Press "Enter" to skip to content

Tontin lohkominen ja myynti

Tontin myynnin opas – näin hoidat huolella kaikki vaiheet

Yksi tontin myynnin ensimmäisiä ja yleensä myös myyjää eniten kiinnostavia vaiheita on hinnan määrittäminen. Eniten hintaan vaikuttavat tontin sijainti ja rakennuslupa. Mitä enemmän tontille on lupa rakentaa, sitä arvokkaampi se on. Lisäksi hintaan vaikuttavat tontin koko ja muoto sekä sen ympäristö, esimerkiksi tonttiin kuuluva vesialue. Jos hinnanmäärittely tuntuu haasteelliselta, kannattaa pyytää arviota alan ammattilaiselta eli kiinteistönvälittäjältä.

Asiakkaille

Tässä ohjeessa käsitellään kiinteistön määräalan ja määräosan luovutuksen verokohtelua tilanteissa, joissa omistettu kiinteistö myydään joko kokonaan tai osissa vaiheittain. Ohjeessa otetaan kantaa erityisesti siihen, soveltuuko oman vakituisen asunnon luovutusvoiton verovapaussäännös kaikkiin luovutuksiin, joissa kiinteistö luovutetaan useammassa määräosassa lähekkäisillä luovutuksilla eri ostajille, kun luovutuskohdetta koskee hallinnanjakosopimus. Ohjeessa ei käsitellä metsäkiinteistöjen luovutuksia.

Milloin määräalaa ei voi lohkoa?

Asemakaava-alueella lohkominen ei saa vaarantaa kaavan toteutumista. Jos se vaarantaa, määräalaa ei voida lohkoa. Sitovan tonttijaon alueella puolestaan lohkominen ei saa aiheuttaa sitä, että kiinteistön raja poikkeaa rakennuskorttelin tai tonttijaon mukaisen tontin rajasta. Jos osa määräalasta on sitovan tonttijaon alueella ja osa ulkopuolella, alueista on muodostettava eri kiinteistöt, ellei saada kunnan poikkeuslupaa.

Samankaltaiset aiheet

Asemakaava-alueen rakennuspaikat syntyvät lohkomisella. (Ennen tontin lohkomista on alueelle laadittava sitova tonttijako). Tontin lohkominen tulee vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen toimitettua kaupunkimittaukseen tiedon määräalan lainhuudosta. Tontin lohkominen kestää noin 3 kk. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Lainhuutoa voi hakea Maanmittauslaitokselta.

Tontti muodostetaan tontin lohkomistoimituksella, jonka tekee toimitusinsinööri. Tontin rajat merkitään maastoon ennen toimituskokousta. Toimituskokouksesta tiedotetaan asianosaisille. Toimituksessa voidaan myös perustaa tai poistaa rasitteita. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja toimituskartta, joita tarvitaan mm. rakennuslupahakemuksen liiteasiakirjoina. Tontti rekisteröidään, kun 30 päivän valitusaika toimituksesta on kulunut. Rekisteröity tontti on rakennusluvan myöntämisen edellytys.

Kaupungintalon i-pointti palvelupiste palvelee kuntalaisia, matkailijoita, kesäasukkaita, yrityksiä ja muita viranomaisia sekä sidosryhmiä. Pisteestä saa asukas- ja matkailuneuvontaa, lupaneuvontaa ja palvelua rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelua. Pisteestä voi ostaa kaupungin hallitsemille vesialueille pyydysmerkit, metsäalueille metsästysluvat ja vuokrata vene- ja venevalkamapaikkoja sekä kasvimaapalstoja. Myynnissä on myös Iisalmi –tuotteita ja kaupungin opaskarttoja. Pisteeseen voi maksaa myös kaupungin laskuttamia maksuja.

Asuminen ja ympäristö

Lohkomisessa määritellään tontin rajat, pinta-ala, mahdolliset rasitteet ja osuudet yhteisiin alueisiin. Toimituksessa laaditaan pöytäkirja ja tonttikartta. Tontin rajat merkitään maastoon. Muodostetun tontin tiedot merkitään kiinteistörekisteriin, josta voi saada kiinteistörekisteriotteen. Lohkomismaksu riippuu muun muassa tontin koosta. Rasitteiden perustamisesta peritään erillinen maksu.

Footer

Nivalassa tonttien lohkomisesta vastaa Maanmittauslaitos. Asemakaava-alueen rakennuspaikat eli tontit syntyvät lohkomisella. Tontin lohkominen laitetaan vireille omistajan kirjallisesta hakemuksesta tai haettaessa määräalan lainhuudostoa. Tontin lohkominen kestää noin 3-6 kuukautta. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Tontin lohkominen maksaa tontin koosta riippuen noin 1000 euroa.

Rajan määrääminen / rajankäynti

Viipaloimalla tontin juuri rakennettaville neliöille sopivaksi tontin myyjä tekee enemmän voittoa, sillä ihmiset ovat valmiita maksamaan suhteessa enemmän pienestä tontista, jossa ei ole hukkaneliöitä. Tämän Syväpuro tietää, sillä hän on toteuttamassa kymmenen nykyaikaisen kivitalon rakennusprojektia Espoon Suurpeltoon. Projekti käynnistyi muutama vuosi sitten ja viimeinen talo valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tonttijaolla osoitetaan, kuinka asemakaavan mukainen korttelialue jaetaan tonteiksi. Tonttijako voidaan laatia joko yksityisen maanomistajan tai kaupungin aloitteesta. Tonttijaon laatii ja hyväksyy kaupungin kiinteistöinsinööri tai hänen siihen tehtävään määräämänsä lain määräämät edellytykset täyttävä viranhaltija. Oulaisten kaupungissa kiinteistöinsinöörin ja kiinteistörekisterin pitäjän tehtäviä hoitaa tehdyn sopimuksen mukaisesti maanmittauslaitoksen maanmittausinsinööri (DI).

Palvelut, joista käyttäjä voisi myös olla kiinnostunut

Rakennuslupa voidaan myöntää vasta kiinteistörekisteriin merkitylle tontille, tämän takia lohkomistoimitus on syytä panna vireille hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista tai muuta tarvetta, mieluummin jo edellisenä kesänä. Tontin lohkominen rekisteröinteineen kestää noin 1-3 kk. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen.

Tietoa ev�steist�

Tontin ja tilan lohkominen tulee vireille maanmittauslaitoksen myöntämän määräalalainhuudon perusteella. Mikäli tontin alueen omistaja omistaa osan tonttijaon mukaisesta tontista ja ostaa loppuosan tontin alueesta, tontin lohkominen myös tässä tapauksessa tulee vireille määräalalainhuudon perusteella. Maanmittauslaitos toimittaa lainhuudon kaupungille. Asianosaiselle ilmoitetaan vireille tulleesta lohkomisesta ja sen arvioidusta suoritusajankohdasta.

TonttijakoAsemakaavan saatua lainvoiman mittaustoimisto laatii tonttijaon, jonka mukaan korttelit jaetaan tonteiksi. Tonttijaon yhteydessä kuullaan kaikkia maanomistajia.Voimassa olevaa tonttijakoa voidaan tietyin edellytyksin muuttaa maanomistajien pyynnöstä.Tontin lohkominenAsemakaava-alueella rakennuspaikkoja muodostetaan lohkomistoimituksella tonttijaon hyväksymisen jälkeen. Tontin omistaja voi hakea lohkomista kirjallisesti.

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää tonttijaon laatimista korttelialueella. Tonttijako on suunnitelma siitä, millaisia rakennuspaikkoja kortteliin on aikomus tehdä. Jos maanomistajan suunnitelmat myöhemmin muuttuvat, voidaan tonttijakoa tarvittaessa muuttaa, jos asemakaavamääräykset sen sallivat. Tontin jakamismahdollisuuksin vaikuttavat mm. asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus ja rakennusten sijainti tontilla.

Kohderyhmät

Lohkomistoimituksen jälkeisen 30 vuorokauden valitusajan jälkeen tontti merkitään kiinteistörekisteriin, joka on osa valtakunnallista kiinteistötietojärjestelmää (KTJ). Kiinteistötietojärjestelmä sisältää kiinteistörekisterin lisäksi oikeusministeriön ylläpitämän kirjaamisrekisterin, josta nähdään mm. kiinteistön lainhuudot ja kiinnitykset. Kiinteistötietojärjestelmästä myydään virallisia kiinteistörekisteriotteita, lainhuutotodistuksia ja rasitustodistuksia koko maan alueelta.

Asuminen ja ympäristö

Hakijan on suoritettava asemakaavan laatimisesta tai asemakaavan muutoksesta perittävä kiinteä palkkio kahdessa erässä siten, että puolet kiinteästä palkkiosta suoritetaan ennen kaavamuutoksenlaadinnan käynnistymistä ja loppuosa palkkiosta sekä kuulutuskustannukset muutoksen tultua lainvoimaiseksi. Menettelyä noudatetaan myös milloin on kysymys maankäyttösopimuksen soveltamisesta. Jos hakija peruu muutoshakemuksen, ei ennakkoon perittyä maksua palauteta.

Osion käytetyimmät sivut

Tuossa meidän lähellä on isäntä hoitanut asian niin että se on merkinnyt yleiskaavaan useamman tontin tilasta. Kunta on merkinnyt tontit yleiskaavaan ja sitten kun hän myy tontin niin ostaja suorittaa varsinaisen lohkomisen tilasta. Kun näin menetellään niin tila pysyy metsämaana siihen saakka kuin tontti lohkaistaan. Jos tontit olisi lohkottu valmiiksi oli kiinteistövero mennyt jokaisesta lohkotusta tontista.