Press "Enter" to skip to content

Tontin lahjakirja malli

Määräalan lahjakirja

Vaihtoehtoisesti määräalan lahjakirja voidaan laatia myös sähköisesti, jolloin lahjakirjaan tulee sisällyttää aina oma ehto omistusoikeuden siirtymisestä. Tästä ehdosta voitaisiin sopia esimerkiksi seuraavalla tavalla: Omistusoikeus lahjoituksen määräalaan siirtyy saajalle samalla, kun sekä luovuttaja että luovutuksensaaja ovat omalta osaltaan hyväksyneet tämän lahjakirjan. Kun määräala lahjoitetaan Maanmittauslaitoksen kiinteistökaupan verkkopalvelussa, kaupanvahvistajaa ei tarvita. 

Lahjavero

Kiinteistökaupan lisäksi tämä vuosi on Helsingin Asuntokauppiaissa lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle myös kaupanvahvistuksien osalta. Vuoden vaihtumisen jälkeen esim. lahjoitukset tulevat usein ajankohtaiseksi ja tänä vuonna tulleet perintö – ja lahjaveromuutokset ovat entisestään lisänneet tarvetta julkisen kaupanvahvistajan palveluille. Tämä palvelu kuuluu myös Helsingin Asuntokauppiaiden luotettuun palveluvalikoimaan.

Lahjakirjan muotovaatimukset

Jos kuitenkin lahjoitus halutaan tehdä lahjansaajan puolison avio-oikeuden poissulkevalla ehdolla, on lahjakirja tällöin tehtävä kirjallisesti ja kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava se. Kiinteää omaisuutta luovutettaessa on noudatettava samaa määrämuotoa kuin kiinteistön kaupassa. Käytännössä myös osakelahjoitukset (asunto-osakkeet, pörssi, ja muut osakkeet) tulee tehdä kirjallisena omistussuhteen siirtymisen osoittamiseksi.

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Kaupanvahvistajana todistan, että (myyjän nimi) (myyjän paikka) luovuttajana ja (ostajan nimi) (ostajan paikka) luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla.

Breadcrumb

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan, eikä siltä osin kuin se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

Tuohon lahjatontin kokoon voisi soveltaa sellaista sanontaa kuin ” käytännön tapa” eli jos rajoja ei ole merkitty todistettavasti mihinkään niin silloin voisi soveltaa sellaista ajatusta että ne alueet jotka ovat sille vuokratontille ajatellun kuluvan niin ne alueet vahvistetaan rajaksi. Itse soveltaisin sen niin että mökki + reilut pihapiirit kuitenkin sen kokoinen että tarvittaville lisärakennuksille voisi saada rakennusluvan. Tässä voisi kunnan rakennustarkastaja antaa sopivan kokoisen tontin mitat.

Jos lahjan arvo on 4000 euroa tai enemmän, siitä maksetaan lahjaveroa progressiivisen lahjaveroasteikon mukaan. Lähisuku, kuten lapset ja lapsenlapset, kuuluvat ensimmäiseen veroluokkaan, kaukaisemmat sukulaiset ja vieraat toiseen. Samalta henkilöltä kolmen vuoden välein päivästä päivään tarkastellut ja saadut yhteensä alle 4000 euron lahjat ovat verottomia.
Kun tavaran tai muun omaisuuden omistaja vaihtuu, siihen liittyy yleensä aina jokin vero: lahjavero, myyntivero, varainsiirtovero tai perintövero.

Jos lahjoittaa esimerkiksi sadantuhannen euron arvoisen kesämökin yhteisesti viidelle lapsenlapselleen, maksaa kukin perintöveroa 20 000 euron omaisuudesta. Jos lahjoitettavan omaisuuden arvon voi tiristää 17 000 euroon lahjan saajaa kohti, vähenee vero jonkun verran, kuten oheisesta taulukosta näkyy.

Jos esimerkiksi verokorttia ei esitetä ennakonpidätys lasketaan 60 prosentilla arvonlisäverottomasta osasta. Yrittäjälle maksetaan ennakonpidätyksellä vähennetty määrä ja arvonlisäveron määrä. Ennakonpidätys maksetaan verotilijärjestelmässä Verohallinnon tilille ja ilmoitetaan kausiveroilmoituksella kohdekuukautta seuraavan kuussa. Kausiveroilmoituksen myöhästymisestä voidaan määrätä myöhästymismaksu.

Akaan kaupunki käsittelee parasta aikaa Pirkanmaan käräjäoikeudesta tullutta kirjettä, jossa pyydetään kirjallista vastausta haasteeseen riita-asiassa. Riita koskee Kurisjärven koulun tonttia, jonka Arolan kartanon isännän Arto Arolan mielestä kuuluvat kartanolle. Arto Arola on ilmoittanut, että haastetta voidaan käsitellä myös tuomioistuin sovittelussa, jos se kaupungille sopii.

 OIKOPOLUT

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta suunnittelee Varhaiskasvatuksen pedagogiikan professuurin perustamista Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselle. Professuurin alueena on varhaisvuosien ja esikouluvaiheen pedagogiikka, varhaiskasvatusikäisten lasten ympäristöpedagoginen taide- ja taitokasvatus sekä mobiilioppiminen. Tehtävään valittavalta edellytetään vahvaa osallistumista Turun yliopiston norssipäiväkodin varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan ja opettajankoulutuksen koulutusviennin kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Professuurin täyttö aloitetaan alkuvuodesta 2018.

Hirvenmetsästys

Talvella ensimmäisessä vuosikokouksessa1961 valittiin hirvijaosto. Keväällä haettiin hirven kaatolupaa, mutta sitä ei vielä myönnetty, koska hirvikanta katsottiin näillä alueilla niin pieneksi. Seuraavana vuonna Haminalahden Metsästysseura antoi? oman alueensa myös anottavan hirviluvan piiriin. Nyt lupa myönnettiin yhdelle eläimelle ja se saatiin ajometsästyksenä Viitaniemeltä. Ruho siirrettiin Heimolan kaksipuoliselle ladolle Partasen niitylle, jonka katettu välikkö toimi lahtivajana.

2 Metsätilan lahjoittaminen Käytännössä metsätilan siirtämisessä jälkipolville on useita vaihtoehtoja Lahja Normaali kauppa ¾ osa kauppa SPV- luovutus, täysihintainen tai alihintainen Testamentti ja perintö Tässä esityksessä käsitellään lahjoitusta laajemmin, hieman muita sivuten

Ajankohtaista

Suomessa palokunnilla oli omia palokunnantalojaan, joiden tärkein tila useimmiten oli juhlasali. Joissain palokunnantaloissa oli lisäksi tilaa palokaluston säilytykseen. Ensimmäiset palokunnantalot rakennettiin vuonna 1887 Vaasaan ja Jyväskylään. Samana vuonna Turun VPK aloitti palokunnantalolle sopivan tontin etsimisen. Tarkoituksena oli nimenomaisesti rakentaa juhlahuoneisto, jota VPK vuokraisi kuntalaisille ja jossa palokuntalaiset voisivat harjoittaa yhdistystoimintaa.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.