Press "Enter" to skip to content

Velallinen asunto vakuutena

Takaus ja panttaus

Säästöpankkiryhmä edistää yksilön ja yhteisön taloudellista hyvinvointia. Tahdomme, että meidät tunnetaan rohkeudesta, asiantuntijuudesta ja intohimosta tehdä erinomaista asiakastyötä. Säästöpankkiryhmän muodostavat paikalliset Säästöpankit ympäri Suomen sekä Säästöpankkikeskus.  Tarjoamme asiakkaillemme kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palveluja. 

OP: Vanha asunto myytävä, jos maksukyky niukka

Jos asunnonostaja tarvitsee asuntolainaa enemmän kuin 70 % asunnon arvosta, pankki tarvitsee yleensä asunnon lisäksi muita vakuuksia lainalle. Oletetaan vaikkapa, että asunnon arvo on 100 000 € ja ostaja aikoo maksaa siitä 20 000 € omilla säästöillään. Asuntolainaa hän tarvitsee silloin 80 000 €. Asunnon vakuusarvo on 70 000 €. Ostaja tarvitsee tällöin lisävakuuksia 10 000 €:n edestä.

VR jakaa lisäosingon – valtion kassaan 23 miljoonaa euroa

Pankin pitää selvittää takaajalle, millä perusteella häneltä voidaan maksua vaatia. Finanssivalvonta suosittaa, että pankki selvittää takaajalle myös, onko hän vastuussa koko velasta ja mihin saakka takaus on voimassa. Jos takaus kattaa vain osan lainasta, se tulee kirjata sopimukseen.

Lainan vakuuksilla tarkoitetaan yleensä reaalivakuuksia, jotka ovat fyysisiä esineitä tai asiakirjoja. Vakuuksien perimmäinen tarkoitus on turvata lainan takaisinmaksu lainanantajalle: jos lainansaaja ajautuu jossain vaiheessa lainanmaksua maksuvaikeuksiin tai maksukyvyttömäksi, velkoja saa myydä nämä reaalivakuudet, ja käyttää niiden myynnistä saadut varat lainanmaksuun. Näin lainanantaja saa ainakin osan lainan arvosta takaisin.

Mitä tarkoittaa henkilötakaus?

Henkilötakaajana voivat toimia esimerkiksi vanhemmat, puoliso tai sukulaiset, mutta henkilötakaajaksi ei kannata suostua ilman tarkempaa harkintaa. Henkilötakaajalla on suuri taloudellinen vastuu lainasta, mikä voi aiheuttaa ongelmia takaajan omaan talouteen. Henkilötakaajana toimiminen voi myös olla esteenä lainan saamiselle, mikäli takaajaksi merkitty henkilö tarvitsee lainaa.

Kyberturva-alan yhtiö Nixu nosteessa pörssissä

Asuntolainaan vakuuksien arvon laskutilanne ei ole vaarallista jos asuntovelallisen lainanhoitokyky säilyy ennallaan. Jos velallinen pystyy hoitamaan lainavelvoitteet normaalisti, ei pelkkä vakuuksien arvon aleneminen aiheuta suoria seuraamuksia. Mikäli vakuuden arvon lasku ei johdu vakuudenantajan toimista, pankilla ei ole oikeutta vaatia lisävakuuksia.

Arvopaperitkin käyvät vakuudeksi

Vakuudetonta kulutusluottoa saa lukemattomista nettipalveluista, mutta myös perinteisistä täyden palvelun pankeista. Vakuudettoman luoton todellinen vuosikorko (eli lainan hinta korkoineen, avausmaksuineen ja lainanhoitokuluineen) saattaa jäädä alle kymmeneen prosenttiin, mutta näyttää useimmiten kipuavan reilusti korkeammaksi. Nettipalveluissa kymmenienkin prosenttien korko on tavallinen.

Takaus on yksi henkilövakuuksista. Takaus on sitoumus, jonka perusteella sitoumuksen antaja eli takaaja lupautuu velkojan hyväksi vastuuseen kolmannen henkilön eli velallisen velasta. Kun haet asuntolainaa, edellyttää pankki yleensä lisävakuutta, jotta se voisi myöntää asuntolainan. Tällöin asuntolainaa hakiessasi, takauksen hankkiminen parantaa mahdollisuuttasi saada haluamasi asuntolaina. 

Omakotitalolla tarkoitetaan rakennusta, jossa on vain asuintiloja. Siihen voi kuulua myös ulkorakennus, saunarakennus, autotalli tai muita asumiseen välittömästi liittyviä tiloja, jos ne ovat omakotitalon kokoon nähden vähäisiä. Tontin pinta-ala voi olla haja-asutusalueella enintään yksi hehtaari ja kaavoitetulla alueella enintään kaavan mukaisen rakennuspaikan suuruinen.

Lue lisää aiheesta

Pankit suhtautuvat puhtaisiin henkilötakauksiin kuitenkin nykyään aika nihkeästi. Niitä käytetäänkin lähinnä pienille lainasummille tai muiden vakuuksien lisänä. Asuntolainoissa ulkopuolisen yksityishenkilön antama takaus tai panttaus onkin aina niin sanottu täytevakuus. Pääosan vakuussummasta kattaa tällöin velallisen ostama asunto. Tämä tarkoittaa sitä, että jos velallinen ei kykene maksamaan velkaa, lainaa voidaan periä takaajalta tai pantinantajalta vain, jos velallisen asunto ei riitä koko velan maksuun.

Esimerkki asuntoluotosta

Ostajan näkökulmasta merkityksellistä ei ole se, onko kiinteistössä kiinnityksiä, vaan se, että kiinnitysten pitää siirtyä ostajalle velattomina. Jos kiinteistön ostaja aikoo käyttää ostettua kiinteistöä esimerkiksi asuntolainan vakuutena, tulee kiinnityksiä joka tapauksessa hakea. Kun kiinteistöön on olemassa kiinnityksiä jo valmiiksi, ei kiinteistön ostajan tarvitse hakea kiinnityksiä erikseen. Tämä säästää ostajalta sekä aikaa että rahaa.

Velkojien saatavien turvana olevat vakuudet voidaan jakaa karkeasti omistukseen perustuviin vakuuksiin sekä omaisuuteen kohdistuviin panttioikeuksiin. Arvioitaessa velkojan asemaa velallisen konkurssissa on omistukseen perustuvien vakuuksien osalta kysymys käytännössä siitä, kuuluuko vakuuden kohteena ollut omaisuus konkurssipesään vai ei, kun taas panttiomaisuuden osalta omaisuuden kuuluminen konkurssipesään on selvää ja velkojan intressissä on tietää, mitä omaisuudelle konkurssimenettelyssä tapahtuu.

Videot

Pankkien ja muiden luottolaitosten luotonanto on niiden itsenäisesti harjoittamaa liiketoimintaa. Pankeilla, kuten muillakin yrityksillä, on sopimusvapaus, joten ne voivat vapaasti päättää kenen kanssa ja millä ehdoilla he sopimuksia solmivat. Näin ollen luottolaitoksella on oikeus valita kenen kanssa se ryhtyy sopimussuhteeseen eikä se ole velvollinen myöntämään luottoa, ellei se ole luoton myöntämiseen nimenomaisessa tapauksessa erikseen sitoutunut.

Inderes.fi

Oikeudellisesti lainan takaus on osa henkilövakuus, jossa kolmas osapuoli ottaa vastattavakseen lainan ottajan velan. Lainan takauksen ehdot riippuvat siitä, mitä osapuolten välillä on sovittu. Kaksi tärkeintä takausmuotoa ovat omavelkainen takaus ja toissijainen takaus. Omavelkainen takaus on lainan takaamista kolmannen osapuolen toimesta samoilla ehdoilla, kuin lainan ottaja on lainansa saanut.

Mökkikauppaa käydään eniten kesäkuussa, mutta se jatkuu vilkkaana pitkälle syksyyn. Myytyjen mökkien kappalemäärät ovat olleet viime vuosina hieman laskussa. Vuonna 2011 vapaa-ajan asuntoja myytiin KVKL Hintaseurantapalvelun mukaan 3189 kappaletta, kun vuoden 2014 vastaava luku on 2829. Laskua vuodesta 2011 vuoteen 2014 verrattuna on siten ollut 11 prosenttia.

Hakulomake

Velkajärjestelyssä tuomioistuin vahvistaisi velalliselle maksuohjelman. Maksuohjelma korvaisi velallisen alkuperäiset maksuvelvoitteet. Siinä velallinen velvoitettaisiin käyttämään kaikki muut kuin välttämättömiin elinkustannuksiinsa ja elatusvelvollisuudesta aiheutuviin menoihin tarvitsemansa tulot velkojensa maksamiseen. Velallinen olisi velvollinen muuttamaan rahaksi kaiken muun kuin perusturvaansa kuuluvan omaisuuden. Lakiin sisältyisivät säännökset siitä, milloin velallisen omistusasunto voitaisiin määrätä muutettavaksi rahaksi.

Sisällysluettelo

Hyviä vakuuksia lainalle ovat pörssiosakkeet, sijoitusrahasto-osuudet ja käteistalletukset. Pörssiomaisuuden vakuusarvo on noin 50 – 60 prosenttia. Osakerahastot ja varsinkin korkorahastot lähentelevät jopa 80 prosentin vakuusarvoa. Valtion obligaatioista vakuudeksi kelpaa yleensä yli 90 prosenttia ja käteistalletuksista jopa 100 prosenttia. Jos arvopaperisi ovat lainan panttina, niiden myyntiin tarvitaan lainanantajapankin lupa.