Press "Enter" to skip to content

Vuokrasopimuksen purku ennen muuttoa

Vuokralaisen oikeus purkaa vuokrasopimus  

Vuokrausta koskevan lainsäädännön ja sopimusehtojen mukaan toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on irtisanottavissa sopimuksen solmimisen jälkeen. Irtisanominen perustuu vuokrasopimuksen suomaan oikeuteen, joten sitä ei voi pitää sopimusvelvoitteen rikkomisena tai laiminlyöntinä. Siten irtisanominen ei oikeuta vuokranantajaa vahingonkorvaukseen niistä kuluista, joita uusien vuokralaisten hankkimisesta tulee.

Irtisanominen ja vuokrasopimuksen määräaikaisuus

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Yksityisyydensuoja

Hyvän vuokrasopimuksen tekemistä helpottavat käytettävissä olevat vuokrasopimuslomakkeet. Lomakkeita käytettäessä varmistetaan, että sopimuksessa tulevat huomioiduiksi kaikki välttämättömät asiat. Valmiita lomakkeita voi täydentää liitteillä, mikäli lomakkeissa ei ole riittävästi tilaa omille erikoisehdoille. Vuokraturvan palveluun kuuluu kaikkien vuokrasopimuksiin ja lomakkeisiin liittyvien asioiden hoitaminen vuokranantajan puolesta.

Jos vuokralaisen kanne irtisanomisen julistamisesta tehottomaksi hyväksytään, vuokrasuhde jatkuu entisin ehdoin, jollei tuomioistuin vuokralaisen tai vuokranantajan vaatimuksesta toisin päätä. Jos kanne hylätään, tuomioistuimen on päätöksessään mainittava, milloin vuokrasuhde irtisanomisen johdosta päättyy, ja velvoitettava vuokralainen muuttamaan vuokrasuhteen päätyttyä.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanomisesta voidaan sopia

Vuokrasopimusta tehtäessä sopimuksen määräaikaisuus voi vaikuttaa järkevältä ratkaisulta sekä vuokranantajan että vuokralaisen kannalta. Sopimus päättyy silloin sovitun määräajan päättyessä ilman erillistä irtisanomista. Elämäntilanteen muuttuessa saattaa kuitenkin tulla tarve päästä eroon vuokrasopimuksesta jo ennen sovitun määräajan päättymistä.

Vuokrasuhde voidaan päättää pääasiassa vain kolmella tavalla. Sopimus joko irtisanotaan, puretaan tai tehdään yhteinen sopimus vuokrasopimuksen päättämisestä. On siis erotettava toisistaan sopimuksen irtisanominen ja purkaminen. Lähtökohtaisesti vain toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan irtisanoa. Määräaikainen vuokrasopimus sen sijaan sitoo lähtökohtaisesti sopimuksessa mainitun määräajan loppuun. Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen on mahdollista vain laissa säädetyin edellytyksin.

Vuokralaisvalinnan yhteydessä tehtävillä vuokralaiskandidaattien haastatteluilla pyritään kartoittamaan ja löytämään paras vuokralainen, jonka useimmissa tapauksissa toivotaan olevan pitkäaikainen. Jotkut vuokranantajat tekevät pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia, joihin lisätään ns. sopimussakkoehto, jolla tyypillisesti pyritään siihen, että vuokralainen ei irtisanoisi vuokrasopimusta ennen kuin vuoden asuminen tulee täyteen. Toiset vuokranantajat, esimerkiksi opiskelija-asuntoihin erikoistuneet, suosivat määräaikaisia vuokrasopimuksia.

Vuokralaisen velvollisuudet ja oikeudet

Hyvään vuokratapaan kuuluu aina kirjallinen vuokrasopimus, jonka tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Osapuolina vuokrasopimuksessa ovat vuokranantaja ja vuokralainen. Vuokranantajana voi olla yksityishenkilö tai esimerkiksi yritys, yhdistys tai säätiö. Vaikka suullinen vuokrasopimus on pätevä toistaiseksi voimassaolevana, on osapuolten vaikea jälkikäteen todentaa, mitä on sovittu suullisesti. Kirjallinen sopimus onkin aina paras vaihtoehto molemmille osapuolille.

Asunnon irtisanominen ja poismuutto

Kesäkuusta 2018 alkaen tehtyihin toistaiseksi voimassaoleviin sopimuksiin sisältyy yleensä ehto sopimuksen ensimmäisestä mahdollisesta irtisanomisajan alkamisajankohdasta, jonka mukaan sitoudut asumaan asunnossa vähintään kuusi kuukautta. Jos haluat irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään sitä ennen, laskutamme sopimussakkona yhden kuukauden vuokraa vastaavan summan sopimuksesi päätyttyä. Kun ehto asumisajasta on täyttynyt, on vuokrasopimuksen irtisanomisaika yksi kalenterikuukausi.

Irtisanomisaika

Irtisanomisen voit tehdä sähköisesti klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Irtisanominen vaati sähköisen tunnistautumisen, joka tehdään verkkopankkitunnuksilla. Huomioithan, että jos vuokrasopimus on kahden henkilön nimissä, molempien tulee kirjautua palveluun omilla pankkitunnuksillaan.  Mikäli kahden henkilön nimellä olevan vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen tekee vain toinen sopimuksen henkilö, jää vuokrasopimus voimaan sen henkilön nimellä, jonka irtisanomisilmoitusta ei toimitettu määräaikaan mennessä.

Asunnon vuokraus ja verotus

Vakuus säilytetään vuokranantajan pankkitilillä (joko tavallinen pankkitili tai erillinen vakuustili), ja se palautetaan täysimääräisesti vuokralaiselle vuokrasuhteen päättyessä, mikäli perusteita vakuuden käyttämiseen ei ole. Jos vuokralainen on pitänyt huoneistoa hyvässä kunnossa ja maksanut vuokransa, saa hän takuuvuokran täysimääräisenä takaisin sen jälkeen, kun vuokralainen on luovuttanut huoneiston avaimineen tyhjennettynä sekä siivottuna ja vuokranantaja on tarkastanut asunnon.

Vuokrasopimuksen purku

Vuokralainen voi vaatia tuomioistuinta julistamaan irtisanomisen tehottomaksi, jos vuokranantaja on irtisanonut vuokrasopimuksen korottaakseen vuokraa ja pyydetty vuokra olisi kohtuuton tai jos irtisanomiselle ei ole hyväksyttävää syytä ja vuokrasopimuksen päättyminen olisi vuokralaisen kannalta kohtuuton. Kanne on tässä tapauksessa nostettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vuokralainen on saanut tiedon irtisanomisesta.

Vuok­ran voi so­pia si­do­tuk­si in­dek­siin, esi­mer­kik­si ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­siin, jol­loin vuok­raa voi ko­rot­taa ker­ran vuo­des­sa, mi­kä­li in­dek­sin pis­te­lu­ku on kas­va­nut. Vuok­ran voi­daan so­pia seu­raa­van myös omis­ta­jan mak­sa­maa hoi­to­vas­ti­ket­ta si­ten, et­tä hoi­to­vas­tik­keen nous­tes­sa myös vuok­ran mää­rä nou­see.

Vuokraoikeuden siirto

Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivä. Kaikki asunnon avaimet on palautettava Sevakselle. Avaimia ei saa lähettää postitse eikä jättää asuntoon. Toimiston aukioloajan jälkeen avaimet voi kirjekuoressa jättää toimiston ulko-ovessa olevaan postiluukkuun. Avainkuoressa on oltava selvä merkintä osoitteesta, johon avaimet kuuluvat, nimesi, päiväys ja allekirjoitus. Muistathan, että vakuusmaksu voidaan maksaa vasta, kun asunto ja avaimet on asianmukaisesti luovutettu.