Press "Enter" to skip to content

Vuokraoikeuden kirjaaminen

Tietoa meistä

Maanvuokraoikeus on yleisin, kirjaamiskelpoinen erityinen oikeus. Maanvuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti, ja vain siihen otetut ehdot ovat päteviä. Maanvuokrasopimus saavuttaa myös sivullissitovuuden, kun se rekisteröidään sen kirjaamista hakemalla. Maanvuokrasopimus voidaan tehdä ja kirjata tontinvuokrasta, muun asuntoalueen vuokrasta, rakennetun viljelmän vuokrasta, maatalousmaan vuokrasta tai muusta maanvuokrasta.

Kirjaamishakemus jätetään lepäämään esimerkiksi silloin, jos vuokraoikeushakemus voitaisiin muutoin kirjata, mutta oikeuden perustajalla ei ole lainhuutoa kiinteistöön, vuokrasopimuksen voimaan tulo on ehdollinen, kiinteistön ulosmittauksesta tai siihen kohdistuvasta turvaamistoimesta on tehty merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ennen vuokraoikeuden perustamista tai jos vuokraoikeutta koskeva riita on osoitettu käsiteltäväksi oikeudenkäynnissä taikka vireillä on riita erityisen oikeuden pätevyydestä tai kiinteistön omistusoikeudesta.

Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää selainohjelmalta Javascriptin hyväksymistä.

Vuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja sopijapuolten allekirjoitettava. Kun vuokrasopimus koskee 71 §:ssä tarkoitettua maatalousmaata tai kun tehdään 72 §:ssä tarkoitettua muuta maanvuokraa koskeva sopimus, saadaan vuokrasta kuitenkin sopia suullisesti, jos vuokra-aika on enintään kaksi vuotta, sekä viimeksi mainitun vuokran ollessa kysymyksessä silloinkin, kun sopimus on tarkoitettu olemaan voimassa toistaiseksi.

Jaa tämä sivu

Kunnan vuokratontilla sijaitsevan rakennuksesi omistajavaihdoksen yhteydessä tulee sinun tontin uutena haltijana ilmoittaa vuokranantajalle eli kunnalle vuokralaisen vaihtumisesta. Me päivittämme vuokralaskutustiedot, ettei seuraava tonttilasku mene entiselle vuokralaiselle ja toimitamme siirtoasiakirjan sinulle, uudelle vuokralaiselle. Muistathan ilmoittaa vuokralaisen vaihtumisesta myös vesihuollon laskutukseen.

Rekisteröidy

Perinteinen kiinteistökauppa vaatii myyjältä, ostajalta ja kaupanvahvistajalta yhteisen ajan ja sen sopiminen on usein haastavaa. Sähköisessä kiinteistökaupassa ja uuden maanvuokrasopimuksen perustamisessa osapuolet voivat hoitaa allekirjoitukset Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa (KVP) kukin oman aikataulunsa mukaisesti, eikä kaupanvahvistajaa tarvita.

Etsi

Rakentamisvelvoite kaupungin tonteilla on 2 vuotta. Asuinrakennus tulee olla kahden vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta siinä valmiusasteessa, että rakennus on pääkäyttötarkoituksen osalta käyttöönotettu (vähintään osittainen loppukatselmus suoritettu). Rakentamisvelvoiteajalle on mahdollista hakea jatkoaikaa kirjallisella hakemuksella perustellusta syystä. Rakentamisvelvoiteajan jatkamisesta peritään 95 € maksu.

Miten kaupantekotilaisuus etenee

Kiinteistönvälittäjän tehtävä on hoitaa kuntoon kaikki kaupantekotilaisuudessa tarvittavat asiakirjat ja tarkistaa asiakirjojen ajantasaisuus. Itse kauppakirja on tietenkin merkittävin asiakirja. Kauppakirja laaditaan hyväksytyn ostotarjouksen ehtojen ja maakaaren muotomääräysten mukaan. Kauppakirjan laadinta on paras jättää ammattilaisille, sillä vain muotomääräykset täyttävä kauppakirja on pätevä.

Jaa sivu

Päävuokralaisen ja vuokranantajan välillä sovelletaan normaaleja vuokrauksen pelisääntöjä. Päävuokralaisen ja alivuokralaisten välillä sovelletaan lisäksi alivuokrausta koskevaa lainsäädäntöä, muun muassa lyhyempiä irtisanomisaikoja. Alivuokramallissa päävuokralaisen on myös mahdollista pyytää alivuokralaisiltaan vakuudet, jotka turvaavat vuokranmaksua ja asunnon huolellista hoitoa.

Maanvuokraoikeus tai muu toisen maahan kohdistuva määräaikainen käyttöoikeus on lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjattava, jos oikeus saadaan siirtää kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta ja jos alueella on tai sille saadaan sopimuksen mukaan rakentaa oikeudenhaltijalle kuuluvia rakennuksia tai laitteita. Asuinalueen vuokraa koskeva maanvuokrasopimus on ilman maanomistajan erillistä suostumusta toiselle siirrettävissä, jos siirtomahdollisuutta ei maanvuokrasopimuksessa ole kielletty.

Farmit antaa käyttöösi alan johtavista osaajista koostuvan verkosto-organisaation, jota ovat kehittämässä Altia, Bayer, Boreal Kasvinjalostus, Caraway Finland, DeLaval, Eurofins Viljavuuspalvelu, Fazer Mylly, FMC Agricultural Solutions, Hankkija, Mtech Digital Solutions, Nordisk Alkali, Nordkalk, Sucros, Suomen Viljava, Tilasiemen, Trans Farm, Viljelijän Avena Berner, Vilomix Finland ja Yara Suomi.

Arvontamenettelyssä hakijan tulee esittää tontit siinä järjestyksessä, missä hän niitä tavoittelee. Hakija voi esittää hakutoiveita niin monta kuin itse näkee tarpeelliseksi. Sähköisellä tontinhakulomakkeella voi esittää korkeintaan kymmenen hakutoivetta. Jos hakutoiveita on enemmän, hakijan on tulostettava hakemus itse ja tehtävä tonttitoivomukset paperille, jonka jälkeen hakija voi joko postittaa tai tuoda tonttihakemuksen palvelupiste Porinaan. Hakemuksen on oltava perillä ilmoitettuna hakuaikana.

Kiinteistön vuokrasopimus tehdään aina kirjallisesti, ja sopimukseen tulee ottaa kaikki sopimusehdot. Ehto, jota ei ole sopimuksessa, on mitätön, korostetaan oikeusministeriön ohjeissa. Myös sopimusehdon muutos tai lisäys on tehtävä kirjallisesti. Kaupanvahvistusta ei tarvita, vaan osapuolet tai heidän edustajansa tai valtuuttamansa asiamiehet allekirjoittavat sopimuksen.

Harkitsetko Siirtolapuutarhamökin ostamista?

Kaupan jälkeen sovi tapaaminen isännöitsijän kanssa. Isännöitsijä  tekee kanssasi vuokrasopimuksen ja antaa ohjeet liittymismaksun maksamisesta. Maksu tulee suorittaa ennen kuin kauppa tulee siirtolapuutarhayhdistyksen hallitukselle rekisteröitäväksi ja sopimus hyväksyttäväksi. Vasta näiden toimenpiteiden jälkeen hallitset palstaasi ja voit toimia alueella viljelijänä.

Olennaiset asiakirjat ostajan kannalta ovat kiinteistörekisteriote sekä lainhuuto- ja rasitustodistukset, jotka ovat myös kiinteistön kauppakirjan liitteinä. Näihin asiakirjoihin tulee ehdottomasti tutustua rauhassa etukäteen, eikä kiireessä kaupantekotilaisuudessa. Allekirjoittamalla kauppakirjan ostaja vakuuttaa tutustuneensa asiakirjoihin. Myöhemmin on hankala lähteä vetoamaan virheenä seikkaan, joka ilmenee kauppakirjan liitteistä.

Vuokralaisella on oikeus kaupunkia kuulematta siirtää vuokraoikeus toiselle. Tällöin on sen, jolle vuokraoikeus on siirretty kaupalla tai muulla saannolla,  kolmen (3) kuukauden kuluessa saannostaan ilmoitettava siitä kaupungille. Ilmoitukseksi riittää jäljennös saantokirjasta (tarvittaessa esitettävä alkuperäinen) ja alkuperäinen vuokrasopimus vuokraoikeuden siirtopäätöstä varten.

Huoneiston alivuokraus ja jälleenvuokraus

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Lähteet

Kysyjän tilanteessa vaikuttaa siltä, että liiketoimintaa jatkava yhtiö on ostanut luovuttavan yhtiön liiketoiminnan. Kauppaan lienee kuulunut liikepaikan lisäksi omaisuus. Liiketiloissa toimiva yhtiö ei siirron jälkeen omista liikeomaisuutta ja uusi yhtiö omistaa mainitun omaisuuden. Kysyjän yhtiö ei ole omistanut liiketilaa vaan sitä on hallittu vuokrasopimuksen perusteella.

Main navigation

Vuokrasuhteen kesto voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Asuinhuoneen vuokralaki säätelee tarkoin perusteita, joilla vuokralainen voi irtautua määräaikaisesta sopimuksesta. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on nimensä mukaisesti voimassa toistaiseksi. Irtisanomisajaltaan rajoitetun toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi irtisanoa päättymään aikaisintaan vuoden kuluttua sen alkamisesta. Aikaisemmasta irtisanomisesta määrätään yleensä yhden kuukauden vuokraa vastaava summa sopimussakkona.