnittelukeino eli vähennysten tekeminen jää hyödyntämättä. Kun korjaat ilmoitusta, deadline on nyt kolme eri päivää 7.5., 14.5. tai 21.5.2019, jonka näkee lopulta, kun esitäytetty veroilmoitus tulee näkyviin OmaVerossa.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Opetuksen tueksi

Pääomatulosta maksetaan veroa valtiolle. Pääomatulojen veroprosentti on 30 000 euroon asti 30 %. Jos pääomatulojen määrä ylittää 30 000 euroa, ylimenevästä osuudesta maksetaan veroa 34 %. Verotettava pääomatulo määräytyy bruttotulon ja siitä tehtävien vähennysten perusteella. Pääomatulosta voidaan verotuksessa vähentää muun muassa tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet kulut.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että jos sijoittaja siivoaa salkustaan osakkeet, joiden ei usko menestyvän ja tekee tappiota tuhat euroa, hän voi vähentää tonnin paitsi toisaalla tekemästään myyntivoitosta, nyt myös saamistaan osingoista. Jos osinkopotista kertyvä verotettava pääomatulo (pörssiyhtiöiden osingot ovat 85-prosenttisesti pääomatuloa) on tuo sama tonni, sijoittaja ei maksaa veroa ollenkaan.

Omistan paritalon puolikkaan, joka on vuokralla. Miten vähennän kulut saamastani vuokrasta ja mistä summasta maksan veron? Saan kuukaudessa vuokratuloa 850 euroa, yhtiövastike on 150 euroa, rahoitusvastike 26,30 euroa ja lainan korko on noin 120 euroa. Jos asunto ei ole vuokralla tai vuokraan sen pojalleni käypää vuokraa selvästä alemmalla vuokralla, voinko silloin vähentää ko. kustannuksia verotuksessa?

Kaikkia tulotietoja ei esitäytetyssä ilmoituksessa välttämättä ole, mutta silti ne pitää ilmoittaa verottajalle. Yhä useampi suomalainen on ruvennut asuntosijoittajaksi, ja Verohallinto muistuttikin äskettäin vuokratulojen usein puuttuvan esitäytetystä ilmoituksesta. Verokorttia tai ennakkoveroja varten ilmoitetut tiedot vuokratuloista eivät näy automaattisesti esitäytetyssä veroilmoituksessa.

Kumppanimme

36 rakennuksen poistamaton hankintameno x vuokrattu osa (%) = x 75 % = euroa vuokratulosta vähennyskelpoinen poisto rakennuksen poistamaton hankintameno vuokratulta osalta x poistoprosentti = x 4 % = euroa Elinkeinotoiminnan käytössä olevaan osaan kohdistui poistamattomasta hankintamenosta siis euroa ( ). Tästä voidaan myös tehdä 4 %:n poisto, joka vähennetään elinkeinotoiminnan veroilmoituksella x 4 % = 800 euroa

Sijoitusasunnon realisointi ja verot

Takio LKV tarjoaa pääkaupunkiseudun osaavia myyntivälitysammattilaisia yhteistyökumppaneiksesi. Meillä on tiedossa alueen asuntojen toteutuneet kauppahinnat talokohtaisesti sekä laaja kokemus asuntokaupan alalta. Onnistuneen sijoitusasunnon myynnin lähtökohta onkin oikea hinnoittelu ja asunnon ollessa vuokrattu: oikea vuokrataso, huolella laadittu vuokrasopimus sekä hyvin valittu vuokralainen sekä onnistunut yhteydenpito myyjään ja vuokralaiseen myynnin eri vaiheissa.

Ehdotus 2: Paras jos arvo-osuustilin sisällä osingot saisi verovapaasti sijoittaa uudelleen. Vasta kun arvo-osuustililtä siirrettäisiin rahaa ulos, maksettaisiin mitään veroa voitollisesta osuudesta. Eli kuin sijoitusvakuutuskuori, mutta joka arvo-osuustilille ilmaisena ominaisuutena, ja jo syntymästä asti jokaiselle annettu valtiollisesta pankista. Tämä edesauttaisi piensäästäjää, jonka ei tarvitsisi maksaa osingoista veroa kun vielä säästää varallisuutta eikä käytä sitä. Mutta pääomatuloja käyttävät maksaisivat veroa 30% normaalin veroasteen mukaan.

Kotitalousvähennystä voit saada kotitaloustyöstä tai hoiva- ja hoitotyöstä, jota teetät kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tällaista työtä ovat esimerkiksi siivous, lastenhoito, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus. Kotitalousvähennys on enintään 2 400 euroa vuodessa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa.