Press "Enter" to skip to content

Vuokralaisen oikeudet irtisanomisaika

Vuokrasopimuksen päättyminen

Vuokralaisen on annettava vuokranantajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus. Ilmoitus on toimitettava todistettavasti, eli esimerkiksi kuittausta vastaan tai todistajan läsnä ollessa. Pelkkä kirjatun kirjeen lähettäminen ilman sen vastaanottamista ei riitä. Irtisanomisilmoitus on annettava nimenomaan vuokranantajalle, ei siis esimerkiksi isännöitsijätoimistolle, huoltoyhtiölle, talonmiehelle tai välittäjälle.

Muuttopäivä ja sen siirtäminen

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokranantajalle tai sille, jolle vuokranantaja on antanut tehtäväksi periä vuokran, ei kuitenkaan rahalaitokselle, annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus. Samalla on mainittava irtisanomisen peruste, jos irtisanominen edellyttää tämän tai muun lain mukaan erityistä perustetta.

Vuokrasuhde voidaan päättää pääasiassa vain kolmella tavalla. Sopimus joko irtisanotaan, puretaan tai tehdään yhteinen sopimus vuokrasopimuksen päättämisestä. On siis erotettava toisistaan sopimuksen irtisanominen ja purkaminen. Lähtökohtaisesti vain toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan irtisanoa. Määräaikainen vuokrasopimus sen sijaan sitoo lähtökohtaisesti sopimuksessa mainitun määräajan loppuun. Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen on mahdollista vain laissa säädetyin edellytyksin.

Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka- tai työsuhteen perusteella vuokralle annettujen asuinhuoneistojen sellaisiin vuokrasuhteisiin, joihin sovelletaan valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräytymismenettelyä tai sitä vastaavaa järjestelmää, ei sovelleta tämän lain 7 luvun säännöksiä. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka-asunnoista on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty.

Irtisanominen ja vuokrasopimuksen määräaikaisuus

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.

Vuokrasopimuksen irtisanominen ja purkaminen käytännössä

Samoin kuin vuokralaisen tekemässä irtisanomisilmoituksessa, myös vuokranantajan irtisanomishetki määräytyy sen hetken mukaan, jolloin vuokralainen saa irtisanomisen tiedoksi. Vuokranantajan tekemän irtisanomisen irtisanomisaika on kuusi kuukautta jos vuokrasuhde on kestänyt yli vuoden ja kolme kuukautta alle vuoden kestoisissa vuokrasuhteissa.

Oikotie Asunnot suosittelee

Hyvä vuokrasopimus on tehty kirjallisesti ja on myös selkeä sekä yksiselitteinen. Laaja sopimusvapauden vuoksi vuokranantaja ja vuokralainen voivat melko vapaasti sopia vuokrasopimuksen ehdoista. Vuokranantajan on kuitenkin oltava tietoinen myös lain pakottavista säännöksistä eli niistä asioista, joista ei voida sopia toisin edes vuokrasopimuksessa. Myös vuokralaisen kannattaa tutustua lain pakottaviin säädöksiin, jotta hän huomaa ehdotetussa vuokrasopimuksessa mahdollisesti oleva lainvastaiset ehdot.

Ehkä se yleisin tapa päättää vuokrasuhde on irtisanominen. Tuolloin vuokrasuhde ei pääty heti, vaan tietyn laissa määritetyn irtisanomisajan jälkeen. On kuitenkin tärkeää muistaa, että irtisanomisen ehdot ovat erilaiset toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ja määräaikaisen sopimuksen välillä. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa sekä vuokranantaja että vuokralainen tietyin ehdoin, kun taas määräaikaista sopimusta ei lähtökohtaisesti voi irtisanoa kumpikaan osapuoli.

Korkeimman oikeuden ratkaisun 2003:71 perustelujen mukaisesti lähtökohtana tulee olla, että vuokranmaksua koskevien laiminlyöntien on joka tapauksessa täytynyt olla luonteeltaan tilapäisiä, jotta niitä voitaisiin pitää vähäisinä. Näin ollen kolmen kuukauden ajalta maksamatta jääneet vuokrat on jo varsin selkeä ja vahva purkuperuste. Tarvitaan erittäin pätevä vastaperuste, jotta vuokrasopimuksen purkaminen osoittautuisi tällöin laittomaksi.

Purkuoikeuden kannalta merkitystä on ainoastaan terveysvaaran käsillä olosta, eikä huomiota kiinnitetä esimerkiksi vuokranantajan omaan toimintaa. Purkamisoikeus on siis riippumaton siitä, onko vuokranantaja syyllinen terveysvaaran aiheuttavaan toimenpiteeseen vai onko se aiheutunut ulkopuolisista tekijöistä. Toisaalta vuokralainen ei ole oikeutettu vahingonkorvaukseen, jos vuokranantaja ei ole aiheuttanut purkamisperustetta huolimattomuudellaan.

Irtisanomisaika

Irtisanomisen voit tehdä sähköisesti klikkaamalla alla olevaa linkkiä. Irtisanominen vaati sähköisen tunnistautumisen, joka tehdään verkkopankkitunnuksilla. Huomioithan, että jos vuokrasopimus on kahden henkilön nimissä, molempien tulee kirjautua palveluun omilla pankkitunnuksillaan.  Mikäli kahden henkilön nimellä olevan vuokrasopimuksen irtisanomisilmoituksen tekee vain toinen sopimuksen henkilö, jää vuokrasopimus voimaan sen henkilön nimellä, jonka irtisanomisilmoitusta ei toimitettu määräaikaan mennessä.

Vuokrasopimus

Kesäkuusta 2018 alkaen tehtyihin toistaiseksi voimassaoleviin sopimuksiin sisältyy yleensä ehto sopimuksen ensimmäisestä mahdollisesta irtisanomisajan alkamisajankohdasta, jonka mukaan sitoudut asumaan asunnossa vähintään kuusi kuukautta. Jos haluat irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään sitä ennen, laskutamme sopimussakkona yhden kuukauden vuokraa vastaavan summan sopimuksesi päätyttyä.

AHVL – Asuinhuoneenvuokralaki

Vuokrasopimus on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, jollei muuta ole sovittu tai sovita taikka muusta laista muuta johdu. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sen voimassaoloajan umpeuduttua. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus ja myös määräaikainen vuokrasopimus päättyvät tämän lain nojalla sopimuksen irtisanomisen, purkamisen tai lakkaamisen johdosta taikka sopimalla sen päättymisestä.

Tapauksessa perhe oli muuttanut toiselle paikkakunnalle vakinaisen työn vuoksi ja vuokrannut asuinhuoneistoksi rivitaloasunnon toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Kaksi ja puoli kuukautta myöhemmin vuokranantaja irtisanoi vuokrasopimuksen käyttäen neljän ja puolen kuukauden irtisanomisaikaa. Vuokranantajan tapauksessa noudattama irtisanomisaika oli laissa säädettyä ja vuokrasopimuksen mukaan noudatettavaa irtisanomisaikaa pidempi. Vuokranantaja irtisanoi sopimuksen jatkaakseen omistamansa vuokra-asunnon myyntiä.

Tuliko hätäinen lähtö?

Henkilön kuolema ei päätä hänen vuokrasuhteitaan, mutta kuoleman seurauksena vastuu vuokraehtojen täyttämisestä siirtyy vuokralaiselta tämän kuolinpesälle. Kuolinpesällä on niin halutessaan mahdollisuus ja oikeus irtisanoa vainajan vuokrasopimus. Mikäli kyseessä on tilanne, jossa vainaja oli vuokrannut asunnon yhdessä toisen henkilön kanssa, sekä eloonjääneellä vuokralaisella että kuolinpesällä on itsenäinen oikeus irtisanoa vuokrasopimus, mutta vain omalta osaltaan.

2. Vuokra-aika alkaa sopimuksessa mainittuna päivänä, jolloin myös vuokranmaksuvelvollisuus alkaa. Vuokralainen on oikeutettu saamaan asunnon hallintaansa vuokra-ajan alkaessa, kuitenkin niin, että viikonloppuna tai arkipyhän aikana hallintaoikeus alkaa seuraavana arkipäivänä. Vuokralainen ei ole ilman vuokranantajan lupaa oikeutettu luovuttamaan vuokraamaansa huoneistoa tai sen osaa toiselle, eikä ole oikeutettu pitämään luonaan talouteensa kuulumattomia henkilöitä. 

Asunnon vuokraus ja vakuutukset

Vakuus säilytetään vuokranantajan pankkitilillä (joko tavallinen pankkitili tai erillinen vakuustili), ja se palautetaan täysimääräisesti vuokralaiselle vuokrasuhteen päättyessä, mikäli perusteita vakuuden käyttämiseen ei ole. Jos vuokralainen on pitänyt huoneistoa hyvässä kunnossa ja maksanut vuokransa, saa hän takuuvuokran täysimääräisenä takaisin sen jälkeen, kun vuokralainen on luovuttanut huoneiston avaimineen tyhjennettynä sekä siivottuna ja vuokranantaja on tarkastanut asunnon.

Anna

Vuokralaisvalinnan yhteydessä tehtävillä vuokralaiskandidaattien haastatteluilla pyritään kartoittamaan ja löytämään paras vuokralainen, jonka useimmissa tapauksissa toivotaan olevan pitkäaikainen. Jotkut vuokranantajat tekevät pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia, joihin lisätään ns. sopimussakkoehto, jolla tyypillisesti pyritään siihen, että vuokralainen ei irtisanoisi vuokrasopimusta ennen kuin vuoden asuminen tulee täyteen. Toiset vuokranantajat, esimerkiksi opiskelija-asuntoihin erikoistuneet, suosivat määräaikaisia vuokrasopimuksia.