Press "Enter" to skip to content

Tontin lohkominen myynti verotus

Tontin myynnin opas – näin hoidat huolella kaikki vaiheet

Yksi tontin myynnin ensimmäisiä ja yleensä myös myyjää eniten kiinnostavia vaiheita on hinnan määrittäminen. Eniten hintaan vaikuttavat tontin sijainti ja rakennuslupa. Mitä enemmän tontille on lupa rakentaa, sitä arvokkaampi se on. Lisäksi hintaan vaikuttavat tontin koko ja muoto sekä sen ympäristö, esimerkiksi tonttiin kuuluva vesialue. Jos hinnanmäärittely tuntuu haasteelliselta, kannattaa pyytää arviota alan ammattilaiselta eli kiinteistönvälittäjältä.

Hallinnanjakosopimusta vieroksutaan

Tässä ohjeessa käsitellään kiinteistön määräalan ja määräosan luovutuksen verokohtelua tilanteissa, joissa omistettu kiinteistö myydään joko kokonaan tai osissa vaiheittain. Ohjeessa otetaan kantaa erityisesti siihen, soveltuuko oman vakituisen asunnon luovutusvoiton verovapaussäännös kaikkiin luovutuksiin, joissa kiinteistö luovutetaan useammassa määräosassa lähekkäisillä luovutuksilla eri ostajille, kun luovutuskohdetta koskee hallinnanjakosopimus. Ohjeessa ei käsitellä metsäkiinteistöjen luovutuksia.

Murupolku

Hankintameno-olettama voidaan vähentää hankintamenon sijaan, jos se tuottaa edullisemman lopputuloksen verovelvolliselle. Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu alle 10 vuotta. Olettama on 40 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Hankintameno-olettamaa käytettäessä syntyy aina luovutusvoittoa. Olettamaa käytettäessä ei saa vähentää muita kuluja. Jos lahjaksi saatu omaisuus myydään ennen kuin on kulunut vuosi lahjoituksesta, hankintamenona pidetään joko lahjan antajan hankintamenoa tai 20 prosentin hankintameno-olettamaa.

Kiinteistön myynnistä täytyy maksaa veroa, jos myynnistä syntyy veronalaista luovutusvoittoa. Luovutusvoitto on aina veronalaista, ellei laissa ole toisin säädetty. luovutusvoitto verotetaan luonnollisen henkilön verotuksessa pääomatulona. Veron suuruuteen vaikuttaa siis täten henkilön muut pääomatulot, mutta ei henkilön ansiotulot. Jos kiinteistön myynnistä syntyy luovutustappiota, tappio on vähennyskelpoinen seuraavien vuosien verotuksessa.

Asemakaava-alueella lohkominen ei saa vaarantaa kaavan toteutumista. Jos se vaarantaa, määräalaa ei voida lohkoa. Sitovan tonttijaon alueella puolestaan lohkominen ei saa aiheuttaa sitä, että kiinteistön raja poikkeaa rakennuskorttelin tai tonttijaon mukaisen tontin rajasta. Jos osa määräalasta on sitovan tonttijaon alueella ja osa ulkopuolella, alueista on muodostettava eri kiinteistöt, ellei saada kunnan poikkeuslupaa.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Olen nim. puten linjoilla. Jos rakennukset jäävät tontille ja saman ostajan omistukseen, niin kauppahintojen erittelystä huolimatta verottaja todennäköisesti paketoi kaupan. Myyntivoittosi lasketaan viran puolestakin sinulle edullisimmalla vaihtoehdolla, mutta ainahan se kannattaa itsekin tsekata. Kun et kertomasi mukaan tavoittele veron kiertämistä, niin eiköös arvottomana saamasi tontin koko kauppahinta ole voittoa, josta määrätään luovutusvoittovero. Tositteilla osoittamasi tien teettäminen (ei oma tekeminen) tontille on vähennyskelpoinen kuten myyntikulutkin.

Suosituimmat artikkelit

Tuossa meidän lähellä on isäntä hoitanut asian niin että se on merkinnyt yleiskaavaan useamman tontin tilasta. Kunta on merkinnyt tontit yleiskaavaan ja sitten kun hän myy tontin niin ostaja suorittaa varsinaisen lohkomisen tilasta. Kun näin menetellään niin tila pysyy metsämaana siihen saakka kuin tontti lohkaistaan. Jos tontit olisi lohkottu valmiiksi oli kiinteistövero mennyt jokaisesta lohkotusta tontista.

Tontti muodostetaan tontin lohkomistoimituksella, jonka tekee toimitusinsinööri. Tontin rajat merkitään maastoon ennen toimituskokousta. Toimituskokouksesta tiedotetaan asianosaisille. Toimituksessa voidaan myös perustaa tai poistaa rasitteita. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja toimituskartta, joita tarvitaan mm. rakennuslupahakemuksen liiteasiakirjoina. Tontti rekisteröidään, kun 30 päivän valitusaika toimituksesta on kulunut. Rekisteröity tontti on rakennusluvan myöntämisen edellytys.

Palvelusta vastaa:

Asemakaava on ohjeena laadittaessa erillistä tonttijakoa. (MRL 79§). Käytännössä tonttijakoa ei voi laatia vastoin asemakaavan määräyksiä. Tonttijaossa tontit suunnitellaan sen muotoisiksi ja suuruisiksi kuin rakentamisen, tonttien käytön ja niiden teknisen huollon kannalta on tarkoituksenmukaista.  Tontteja suunniteltaessa on otettava huomioon myös teknisen huollon järjestäminen (MRA 37 §). Sitovan tonttijaon tarkoituksena on suunnitella rakentamiskelpoinen tontti.

Milloin on edullisinta erottaa määräalat ostettavasta yhteisestä metsätilasta?

Olemme ostamassa metsätilaa (20ha) yhdessä vaimoni ja ystäväperheen kanssa (hekin naimissa). Meistähän muodostuu verotusyhtymä. Tilalle on tarkoitus rakentaa parin vuoden päästä molemmille perheille talot jolloin yhtymän maasta lohkaistaisiin tontit molemmille perheille (toinen meidän nimiin ja toinen toiselle perheelle). Miten tämä menee käytännössä? Voimmeko omasta yhtymästä (josta meidän perhe omistaa 50%) lohkaista ilman veroseuraamuksia yms. tontin…

Kaleva.fi suosittelee

TonttijakoAsemakaavan saatua lainvoiman mittaustoimisto laatii tonttijaon, jonka mukaan korttelit jaetaan tonteiksi. Tonttijaon yhteydessä kuullaan kaikkia maanomistajia.Voimassa olevaa tonttijakoa voidaan tietyin edellytyksin muuttaa maanomistajien pyynnöstä.Tontin lohkominenAsemakaava-alueella rakennuspaikkoja muodostetaan lohkomistoimituksella tonttijaon hyväksymisen jälkeen. Tontin omistaja voi hakea lohkomista kirjallisesti.

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kiinteistönluovutuksessa luovutuskirjaa allekirjoitettaessa. Luovutus voi olla esimerkiksi kauppa, vaihto tai lahja. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen.

Tiedot kaikista kaupanvahvistajista löytyvät kaupanvahvistajarekisteristä. Kaupanvahvistajat voivat vahvistaa kiinteistönluovutuksia riippumatta siitä, millä paikkakunnalla kiinteistö sijaitsee.

Metsänomistajat

Mikäli tontti ei muodostu pelkästään omistamastasi määräalasta, tulee tontti ennen lohkomista hankkia kokonaisuudessaan omistukseesi joko vapaaehtoisilla kaupoilla tai tontinosan lunastamisella.
Jos tontti muodostuu maarekisterikiinteistöstä, tai useista kiinteistöistä tai määräaloista, on tontin lohkomista haettava joko vapaamuotoisella hakemuksella tai oheisella lomakkeella.

Usein tilanne on kuitenkin sellainen, että ostaja ei ole halukas maksamaan pyydettyä hintaa tai ei ole valmis muihin myyjän asettamiin ehtoihin. Tällöin asunnon kauppaa edeltää neuvotteluvaihe, jonka aikana ostaja tekee asunnosta tarjouksen. Myyjä joko hyväksyy tehdyn ostotarjouksen tai tekee vastatarjouksen. Tällä tavalla edetään tavoitteena se, että päästään tilanteeseen, jossa myyjän ja ostajan ajatukset kohtaavat ja kauppa syntyy. 

Yhtymä on kuolinpesää edullisempi omistusmuoto, koska vuotuisessa metsäverotuksessa yhtymän tappiot välittyvät jo samana verovuonna osakkaiden henkilökohtaiseen verotukseen, ja näin metsätalouden tappiot saadaan hyödynnetyksi osakkaiden muiden pääomatulojen tai ansiotulojen verotuksessa. Kuolinpesässä verovuoden tappiot jäävät vähennettäväksi kuolinpesän myöhemmistä voitollisista tuloksista. Jos kuolinpesällä ei synny voitollisia tuloksia seuraavan kymmenen vuoden aikana, jäävät tappiot vuosi kerrallaan kokonaan vähentämättä.

Kouvolan kaupunki

Vahvistetun asemakaavan ja hyväksytyn tonttijaon mukainen kaavatontti erotetaan omaksi kiinteistöksi tontin lohkomistoimituksessa. Toimitusta haetaan kiinteistörekisterin pitäjältä. Määräalan lohkomistoimitus käynnistyy automaattisesti, kun maanmittaustoimisto on myöntänyt lainhuudon määräalalle. Toimitus on hyvä laittaa vireille hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista tai muuta tarvetta, mieluiten jo edellisenä kesänä. Rekisteröimätön tontti on mm. rakennuskiellossa.

Espoo.fi

Tontin myynnistä voi joutua maksamaan luovutusvoittoveroa, mikäli voittoa syntyy. Luovutusvoiton määrittelemiseksi kauppahinnasta vähennetään joko hankintameno eli myyjän maksama todellinen hankintahinta tai niin sanottu hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on 40 prosenttia kauppahinnasta, jos kiinteistö on omistettu vähintään 10 vuotta ja 20 prosenttia jos omistusaika on alle 10 vuotta.