Press "Enter" to skip to content

Vuokralaisen oikeudet häätö

Sopimuksen päättäminen ja häätö

Vuokrasuhde voidaan päättää pääasiassa vain kolmella tavalla. Sopimus joko irtisanotaan, puretaan tai tehdään yhteinen sopimus vuokrasopimuksen päättämisestä. On siis erotettava toisistaan sopimuksen irtisanominen ja purkaminen. Lähtökohtaisesti vain toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan irtisanoa. Määräaikainen vuokrasopimus sen sijaan sitoo lähtökohtaisesti sopimuksessa mainitun määräajan loppuun. Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen on mahdollista vain laissa säädetyin edellytyksin.

Miten vuokralaisen häätö tehdään?

Asuntoja vuokraava asuntosijoittaja voi joutua jossain vaiheessa taivaltaan häätötilanteen eteen. Häätöön ja vuokrasuhteen päättämiseen täytyy kuitenkin olla lain mukaiset perusteet. Vuokralaisen lakiin kirjatut oikeudet ovat vahvat, joten vuokranantajan on oltava tietoinen lain sisällöstä. Kun tiedät, kuinka menetellä oikein näissä tilanteissa, voit välttää ongelmatilanteen paisumisen sekä turhat kulut. Vastaammekin tässä tekstissä kolmeen yleisimpään kysymykseen vuokralaisen häädöstä.

Milloin häätöä voidaan hakea?

Vuokralaisella on oikeus saada vuokranantajalta korvaus vahingosta, joka vuokralaiselle aiheutuu vuokrasopimuksen purkamisesta 63 §:n 1 ja 2 momentin nojalla, jos purkaminen on aiheutunut vuokranantajan viaksi luettavasta syystä, laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta. Vuokralaisen oikeudesta saada korvaus sopimuksen purkamisen johdosta säädetään myös 23 ja 43 §:ssä.

Vaikka laki liikehuoneiston vuokrauksesta on suurin piirtein samansisältöinen kuin asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki, on lakien välillä kuitenkin jonkin verran eroja. Esimerkiksi vuokralaisen irtisanomissuoja on liikehuoneistojen vuokralaisilla heikompi verrattuna asuinhuoneiston vuokraajiin. Liikehuoneiston vuokrauksessa irtisanomisaika on nimittäin, jollei toisin ole sovittu, kolme kuukautta, silloin kun vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen. Vastaava aika asuinhuoneistojen vuokrauksen osalta on kuusi kuukautta.

Salon lakitoimisto

Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka- tai työsuhteen perusteella vuokralle annettujen asuinhuoneistojen sellaisiin vuokrasuhteisiin, joihin sovelletaan valtion palvelussuhdeasuntojen vuokrien määräytymismenettelyä tai sitä vastaavaa järjestelmää, ei sovelleta tämän lain 7 luvun säännöksiä. Valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virka-asunnoista on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Velvollisuus maksaa vuokra ajallaan on vuokralaisen tärkein sopimusvelvoite. Vuokrasuhteen luonteeseen ei kuulu, että vuokranantajan tulisi kantaa riski vuokralaisen maksukyvystä tai -halusta. Vuokranmaksun laiminlyönti (vuokrarästit) on lain mukainen vuokrasopimuksen purkuperuste. Oikeuskäytännössä on katsottu, että olennaisena vuokranmaksun laiminlyöntinä voidaan pitää 2-3 kuukauden maksamattomia vuokria, jolloin vuokranantaja on oikeutettu purkamaan vuokrasopimuksen päättymään välittömästi.

Häätöön tarvitaan oikeuden tuomio

Joku kaveri tais ehdottaa, että ei muutakuin asuntoon vaan ja kamat pihalle. Onneksi ei kuunneltu häntä, vaan lähdettiin käräjille hakemaan häätöpäätöstä. Vuokralainen oli varmaan kerennyt asua asunnossa melkein 2 kuukautta, ennen kuin päästiin käräjille. Ennen käräjille menoa kävimme koputtelemassa oveen jotta olisimme voineet antaa vuokralaiselle vuokrasopimuksen purkuilmoituksen.

2. Todistaja todistaa, että vuokralainen on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen henkilökohtaisesti. Ilmoitus pitää luovuttaa vuokralaiselle henkilökohtaisesti, eikä esimerkiksi ilmoituksen tiputtaminen postiluukusta asuntoon todistajan läsnä ollessa tai kirjattu kirje täytä todisteellisen tiedoksiannon vaatimusta.

Vuok­ran voi so­pia si­do­tuk­si in­dek­siin, esi­mer­kik­si ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­siin, jol­loin vuok­raa voi ko­rot­taa ker­ran vuo­des­sa, mi­kä­li in­dek­sin pis­te­lu­ku on kas­va­nut. Vuok­ran voi­daan so­pia seu­raa­van myös omis­ta­jan mak­sa­maa hoi­to­vas­ti­ket­ta si­ten, et­tä hoi­to­vas­tik­keen nous­tes­sa myös vuok­ran mää­rä nou­see.

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Riidatonta oli ollut, että osapuolten kesken oli allekirjoitettu toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus 17.2.2017. Asiassa ei ollut väitettykään, ettei vuokrasopimus olisi myös vastannut osapuolten sopimaa. Edelleen riidatonta oli ollut, että asunto oli vuokrattu asuinkäyttöön, hallintaoikeus huoneistoon oli luovutettu vuokralaiselle 1.3.2017, vuokralainen oli vuokrannut asuntoa edelleen Airbnb-sivuston kautta, vuokranantaja oli purkanut vuokrasopimuksen päättymään 15.5.2017 ja että samana päivänä vuokralainen oli luovuttanut asunnon hallinnan vuokranantajalle.

Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Kokonaisuudessaan vuokralaisen häätäminen käräjäoikeuden ja ulosottoviraston avulla kestää kahdesta kuuteen kuukauteen. Koska häädön tulisi kuitenkin olla viimeinen keino huoneiston hallinnan takaisinottamiseksi, olisi vuokranantajan aina ensisijaisesti suositeltavaa pyrkiä sopimaan asia vuokralaisen kanssa. Tällöin myös vuokranantaja minimoi tyhjien kuukausien sekä kulujen määrän.

Luetuimmat uutiset

Vakuus säilytetään vuokranantajan pankkitilillä (joko tavallinen pankkitili tai erillinen vakuustili), ja se palautetaan täysimääräisesti vuokralaiselle vuokrasuhteen päättyessä, mikäli perusteita vakuuden käyttämiseen ei ole. Jos vuokralainen on pitänyt huoneistoa hyvässä kunnossa ja maksanut vuokransa, saa hän takuuvuokran täysimääräisenä takaisin sen jälkeen, kun vuokralainen on luovuttanut huoneiston avaimineen tyhjennettynä sekä siivottuna ja vuokranantaja on tarkastanut asunnon.

Yhtiön hallintaan otetun huoneiston vuokraaminen

Vuokrasopimuksen purku on tehtävä kirjallisesti purkamisilmoituksella. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi purkuperuste ja sopimuksen purkamisajankohta, jos sopimuksen halutaan päättyvän muuna ajankohtana kuin välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiannosta. Vuokrasopimus päättyy heti ilman irtisanomisaikaa, kun purkamisilmoitus on annettu tiedoksi vuokranantajalle.

Loading seems to be taking a while.

Jos vuokraat talosi tai huoneistosi kuukausittaista majoittumista varten, harkitse, haluatko vieraidesi allekirjoittavan vuokrasopimuksen. Jos haluat, sinun pitää kertoa näistä vaatimuksista talon säännöissä ennen kuin varauksenteko on saatettu loppuun. Näitä asioita säätelevät lait vaihtelevat suuresti asuinpaikastasi riippuen, joten ota ehdottomasti yhteyttä vuokrasuhteisiin erikoistuneeseen lakimieheen, joka tuntee paikalliset lait ja määräykset.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista kannattaa vuokralaisen ja vuokranantajan tehdä vuokrattavaan asuntoon katselmus. Katselmuksesta on hyvä tehdä muistio, jossa todetaan huoneiston kunto vuokraushetkellä ja kirjataan mahdolliset rikkoutumiset ja puutteet. Muistiosta jää oma kappale kummallekin osapuolelle. Muiston avulla voidaan vuokrasuhteen päättyessä todentaa asunnon kunto vuokraushetkellä. Näin ollen vuokralainen ei joudu vastuuseen aikaisempien vuokralaisten aiheuttamasta vahingosta.

Poismuuttajan muistilista

Häiriötilanteet ratkotaan parhaiten oikeita käytäntöjä seuraamalla. Olen kuitenkin sitä mieltä, että jos asukkaat tuntisivat toisensa paremmin, monet kinat jäisivät käymättä. Vai hermostuisitko yhtä helposti, jos tietäisit, että naapuri käy yöllä suihkussa vuorotyönsä takia, ei ilkeyttään? Kannattaa siis tutustua naapureihinsa esimerkiksi vaihtamalla kuulumisia rappukäytävässä ja osallistumalla taloyhtiön järjestämään toimintaan, kuten talkoisiin.