Press "Enter" to skip to content

Vastuunrajoituslauseke sopimuksessa

Vastuunrajoitusehdot kaupallisissa sopimuksissa

Sopijapuolten vastuuta voidaan rajoittaa monin tavoin. Laajassa mielessä vastuunrajoitusehtoina voidaan pitää mm. erilaisia myyjän vastuuta kaupan kohteen laadusta kaventavia varaumia tai vastuuvapausperusteiden laajaa määrittelyä. Vastuunrajoitusehdoista on ehkä kuitenkin tavanomaisinta puhua silloin, kun tarkoitetaan ehtoja, joilla rajoitetaan sopijapuolen korvausvastuuta asettamalla tälle enimmäismäärä (esim. kiinteä euromäärä tai prosenttiosuus sopimuksen arvosta) tai jättämällä tietyt vahinkolajit (kuten välilliset vahingot) kokonaan korvausvastuun ulkopuolelle.

Suorat ja epäsuorat, välilliset ja välittömät vahingot. Vastuunrajoitus, vastuukatto, ’liability cap’. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Yritysten välisiä kaupallisia sopimuksia neuvoteltaessa keskustelu kääntyy yleensä ennen pitkää vastuunrajoitusehtoihin, eli ehtoihin, joilla sopimusosapuoli pyrkii rajaamaan korvausvastuutaan mahdollisessa sopimusrikkomustilanteessa. Esiin nousevat yleensä seuraavat kaksi pääkysymystä:

Related Concepts

Laissa suojataan kiinteistön ostajaa niin, että joistain ostajan oikeuksista, kuten oikeudesta vedota kiinteistön virheeseen, voidaan poiketa vain sopimalla yksilöidysti siitä, millä tavalla ostajan asema poikkeaa laissa säädetystä. Tämän takia ehdot, joilla pyritään rajoittamaan myyjän vastuuta, on laadittava huolellisesti, jotta ne ovat lainmukaisia. Esimerkiksi yleisluontoinen ehto, jonka mukaan kiinteistö myydään sellaisena kuin se on ja ostajalla ei ole oikeutta vedota virheisiin, ei ole kiinteistökaupassa sallittu.

Vastuunrajoitus

Päällimmäisenä mielessä kaupantekohetkellä ovat yleensä kaupankohde ja kauppahinta. Nämä ovat tietysti tärkeitä, mutta kaupan kohteen ikä, laatu ym. seikat on myös otettava huomioon. Kauppakirjaa laadittaessa on tärkeä ennakoida mahdolliset tulevaisuudessa syntyvät riitatilanteet. Sopimusta tehtäessä vallitsevat olosuhteet pysyvät harvoin täysin muuttumattomina sopimuksen solmimisen ja täyttämisen välisenä aikana.

Ostimme omakotitalokiinteistön, missä paljastui virheitä kaupan jälkeen. Sovimme myyjien kanssa virheiden kertakaikkisesta korvauksesta ehdoin, että osapuolilla ei ole enää mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan. Nyt on kuitenkin ilmennyt uusia vikoja. Voiko näistä enää vaatia hinnanalennusta tai vahingonkorvausta? Maakaarihan edellyttää, että tällaisen vastuunrajoituksen tulee olla yksilöity.

Näillä yleisillä sopimusehdoilla täydennetään hankintaa koskevaa sopimusta, jossa kuvataan mm. sopimuksen osapuolet, kohde, toimituksen tai palvelun sisältö, sopimuksen kohteelle asetetut vaatimukset, osapuolten yksityiskohtaisemmat velvollisuudet ja vastuut, aikataulut, hinnat ja maksuehdot sekä muut mahdolliset näistä sopimusehdoista poikkeavat tai niitä täydentävät ehdot.

Active Life

Asiakas vastaa siitä, että jokainen Sopimuksen perusteella CRM-palvelua käyttävä Käyttäjä on ennen CRM-palvelun käytön aloittamista hyväksynyt CRM-palvelun käyttöehdot ja noudattaa niitä CRM-palvelua käyttäessään. Asiakas vastaa käyttäjähallinnan työkalujen avulla luotujen käyttäjätunnusten ja salasanojen käyttämiseen ja ylläpitämiseen liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja rajoituksista. Joissain CRM-palvelu ympäristöissä on voitu rajoittaa uusien käyttäjien luonti ja käyttäjien poisto-oikeuksia Asiakkaan Pääkäyttäjällä.

Kustannusmielessä järjestely on tänä päivänä suhteellisen edullinen toteuttaa. Edullisen järjestelyn vastapainona on usein agenttien edellytys, että varojen vapauttamiseen ei liity epäselvyyksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa usein sitä, että ostajan ja myyjän tulee olla yhtä mieltä varojen vapauttamisesta sen tullessa ajankohtaiseksi, tai jos varojen vapauttamiseen on liittynyt erimielisyys, on varojen vapauttamisesta olemassa sovellettavan tuomioistuimen päätös.

For the purposes of this CEA, "Acquirer" shall mean (a) Worldpay (UK) Limited if Merchant is based in Europe; and/or (b) Worldpay PTE Ltd if Merchant is based in Singapore; and/or (c) Worldpay (HK) Limited if Merchant is based in Hong Kong; and/or (d) Citizens Bank, N.A. if Merchant is based in the United States and/or (d) Worldpay PTY. Ltd if Merchant is based in Australia. In this CEA "we", "us" and "our" refer to Acquirer.

ASUNTOKAUPPA- JA KIINTEISTÖRIIDAT

Kiinteistön kauppaa sääntelevän maakaaren mukaan myyjällä on tiedonantovelvollisuus ja ostajalla selonottovelvollisuus. Myyjä on velvollinen antamaan ostajalle riittävät ja oikeat tiedot kiinteistöstä ja sen ominaisuuksista. Lisäksi myyjällä on velvollisuus oikaista ostajan virheellinen käsitys kiinteistön sellaisesta ominaisuudesta, joka vaikuttaa kiinteistön soveltumiseen aiottuun tarkoitukseen. Myyjä vastaa myös kiinteistönvälittäjän tai kuntotarkastajan myyjän lukuun antamista tiedoista.

Ohjelmistolla tarkoitetaan ylioppilastutkintolautakunnan (jäljempänä YTL) kehittämää koeympäristön suoritusvaiheessa käytettävää palvelinohjelmistoa (A) sekä kokeen suoritusvaiheessa käytettävien palvelin- ja asiakasohjelmistojen lataamiseen ja monistamiseen tarkoitettua ohjelmistoa (B) sekä ohjelmistoon ja sen käyttöön liittyvää YTL:n laatimaa dokumentaatiota, joka on annettu kokeen järjestäjän, laatijan ja kokeen suorittajien käyttöön.

OIKEUDET SINUN TIETOJASI KOSKIEN

Jos palvelu sisältää kolmannen osapuolen valmistamia tai tuottamia ohjelmistoja tai muita palvelukomponentteja, asiakas sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan näiden ehtojen lisäksi kyseisen toimittajan tai valmistajan käyttöoikeus-, lisenssi- ja palveluehtoja. Avoimeen lähdekoodiin (open source) sovelletaan ensisijaisesti kyseisen avoimen lähdekoodin ehtoja, ja valmisohjelmistoihin sovelletaan ensisijaisesti kyseisen valmisohjelmiston ehtoja

{{warning-text}}

Kirjallinen muoto: Sopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, koska se on molempien sopijapuolten – siis paitsi sinun myös asiakkaasi ja/tai yhteistyökumppanisi – edun mukaista. Sopimuksesta on mahdollisessa myöhemmässä erimielisyystilanteessa helppo tarkistaa, mitä olette sopimusta tehtäessä tarkoittaneet sopia, ja kumpi osapuoli ei ole pitänyt kiinni yhdessä sovitusta. Toisin sanoen näyttösyyt puolin ja toisin puoltavat aina kirjallista sopimista.

Yleisradio

Sopimuskumppanilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta ilman Ylen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Ylellä on oikeus siirtää Sopimus ja/tai siihen perustuvia oikeuksia osittain tai kokonaan konserniyhtiöilleen ja muille kolmansille osapuolille Ylen toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyn yhteydessä ja/tai muun yrityskaupan, ulkoistuksen tai liiketoimintajärjestelyn yhteydessä.

2. PALVELU JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Edellyttäen, että Sinä noudatat tämän Sopimuksen ehtoja, Foodie myöntää tällä Sopimuksella Sinulle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan oikeuden asentaa Ohjelmiston ja käyttää omassa henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössäsi Ohjelmistoa, Palvelua ja Kolmansien Osapuolien Tietoja Palvelun sellaisessa käyttötarkoituksessa, joka on tarkemmin kuvattu Dokumentaatiossa. Sinä saat tehdä Ohjelmistosta vain varmuuskopioita voimassa olevan oikeuden mukaan. Foodie ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti annettu Sinulle tällä Sopimuksella.

3. Sopimuksen kesto ja tilauksen irtisanominen

3.1 Asiakas vastaa palvelun käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan. Asiakas vastaa asiakkaan laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta toimittajan toimittamien käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi sekä palvelun soveltuvuudesta asiakkaan käyttötarkoitukseen.

1 Einführung

Die sog. unbegrenzten Dienste („Unlimited Services“) stehen möglicherweise nicht allen Nutzern zur Verfügung. Wir werden Sie im Rahmen der Registrierung darüber informieren, welche Dienste Ihnen zur Verfügung stehen. Wenn Sie Ihr Abonnement für die unbegrenzten Dienste kündigen oder bei Unterbrechung Ihres Abonnements der unbegrenzten Dienste (zum Beispiel, wenn Sie Ihre Zahlungsdaten ändern), können Sie die unbegrenzten Dienste möglicherweise nicht wieder abonnieren.