Press "Enter" to skip to content

Ulosottolaki 2019

Hae sivustolta

Täytäntöönpano jaettaisiin laajaan täytäntöönpanoon, erityistäytäntöönpanoon ja perustäytäntöönpanoon. Perustäytäntöönpano olisi sellaisten maksuvelvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka voidaan käsitellä nopeasti, velallista tapaamatta ja lähtökohtaisesti sähköisin menetelmin. Laajan täytäntöönpanon ulosottomiehellä olisi sama toimivalta kuin ulosottomiehellä on voimassa olevan lain nojalla. Erityistäytäntöönpano vastaisi nykyistä ulosoton erikoisperintää.

Sekä miehillä että naisilla oli henkeä kohti keskimäärin kahdeksan ulosottoasiaa vuodessa, eli naisilla kolme ja miehillä kaksi enemmän kuin vuonna 2008. Kymmenen vuotta sitten ulosotto koski useammin miehiä, mutta vuoteen 2018 mennessä sukupuolten osuudet velasta ja asioista ovat tasaantuneet.

Ulosottohakemus

Jotta saatavan perintä voidaan edistää ulosottoviraston hoidettavaksi, tulee velkojan hankkia ensin maksamattomalle saatavalle ulosottoperuste. Tämä tarkoittaa sitä, että asiasta pitää ensin hakea päätös toimivaltaisesta käräjäoikeudesta. Poikkeuksena edelliseen ovat suoraan ulosottokelpoiset saatavat, joiden osalta ei tarvita käräjäoikeuden prosessia, koska kyseiset saatavat ovat lain mukaisesti suoraan ulosottokelpoisia.

Olet täällä

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Ulosotossa on säädetty tietty suojaosuus palkasta, jota ei saa ulosmitata. Tämä suojaosuus on tarkoitettu velallisen ja tämän elatuksen varassa elävien toimeentulon takaamiseksi. Laissa puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa ja avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää. Velallisen elatuksen varassa olevana pidetään henkilöä, jonka saama tulo ei ylitä velallisen itsensä osalta laskettavaa suojaosuutta, ja tällaista lasta siitä riippumatta, osallistuuko myös toinen puoliso hänen elatukseensa. Velallisen maksama elatusapu voidaan ottaa huomioon.

Palveluosiot

Velallisen suojaosuus on 22,41 euroa päivässä, jota korotetaan 8,04 eurolla elätettävän henkilön vuoksi. Suojaosuus päivää kohti on siis 30,45 euroa. Ohjelma laskee suojaosuuden määrän aina 30 päivältä, mikäli palkkajakson pituus on kuukausi. Tällöin suojaosuudeksi muodostuu 943,95 euroa. Sellaisten palkkajaksojen osalta, jotka eivät ole täyttä kalenterikuukautta, käytetään suojaosuuden laskennassa palkkajakson todellisia päiviä.

Asiakasmaksulaki jäi pöydälle

Ulosottoa hoitavat kihlakunnanulosottomiehet, jossa tehtävänä on toimia tuomioistuimien ratkaisujen mukaisesti ja huolehtia, että tuomiot pistetään täytäntöön. Tämä tarkoittaa ulosmittauspäätöksiä ja toimituksia sekä mm. julkisten saatavien perintää. Virkanimikkeeltään kihlakunnanulosottomiehet ovat tutkinnoiltaan varanotaareja tai heillä on muu opistotason tutkimus tai viranomaiskokemus.

Konkurssi- ja yrityssaneeraustilanteet

Jos asiakas on ennestään ulosotossa ilman toivoa velkojen loppuun maksusta, kannattaa hänen jättää kaikki asiakasmaksunsa hoitamatta. Ne valuvat perintäprosessin lävitse ulosottoon ja vanhenevat viidessä vuodessa. Prosessin kustannukset maksaa viimesijaisesti yhteiskunta. Yksi rasti kohtaan ”Vapautus asiakasmaksuista” niille, joille se on perusteltua, säästäisi aikaa, rahaa ja vaivaa näiden 400 000 ulosottoasian kohdalla.

Ulosoton suojaosuus vuonna 2019 on 22,41 euroa päivässä, ja lisäksi 8,04 euroa päivässä jokaista velallisen elatuksen varassa olevaa kohti, siis jos on lapsia niin suojaosa kasvaa 8.04 eurolla per lapsi per päivä. Jos velallisella ei ole tarpeeksi rahaa, ulosmittaus voidaan toteuttaa ulosottoviranomaisen toimesta ääritilanteissa myös asunnon tai talon ulosmittauksella eli pakkoluovutuksella. Tällöin ulosmitattu talo tai asunto myydään yleensä pakkohuutokaupalla.

Jos ilmoittaja on käräjäoikeus

Tavallisesti ulosmitataan palkka-, eläke, tai elinkeinotuloa. Viimeisimpänä ulosmitattavana varallisuutena ovat vakituinen asunto sekä elinkeinoa tai muuten eniten tarvitsema omaisuus. Ulosmitattua omaisuutta voidaan myös käyttää vakuutena, milloin se myydään, jos velkaa ei makseta sovitussa ajassa. Kun velka maksetaan ajallaan, ulosmittaus raukeaa ja omaisuus palautetaan.

Alhaisimmillan kymmenen vuoden tarkastelujaksolla ulosottoon siirtyneiden asiakasmaksujen määrä oli vuonna 2012, mistä se on nyt yli kaksinkertaistunut. Asiakasmaksujen enimmäisrajaa käyttävät monet kunnat ja niitä on viimeisten kymmenen vuoden aikana viety ylöspäin. Lisäksi lääkkeiden omavastuuosuuksia on korotettu ja terveydenhuollon maksujen omavastuuta korotettu ja perusturvaa leikattu. Nämä kaikki näkyvät pienituloisten maksuhäiriöiden kasvuna.

Vapaaehtoisessa perinnässä velkoja pyrkii saamaan velallisen suorittamaan maksun vapaaehtoisesti. Tässä vaiheessa velalliselle voidaan soittaa, lähettää tekstiviesti tai sähköpostia, ja hänen kanssaan voidaan sopia tapaaminen tai neuvotella osamaksusta. Perinnän onnistumiseen vaikuttaa uhkaaminen oikeustoimilla, mikä on vakuuttavampaa tehdä perintätoimiston kautta kuin henkilökohtaisesti, etenkin jos olet toisessa maassa.

Valtakunnanvoudin tilastot kertovat, että 2017 joka kuukausi ulosotossa oli kaikkiaan keskimäärin 274 000 suomalaista. Luku kuvaa sitä, millainen määrä ulosottovelallisia on keskimäärin vireillä yksittäisellä hetkellä.

Onneksi olkoon! Ja onneksi olkoon myös hyvästä kirjoituksesta! Moni ylenkatsoo ulosottovelkojen kanssa kamppailevia, jos itsellä mennyt (tähän asti) kaikki hyvin. Mutta totuushan on se, että todellinen voittaja perusluonteeltaan on se joka korjaa omat virheensä ja voittaa omat taistelunsa kovalla työllä sekä henkiset paineet kestäen.
Siinä sitä todellista sisua, yrittämistä ja itsetuntoa vasta vaaditaankin kun peiliin osataan katsoa, myönnetään oma epätäydellisyys ja korjataan mokat – sitten eteenpäin elämässä!

Rekisteröidy

Ulosottomies voi myöntää velalliselle helpotuksia palkan ja muun toistuvaistulon ulosmittauksessa tämän yksilöllisten olosuhteiden perusteella. Jos velallisen maksukyky on sairauden, työttömyyden, velallisen maksaman elatusavun tai muun erityisen syyn vuoksi olennaisesti vähentynyt, palkasta ulosmitattavaa määrää voidaan pienentää. Palkasta ulosmitataan toistaiseksi tai määrättynä aikana säännönmukaista pienempi määrä. Myös tässä tilanteessa työnantaja noudattaa ulosottomieheltä viimeksi saatua maksukieltoa, jossa tulee olla huojennusta koskeva määräys.

– Tämä johtaa usein vieläkin hankalampaan velkaongelmaan kuin velkojen hoito ulosoton kautta. Nyt tarvitaan pikaisesti nopeammin reagoivia ja uusia järjestelykeinoja sekä talouspalveluita, jotka tavoittaisivat ihmiset ennen kuin velkaa on liian paljon, sanoo Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar.

Kela on perinyt etuuksien takaisinperinnästä syntyneitä velkoja veronpalautuksista ulosottoteitse vuodesta 2007. Opiskelijoiden kohdalla tämä on tarkoittanut liikaa maksetun opintotuen takaisinperintää. Veronpalautusten ulosottomenettelyä on käytetty kuluvan vuoden alusta myös niiden kohdalla, jotka ovat tehneet velan hoitamiseksi osamaksusuunnitelman ja noudattaneet sitä. Aikaisemmin ulosottomenettely kohdistui vain niihin henkilöihin, jotka olivat laiminlyöneet osamaksusuunnitelmansa.