Press "Enter" to skip to content

Ulosotto ja omistusasunto

Ulosotto ja omistusasunto

Tavallisesti kaikki ulosmitattu omaisuus muutetaan rahaksi omaisuuden myynnillä. Myyntiä ei kuitenkaan ole joka tapauksessa välttämätöntä suorittaa, vaan ulosmitattu omaisuus, tässä yhteydessä asunto, voidaan asettaa maksusuunnitelman vakuudeksi, jolloin myynti toimitetaan vain, jos velallinen ei maksa velkaansa maksusuunnitelman mukaisesti. Jos velka maksetaan maksusuunnitelman mukaisesti määräajassa, ulosmittaus raukeaa ja omaisuus palautetaan velalliselle.

Ulosmittauskielloilla suojataan velallista

Mikä on tilanne silloin kun minulla on rahoitusyhtiön kautta ostettu auto, jota olen maksanut koko ajan ilman että on jäänyt rästiin. Ulosotossa on velkoja muuten ja olen työtön, joten palkasta eivät saa mitään. Nyt voi olla niin että en pysty hoitamaan auton lyhennyksiä normaalisti. Eli kysymys on, että voinko vielä maksaa tätä velkaa kun se tulee ulosottoon, ilman että rahoitusyhtiö haluaa auton jo ennen sitä. Velkaa on jäljellä noin 11 000€, ja auton arvo suurin piirtein samaa luokkaa.

Header menu

Avio- tai avopari vastaavat yhteisvasuullisesti koko vuokran maksusta ja muista velvoitteita kuten autopaikasta tai vesimaksusta. Vuokrarästejä voidaan periä siis kummalta tahansa. Maksuvelvollisuudesta eroon pääseminen riippuu siitä, miten vuokrasopimus on tehty. Jos molemmat ovat sopimuksessa vuokralaisa ja toinen muuttaa pois, hänen on irtisanottava vuokrasopimus omalta osaltaan päästäkseen eroon maksuvelvollisuudestaan. Jos taas vain toinen merkitään vuokralaiseksi ja toinen merkitään avio- tai avopuolisoksi, niin puolisoksi merkitty on maksuvelvollinen kunnes hän muuttaa pois.

Päivitetyt teemat

Tukinetin palvelut löytyvät nyt teemakorteista, joissa kussakin mainitaan mm. mitä palvelutyyppiä kyseinen teema tarjoaa, mikä toimija kyseistä teemaa ylläpitää ja onko kyseinen teema kaikille avoin tai tietyille käyttäjille rajattu. Entisestä Tukinetistä on siirretty uuteen kaikki ryhmäkeskustelut: esimerkiksi Aikuisen elämää -keskusteluryhmä löytyy nyt Aikuisen elämää -nimisestä teemakortista. Entisen sivuston henkilökohtaiset Net-tukikeskustelut löytyvät nyt teemasta Mieli tukisuhde.

Asiantuntijamme kirjoituksia

3) velkajärjestelyn piiriin kuuluvalla velalla kaikkia velallisen velkoja, jotka ovat syntyneet ennen velkajärjestelyn alkamista, mukaan luettuina vakuusvelat ja velat, joiden peruste tai määrä on ehdollinen tai riitainen taikka muusta syystä epäselvä, sekä edellä tarkoitetuille veloille velkajärjestelyn alkamisen ja maksuohjelman vahvistamisen välisenä aikana kertyvää korkoa ja velallisen maksettavaksi määrättyjä tällaisten velkojen perimis- ja täytäntöönpanokuluja;

omistusasunnot

Olette pyytänyt lausuntoa velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä ”Velkajärjestelyn uudistaminen”. Esityksessä ehdotetaan nykyinen yksityishenkilön velkajärjestelylaki korvattavaksi kokonaisuudessaan uudella ”velkajärjestelylaki” nimisellä lailla. Työryhmä on esittänyt uuteen lakiin perustavanlaatuisia muutoksia nykyiseen yksityishenkilön velkajärjestelylakiin verrattuna. Velkajärjestelymuutosten lisäksi työryhmän esitykseen sisältyy ehdotus velan toissijaisesta vanhentumisesta velan eräpäivästä lukien.

Näitä tilanteita varten on olemassa velkajärjestelyyn hakeutuminen. Kyse on viimeisestä vaihtoehdosta, jota ennen velallisen on yritettävä tehdä sovintoratkaisu suoraan velkojiensa kanssa. Jos sopimuksen tekeminen ei onnistu, ainoaksi vaihtoehdoksi voi jäädä hakeutuminen velkajärjestelyyn. Velkajärjestelyä haetaan oman kotipaikkakunnan käräjäoikeudelta siihen tarkoitetulla lomakkeella.

Häädön kulku

Häätöä edeltää vuokralaisen sopimusrikkomus, jonka jälkeen vuokranantaja toimittaa yleensä vuokralaiselle kirjallisen varoituksen, jossa ilmoitetaan mahdollisesti purkamisoikeuden käyttämisestä sekä tarkemmat syyt varoituksen antamiselle. Laissa on eritelty tarkasti sellaiset rikkomukset, jotka antavat vuokranantajalle oikeuden käyttää kyseistä purkamisoikeutta. Varoituksen jälkeen vuokranantajan tulee kuitenkin antaa vuokralaiselle kohtuullinen aika täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Mitä ulosmittaus tarkoittaa?

Ulosmittauksen voi suorittaa ulosottoviranomainen velkojan hakemuksen mukaisesti. Mikäli velkoja on hakenut esimerkiksi vain suppeaa ulosottokäsittelyä, pyritään saatava saada perittyä vain niistä velallisen tuloista ja varoista, joita ei tarvitse realisoida. Tällöin tyypillisesti ulosmittauksen ulkopuolelle jaa esimerkiksi kiinteä omaisuus, joihin voidaan laskea esimerkiksi velallisen asunnon.

Alueellisia virastoja ja toimijoita

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Päävalikko

Esitetty uusi menettely muuttaisi radikaalisti velkajärjestelyä muistuttamaan lyhytkestoista ulosottoa, jonka päätyttyä velallinen vapautuisi lopuista veloistaan. Esityksen mukaan yksin asuvan velallisen menojen perusosan suuruus (95 % ulosoton suojaosuudesta) olisi lähes sama kuin ulosotossa. Ero kuukausittaisessa maksuvarassa (tai esityksen mukaisessa tilitysosassa) olisi vain 31,35 €/kk eli tämän verran enemmän velkojat saisivat velkajärjestelyssä verrattuna ulosottoon.

Asunnon ulosmittaus on samalla tavalla ulosmitattavaa omaisuutta kuin muukin omaisuus. Ulosmittauksella pyritään varmistamaan perittäväksi tulleen saatavan maksaminen. Velallisen tuloja ja omaisuutta ulosmitataan siis niin paljon, että ulosotossa oleva velka tulee maksetuksi. Kaikki omaisuus. Ja varallisuuslajit ovat ulosmittauskelpoisia. Paitsi tavanomaista koti-irtaimistoa ei voi ulosmitata. Jos velkoja on hakenut vain suppeaa ulosottoa, ulosmittaamatta jätetään omaisuus, joka jouduttaisiin muuttamaan rahaksi.

Seuraavassa esitellään erilaisia täytäntöönpanotoimia. Velkojan on valittava sellainen toimi, jonka avulla hän todennäköisimmin saa hänelle kuuluvat rahat. Jos esimerkiksi vastaaja on työtön tai itsenäinen ammatinharjoittaja, olisi ajanhukkaa hakea tämän palkan ulosmittaamista. Jos vastaajalla on pankkitili, pankkitalletusten ulosmittausmääräys saattaa olla parempi vaihtoehto.