Press "Enter" to skip to content

Ulosoton kanssa neuvottelu

Mikäli velallinen ei vapaaehtoisesti maksa velkaansa pois, ulosottoviranomainen tekee palkkaan, eläkkeeseen, elinkeinotuloon tai muuhun omaisuuteen ulosmittauksen. Silloin saattaa omaisuus, jonka haluaa pitää omassa hallinnassaan, tulla ulosmitatuksi. Omaisuus ei ole suojassa ulosmittaukselta edes esimerkiksi silloin, kun omaisuus on lahjakirjalla annettu toiselle. Tämä johtuu siitä, että lahjalla voidaan muutoin lahjoittaa omaisuutta siten, että velkojat kärsivät kohtuuttomasti.

Ulosotto ja epäsäännölliset tulot

Jos velallisen palkka on suuri, mutta epäsäännöllinen, on ulosottomiehen arvioitava minkä suuruinen velallisen keskimääräinen, esimerkiksi kuukausittainen, palkka tulee olemaan vuoden aikana. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon velallisen siihen mennessä saamat tulot sekä niiden todennäköinen kehitys. Jos tämä keskimääräinen kuukausipalkka on suurempi kuin neljä kertaa velallisen kuukauden suojaosuuden määrä, ulosmitataan palkasta vähintään puolet.

Olet täällä

– Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja meni viime vuonna ulosottoon 320 000 (kappaletta) ja kuntien päivähoitomaksuja 36 000. Valtavia määriä. Voi sanoa, että meidän sotemme suurin ongelma ovat korkeat asiakasmaksut ja se, että kunnat ovat myyneet näiden ihmisten maksut kansainvälisille perintäyhtiöille, jotka eivät aina valitettavasti noudata meidän lakejamme eli perintäkulut ovat liian korkeat.

Rahanarvoisia vinkkejä velallisille: Perintäkulujen kasvu on mahdollista pysäyttää

Täytäntöönpano jaettaisiin laajaan täytäntöönpanoon, erityistäytäntöönpanoon ja perustäytäntöönpanoon. Perustäytäntöönpano olisi sellaisten maksuvelvoitteiden täytäntöönpanoa, jotka voidaan käsitellä nopeasti, velallista tapaamatta ja lähtökohtaisesti sähköisin menetelmin. Laajan täytäntöönpanon ulosottomiehellä olisi sama toimivalta kuin ulosottomiehellä on voimassa olevan lain nojalla. Erityistäytäntöönpano vastaisi nykyistä ulosoton erikoisperintää.

Ulosmittauskielloilla suojataan velallista

En­sisi­jai­sesti ulosmi­ta­taan ve­lalli­sen ra­ha­va­roja, ku­ten kä­tei­nen ra­ha, pankki­tilil­lä ole­vat va­rat ja eri­lai­set tois­tu­vais­tu­lot ku­ten palkka tai elä­ke. Ra­ha­va­ro­jen jäl­keen ulosmi­ta­taan en­sin ir­tain­ta ja vas­ta sen jäl­keen kiin­teää omaisuutta ku­ten ke­sä­mökki. Vas­ta jos ve­lalli­sella ei ole edellä mainit­tua omaisuutta, tu­lee ky­sy­mykseen va­ki­tui­sen asunnon ulosmit­taus. Vii­meisek­si ulosmi­ta­taan toi­meentu­loon ja elinkeinotoimin­taan liit­ty­vää omaisuutta.

Toimituksen poiminnat

On kuitenkin erittäin tärkeää, että asiakkaat ottavat meihin yhteyttä ennen kirjeessämme mainittua eräpäivää, jotta meillä on mahdollisuus asiaan vielä puuttua. Asia kannattaa ehdottomasti pyrkiä sopimaan meidän kanssamme jo siitäkin syystä, että jos velka saadaan hoidettua vapaaehtoisen perinnän aikana, ei siitä aiheudu asiakkaalle maksuhäiriömerkintää tai oikeudellisen perinnän kuluja.

Ulosottoa hoitavat kihlakunnanulosottomiehet, jossa tehtävänä on toimia tuomioistuimien ratkaisujen mukaisesti ja huolehtia, että tuomiot pistetään täytäntöön. Tämä tarkoittaa ulosmittauspäätöksiä ja toimituksia sekä mm. julkisten saatavien perintää. Virkanimikkeeltään kihlakunnanulosottomiehet ovat tutkinnoiltaan varanotaareja tai heillä on muu opistotason tutkimus tai viranomaiskokemus.

Ulosottoon joutuneiden pamilaisten työttömien määrä kasvaa

Jos yksin elävä pamilainen on irtisanottu työpaikastaan ja ajautunut ulosoton asiakkaaksi, hän saa Palvelualojen työttömyyskassasta ehkä noin 1260 euroa ansiosidonnaista päivärahaa kuukaudessa. Ensin verottaja ottaa omansa, noin 20 %. Sitten ulosottaja vie noin kaksi kolmasosaa niistä tuloista, jotka ylittävät 700 euron suoja-osuuden. Pamilaisen käteen jää lopulta suunnilleen 800 euroa.

Miten perintä etenee tuomion saamisen jälkeen?

Oikeudellisella perinnällä tarkoitetaan asian edistämistä toimivaltaiseen käräjäoikeuteen, josta haetaan tuomiota maksamattomalle velalle. Tuomion saamisen jälkeen asia edistetään ulosottoviranomaisten hoidettavaksi, jolloin käynnistyvät tarvittaessa niin sanotut pakottavat perintätoimet. Tarvittaessa ulosottovirasto voi ulosmitata maksamatonta velkaa esimerkiksi velallisen palkkatuloista.

Vuoden 2008 alussa astui voimaan nykyinen ulosottolaki, ulosottokaari, joka sisältää mm. säännöksen saatavan lopullisesta vanhentumisesta. Laissa tarkoitettu ulosottoperuste eli käytännössä useimmiten lainvoimainen tuomio on voimassa enintään 15 vuotta ja velkojan ollessa yksityishenkilö tai, jos kysymyksessä on vakavaan rikokseen perustuva korvaussaatava, määräaika on 20 vuotta. Tämän jälkeen velkaa ei pääsääntöisesti voida ulosottotoimin periä eli se vanhentuu lopullisesti. 

Valtakunnanvoudille on annettu tiukat toimintavelvoitteet URA:n toteuttamisen osalta. Uusi oikeus- ja työministeri J. Lindström ei (ainakaan) toistaiseksi ole pystynyt tekemään mitään päätöksiä URA:sta johtuen osittain siitä, että OM joutuu ottamaan kantaa eri ministeriöiden toimesta mm. pakolaisongelmiin liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Tältä osin epävarmuus URA:n osalta tullee jatkumaan vielä jonkin aikaa.

Tarpeellisen yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi on sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön, Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä elatusavun atk-ohjelmia valmistavien Abilita Oy:n, SofTieto Oy:n, TietoEnator Oyj:n ja WM-data Novo:n edustajien neuvotteluissa 27.5.2004 ja 14.10.2004 sovittu seuraavista elatusavun perintätehtäviä hoitaville viranomaisille esitettävistä suosituksista yhteisiksi toimintatavoiksi:

Systemaattinen maksuvalvonta on oleellinen osa yritysten laskutusprosessia. Perintäyhtiö turvaa asiakkaan oikeuksia toimimalla neuvottelijana laskuttajan ja velallisen välissä – tavoitteena on löytää maksujärjestely, joka palvelee molempia osapuolia. Ammattimaisella perinnällä varmistetaan, että yritys saa toimitetusta hyödykkeestä maksun ja yhteiskunta pyörii.

Olen velkaa ulosottoon paljon, pika- vippejä pikavippien perään.Vipit otin mieheltäni salaa. Rahat meni nettipelamiseen. Syntyi kierre ja riippuvuus. Pelaamisella hukutin suuria sivujani useiden läheisten kuoleminen takia– elämänilo oli kadoksissa. Olen eläkkeellä ja nyt ovat ulosmittaamassa yhteisen asunnon (vanhan omakotitalon) Mieheni ei ole koskaan jättänyt mitään laskuja maksamatta, mutta nyt hänenkin osuus omaisuudesta uhataan ulosmitata. Hänen suurin virheensä on se, että on mennyt naimisiin kanssani 48v. sitten. Jouluksi taivas alle?

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrymme nopeasti oikeudelliseen perintään. Oikeudellisesta perinnästä sovimme aina toimeksiantajien kanssa välttääksemme turhien lisäkustannusten syntymisen. Suomen Laatuperintä toteuttaa oikeudellisen perinnän asiantuntevasti. Menestyksekäs oikeudellinen perintä vaatii nopeita ja tehokkaita työskentely- ja toteutustapoja, jotta saatavat saadaan kotiutettua. 

Asumismentorit selvittävät asumisen tilannetta kokonaisvaltaisesti. Kartoitamme yhdessä esimerkiksi mahdollisuutta vuokranmaksusuunnitelman tekemiseen, ja annamme tietoa tilanteeseen sopivista muista palveluista ja tukimuodoista, jos mentoroitavalla on muitakin kuin asumiseen liittyviä ongelmia. Perehdytämme tarvittaessa myös asumiseen, kun asunto on saatu asunnottomuuden jälkeen.