Press "Enter" to skip to content

Vastikkeellinen käyttöoikeus

laina

Kiinteistön omistusoikeus ja käyttöoikeus ei tarvitse olla samalla henkilöllä. Kiinteistön käyttöoikeudesta puhutaan monesti päällekäin kiinteistön hallintaoikeuden kanssa. Toisinaan käyttöoikeudesta ja hallintaoikeudesta puhutaan toistensa synonyymeinä. Käyttöoikeus on sanana kuitenkin suppeampi hallintaoikeuteen nähden. Käyttöoikeuden haltijalla on siis oikeus ainoastaan käyttää kiinteistöä mutta ei laajempaa hallintaoikeutta.

Primary links

Riskin absoluuttisella määrällä ei ole vaikutusta käyttöoikeussopimuksen määrittelyssä. Sopimus olisi voitava määritellä käyttöoikeussopimukseksi, vaikka riski olisi alun perin pieni. Näin voi olla esimerkiksi hintasäännellyillä aloilla tai aloilla, joilla toiminnallista riskiä rajoitetaan sopimalla osittaisesta korvauksesta tai korvauksesta käyttöoikeussopimuksen päättyessä ennenaikaisesti hankintayksiköstä johtuvista syistä tai ylivoimaisen esteen vuoksi.

Vastike, jonka verovelvollinen saa luopuessaan kiinteistön lahjoituksen yhteydessä pidättämästään hallinta-oikeudesta, verotetaan kuitenkin luovutusvoittoa koskevien säännösten mukaan. Esimerkki: A lahjoittaa kiinteistön B:lle pidättäen itselleen kiinteistöön hallintaoikeuden. Myöhemmin A luovuttaa myös hallintaoikeuden B:lle vastiketta vastaan. Tämä luovutus verotetaan luovutusvoittoa koskevien säännösten mukaan.

Vastikejärjestelmään voidaan turvautua osituslaskelman yhteydessä. Vastike voidaan erottaa avio-oikeuden alaisen omaisuuden yhteenlasketusta säästöstä tai puolison omasta avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta. Tämä tapahtuu laskennallisesti joko ennen velkojen kattamista tai velkojen kattamisen jälkeen. Tämä ei tapahdu kuitenkaan itsestään tai pesänjakajan aloitteesta, vaan vastikkeiden huomioon ottamiseksi niiden käyttöä tulee vaatia. Vastike ei voi jäädä velaksi.

1 Johdanto 

Hallintaoikeudella eli käyttöoikeudella tarkoitetaan tässä ohjeessa oikeutta käyttää toisen henkilön omaisuutta ja saada sen tuotto. Esimerkiksi perintökaaren (40/1965, PK) 12 luvussa on käyttöoikeuden määritelmä ja tarkempia määräyksiä haltijan ja omistajan oikeuksista. Tässä ohjeessa hallintaoikeudella tarkoitetaan lähtökohtaisesti tilannetta, jossa hallintaoikeuden haltijan oikeudet vastaavat perintökaaren12 luvun mukaisia oikeuksia.

Asiakaspalvelu

Luovutusvoittoa voi syntyä vastikkeellisissa luovutuksissa, joista tavallisimpia ovat kauppa ja vaihto. Vastikkeen laadulla ei ole merkitystä, kunhan se vain on rahanarvoinen etuus. Luovutettava omaisuus voi olla kiinteää tai irtainta eikä sillä, kummasta omaisuuslajista on kysymys, ole yleensä merkitystä luovutusvoittoa verotettaessa. Myyntivoitosta verottaminen tulee kysymykseen myös esim. vanhempien ja lasten välisissä vastikkeellisissa luovutuksissa, mutta verotusta voi lieventää sukupolvenvaihdosluovutusta koskeva säännös, jota selvitetään jäljempänä.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Verovelvollinen varainsiirtoverosta on ostaja. Kiinteistön kaupassa vastuu koskee myös aikaisemmista luovutuksista määräytyvää maksamatta jätettyä veroa. 1.1.2017 alkaen uusien säännösten mukaan vastuu ulottuu luovutuksiin, jotka on tehty lainhuutohakemuksen tekemistä edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Jos viimeinen luovutus on tapahtunut ennen 1.1.2017, vastuu aikaisemmista luovutuksista suoritettavista veroista on kuitenkin 10 vuotta. Edelleen luovutus katkaisee viivästyskorotuksen kertymisen.

Myyntivoiton laskeminen

Hankintameno-olettama voidaan vähentää hankintamenon sijaan, jos se tuottaa edullisemman lopputuloksen verovelvolliselle. Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu alle 10 vuotta. Olettama on 40 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä syntyy aina luovutusvoittoa. Olettamaa käytettäessä ei saa vähentää muita kuluja. Jos lahjaksi saatu omaisuus myydään ennen kuin on kulunut vuosi lahjoituksesta, hankintamenona pidetään joko lahjan antajan hankintamenoa tai 20 prosentin hankintameno-olettamaa.

Aineistojen tallennus

3.2.2 Käyttäjä vastaa Tuotteeseen sisällyttämästään aineistosta ja siitä, ettei kyseinen aineisto tai Kielikone Oy:lle aineistoon syntyvä käyttöoikeus loukkaa kolmannen osapuolen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia tai ole näiden sopimusehtojen ja/tai mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä Tuotteelle, muille käyttäjille, yleiselle tietoverkolle tai muille kolmansille osapuolille.

Arvonlisäverolain säätämisen jälkeen tapahtuneen kiinteistötoiminnan kehittymisen seurauksena tilojen vuokrasuhteita järjestellään eri tavoin kuin aikaisemmin. Esimerkiksi edelleenvuokrausketjut ovat aikaisempaa pidempiä ja yleisempiä. Voimassa olevassa laissa olevat edellytykset mahdollisuudelle hakeutua vapaaehtoisesti verovelvolliseksi ovat kuitenkin vaikeuttaneet yritystoiminnan järjestämistä ja saattaneet ohjata kiinteistön hankintamuodon valintaa siten, että ratkaisuja ei ole voitu tehdä liiketaloudellisesti järkevimmällä tavalla.

Tytäryhtiösulautuminen

Pinterest haluaa taata käyttäjien turvallisuuden. Yksityishenkilöt eivät siksi saa käyttää palvelua myydäkseen tai ostaakseen säänneltyjä tuotteita, kuten huumausaineita, alkoholia, tupakkaa ja aseita. Myös uhanalaisista lajeista valmistettujen tuotteiden myynti on kielletty. Jos Pinterest saa ilmoituksen tällaisesta toiminnasta, sisältö poistetaan ja kyseisen tilin käyttö saatetaan estää.

Julkisia hankintoja koskeva sääntely koki kattavan kokonaisuudistuksen, kun uudet hankintalait tulivat voimaan 1.1.2017. Mitä vaikutuksia uudistuksella on käytännön hankintatoimeen? Tai julkisten tahojen sopimuskumppanien toimintaan? Tuon muutaman tekstin avulla esiin joitain olennaisia – mutta hieman vähemmälle huomiolle jääneitä – näkökulmia näihin kysymyksiin.

Soveltuvuusarviot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella toteutettua Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimusta (Castaneda ym. 2012) varten työkykyarvio käännettiin somalin- ja venäjänkielille sekä kurdinkielen soranin murteelle vuonna 2010. Käännökset tehtiin käännöstoimistoissa, jonka jälkeen tutkimuksen kenttähenkilöstöön kuuluvat koordinaattorit, haastattelijat tai tutkimushoitajat, jotka puhuivat sekä tutkittavien kohderyhmien äidinkieltä että suomea, tarkastivat käännökset. Myöhemmin käännöstoimisto teki niistä takaisinkäännöksen.

Valtiokonttori ohjaa ja kehittää valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja. Ohjaamme kirjanpitoyksikköjä ja talousarvion ulkopuolisia rahastoja järjestämään kirjanpidon ja muun laskentatoimen yhtenäisellä tavalla. Olemme koonneet antamamme määräykset ja ohjeet Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon käsikirja -sivustoksi. Sivustolta on linkit myös keskeisempään valtion talous- ja henkilöstöhallintoa koskevaan lainsäädäntöön.

Kirjautuminen

Sanoma toimittaa Palvelun Asiakkaalle parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa määritellyistä tai muutoin sovituista ominaisuuksista ja tämä poikkeama estää olennaisella tavalla Palvelun käytön. Palvelut tarjotaan Asiakkaalle «sellaisena kuin ne ovat» eikä Sanoma anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä Sanoma takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Varainsiirtoverolainmuutos vuonna 2013 on jo lyhyessä jälkikäteistarkastelussa muodostunut perinkiistanalaiseksi verolainsäädännön muutokseksi. Muutoksen keskeiset haasteetliittyvät varainsiirtoveron kiristysten vaikutukseen asunto- jaliikekiinteistömarkkinoihin tilanteessa, jossa taloudellinen suhdanne ei oleedesauttanut markkinakehitystä.