Press "Enter" to skip to content

Utleiers plikter snømåking

– Les kontrakten nøye

Eier du din egen bolig har du, i tråd med prinsippet om eiendomsrett, rett til å bruke eiendommen som du vil. Som eier av en bolig bestemmer du altså i utgangspunktet selv om og når du vil måke. Grenser eiendommen din til et offentlig sted, som et fortau, en vei eller sti, følger det som regel av lokale politivedtekter at gårdeier må fjerne is og snø, slik at det ikke er til skade eller ulempe for andre forbipasserende.

Vi bryr oss om ditt personvern

Det er i hovedsak utleiers ansvar å sørge for vedlikehold av boligen, men enkelte vedlikeholdsplikter faller også på leietaker. Hvem som har ansvar for hva reguleres gjennom husleieloven, men siden vi har avtalefrihet i Norge er det fullt mulig å avtale seg bort fra dette. Og det er det mange utleiere som gjør.

Utleiers plikter snømåking Utleier og leiers plikter under leieforholdet – særlig med tanke på vedlikehold og påkostninger

Dette besøket vil bestå av et par forskjellige prosedyrer. Du kan bli tilbudt et vanlig sonogram eller et nivå II sonogram. Et nivå II sonogram er bare en ultralyd som ser på en bestemt del av babyens utvikling.

Husleiereglene er dårlig kjent blant folk

– Du skal gjøre vanlig innendørs vedlikehold, som å rense sluk og skifte batterier på røykvarsleren. Men du skal ikke behøve å betale for nytt sluk eller å kjøpe en ny røykvarsler. Skal du male eller tapetsere, må du huske å få huseiers tillatelse, minner han på.

Tips Adresseavisen

– Du må se til at dørlåsene fungerer, håndtak er i stand, kraner ikke lekker, og at vannklosett og varmtvannsbereder fungerer. Du må også bytte batteri i røykvarslere, og skifte sikringer og annet vanlig vedlikehold av boligen. Tanken er at boligen skal være i samme stand når du flytter ut, som da du flyttet inn. Vanlig slitasje må allikevel utleier regne med.

Relaterte spørsmål

Husleieloven er i stor grad ufravikelig til skade for leietaker ved utleie av bolig. Dette betyr at man ikke kan inngå avtaler som fraviker fra lovens bestemmelser hvis dette setter leietakeren i en dårligere posisjon enn etter loven. Hvis man inngår avtaler som strider mot husleielovens ufravikelige bestemmelser vil husleielovens regler gå foran disse bestemmelsene. Noen steder åpner husleieloven likevel for avtalefrihet, dvs. at det er adgang til å avtale seg bort fra husleielovens bestemmelser også når avtalen går i disfavør av leietaker.

Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi det ikke er strødd eller ryddet snø. Vi har sett nærmere på bestemmelsene om dette

Dersom leietaker mener at boligen har en mangel, må han/hun klage til utleieren så raskt som mulig. Utleieren har plikt til å utbedre mangler. Dersom utleieren ikke gjør dette, kan man kreve avslag i leien, holde tilbake husleie, heve avtalen dersom mangelen er vesentlig og i visse tilfeller kreve erstatning.

TOPPMENY

Dersom det er flere leiere bør alle oppføres i kontrakten. Før for eksempel opp en eller to i punkt 2, og henvis til punkt 24 for de øvrige. Sørg for at alle underskriver. Disse vil da være solidarisk ansvarlige (en for alle, alle for en) for forpliktelser etter kontrakten. Alternativt kan man ha en kontrakt med hver leier, som da vil ha selvstendige leieforhold.