Press "Enter" to skip to content

Urakoitsijan vastuu takuuajan jälkeen

Korkein oikeus: rakennusurakoitsija takuuajan jälkeiseen vastuuseen laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä

Rakennusurakan yleisten YSE 1998 -sopimusehtojen 30 §:ssä urakoitsijan vastuu takuuajan päättymisen jälkeen on rajattu siten, että rima on tavanomaisen huolellisuuden laiminlyöntiä korkeammalla. Vastuuperusteena voi olla ainoastaan törkeä laiminlyönti, täyttämättä jäänyt työsuoritus tai laadunvarmistuksen olennainen laiminlyönti. Lisäksi edellytetään, ettei tilaaja ole voinut havaita epäkohtaa vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana.

This item appears in the following Collection(s)

Korjausrakentamista koskien ei ole olemassa lainsäädäntöä, joka kategorisesti kieltäisi urakoitsijan vastuun lieventämisen tai lyhentämisen 10 vuoden pääsäännöstä. Rakennusurakoissa hyvin yleisesti käytettyihin rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998-ehdot) sisältyykin vakiona urakoitsijan vastuuta merkittävästi lieventävä ja lyhentävä kohtansa, ehtojen 30 §.

Varikkohallin katolla havaittiin takuuajan päättymisen jälkeen maaliskuussa 2010 painauma, josta oli pudonnut rakennuksen sisään mm. eristysvilloja. Katto oli painunut enimmillään noin puoli metriä alaspäin kymmenen metrin matkalla. Pelastuslaitos oli tyhjentänyt hallin ja evakuoinut sieltä n. 40 henkeä, jolloin suuronnettomuudelta oli vältytty. Katon painauma johtui kattoon asennetusta profiilipellistä, joka ei kantokyvyltään vastannut rakennesuunnitelmassa edellytettyä. Levyjen virheellisyys oli jäänyt urakoitsijalta havaitsematta.

Rakennusurakan aikana sattunut virhe voi tulla kalliiksi. Urakat voivat kokonaisuutena vaatia hyvinkin suuria investointeja, jolloin on tärkeää selvittää myös vastuukysymykset siltä varalta, jos urakan aikana aiheutuu korvattavaa vahinkoa. Urakkasopimuksen osapuolten vastuu voidaan määritellä esimerkiksi YSE-ehtojen avulla, joita sovelletaan laajasti urakkasopimuksissa. Osapuolten sopimusvastuusta voidaan sopia myös YSE-ehdoista poikkeavasti.

Laskutyöurakkana rakennetun bussivarikko- ja salibandyhallin katto painui enimmillään noin puoli metriä, koska kantavana rakenteena toiminut profiilipelti oli tukikestävyydeltään liian alhainen eikä vastannut rakennesuunnitelman vaatimuksia. Profiilipellin virheellisyys johtui pääurakoitsijan alihankkijana toimineen yrityksen tietokoneohjelmassa olleesta mitoitusvirheestä. Rakennusvirhe havaittiin vasta, kun katto painui urakan takuuajan päättymisen jälkeen.

Most Used Categories

3 Puheenvuoron rajauksia Yhtiön ja urakoitsijan välinen sopimus tietyn rakennussuorituksen tekemisestä YSE ehdoin Samat lainalaisuudet sinällään hanketyypistä riippumatta Ei asuntokauppalakitarkastelua, kuluttaja-aspekteja Mitä YSE:n sopimusvastuu tarkoittaa? Mitä kaikkea urakoitsijan korjattava ja/tai korvattava, ja kuinka pitkään? 3

Kiinteistöliiton kehityspäällikkö, tekniikan tohtori Jari Virta luokittelee asuinrakennuksessa esiintyvät virheet sen perusteella, missä ongelma esiintyy: käytetyssä materiaalissa, suunnittelussa, työn toteutuksessa, rakentamisen valvonnassa, kiinteistön ylläpidossa vai sen käytössä. Hänen mukaansa virhe voi aiheutua esimerkiksi kylpyhuoneremontissa seuraavista tekijöistä:

Kiinteistölakimies auttaa. Yhteydenotto on maksuton eikä sitouta mihinkään! 

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 30 §:n mukaan urakoitsija vastaa virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana.

Suomessa 10-vuotisvastuu vain törkeistä virheistä

Suomessa tilaajan pitää reklamoida virheistä viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Muuten hän voi menettää asiassa puheoikeutensa. Liuksiala pitää ehtoa kohtuuttomana. Rakennuttaja on harvoin seurannut niin tiiviisti työmaata, että havaitsi heti kaikki virheet. Esimerkiksi hän otti kosteiden tilojen kallistukset. Niitä harvemmin mitataan vastaanottotarkastuksessa, mutta onko puhevalta mennyt, jos kallistusvirhe nähdään vasta kun asukas on käynyt suihkussa? Ruotsissa riittää, että tilaaja reklamoi kolmen kuukauden sisällä vastaanotosta.

Kirjauutuus: Urakoitsijan takuuvastuu – Tilaajan opas

Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Tästäkin vastuustaan urakoitsija on vapaa, kun kymmenen vuotta on kulunut rakennuskohteen vastaanottamisesta tai, mikäli vastaanottotarkastusta ei ole pidetty, siitä päivästä, jolloin rakennuskohde on otettu käyttöön.

Reklamaatiosta
Sopimusehtojen mukaan tarkastuksista on laadittava pöytäkirjat, joissa käsitellään sopimusehdoissa todetut seikat. Olennaisimpia asioita ovat havaitut virheet ja niihin liittyvät vaatimukset. Tilaajan kannalta dokumentaation merkitys on olennainen. Mikäli virhettä ja siihen liittyviä vaatimuksia ei ole takuutarkastuksen pöytäkirjaan merkitty, tulkinta on lähes poikkeuksetta se, että vaatimusta ei ole asianmukaisesti esitetty. Reklamaatioiden sisältöön on kiinnitettävä huomiota. Kirjallinen muoto on poikkeukseton sääntö.

Esitys aiheesta: «KORJAUSRAKENNUTTAMISEN VASTUUT TALOYHTIÖSSÄ»— Esityksen transkriptio:

Osakkaat voivat luulla virheellisesti, että 10 vuotta täyttäneelle rakennukselle tehdään taas määräaikaistarkastus, jossa löytyneet viat rakennuttajan tulee korjata. Näin ei ole. Vuosien varrella havaituista virheistä pitää ilmoittaa rakennuttajalle välittömästi. Siten epäkohdat saadaan korjatuksi, ennen kuin syntyy suurempia vaurioita.  Kuluttajariitalautakunta on katsonut, että jopa 4-5 kuukauden viivyttely virheen ilmoittamisessa oli liian pitkä aika.

Aina roiskuu kun rapataan ja siksi taloyhtiön kannattaa ehdottomasti pyrkiä sopimaan, että urakoitsija vastaa samalla tavalla niin taloyhtiön tiloihin kuin asukkaiden huoneistoihin mahdollisesti syntyvistä kolhuista, rikkoutumisista tai särkyneistä esineistä. Näin sopien ei käytännössä ole eroa, rikkoutuuko remontin tiimellyksessä porrashuoneen ilmoitustaulu vai asukkaan arvotaulu.

Kai Salonen

Ville Laineen erityisosaamisalueita ovat rakentamiseen liittyvät sopimussuhteet ja niihin liittyvä riidanratkaisu sekä julkiset hankinnat. Ville hoitaa monipuolisia rakennusurakoihin ja YSE 1998 -ehtojen tulkintatilanteisiin, suunnittelu- ja konsulttisopimuksiin sekä asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyviä toimeksiantoja sekä konsultoi julkisia hankintayksiköitä ja tarjoajia erilaisissa hankintamenettelyissä. Ville on myös julkaissut oikeuskirjallisuutta rakennusprojektien sopimussuhteista sekä luennoi aktiivisesti alan järjestöjen koulutustilaisuuksissa.

Vaikka asuntokauppalaki ei ole täysin selkeä vuositarkastuksen jälkeen ilmenneiden virheiden osalta, myyjän virhevastuu ei lakkaa vuositarkastukseen (toisin kuin esim. korjausurakoissa). Sellaisista rakennusvirheistä, joiden seuraus ilmenee vasta vuositarkastuksen jälkeen, voidaan yhä esittää vaatimuksia. Asuntokauppalaki ei määrää takarajaa tällaisille korvausvaatimuksille, mutta yleisesti vastuuseen on vedottava kymmenen vuoden kuluessa rakentamisesta ja kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun virhe on havaittu.