Press "Enter" to skip to content

Tutkintonimikkeet englanniksi yliopisto

Vastaus

Elintarviketiede, livsmedelsvetenskap, Food Science
Kotitaloustiede, hushållsvetenskap, Household Science
Maataloustiede, agronomievetenskap, Agriculture
Maatalous- ja metsätiede, agronomie- och forstvetenskap, Agriculture and Forestry
Markkinointi, marknadsföring, Marketing
Puutarhatiede, trädgårdsvetenskap, Horticulture
Ravitsemus, nutrition el. näringslära, Nutrition
Taloustiede, ekonomi, Economy

Tutkinnot ja todistushakemukset

Ennen 1.8.2013 aloittaneiden tekniikan tohtorin tutkinnon opiskelijoiden, jotka haluavat siirtyä 40 opintopisteen mukaisiin tutkintovaatimuksiin tulee päivittää opintosuunnitelmansa yhdessä ohjaajan kanssa uusien vaatimusten mukaisiksi.

Tohtorin tutkintoon voi edetä myös lisensiaatin tutkinnon kautta. Lisensiaatin tutkinto koostuu jatko-opinnoista sekä lisensiaatintutkimuksesta. Jatko-opinnot ovat samat kuin alan tohtorin tutkinnossa (ks. kohta lisensiaatin tutkinto).

Perusopetuksen oppimäärällä suoritetaan oppivelvollisuus

Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lasten oppimisen ja kehityksen edellytyksiä osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa. Esiopetus on ollut Suomessa velvoittavaa vuodesta 2015 alkaen. Esiopetus on maksutonta.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Opetushallituksen vahvistamat valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ohjaavat esiopetuksen sisällön suunnittelua ja toimivat perustana paikallisille opetussuunnitelmille.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Breadcrumb

Voit hakea yliopistoomme opiskelijaksi myös suoraan kaksivuotiseen maisterikoulutukseen tai englanninkieliseen maisteriohjelmaan. Aikaisemmista opinnoistasi riippuen voi tiedekunta edellyttää täydentävien opintojen suorittamista, mikä saattaa pidentää maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen suoritusaikaasi. Aikaisempaan tutkintoosi jo sisältyviä opintoja et pääsääntöisesti voi sisällyttää ko. maisterin tutkintoon.

Mielestäni korkeakoulutus on edelleen oltava – niin käytännössä, kuin paperillakin – yliopistojen tehtävä. Ehkä olen ainoa, joka on viime vuosina pistänyt merkille ammattikorkeakoulujen kampanjan profiilinsa nostattamiseksi. Mielestäni nimikikkailu on edelleen vain sitä – en argumenttina välitä pätkääkään siitä, että muualla euroopassa vastaava käytäntö on olemassa.

Koulutuksessa opit rakentamaan toimivan ja tietoturvallisen, internetiin kytkeytyvän langallisen tai langattoman tietoverkon. Osaat ylläpitää tietojärjestelmiä ja palvelimia. Opintojen loppuvaiheessa nämä teemat kootaan yhteen ja osaat rakentaa IoT-järjestelmän palveluineen ja ymmärrät niiden merkityksen ja mahdollisuudet globaalissa taloudessa.

Uusi opinto-opas

Lisäksi akatemiat kartoittavat omasta opetustarjonnastaan sellaisia kursseja, jotka on mahdollista avata muiden akatemioiden tutkinto-opiskelijoille. Toisista akatemioista valittavat kurssit tai akatemioiden yhteinen opetus hyväksytään opiskelijoiden henkilökohtaisissa opintosuunnitelmissa. Opiskelijan tulee tarvittaessa keskustella opintojaksojen soveltuvuudesta omaan tutkintoonsa omassa akatemiassaan. Liikkuvuuden lähtökohtana on se, että kurssit voidaan sisällyttää kotiakatemian minimilaajuisiin tutkintoihin.

Tutkinto suomeksi

Kielitaito on valttia työelämässä. Miksi et opiskelisi myös englanniksi? Englanninkielisiin AMK-tutkinto-ohjelmiimme haetaan korkeakoulujen yhteishaussa tammikuussa. Hakea voit lukioenglannin tasolla. Kielitaitosi kehittyy kuin itsestään opintojesi edetessä. Pääset samalla tutustumaan uusiin kulttuureihin, koska puolet opiskelijoista tulee ulkomailta. Kansainvälistymistäsi voit tukea myös suorittamalla harjoittelusi tai vaihtojaksosi ulkomailla.

Ansioluettelo eli CV (curriculum vitae) on kooste henkilön opiskelu- ja työurasta sekä akateemisista ja muista ansioista. Hakuasiakirjoihin liitettynä se on julkinen asiakirja, jossa esitettyjen tietojen tulee olla tarvittaessa todennettavissa. Tutkijan ansioluettelomallilla pyritään ohjeistamaan ansioluettelon laatijaa tutkimuseettisestä näkökulmasta siten, että ansiot tulisivat esille mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisina ja vertailukelpoisina.

Ympäristötekniikka – Ympäristötekniikan opiskelu

Ympäristötekniikka etsii rohkeasti uusia ratkaisuja tulevaisuuden merkittäviin kysymyksiin.Ympäristön tilan ja toiminnan vaikutusten huomioiminen on myös yrityksille yhä tärkeämpää, sillä ympäristölainsäädäntö tiukentuu ja kuluttajien ympäristötietoisuus lisääntyy. Muutoksien haasteiden edessä systeemejä ymmärtävälle ympäristötekniikan osaajille on yhä enemmän tarvetta ympäri maailmaa.

Sinullekin on paikka, tule meille!

Sanastojaoston kokous 26.2.2016: Sovittiin, että Henkilöstö-lukuun sisällytetään myös varhaiskasvatuksen henkilöstö (varhaiskasvatuksen käsitteistöä aletaan työstää keväällä 2016). Lukuun ei mahdollisesti tule lainkaan alalukuja (jos jaottelu varhaiskasvatuksen ja muun oeptuksen ja koulutuksen henkilöstöön on vaikea toteuttaa), mutta kylläkin useita käsitekaavioita (ainakin opettaja-kaavio ja varhaiskasvatuksen henkilöstö -kaavio).

Salli JavaScriptin käyttö

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen työryhmä esittää, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tutkintonimike muutettaisiin muotoon maisteri (AMK). Nykyisin nimikkeet ovat ammatista riippuen esimerkiksi muotoa "sairaanhoitaja (ylempi AMK)". Ehdotus perustuu Arenen asettaman Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon rakenteellisen kehittämisen työryhmän raporttiin.

Täydennyskoulutukset

Opiskelijakeskeinen opetus antaa sinulle mahdollisuuden pohtia TESOLin käytäntöä ja teoriaa asiantuntevalla tuella ottaen huomioon viimeisimmät kieltenopetuksen ja oppimisen ymmärryksen edistykset. Ohjelma yhdistää teorioiden, menetelmien ja materiaalien tutkimisen yksityiskohtaisella kielentarkastelulla ja käytännön tutkimusmenetelmien tuntemuksella. Se valmistautuu työskentelemään monissa koulutusympäristöissä ja on myös erinomainen valmennus jatko-opintoihin.

Medianomi (AMK), journalismi

Ylivoimaisesti eniten saamme YAMK-tutkinnon suorittaneilta jäseniltämme palautetta nimenomaan tutkintonimikkeeseen liittyen. Nykyisen tutkintonimikkeen “Tradenomi (YAMK)” koetaan kuvaavan huonosti tutkinnon tasoa ja sisältöä. Varsin moni tutkinnon suorittanut käyttääkin mieluummin tutkinnon englanninkielistä käännöstä “Master of business administration”. Edelleen suhteellisen tuoreen tutkinnon tunnettuuden lisäämistä työmarkkinoilla ei millään tavalla edistä monimutkainen ja vaikeasti avautuva tutkintonimike.

Avointa yliopisto-opetusta tarjoaa Porvoossa Porvoon kansalaisopisto – Borgå medborgarinstitut ja Borgå folkakademi, jotka järjestävät opetusta yhteistyössä eri yliopistojen kanssa. Avoimen yliopiston opinnot vastaavat yliopiston perusopintoja. Avoimet yliopisto-opinnot ovat kaikille aikuisille avoimia, niihin ei siis ole perustutkintovaatimuksia. Opiskelu toteutuu monimuoto-opetuksena ja opiskelu onnistuu myös työn ohessa.

Social Links

Rakennustekniikan insinöörikoulutuksessa voit suuntautua talonrakennustekniikkaan, rakennustuotantoon ja infrarakentamiseen. Rakennusteknisten ja matemaattis-luonnontieteellisten opintojen ohella koulutuksessa painotetaan tietoteknisiä taitoja, ympäristön huomioon ottamista sekä valmiutta yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen. Lisäksi opiskellaan alalla tarvittavia johtamis- ja viestintätaitoja.