Press "Enter" to skip to content

Vapaa ajan asunnon lopputarkastus

Käyttöönottotarkastus: lista tarvittavista dokumenteista

Käyttöönottotarkastus tai lopputarkastus on ennen kaikkea turvallisuuskysymys. Lopputarkastuksessa varmistetaan, että rakennus on asumisturvallinen ja käyttökelpoinen eikä aiheuta terveydelle vaaraa. Tarkastuksessa varmennetaan erityisesti, että rakennus on paloturvallinen, eikä asuminen ole riskialtista esimerkiksi kodinkoneiden vesivahinkojen tai parvekkeen kaiteiden huteran asentamisen myötä.

Loppukatselmus

”_Välitysliikkeen tulee pyytää toimeksiantajalta rakennuslupa-asiakirjat, käyttöönottotarkastuspöytäkirja (eli osittainen lopputarkastuspöytäkirja) sekä lopputarkastuspöytäkirja. Mikäli välitysliike ei saa niitä toimeksiantajalta, välitysliikkeen tulee hankkia ne rakennusvalvontaviranomaisilta. Mikäli niitä ei ole saatavissa kunnan viranomaisiltakaan, tulee asiasta ja sen merkityksestä kertoa kaupan osapuolille._”

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Loppukatselmuksessa todetaan, että rakennustyö on tehty suunnitelmien ja rakennusluvan ehtojen mukaisesti ja että sen muut käyttöönoton edellytykset (terveellisyys, henkilö- ja paloturvallisuusasiat) täyttyvät. Loppukatselmuksen tilaa vastaava työnjohtaja luvan voimassaoloaikana.

AloituskokousRakennuslupa vaativissa rakennushankkeissa vaaditaan lähes aina aloituskokous. Aloituskokouksessa voidaan täsmentää mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan tässä mm. sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa suunnitelmien ja rakentamisen luvan-, lain ja säädösten mukaisuudesta. Aloituskokouksessa pyritään varmistumaan siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävän pätevä henkilöstö hankkeen toteuttamiseen.  

​Ennen muuttoa tai tilojen ottamista muuten käyttöön tulee rakennuksessa suorittaa käyttöönottokatselmus eli osittainen loppukatselmus. Käyttöönottokatselmus voidaan suorittaa koko rakennusta koskien tai osittaisena siltä osin, joka todetaan katselmuksessa turvalliseksi, terveelliseksi ja käyttökelpoiseksi. Tällöin keskeneräinen osa rakennuksesta tulee olla erotettu käyttöönotettavasta osasta henkilö- ja paloturvallisuuden edellyttämällä tavalla.

Myös keskeneräisestä rakennuksesta määrätään kiinteistövero edellisen vuoden lopun tilanteen mukaan. Vuoden 2015 kiinteistövero määräytyy siis sen mukaan, missä rakennusvaiheessa mökki on ollut vuoden 2014 lopussa. Rakennukselle lasketaan niin sanottu jälleenhankinta-arvo kuten valmiille rakennukselle. Verotusarvoksi tulee valmistumisasteen mukainen osuus koko rakennuksen jälleenhankinta-arvosta.

Helsingin seudun yhteiset palvelut, HelsinginSeutu.fi

Kauppakirjan mukaan kohde on valmistunut joulukuussa 2003, ja myös Habitan myyntiesitteessä on valmistumisvuodeksi kerrottu 2003. ES:n ja JS:n saatua huoneiston hallintaansa on kuitenkin käynyt ilmi, että rakennustyöt olivat todellisuudessa vielä pahoin keskeneräisiä, minkä lisäksi kohteessa on paljastunut runsaasti vakavia rakennusvirheitä ja -puutteita. Toisin kuin kauppakirjassa oli ilmoitettu, kyse ei ollut valmiista kohteesta, vaan se oli saanut 4.12.2003 pidetyssä katselmuksessa vasta osittaisen hyväksynnän niin, että asunnot oli hyväksytty vain sisäpuolisilta osiltaan.

Alla muistilista niistä asioista, jotka huomioidaan rakennusta käyttöönotettaessa. Haettaessa mahdollisuutta ottaa rakennus tai sen osa käyttöön ennen kuin se on kaikilta osin valmis, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ja sopia katselmuksen edellytyksistä. Katselmuksessa tulee olla läsnä hankkeen vastaava työnjohtaja. Katselmuksessa tulee rakennusvalvontaviranomaiselle esittää veroviranomaiselle tehty yksityishenkilön rakentamisilmoitus.

Palvelusta vastaa:

Rakennuslupapäätöksessä niin määrättäessä pohjakatselmus suoritetaan heti kaivutöiden jälkeen ennen varsinaiseen perustusten (anturat) laudoittamiseen ryhtymistä. Mikäli lupapäätöksessä ei ole määrätty viranomaiskatselmusta, suorittaa vastaava työnjohtaja ko. tarkastuksen merkiten sen tarkastusasiakirjaan.

Rakennusvalvontaviranomainen katselmoi vastaavan työnjohtajan ja muiden vastuullisten henkilöiden tekemää työtä. Vastaavan työnjohtajan läsnäolo onkin keskeinen asia katselmuksen onnistumisen kannalta. Lisäksi katselmuksella on oltava läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja. Katselmusvaiheeseen liittyvät dokumentit ja suunnitelmat sekä ajantasalla oleva tarkastusasiakirja on oltava käytettävissä katselmuksella. Paikan merkitsemisen ja sijaintikatselmus voidaan pitää ilman vastuullisten henkilöiden paikallaoloa.

Aloituskokous

Aloituskokouksen pitämisestä määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävä on sopia rakennustarkastajan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta sekä kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen edustajansa valtakirja mukanaan, rakennushankkeen pääsuunnittelijan sekä vastaavan työnjohtajan tulee olla läsnä aloituskokouksessa.

Verovelvollinen saa osittain vähentää veroista kotona teetetyn työn kustannukset kotitalousvähennyksenä. Kotitalousvähennys ei ole nimestään huolimatta kotitalouskohtainen, vaan henkilökohtainen vähennys. Siten esimerkiksi puolisoista vähennyksen voi saada kumpikin erikseen, jos heillä on riittävästi vähennyskelpoisia kustannuksia.

Yleistä

Hyvän vuokrasopimuksen tekemistä helpottavat käytettävissä olevat vuokrasopimuslomakkeet. Lomakkeita käytettäessä varmistetaan, että sopimuksessa tulevat huomioiduiksi kaikki välttämättömät asiat. Valmiita lomakkeita voi täydentää liitteillä, mikäli lomakkeissa ei ole riittävästi tilaa omille erikoisehdoille. Vuokraturvan palveluun kuuluu kaikkien vuokrasopimuksiin ja lomakkeisiin liittyvien asioiden hoitaminen vuokranantajan puolesta.

Aloituskokous / aloituskatselmus
Uudisrakennushankkeissa vaaditaan lähes aina aloituskokous. Aloituskokouksessa voidaan täsmentää mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan tässä mm. sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa suunnitelmien ja rakentamisen luvan-, lain ja säädösten mukaisuudesta. Aloituskokouksessa pyritään varmistumaan siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävän pätevä henkilöstö hankkeen toteuttamiseen.

Avainasukkaan edut

Kotitalousvähennyksen henkilökohtainen enimmäismäärä on vuodesta 2012 alkaen 2000 euroa vuodessa (v. 2011 vielä 3000 euroa). Vähennyksen omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöä kohden. Vähennyksen enimmäismäärä ja omavastuu ovat samat riippumatta siitä, ostetaanko vähennykseen oikeuttava palvelu yritykseltä tai yrittäjältä, vai palkataanko työhön työsuhteinen työntekijä.

Rakennuksen käyttöönotto edellyttää lakisääteisen loppukatselmuksen tekemistä. Loppukatselmuksen suorittaa kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa hyväksytty. Loppukatselmuksen tekeminen edellyttää, että rakennus on valmis ja se on kaikilta osiltaan käyttöön otettavissa. Loppukatselmusta tulee hakea rakennusluvan voimassaoloaikana ja sitä on syytä hakea hyvissä ajoin ennen rakennuksen aiottua käyttöönottoa.

5.     Rakennekatselmus

Sisustuksessa on satsattu laatuun ja tanskalaisiin ja suomalaisiin designkalusteisiin. Avokeittiön sydän on tanskalainen tamminen ruokapöytä, jonka ympärillä on kuusi Arne Jacobsenin Seiska-tuolia. Oleskelutilan puolella rentoudutaan kotimaisilla Interfacen Jazz-lepotuoleilla. Televisionurkkaus on parvella; siellä katsellaan uutisia, urheilua ja Netflix-elokuvia Harri Koskisen suunnittelemista K-tuoleista.