Press "Enter" to skip to content

Tontin kaavoitus

Sisällysluettelo

Hyvälle rakennusmaalle on aina kysyntää. Vapaita tontteja etsivät jatkuvasti sekä yksityiset omakotitalo- ja kesämökkirakentajat että ammattimaiset rakennusliikkeet. Monelle tontin omistajalle tontin tai sen osan myynti voi olla keino vähentää kiinteistöverosta aiheutuvia kustannuksia. Toisinaan taas oma elämäntilanne saattaa olla sellainen, että nykyinen tontti on käynyt liian työlääksi ylläpitää. Tarpeettoman tonttimaan myynti on viime kädessä erinomainen ratkaisu rahoittaa muita investointeja, jotka voidaan käyttää jäljelle jäävän tonttimaan ylläpitoon ja korjaustöihin.

Rakennusluvan saamiseen normaalin kunnassa tapahtuvan rakennuslupamenettelyn kautta tarvitaan vähintään rakentamista ohjaava-rantayleiskaava. Rakentamiseen oikeuttavassa yleiskaavassa rakennuspaikkojen määrä ja sijainti osoitetaan kiinteistökohtaisesti, samoin kunkin rakennuspaikan rakennusoikeus. Tämän lisäksi kaavassa voi olla määräyksiä rakennustavoista ja jätevesien käsittelystä. Rantayleiskaavan laatii kunta.

Lain mukaan kunta voi kieltää rakentamisen, kun yleis- tai asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille. Rakennuskieltoa voi pidentää kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi enintään viidellä vuodella. Jos kaava vielä senkin jälkeen on kesken, ELY-keskus voi erityisestä syystä jatkaa rakennuskieltoa kunnan hakemuksesta vielä viidellä vuodella. Enimmillään tontin ostaja voi siis joutua odottamaan 15 vuotta, ennen kuin voi edes hakea tontilleen rakennuslupaa. Käytäntö ei ole vain kirkkonummelainen keksintö, vaikka täällä rakennuskieltoja onkin melko runsaasti.

Maahanmuuttajille, infoFinland.fi

Tontin kaavoitus uudelleen täydennys- tai lisärakentamista varten on jatkuvasti yleistyvä trendi etenkin kaupunkien ydinkeskusten ulkopuolisilla asuinalueilla. Tontin kaavoitusta muuttamalla taloyhtiö voi saada uutta rakennusoikeutta tontilleen jopa uuden kerrostalon verran. Rakennusoikeutta myymällä taloyhtiö voi rahoittaa parhaimmillaan vaikka koko putkiremonttinsa.

Apajarannan asuntoalue

Lisäksi aloitteen tekijältä peritään kaavan käsittelystä 2 900 euroa vaikutuksiltaan pienessä asiassa ja muissa toteutuneiden tuntien mukaisesti. Mikäli ehdotuksen valmistelu tai käsittely aiheuttaa esimerkiksi ehdotuksen tarkistamisen tai muistutusten johdosta kaupungin viranomaisille merkittävästi lisätyötä, voidaan mainitut kiinteät kustannukset periä enintään kolminkertaisina. Lisäksi peritään kuulutuskuluina kuulutuskerralta 350 euroa.

Ostokset, ruoka ja majoitus

Nähtäville asettaminen tapahtuu 30 päivän ajaksi ajalle 11.3.-10.4.2019, jo¬na aikana osallisilla ja kunnan jäsenillä on MRA:n 30 §:n mukaisesti mahdollisuus esittää näistä mielipiteitä. Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan Nousiaisten kunnanvirastoon (Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen) tai nousiaisten.kunta@nousiainen.fi 10.4.2019 mennessä viitetekstillä ”Kunnantalon asemakaavamuutos”.

Kaavoituksessa suunnitellaan ja päätetään, mihin rakennetaan asuinalueita ja työpaikkoja, katuja ja teitä, mihin sijoitetaan kauppoja, muita palveluja ja puistoja. Kaavoissa päätetään myös siitä, mitkä alueet jätetään rakentamatta. Kaava sovittaa yhteen eri osapuolten toiveita ja tarpeita. Siikaisten kunta toteuttaa kaavoitusta ostopalveluna yrityksiltä ja Kankaanpään aluearkkitehdin palveluina.

Tuulivoimapuistot

«Kun hankitaan valtiolle, kunnalle tai kuntayhtymälle kiinteää omaisuutta tai pysyvä erityinen oikeus yhdyskuntarakentamista varten alueelta, jolle kunnanvaltuusto on päättänyt laadittavaksi asemakaavan tai jonka asemakaavaa on päätetty muuttaa, ei huomioon oteta kaavan laatimis- tai muuttamispäätöksen jälkeen tapahtunutta maan arvon nousua. Se osa arvonnoususta, joka vastaa yleisen hintatason kohoamista tai joka muutoin on aiheutunut muista syistä kuin siitä kaavoituksesta, jonka toteuttamiseksi lunastus toimeenpannaan, luetaan korvauksensaajan hyväksi».

Kennin asuinalueen kaavoitus perustuu luontoselvitykseen ja kaavan johtavana ajatuksena on ollut turvata luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Suunnittelussa on huomioitu mm. liito-oravien ja muurahaisten kulkureitit.Luonnonläheinen asuinalue tarjoaa asukkailleen virikkeellisen ympäristön – lenkkeily-, marjastus- ja sienestysmaastot aukeavat suoraan kotiovelta.

Y-merkintä tarkoittaa yleisten rakennusten korttelialuetta. Tämä voi asuinalueella tarkoittaa käytännössä palvelujen, esimerkiksi päiväkodin, rakennuspaikkaa. Tällä hetkellä tontin käytölle ei ole tiedossa olevia suunnitelmia. Mahdollisessa tulevassa käytössä huomioidaan paikan luonne asuinalueen osana.

kuvat/asuminen/kaavoitus

Milloin kaavoitusalueiden jakolain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettu toimitus suoritetaan nojautumalla siihen, ettei toimituksesta aiheudu haittaa laadittavan kaavan toteuttamiselle, on tämä seikka toimituksen pöytäkirjassa yksityiskohtaisesti perusteltava. Jollei maanmittauskonttori toimitut tarkastaessaan pidä asiasta toimitusasiakirjoissa olevaa selvitystä riittävänä sen ennen toimituksen hyväksymistä hankittava kaupungin tai lääninhallituksen lausunto.

Kaavoitus ja tontit

«Toivakka on minusta paikka, jossa on hyvä asua. Kaikki palvelut ovat hyvät, ei tarvitse lähteä kaupunkiin kuin jonkin erikoistavaran takia. Päivittäistavarat saadaan kaikki omalta kirkonkylältä. Terveyskeskus on hyvä verrattuna moneen muuhun kuntaan. Siellä on osaava ja ennenkaikkea ystävällinen henkilökunta. Olemme asuneet Toivakassa puolitoista vuotta, ei ole tarvinnut katua, että muutimme tänne. Mielellämme suosittelemme ulkopaikkakuntalaisille Toivakkaa.»

Äänekosken ja Suolahden taajamien asemakaava-alueilla on sitova tonttijako. Tonttijako tai tonttijaon muutos laaditaan joko erillisenä tonttijakona tai asemakaavan yhteydessä hyväksyttävänä tonttijakona. Tonttijakokartta osoittaa kuinka asemakaavan mukainen korttelialue jaetaan tonteiksi tontin lohkomistoimituksilla. Maanomistajan hakemuksesta voidaan muuttaa voimassa olevaa tonttijakoa. Tonttijaon muutoksen edellytykset tutkitaan tapauskohtaisesti ja päätöksen tonttijaon muuttamisesta tekee kaavoituspäällikkö.

Aiemmin varattuna olleiden tonttien vapautuessa uudelleen haettavaksi asetetaan ne yleisesti varattavaksi vähintään kahdeksi viikoksi kaupungin internet-sivuille. Uudelleen hakuun tulleita tontteja haetaan myös lomakkeella. Hakuaika päättyy aina parittoman viikon perjantaina. Hakemukset tonteista tulee toimittaa maa- ja mittaustoimeen klo 15.00 mennessä, joko postitse, sähköpostitse tai muutoin. Jos samaa tonttia on hakenut useampi, arvotaan tontin saaja. Tieto päivästä, josta saakka tontti on ollut varattavissa, on ilmoitettu tonttia koskevassa tontinvarausilmoituksessa.

Ylämenu vasen

Iin kunnanhallitus on päättänyt 25.2.2019 kokouksessaan käynnistää Kaakkuriniemen asemakaavan muutoksen laatimisen. Samassa yhteydessä kunnanhallitus päätti lopettaa alueella käynnissä olleen kaavamuutoksen laadinnan. Uuden kaavahankkeen aluerajaus on pienempi kuin lopetetussa kaavamuutoksessa. Kaavahankkeessa alueen asemakaavaa tarkistetaan alueelle suunnitteilla olevan satamahankkeen vuoksi.

– Alueen rakentaminen on aloitettu 1990-luvulla. Jussinkadun varrelle on rakennettu seitsemän vaaleasävyistä omakotitaloa ja Jokipohjankadulle yksi. Jussinkadulla on vapaana vielä kolme 1305 m² – 1450 m² ja Jokipohjankadulla neljä 1293 m² – 1305 m² suuruista tonttia. Tontit soveltuvat erinomaisesti lapsiperheille. Päiväkoti ja peruskoulu sekä Matovaaran liikuntakeskus ovat lyhyen ja turvallisen kävelymatkan päässä.

Suunnittelutarvealueet

Kaupungintalon i-pointti palvelupiste palvelee kuntalaisia, matkailijoita, kesäasukkaita, yrityksiä ja muita viranomaisia sekä sidosryhmiä. Pisteestä saa asukas- ja matkailuneuvontaa, lupaneuvontaa ja palvelua rakentajille sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelua. Pisteestä voi ostaa kaupungin hallitsemille vesialueille pyydysmerkit, metsäalueille metsästysluvat ja vuokrata vene- ja venevalkamapaikkoja sekä kasvimaapalstoja. Myynnissä on myös Iisalmi –tuotteita ja kaupungin opaskarttoja. Pisteeseen voi maksaa myös kaupungin laskuttamia maksuja.