Press "Enter" to skip to content

Tontin rakennusoikeuden selvittäminen

Rakennusvalvonta neuvoo

Rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä niin aikaisessa vaiheessa, että luvan myöntämisedellytysten kannalta olennaiset kysymykset tulevat selvitetyksi suunnittelun ja lupakäsittelyn kannalta riittävän ajoissa. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi asemakaavamääräykset, rakentamisen vaikutukset naapureihin ja ympäristöön, kaupunkikuvalliset kysymykset, palotekniset kysymykset, rakennusten perustamisolosuhteet ja rakennusten purkaminen. Myös hankkeeseen osallistuvilta edellytettävät pätevyysvaatimukset voidaan selvittää samalla.

Helsingin kaupunki

Hyvälle rakennusmaalle on aina kysyntää. Vapaita tontteja etsivät jatkuvasti sekä yksityiset omakotitalo- ja kesämökkirakentajat että ammattimaiset rakennusliikkeet. Monelle tontin omistajalle tontin tai sen osan myynti voi olla keino vähentää kiinteistöverosta aiheutuvia kustannuksia. Toisinaan taas oma elämäntilanne saattaa olla sellainen, että nykyinen tontti on käynyt liian työlääksi ylläpitää. Tarpeettoman tonttimaan myynti on viime kädessä erinomainen ratkaisu rahoittaa muita investointeja, jotka voidaan käyttää jäljelle jäävän tonttimaan ylläpitoon ja korjaustöihin.

Miten saan selville kiinteistöni rakennusoikeuden?

tuli kauppakirjan liitteenäkin mukana, koska siinä on kartta tontin rajoista ja tontin numero merkittynä.

Mutta hei oikeeeesti, et osta mitään tonttia, jollet kysy tuota asiaa myyjältä!!! Etkä osta oikeeeesti kyllä mitään ennenkuin olet nähnyt kaikki paperit etukäteen ennen kaupantekotilaisuutta, jotta sulla on ollut aikaa lukea ne!!! Mitään liitelappua et hyväksy kauppaan mukaan kaupantekotilaisuudessa yllättäin yhtäkkiä paitsi kaupanvahvistajan paperin, jonka hän tekee kaupasta.

Tontin rakennusoikeuden selvittäminen

Siklatalot Oy on yksilöllisten kotien rakentamiseen erikoistunut palveluyritys. Palveluihin kuuluvat pientalojen rakentaminen sekä kokonaisvaltainen urakointi, jossa koti rakennetaan asiakkaan toiveiden pohjalta. Projektista tehdään asiakkaalle yhtä helppoa kuin käytetyn talon ostaminen. Siklatalot rakentaa malliston mukaisia ja arkkitehtien suunnittelemia koteja yhdellä sopimuksella aina täysin valmiiksi saakka. Yhä useampi asiakas saa kotinsa täysin valmiiksi rakennettuna Siklan löytämälle tontille!

Asemakaavan määräykset vaihtelevat alueittain ja voivat olla hyvinkin yksityiskohtaisia. Yleensä asemakaavassa ilmoitetaan ainakin tonttia koskeva rakennusoikeus, suurin sallittu kerrosluku sekä rakennusalueen raja. Kaavoissa voidaan myös määrätä esimerkiksi räystäskorkeudesta, kattokaltevuudesta ja rakennuksen väreistä.

Tontti ilman rakennusoikeutta on investointina huono. Mitä enemmän rakennusoikeutta tontilla on, sitä haluttavampi investointikohde siitä tulee. Tontin rakennusoikeus on sijainnin ohella tärkein tontin hintaan vaikuttava tekijä. Tästä syystä oman tontin rakennusoikeuden selvittäminen on tontin myyjälle erittäin tärkeää.

Asemakaava-alueen ulkopuolella saadaan rakennuspaikalle rakentaa kirjallisella ilmoituksella yksi pohja- alaltaan enintään 20- 50 m² suuruinen talousrakennus. Ei kuitenkaan koske autotallia, saunaa eikä muuta tulisijallista rakennusta. Talousrakennuksen tulee liittyä jo olemassa olevan asunnon pihapiiriin tai maatilan talouskeskuksen toimintoihin. Yli 50 m2 suuruisen talousrakennuksen rakentaminen edellyttää rakennuslupaa ja alle 20 m2 talousrakennuksen rakentamisessa noudatetaan kohdan 2.2 edellytyksiä.

Tampere panostaa nykyisin entistä enemmän tonttien lisä- ja täydennysrakentamiseen laatimalla lisärakentamisen kehitysalueet ja yleissuunnitelmat eri kaupunginosille.  Täydennysrakentamisen korttelisuunnitelmia onkin tehty jo usean vuoden ajan. Suunnittelutyöryhmissä on mukana yksityisiä asunto-osakeyhtiöitä ja tontinomistajia. Voidaankin sanoa, että täydennysrakentamisen kaavasuunnittelussa ollaan jo huomattavasti edempänä kuin esim. 10 vuotta sitten.

Tontin rakennusoikeus kertoo, kuinka paljon tontille saa rakentaa. Rakennusoikeus ilmoitetaan tyypillisesti tontin tehokkuuslukuna, jonka symboli on e. Muita tärkeitä rakennuksen suunnittelua sääteleviä kaavamääräyksiä voivat olla esim. rakennuksen sallittu kerroslukumäärä, rakennuksen sijoittaminen tontille, sallittu kattokulma, räystäskorkeus sekä julkisivumateriaalit ja värit.

Primary links

Kaavan toteuttamisvastuita koskevat säännökset sisältyvät MRL:n uuteen 12 a -lukuun (Kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen). Eräiltä osin säännösten soveltamiseen löytyy tulkinta-apua hallituksen esityksessä (HE 167/2002) esitetyistä perusteluista. Säännösten soveltaminen kunnissa edellyttää uudentyyppistä yhdyskuntarakentamisen kustannusten seurantaa ja tietoutta sekä perehtyneisyyttä kaavoituksen aiheuttamaan kiinteistöjen arvonnousun periaatteisiin ja arviointiin.

Lapset & koulutus

Tonttijaon muuttamiseen voidaan ryhtyä, jos tonttijako ei sopeudu asemakaavaan tai vallitseviin maanomistusoloihin. Muutos voidaan tehdä myös silloin kun tonttien omistajat, joita muutos koskee, ovat yksimielisiä tonttijaon muutoksesta. Tonttijaon muuttamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus sekä rakennusten ja maanalaisten johtojen sijainti tontilla, sekä väestönsuojamääräykset.

Toimitilatontti 5 556 m², Vantaa

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuilla ranta-alueilla, joilla ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa, lomarakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 2 000 m2 ja asuinrakennuspaikan pinta-ala vähintään 3 000 m². Vesistön varrella rantaan rajoittuvan tai enintään 50 metrin etäisyydellä siitä sijaitsevan rakennuspaikan rantaa kohti suuntautuvien rajojen rannanpuoleisten rajapisteiden välimatkan tulee olla vähintään 40 metriä.

Asuminen ja ympäristö

Tontin käyttötarkoitus selviää kaupungeissa asemakaavasta ja kuntien haja-asutusalueilla rakennuskaavasta. Monelle voikin olla yllätys, että esimerkiksi kerrosten lukumäärä, räystäskorkeus ja katon muoto on etukäteen määritelty. Tietyillä alueilla jopa talon värin ja julkisivumateriaalien on sovittava yhteen alueen yleisilmeen kanssa. Rakennusoikeus määrittelee puolestaan miten ison talon kullekin tontille saa rakentaa ja rakennusjärjestys määrittelee tarkemmin tonttia koskevat rakentamisohjeet.

Helsingissä eri alueiden välillä on suuria eroja saavutettavuuden suhteen. Koska hyvin saavutettavissa olevaa maata on rajallisesti tarjolla, hyvä saavutettavuus pääomittuu maan arvoon. Tutkimukseni mukaan keskustan läheisyydessä sijaitsevat kaupungin vuokraamat tontit ovat yli 40 prosenttia kalliimpia kuin noin 35 minuutin joukkoliikenteellisellä keskustaetäisyydellä sijaitsevat tontit. Vaihtelu on kuitenkin vähäisempää kuin mitä asuntojen markkinahintojen perusteella voitaisiin olettaa.

Rakennusvalvonnan asiantuntijat antavat ohjeita ja neuvoja pientalohankkeen suunnittelua varten. Asemakaava-alueelle sijoittuvan omakoti- tai paritalon alustavien luonnosvaiheen suunnitelmien valmistuttua, kannattaa varata aika ennakko-ohjauskäyntiin. Ennakko-ohjauksen tarkoituksena on varmistaa hankkeen kaavanmukaisuus, soveltuvuus ympäristöön ja tontille sekä ohjata rakennuksen energiatehokkaiden ratkaisujen tekemisessä.

Tontin kaavoitus uudelleen täydennys- tai lisärakentamista varten on jatkuvasti yleistyvä trendi etenkin kaupunkien ydinkeskusten ulkopuolisilla asuinalueilla. Tontin kaavoitusta muuttamalla taloyhtiö voi saada uutta rakennusoikeutta tontilleen jopa uuden kerrostalon verran. Rakennusoikeutta myymällä taloyhtiö voi rahoittaa parhaimmillaan vaikka koko putkiremonttinsa.

Tapahtumat

Kiinteistöverolain (654/1992, jäljempänä KiVL) 15 §:n mukaan kiinteistön arvona pidetään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005, jäljempänä arvostamislaki) 5 luvun ja sen nojalla annettujen säännösten ja päätösten mukaisesti laskettavaa arvoa kiinteistöveron määräämisvuotta edeltävältä kalenterivuodelta. Yritysvarallisuuteen kuuluvan kiinteistön arvo määrätään samojen perusteiden mukaan.

Kyläalue
Mäntsälän kyläalueiden ja kyläkeskusalueiden rajaukset on määritelty Hajarakentamisen pelisäännöissä (mkltk 6.9.2006 / §225) ja täydennetty eteläisten kylien osalta Rakennusjärjestyksessä (kv 1.12.2008 / §90). Kyläalueen rajaus tarkistetaan aluekohtaisesti yleiskaavoituksessa. Yleiskaavan kyläaluerajaus korvaa jatkossa tässä rakennusjärjestyksessä vahvistetun kyläaluerajauksen. Liite 4.