Press "Enter" to skip to content

Ulosottovelallinen ja perintö

Perinnön ulosmittaus

Käytännössä ulosotto toteutetaan kuolinpesässä siten, että saatuaan tiedon siitä, että ulosotossa oleva velallinen on saamassa kenties perintöä, ulosottomies lähestyy tässä vaiheessa osakasta ja/tai kuolinpesän pesänhoitajaa. Ulosottomies antaa velalliselle osakkaalle sekä kuolinpesän hoitajalle maksukiellon perintöosuudesta. Maksukielto tarkoittaa sitä, että pesän osakkaalle ei saa tilittää hänen perintöosuuttaan ilman ulosottomiehen lupaa.

Perunkirjoitus ulosotto

Kun velallisen henkilön osuus kuolinpesästä ulosmitataan, ei ulosmittaus kohdistu vielä esimerkiksi tiettyyn jäämistössä olevaan esineeseen. Konkreettinen ulosmittaustoimi suoritetaan perinnönjaon jälkeen, ja ulosmittauksen kohteena on tällöin se omaisuus, mitä velalliselle pesän osakkaalle jaossa tulisi. Mikäli velallinen on kuolinpesän ainoa osakas, voidaan ulosmittaus kohdistaa koko kuolinpesään, ja ulosmittaus voidaan suorittaa heti pesänselvityksen päättymisen jälkeen.

Jatkossa vähintään vuoden ajan työttömyysetuutta saaneet ulosottovelalliset ovat oikeutettuja enintään kuuden kuukauden pituiseen lykkäykseen palkan ulosmittauksesta. Aiemmin lykkäyksen enimmäiskesto on ollut neljä kuukautta. Ulosoton lykkäys kannustaa ottamaan työtä vastaan, koska lykkäyksen aikana ulosmittausta ei toimiteta lainkaan.

Kulz KUPB10GR

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Turun HO 8.3.2011 494

Kuolinpesän varoista katetaan ensin pesän selvittämisestä aiheutuneet velat, sen jälkeen vainajalta jääneet velat ja viimeiseksi niin sanotut muut pesän velat. Oman saatavan luonne vaikuttaa siis jako-osuuteen. Jos saatava on pesänselvitysvelkaa, se maksetaan varoista ensin. Mikäli se on vainajan velkaa, jako-osuuden voi laskea vasta, kun varoista on ensin katettu pesänselvitysvelat ja mahdolliset vakuudelliset saatavat.

Jos kyse ei ole reaalivakuuden takavarikoinnista velan maksua varten, ulosmittauskelvotonta on valtion omaisuus ja muiden julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden omaisuus, sellainen julkisten rakennusurakoiden ja palveluiden toimiluvan haltijoiden tai yleishyödyllisten oikeushenkilöiden omaisuus, joka on erikseen osoitettu niille yleishyödyllisten tehtävien suorittamiseksi. Takavarikointikiellossa ovat myös työnteossa tarvittavat laitteet ja ulosottovelallisen ammatinharjoittamiseen tai ammatilliseen koulutukseen tarvittavat esineet, lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

Sivut

Ymmärsin niin, että ap nimenomaan EI halua että hänen vanhempiensa omaisuus menisi hänen henkilökohtaisten velkojensa maksuun. Niin tein itsekin eli vanhempani testamenttasivat omaisuuden suoraan lapsenlapsille. Eikä tarvitse syyttää minua velkojen laiminlyönnistä, koska maksan niitä koko ajan palkkatuloillani. Minusta olisi ollut väärin, että vanhempieni säästämä omaisuus olisi mennyt minun velkoihini, olkoonkin että sillä olisin kuitannut ne jo vuosia sitten. Mutta lapseni sai rahat ja minä kituutan sillä, mitä palkastani jää ulosoton jälkeen jäljelle.

Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus

Kokenut tilastoammattilainen valtakunnanvoudin virastosta arvioi, että pahimmin velkaantuneet, 1960- ja 1970-luvuilla syntyneet, maksavat ulosottoja muun muassa perinnöillä. Kenttätyön ulosottomiehet ovat tosin kertoneet, että uhkaava finanssikriisi on viime kuukausina haihduttanut tätä intoa realisoida omaisuutta.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ulosottokaari, jolla kumottaisiin vuodelta 1895 oleva ulosottolaki. Esitys perustuu suurelta osin aiempiin ulosottolain osittaisuudistuksiin. Ulosottoperustetta ja yleistä menettelyä koskevat säännökset otettaisiin ulosottokaareen vuonna 2004 uudistetussa muodossa. Ulosmittausta, myyntiä ja tilitystä koskevat säännösehdotukset vastaavat eduskunnan hyväksymää lakia.

Ulosottoviraston virkamies (kihlakunnanvouti tai kihlakunnanulosottomies) ulosmittaa velallisen varallisuutta ja realisoi sen tietyn tai tiettyjen yksittäisten velkojen maksamiseksi. Samoin ulosottoviraston virkamies panee täytäntöön vakuustakavarikon rikokseen perustuvan sakon, vahingonkorvauksen tai valtiolle menetettävän rahamäärän maksamisen turvaamiseksi.

Transkriptio

5 5 LYHENTEET JA TERMIT HE Hallituksen esitys LaVM Lakivaliokunnan mietintö PerVL Perintö- ja lahjaverolaki /378 PK Perintökaari /40 RL Rikoslaki /39 TakSL Laki takaisinsaannista konkurssipesään /758 UK Ulosottokaari /705 VeroJulkL Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta /1346 VJL Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä /57 VNa Valtioneuvoston asetus

Kesäkuusta 2017 alkaen uusista kiinteistökiinnityksistä annetaan sähköinen panttikirja. Jos vanhoja kiinnityksiä muutetaan, kirjalliset panttikirjat korvataan samalla sähköisillä. Vanhoja kirjallisia panttikirjoja voi käyttää uuden luoton vakuutena vuoden 2019 loppuun asti. Tämän jälkeen vakuudeksi kelpaavat vain sähköiset panttikirjat. Luottoa haettaessa vanhat kirjalliset panttikirjat on samalla muunnettava sähköisiksi tai samalla on haettava uusia kiinnityksiä, joista tehdään sähköinen panttikirja.

Holhoustoimilain mukaan alaikäisten velkaantumisen pitäisi olla poikkeuksellista. Koska lapsi ei ole oikeustoimikelpoinen, hänen edunvalvojansa raha-asioissa on huoltaja. Lapselle voidaan myös määrätä ulkopuolinen edunvalvoja, jos on syytä epäillä, että vanhemmat eivät hoida lapsen taloudellisia asioita asianmukaisella tavalla. Usein tässä vaiheessa virhe on kuitenkin jo tapahtunut ja lapsen raha-asiat sekaisin.

Minusta ei kuulosta uskottavalta, että heppoisen oloisen työuran tehnyt nuori lähihoitaja saisi mitään 100% luototusta sijoitusasuntoon, niillä meriiteillä ja palkoilla ei saa välttämättä edes omaan asumiseensa asuntolainaa. Artikkelista siis puuttuu henkilön todellinen alkupääoman lähde, joka on todennäköisesti vanhemmilta saadut lahjat tai perintö tai puolison rahat.

Hyvä niin, poliisilla oli varmasti perusteet tälle toiminnalle. Toiminta ei kuitenkaan vaikuta tasapuoliselta. Natsien marssille osallistui näkyvästi henkilöitä, joilla on aiempia tuomioita ja vireillä olevia oikeudenkäyntejä henkirikoksista, kuolemantuottamuksista ja pahoinpitelyistä. Miksi ei ollut aihetta etukäteen olettaa, että joku heistä voisi aiheuttaa vakavia järjestyshäiriöitä? Vastaukseksi ei kelpaa, että he eivät nyt syyllistyneet väkivaltarikoksiin, sillä kyse on ennakko-oletuksista.

Asiakaspalvelu

Kuolinpesän osakkaita ovat leski (avio-oikeuden nojalla ositukseen saakka), perilliset ja yleisjälkisäädöksen (yleistestamentin) saajat. TVL 17 §:n 3 momentin mukaan kuolinpesän osakkaan tulona ei pidetä hänen saamaansa osuutta kuolinpesän tulosta. Jos kuolinpesässä on vain yksi osakas, jäämistöön kuuluva omaisuus siirtyy hänelle vainajan kuolinhetkellä. Tästä syystä näissä tilanteissa ei muodostu kuolinpesää lainkaan, vaan ainoaa osakasta verotetaan jäämistöstä vainajan kuolinhetkestä lähtien.