Press "Enter" to skip to content

Ulkomaisten osinkojen verotus

Sijoitusrahaston voitto-osuus

Jos tulon lähdevaltio on perinyt tulosta suuremman veron kuin verosopimuksessa on sovittu, liikaa maksamaasi veroa ei hyvitetä Suomen verotuksessa. Sinun on haettava liikaveron palautusta lähdevaltiolta sen valtion lomakkeella. Lomakkeen saat yleensä tulon maksajalta. Jos hakemukseen on liitettävä Suomen veroviranomaisen antama asumistodistus, voit pyytää sen omasta verotoimistostasi.

Hakulomake

Ulkomailta saaduista osingoista peritään yleensä lähdevero ulkomailla, joka taas hyvitetään Suomen verotuksessa. EU-maan tai valtion, jonka kanssa Suomella on osinkoihin liittyvä verosopimus, osinkojen verotus toteutuut samalla tavalla kuin kotimaisissakin osakkeissa eli 85% osingoista on veronalaista pääomatuloa ja 15% verovapaata. Listaamattoman ulkomaisen osakeyhtiön jakaman osingon verotus käyttäytyy myös samoin kuin Suomessa.

Kotimaisten noteerattujen yhtiöiden osingot

Julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta on kyse, kun yhtiön osake tai osakesarja on ollut osingonjaosta päätet­täessä julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä tai vastaavalla tavalla ulkomailla. Sama on voimassa myös niiden yhtiöiden kohdalla, joiden osakkeet on otettu yhtiön suostumuksella tai hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi ns. monenkeskisessä kaupankäynnissä.

Yhtiötapahtumat

Talletustodistukset (ADR & GDR) ovat arvopapereita, joilla käydään kauppaa jollain toisella markkinapaikalla kuin mikä on yhtiön varsinainen kotimarkkina. Hallinnointipalkkioita voidaan veloittaa salkusta talletustodistusten omistuksiin liittyen, ja ne veloitetaan yleensä osingonmaksun yhteydessä. Hinnastostamme löytyy lisätietoa ADR- ja GDR-maksuista. Tarkat maksutiedot voi selvittää kunkin markkinapaikan alisäilyttäjältä.

Osinko ulkomaisesta pörssiyhtiöstä

Esimerkki: ruotsalainen pörssilistattu yritys maksaa osinkoa 100 kruunun verran. Tästä peritään verosopimuksen mukainen lähdevero 15 %, eli Nordnet-tilillesi maksetaan osinkoa 85 kruunua. Lopullisessa verotuksessa Suomen valtio perii loput 10,5 kruunua (kun pääomatulojen veroprosentti on 30 %). Maksat siis samat 25,5 % veroa kuin suomalaisistakin yhtiöistä, mutta lähdeveron jälkeen jäävä loppuosa veroista peritään vasta lopullisessa verotuksessa.

HE 282/2018

Listatun osakeyhtiön verovapaata tuloa ovat toisen listatun yhtiön sille jakamat osingot. Myös listaamattoman yhtiön listatusta yhtiöstä saama osinko on verovapaata tuloa, jos listaamaton yhtiö omistaa osinkoa jakavan listatun yhtiön osakepääomasta vähintään 10 prosenttia. Mikäli omistusehto ei täyty, on listaamattoman yhtiön listatulta yhtiöltä saama osinko kokonaan veronalaista tuloa. Sijoitusomaisuuteen (EVL 11 §) kuuluvista osakkeista saatu osinko on kuitenkin aina 75 prosenttisesti veronalaista ja 25 prosenttisesti verovapaata tuloa.

Verokikkailu suomalaisyhtiöiden osakkeilla on noudattanut osingonpesun yksinkertaista mallia: osakkeen omistajaksi vaihdetaan osingonmaksuhetkeä varten sellainen omistaja, joka saa osingon verovapaasti tai alhaisemmalla prosentilla kuin todellinen omistaja.

6. Miten SDP:n lähdeveromallia voitaisiin soveltaa eläkeyhtiöihin?

”Finanssialan vastustus perustuu väärinymmärrykseen. Vero ei kohdistuisi vain suomalaisiin rahastoihin vaan ennen muuta ulkomaisiin rahastoihin, jotka eivät nykyään maksa sijoitustuotoistaan lainkaan veroa Suomeen. Niiden omistuksessa on yli puolet Helsingin pörssin osakkeista. Tasapuolisuuden vuoksi vero koskee myös kotimaisia verovapaita yhteisöjä – kuten ammattiliittoja. Niiden osuus veropotista olisi kuitenkin pieni.”

 

Näin ollen pääsääntö on, että esimerkiksi ulkomaisten pörssiosakkeiden myynti ei ole sellaista ulkomaista pääomatuloa, josta käyttämätön ulkomaisen veron hyvitys voitaisiin tehdä. Valtaosassa Suomen solmimista verosopimuksista on sovittu, että ainoastaan henkilön verosopimuksen mukaisella asuinvaltiolla on verotusoikeus pörssiosakkeiden luovutusvoittoihin. Lähtökohta on, että Suomessa asuvan henkilön verosopimuksen mukainen asuinvaltio on Suomi ja voitot verotetaan vain täällä.

Usein kysyttyä

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

• Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko on saajalle 25-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa (nykyisin 9 prosenttia). Osingon uusi vero on 7,5–8 prosenttia käteen maksetusta osingosta (25 prosenttia x 30–32 prosenttia). Samalla kevyemmän verotuksen 60 000 euron yläraja nousee 150 000 euroon.

«Missään Suomelle vertailukelpoisessa maassa
säätiöiden sijoitustuloja ei veroteta.»

Tahtotila kolmannen sektorin toimijoiden verotuksellisen erityisaseman säilyttämiseen on tuotu julki mm. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten edistämisestä (8.3.2007). Kolmannen sektorin merkitystä on korostettu myös EU:ssa. Osinkojen verovapaus säätiöille ei ole ristiriidassa verotuksen tasapuolisuuden kanssa. Yleishyödylliset yhteisöt eivät ole verrannollisia muihin verovelvollisiin, koska ne eivät sijoita omaksi hyödykseen.

Jyväskylän yliopisto käsittelee toiminnassaan opiskelijoiden, henkilökunnan ja tutkittavien tietoja. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä myös sen vuoksi, että yliopistoyhteisölle voidaan tarjota työvälineitä työtehtävien hoitamiseksi, opiskelijoiden opiskelun mahdollistamiseksi sekä käyttövaltuuksien ja tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi. Yliopisto pitää myös sidosryhmäyhteistyötä tärkeänä ja sitä varten käsitellään alumni-, markkinointi-, asiakas- ja kumppanitietoja.

Navi:asiahakemisto

Nykyinen lähdeverolaki sisältää säännökset niin sanotusta yksinkertaistetusta menettelystä. Se mahdollistaa verosopimuksen mukaisen, yleensä 15 prosentin lähdeveron pidättämisen ulkomaiselta osakkeenomistajalta tietyin edellytyksin jo osinkoa maksettaessa. Tämän takia ulkomainen sijoittaja saa osinkonsa verosopimuksen mukaisella verolla vähennettynä eikä tarvetta erillisen palautushakemuksen tekemiseen ole

Artikkelien selaus

Institutionaalisten sijoittajien verovapauksille on perusteltu syy. Eläkerahastojen verovapaus perustuu siihen, että palkanmaksun yhteydessä perittävillä suorituksilla rahoitetaan myöhempiä eläkkeitä ja rahastojen verotus lisäisi suoraan painetta nostaa eläkemaksuja. Eläkemaksut ovat verovähennyskelpoisia, mutta eläkkeitä verotetaan vastaavasti, kun ne nostetaan. Myös sijoitusrahastoihin ja vakuutuskuoriin kertyviä tuloja verotetaan vasta, kun ne nostetaan. Tämä on osaltaan huomioitu siten, että nostoista maksettava pääomatulovero on hieman korkeampi kuin osingoista maksettava vero.

SDP:n mielestä ulkomaisten rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamista osingoista on perittävä kohtuullista lähdeveroa. Lähdevero koskisi sijoitusrahastoja, vakuutusyhtiöitä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä, kuten ammattiyhdistyksiä ja säätiöitä. SDP on puhunut vero-ohjelmassaan viiden prosentin lähdeverosta, joka tuottaisi arviolta 400 miljoonaa euroa valtiolle.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Yhteisön saama osinko on samalla tavalla osittain veronalaista tuloa, jos osingon jakava yhteisö ei ole kotimainen yhteisö, tai edellä tarkoitettu ulkomainen, Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuva yhteisö. Sama pätee silloin, kun osinkoa jakava yhteisö on julkisesti noteerattu yhtiö, ja osingonsaaja on muu yhteisö kuin julkisesti noteerattu yhtiö, eikä se omista osinkoa jaettaessa välittömästi vähintään kymmentä prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta.

Lakiesityksen tavoitteena on täsmentää tuloverolain sijoitusrahastoja koskevaa verosääntelyä, ja erityisesti täsmentää sijoitusrahaston verovapauden edellytyksiä. Lisäksi tuloverolakiin ehdotetaan otettavaksi erillinen säännös erikoissijoitusrahaston tuloverovapaudesta ja sen edellytyksistä. Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettuun lakiin valtiovarainministeriö ehdottaa lisättäväksi säännökset ulkomaiselle rahastolle maksettujen osinkojen lähdeverovapaudesta.