Press "Enter" to skip to content

Valtakirja asunto osakeyhtiö

Viva on nopea!

Käytössämme on alan paras myyntikonsepti. Huolellinen perehtyminen, oikea hinnan määrittäminen ja korkealaatuiset myyntimateriaalit ovat vasta lähtökohta. Tehokas markkinointi ja myyntipainotteiset esittelyt, joilla tavoitetaan oikeat ostajat ja saadaan hyvät tarjoukset on osaamisen kulmakivi. Tiivis yhteydenpito asiakkaan kanssa ja huolellisesti hoidetut paperityöt sinetöivät onnistuneen lopputuloksen.

Taloyhtiön yhtiökokous valtakirja

Kun taloyhtiössä järjestetään yhtiökokous, osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan tässä yhtiökokouksessa joko itse taikka valtuutetun välityksellä. Osakkeenomistaja voi siis valtuuttaa toisen henkilön omasta puolestaan edustamaan itseään taloyhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiökokous, johon toisen henkilön valtuuttaa, voi olla joko varsinainen yhtiökokous tai ylimääräinen yhtiökokous.

Valtakirjavaltuutus asunto-osakeyhtiölaissa

Eräs lukija on miettinyt sitä, miten tärkeää olisi hakea yhtiökokouksiin ikääntyneiltä osakkailta valtakirjat, jotta osakekanta olisi mahdollisimman täydelleen edustettuna. Hänen mielestään ikäihmiset eivät usein enää jaksa tai pysty osallistumaan yhtiökokouksiin paikan päälle raahautuen, joten heidän äänensä voi jäädä kuulematta, mikä on ongelma demokratian kannalta.

Kirjaudu

Taloyhtiön yhtiökokouspäätöksissä pääsääntö on yksimielisyys. Yksimielinen päätös syntyy useimmiten niin, että hallituksen päätösehdotukselle ei esitetä kokouksessa vaihtoehtoja eikä sitä vastusteta ja kokouksen puheenjohtaja toteaa päätöksen syntyneeksi hallituksen esityksen mukaisesti. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, eli samassa asiassa esitetään useampi päätösvaihtoehto, joista ei päästä yhteisymmärrykseen, on järjestettävä äänestys.

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen

Osakehuoneistoon kuuluu myös sellainen parveke, jolle on kulkuyhteys vain osakehuoneiston kautta. Jos parvekkeelle on tällainen kulkuyhteys useammasta osakehuoneistosta, näihin huoneistoihin oikeuttavien osakkeiden omistajien on sovittava parveketta koskevasta kunnossapidosta ja muutostyöstä. Osakkeenomistajalla on kuitenkin oikeus suorittaa välttämätön kunnossapitotyö. Parvekkeen kunnossapidon ja muutostöiden kustannukset jaetaan tasan näiden osakkeenomistajien kesken. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä toisin parvekkeen hallintaoikeudesta ja kunnossapitovastuusta.

Valtuutettu antaa valtakirjan nähtäväksi asuntokaupan toiselle osapuolelle osoittaakseen kelpoisuutensa. Valtakirjan sijasta valtuuttaja voi myös antaa valtuutuksen suullisesti asunto-osakkeiden kaupassa. Myyjä voi esimerkiksi ilmoittaa suoraan ostajalle, että hän on tehnyt myyntivaltuutuksen valtuuttamansa edustajan kanssa, ja että tämä toimii hänen sijastaan asunnon myyjänä. Kirjallisen valtuutuksen tekeminen on kuitenkin erittäin suositeltavaa.

Osakkeenomistaja voi halutessaan käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa valtuutetun välityksellä. Valtuutetun tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen tulee muutoin luotettavalla tavalla osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan kyseistä osakkeenomistajaa. Lähtökohtaisesti valtuutus koskee yhtä kokousta, jos valtuutuksesta ei muuta ilmene. Valtakirja ei ole pakollinen, mutta yleensä on aiheellista tehdä kirjallinen valtakirja epäselvyyksien välttämiseksi. 

INFO

Yhtiökokouksessa käytetään äänileikkuria, mikäli yhtiöjärjestys ei määrää toisin. Äänileikkuri tarkoittaa sitä, että osakkeenomistaja ei voi käyttää yli 20 prosenttia kaikista yhtiökokouksessa edustetuista äänistä. Näin varmistetaan, ettei kenelläkään osakkeenomistajalla ole yhtiökokouksessa liikaa valtaa.  Osakkeenomistaja, joka omistaa useita osakeryhmiä ei voi kiertää äänileikkuria käyttämällä asiamiestä eli antamalla osan äänistä valtakirjalla asiamiehelle edustettavaksi.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Kun valtuuttaja tulee kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan, valtuutettu voi valtakirjan määrittelemissä rajoissa ryhtyä edustamaan päämiestä saatuaan holhousviranomaisen vahvistuksen valtuutuksen voimaantulolle. Valtuuttaja voi myös peruuttaa valtuutuksen niin kauan kuin hän ymmärtää asian merkityksen.

Isännöintiliiton uutisia

Kannattaa huomioida, että päätösasiat pitää olla esityslistalla. Eli, jos haluat, että toivomaasi asiaa käsitellään kokouksessaa, lähetä siitä hyvissä ajoin tieto hallituksen jäsenelle tai isännöitsijälle. Se on jokaisen osakkaan oikeus. Jos kokous on keväällä, pyyntö on hyvä lähettää vuodenvaiheessa. Esityslista voidaan valmistella viikkoja ennen kokousta, joten ole ajoissa.

Voit tehdä valtuutuksen myös yksittäisten toimenpiteiden tekemiseksi. Kertaluonteinen valtuuttaminen voi tulla kyseeseen, kun haluat, että toinen henkilö esimerkiksi irtisanoo vuokrasopimuksen, autopaikan tai saunavuoron, palauttaa tai hakee huoneiston avaimet, tilaa isännöitsijälausunnon, tai vaikkapa hakee lupaa omatoimiremontin tekemiseen sinun puolestasi. Toinen henkilö voi myös pyytää tietoja vuokrasopimukseesi liittyvistä asioista ja maksuista valtakirjan esitettyään. 

Valtakirjaa saattaa tarvita jossain vaiheessa elämäänsä. Käytännössä valtakirja tarkoittaa nimensä mukaisesta oman päätäntävallan antamista jollekin toiselle henkilölle. Valtakirjaa saattaa tarvita esimerkiksi pankkiasioinnissa – jos esimerkiksi vanhus ei kykene itse menemään pankkiin tai muisti alkaa heiketä, voi hän määrätä valtakirjalla pankkiasioinnin hoitamisen oikeudet esimerkiksi jollekin sukulaiselle.

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukseen kannattaisi kuitenkin osallistua ja kysyä epäselvät asiat selviksi. Kokouksessa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat asumiskustannuksiin sekä kiinteistön ja huoneiston arvoon eli osakkeenomistajien omaisuuden kehittymiseen. Sitä paitsi naapurikaan ei todennäköisesti ymmärrä aivan kaikkea kokouk­sessa puhuttua.

Erityisen tarkastuksen määrääminen

AVI määrää erityisen tarkastuksen, jos se katsoo tarkastukselle olevan painavia syitä. Painavia syitä erityisen tarkastuksen toimittamiselle ovat yleensä epäilyt yhteisön varojen väärinkäytöstä taikka yhteisön johdon tai joidenkin osakkeenomistajien tai jäsenten saamasta taloudellisesta hyödystä toisten osakkeenomistajien tai jäsenten kustannuksella. Epäiltyjen väärinkäytösten tulee olla sellaisia, joihin erityinen tarkastus voisi tuoda jotain lisäselvitystä esimerkiksi mahdollisen vahingonkorvauskanteen nostamista varten.