Press "Enter" to skip to content

Toleransevinduet voksne

Hvordan alarmog reguleringssystemet formes og utvikles

Hvordan alarmog reguleringssystemet formes og utvikles

Utviklingstraumer kan forstås som vedvarende eksponering for traumatisk stress kombinert med sviktende andre-regulering av affekt. For dem som arbeider med utviklingstraumatiserte barn og unge, tilfører modellen «toleransevinduet» både forståelse og handlingsrom.

Veiledning av mennesker med traumeerfaringer

Veiledning av mennesker med traumeerfaringer

Det er viktig å understreke at traumeplager kan ha forskjellig intensitet og omfang. Det er mange faktorer som er av betydning: Hvor alvorlig var hendelsen(e) en har vært utsatt for? Var det en ulykke eller menneskeskapt? Var det en engangshendelse eller noe som varte over tid? Var den rammede voksen eller barn da det skjedde? Fantes det beskyttelse, støtte eller hjelp i etterkant?

Våre tre forsvarsmurer og toleransevinduet

Våre tre forsvarsmurer og toleransevinduet

Om du ser filmsnutten som ligger under her, vil du se at vi har laget et vindu. Du kan også tegne et vindu selv. Vi bruker det for å lettere forklare: Noen ganger kan jeg se ut av det vinduet. Jeg er rolig. Jeg ser alt jeg har lært som er klokt og lurt. Alle de lure ting jeg kan gjøre: Være snill, vennlig, klok og sånn. Sånn liker alle å være.

E-læringsprogrammet Stabiliseringsarbeid i døgnavdeling

E-læringsprogrammet Stabiliseringsarbeid i døgnavdeling

Begrepet stabilisering rommer både psykoedukasjon (informasjon), øvelser og hjemmeoppgaver. Kunnskap om og normalisering av symptomer eller reaksjoner gir både håp og motivasjon. Denne informasjonen eller kunnskapen kan gis på mange ulike måter. Det finnes i dag mange gode pedagogiske modeller som kan anvendes, for eksempel Toleransevinduet – den optimale sone for aktivering.

Et vekst- og vedlikeholdsprogram for å opprettholde HandleKraft-kompetansen.

Et vekst- og vedlikeholdsprogram for å opprettholde HandleKraft-kompetansen.

Boken er delt i tre. Del en, kapittel 1-4, beskriver kunnskapsstatus og grunnlaget for traumebevisst tilnærming. Kapittel to beskriver seksuelle overgrep mot barn i et historisk perspektiv. Kapittel tre om traumebevisst tilnærming er det viktigste kapittelet for tannhelsepersonell.

Presentasjon om:

Presentasjon om: «Toleransevinduet Lærer forklarer. Snakke om at læring, vennskap og deltakelse får vi bare til når vi er inne i toleransevinduet. Noen har smale, noen har.»— Utskrift av presentasjonen:

Vi har alle hørt om dem, og vi har alle møtt dem. Barna som på mange måter irriterer oss. De vi titter skjevt på og diskre kommenterer til sidemannen. Barna som ikke oppfører seg på skoleavslutningen og som ikke passer inn i den forventede «sånn skal man være»-boksen når de på ulikt vis utagerer utover det vanlige.

Relasjonstraumer: Om stabiliseringsarbeid og toleransevindu

Relasjonstraumer: Om stabiliseringsarbeid og toleransevindu

E-læringsprogrammet «Aamir og Toleransevinduet» er beregnet for deg som arbeider med asylsøkere og flyktninger. Det viser hvordan plager som følge av krig og flukt kan komme til uttrykk og hva man kan gjøre for å avhjelpe dette. Undervisningsfilmer illustrerer hvordan du kan hjelpe de som sliter til å forstå sine egne plager bedre og hvordan du kan bidra til stabilisering. Hver film brukes som utgangspunkt for reflekterende spørsmål. I tillegg gis det utfyllende kunnskapsstoff til mange av elementene i filmene. Filmene er tekstet på norsk, engelsk og arabisk.

Fra praksis til teori – tilbake til praksis

Fra praksis til teori – tilbake til praksis

En ser ofte at barn som er utsatt for vold eller overgrep enten blir overaktivert eller underaktivert. Overaktivering betyr at kroppen mobiliserer og går inn i en kamp-, flukt-, eller frysmodus. Den gjør seg klar til å kjempe mot, eller flykte fra, en fare, og det er vanlig å oppleve økt hjertebank og uro i kroppen. Barnet havner i en kaotisk tilstand både kroppslig og emosjonelt, det opplever økt stress og vil ofte være mer på vakt. Dette kan forklare hvorfor overaktiverte barn kan reagere med å bli sinte, sparke eller slå.