Press "Enter" to skip to content

Vähennyskelvottomat kulut kirjanpidossa

Seuraa meitä

Autokuluista vähennyskelpoisia ovat ne kulut, jotka liittyvät elinkeinotoiminnan ajoihin. Elinkeinotoiminnan ajoja ovat kaikki ne ajot, jotka suoraan liittyvät elinkeinotoimintasi harjoittamiseen. Elinkeinotoiminnan ajoa eivät ole ne matkat, jotka teet asunnolta varsinaiselle toimipaikallesi. Vähennä ne esitäytetyn veroilmoituksesi yhteydessä kuten palkansaaja asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina.

Miten huomioin kirjanpidon ja verotuksen eroja tuottoja ja kuluja kirjattaessa

Kirjanpidon ja verotuksen laskennassa on joitakin eroja. Tilivalinnalla otetaan kantaa siihen miten tapahtuma johdetaan veroilmoitukseen. Kirjanpidossa sallittu kirjaustapa ei aina ole verotuksessa hyväksyttävää. Jokaista kirjausta tehdessä otetaan kantaa siihen, miten tapahtuma verotuksellisesti huomioidaan. Kirjanpito tehdään aina kirjanpitolain mukaisesti ja verotus tapahtuu verolakien mukaan. Verolaskelmalla huomioidaan kirjanpidon ja verotuksen erot. Luotettava kirjanpito on aina verotuksen perusta. Jos kirjanpitoa ei voida pitää luotettavana, on se peruste arvioverotukselle.

Taloustieteilijät käyttävät joskus outoja termejä ja monimutkaista kieltä saadakseen työnsä kuulostamaan vaikeammalta kuin se onkaan. Vähennyskelpoisuus on tyypillinen esimerkki sanasta, jonka sisältöä moni ei oikeastaan ymmärrä. Vähennykelpoisuus kuitenkin tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sinulla on oikeus merkitä jotakin kuluksi kirjanpitoosi. Tällöin yrityksen voitto pienenee ja vero alenee, sillä yksityisyritykset maksavat veroa saamastaan voitosta.

Mitä edustuskulut ovat?

Edustusmenoina pidetään Verohallinnon ohjeen mukaan asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan vaikuttaviin henkilöihin kohdistuvia vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneita menoja, joilla elinkeinonharjoittaja pyrkii uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen taikka muutoin toiminnan edistämiseen. Edustusmenot kohdistuvat yhtiön ulkopuolisiin tahoihin.

ATK-ohjelmat, ohjelmistot
Yleensä poistetaan 10 vuoden aikana tasapoistoin. Itse tehdyt ohjelmat yhdellä kertaa tekovuoden kuluina. Mikäli ohjelman käyttöaika on lyhyempi, hankintameno poistetaan lyhyemmässä ajassa tasapoistoin. Yleensä tietokoneohjelmien käyttöaika on huomattavasti lyhyempi kuin kymmenen vuotta. Tietokoneen mukana tulleet ohjelmat poistetaan koneen mukana joko hankintavuoden kuluna tai 25 % poistoin tai tasapoistoin. (Kaikki yritysmuodot.)

Tarvitsetko apua kirjautumisessa?

Henkilökunnan lahjat – enintään 100€ arvoiset tavaralahjat ovat vähennyskelpoisia menoja, jos ne ovat koko henkilökunnalle samantyyppisiä. Esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys tekee joululahjoja, se ei voi antaa lahjoja vain tietyille henkilöille, vaan joululahjat on järjestettävä koko henkilökunnalle. Rahaan verrattavat lahjat, kuten esimerkiksi lahjakortit verottaja katsoo palkaksi.

Pääsääntö on, että yritystoiminnan kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Olemme tehneet tänne listan kuluista, joita aloitteleva yrittäjä ei välttämättä ajattelisi yrityksen kuluina. Listassa olevien kulujen osalta on poikkeuksia ja erityisohjeita, siksi suosittelemme keskustelemaan lopullisesta vähennysoikeudesta kirjanpitäjäsi kanssa.

Edustuskulut: Edustuskuluja ovat yrityksen ulkopuolisiin asiakkaisiin ja liiketuttaviin kohdistuvat vieraanvaraisuuden ja huomaavaisuuden kulut, joilla pyritään uusien liikesuhteisen luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen tai muutoin liiketoiminnan edistämiseen. Edustusmenoista saa verotuksessa vähentää 50 prosenttia. Arvonlisäveron vähennysoikeutta edustuskuluilla ei kuitenkaan ole.

Arvonlisäverotuksen lähtökohtana on, että kaikki elinkeinotoimintaa suorasti tai epäsuorasti edistävät menot  ovat vähennyskelpoisia. Menon vähentämisoikeus edellyttää erän yleisen vähennyskelpoisuuden lisäksi sen oikeaa kohdistamista: verovelvollinen voi vähentää ainoastaan  omaan tulonhankkimistoimintaansa kohdistuvat menot.

Toiminimen ansiotuloverotus

4) erillisenä verovelvollisena verotettavasta kuolinpesästä saatu osuus kuolinpesän tulosta eikä yhtymän osakkaan hänen veronalaiseksi tulokseen katsotun tulo-osuuden lisäksi saama voitto-osuus yhtymästä eikä myöskään tulo, jonka ulkomaisen kuolinpesän Suomessa asuva osakas on saanut osuutena kuolinpesän tulosta siltä osin kuin kuolinpesä on velvollinen suorittamaan mainitusta tulosta veroa täällä;

Kirjoittajat toimivat Talenomilla kirjanpidon johtavina asiantuntijoina. He vastaavat työssään tilitoimistopuolen kouluttamisesta kirjanpidon, verotuksen, yhtiöoikeuden ja sisäisen laskennan alueilla, uusien konsulttituotteiden suunnittelusta ja kouluttamisesta sekä erilaisista asiantuntijatoimeksiannoista asiakasrajapinnassa. Kirjoittajat ovat erittäin menestyksekkäästi vetäneet mm Talenomin KLT-valmennusta muutaman viimeisen vuoden aikana – Talenom on saanut kymmeniä uusia KLT-kirjanpitäjiä.

Osto-, matka- ja kululaskuille on nykyisin mahdollista lisätä laskukohtaisten liitteiden lisäksi rivikohtaisia liitteitä. Liitetiedostoja voidaan asettaa suoraan laskuriveille, jolloin laskurivin Liitteet-sarakkeesta nähdään riville lisättyjen tiedostojen lukumäärä. Kun laskuriville on lisätty liitteitä, Liitteet-sarakkeessa olevaa numeroa klikkaamalla avataan liiteikkuna, jonka kautta voidaan tarkastella ja hallinnoida kyseisen laskurivin liitteitä.

Suurin osa yrityksen menoista on yleensä vähennyskelpoisia. Kaikki osakeyhtiön menot eivät kuitenkaan niitä automaattisesti ole. Osakeyhtiö voi vähentää tuloksestaan pääsääntöisesti kuluja, jotka syntyvät suoraan yritystoiminnan harjoittamisesta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vakuutukset, palkat, toimistotarvikkeet, perustamismenot, myyntisaamiset ja edustusmenot 50 % asti. Edellisten vuosien tappioita voi vähentää tuloksesta seuraavan kymmenen verovuoden ajan.

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat tueksesi laajan ja vaikutusvaltaisen elinkeinoelämän verkoston, edunvalvonnan ja monet hyödylliset palvelut.

KoulutusOnline on monipuolinen kokoelma verkkokoulutuksia elinikäisen oppimisen tueksi. Kauppakamarin omat asiantuntijat ja vahva asiantuntijaverkosto kouluttavat muun muassa työsuhdeasioissa, taloushallinnossa ja itsensä kehittämisessä. Verkkokoulutusten avulla voit päivittää osaamistasi ja opiskella helposti uutta missä ja milloin vain, kaikilla päätelaitteilla.

Perehdy arvonlisäveron ja tuloveron vaikutuksiin kirjanpidossa

Helsingin seudun kauppakamarin Taloushallinnossa huomioitavat alv- ja tuloverosäännökset -koulutuksessa käydään läpi yleisimmät kirjanpidossa esiin tulevat verotuksen aiheuttamat ongelmakohdat. Kirjanpidon ja verotuksen säännökset poikkeavat osittain toisistaan ja kirjanpitoa tehtäessä tulee aina ottaa kantaa tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen kysymyksiin.

Nykyisin varausten muodostaminen on rajoitetumpaa ja verosidonnaisena riippuvainen yritysmuodosta. Varaukset jaetaan kirjanpitolain mukaan pakollisiin ja vapaaehtoisiin varauksiin. Pakollinen varaus on todennäköisiä menoja ja menetyksiä vastaan tehty varaus, joka puretaan menojen ja menetysten lopullisesti varmistuttua. Sen sijaan vapaaehtoiset varaukset ovat nimensä mukaisesti vapaaehtoisia varauksia, joiden perusteena ei ole liiketapahtuma. Vapaaehtoiset varaukset ovat varauksia, joilla voidaan tasoittaa hyvien ja huonojen vuosien tuloksia verotussyistä.

Pääsääntö on, että kaikki yrityksen tulot ovat veronalaisia. Veronalaista tuloa on esimerkiksi yrityksen tuotteiden ja omaisuuden myynnistä saatu tulo. Omaisuuden realisoitumaton arvon nousu ei ole veronalaista tuloa. Pääomasijoituksia ei pidetä yrityksen verotettavana tulona. Pääomasijoitus on esimerkiksi yritykseen tehty osakepääomasijoitus tai muu vastaava sijoitus. Myöskään lainan otto tai lainan takaisinmaksu ei synnytä verotettavaa tuloa.