Press "Enter" to skip to content

Toimenpidelupahakemus

Käytön tuki

Turun kaupungin rakennusvalvonnassa on valitettavasti lupahakemusten käsittely ruuhkaantunut ja viivästynyt. Hakemusten käsittelyajat ovat tällä hetkellä valitettavan pitkät. Lupahakemusten määrään suhteutettu henkilöstömäärä on tällä hetkellä riittämätön. Nopeaa ja tehokasta ratkaisua lupahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ei valitettavasti ole, mutta asian ratkaisemiseksi tehdään koko ajan töitä.

Päänavigaatio

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen tai hallintosäännössä määrätty viranhaltija voi edellyttää ilmoituksen sijasta rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurin oikeusturvan kannalta on tarpeen. (MRL 129 § 2 mom). Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen ole 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta muuta edellyttänyt.

Sisältöjulkaisija

Epäselvissä tapauksissa luvan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. On hyvä huomata, että vähäinenkin toimenpide saattaa vaikuttaa rakennuksen käyttäjien ja ulkopuolisten turvallisuuteen. Tällöin lupakynnys ylittyy. Rakennuslupa vaaditaan myös saunan tai ajoneuvosuojan rakentamiseen. Kesämökin käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan kuten myös rakennuksen sisätilojen käyttötarkoituksen muutos. Jos toimenpide ei edellytä rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Kouvolan kaupunki

Toimenpidelupaa tarvitaan sellaisten rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen, joissa lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Tällaisia ovat esimerkiksi katokset, rakennelmat, maalämpökaivot, kiinteistön jätevesijärjestelmän uusimiset (viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla) sekä mastot (alle 40 m).

Lomakkeet

Lupapisteeseen kirjautumisen jälkeen valitse kartalta rakentamispaikan sijainti, ja listalta millaista lupaa olet hakemassa. Palvelu kysyy tarvittavaat tiedot ja liitteet. Lupahakemusta voit täydentää omassa tahdissasi. Viranomaisen nähtäväksi lupahakemus siirtyy vasta kun jätät sen vireille tai esität viranomaiselle kysymyksen palvelun kautta. Myös viranomainen voi kysyä sinulta lisätietoja tai pyytää täydentämään hakemusta. Tästä tulee sinulle sähköpostiin viesti.

Toimenpideluvan hakeminen

Purkulupaa haetaan muun hakemusmenettelyn tavoin. Jos lupaa purkuun haetaan rakennus-/toimenpideluvan yhteydessä, tarvitsee täyttää vain purkulomake RK-9 ja jättenkäsittelylomake (molemmat löytyvät ”lomakkeet”-linkistä. Jos haetaan erikseen purkulupaa, on se hakuprosessi samantapainen kuin toimenpideluvan kanssa liitteineen, mutta myös edellä mainitut lomakkeet on täytettävä. Hyvä purkuohje löytyy linkistä ”lomakkeet”.

Kaikkeen rakentamiseen ei tarvita rakennuslupaa, vaan jossain tapauksissa toimenpidelupa tai ilmoitus riittää. Toimenpidelupa tai ilmoitus tarvitaan sellaisiin rakennelmiin, joita ei pidetä rakennuksina, mutta toimenpiteellä on vaikutusta esim. kaupunki- tai maisemakuvaan, esim. katon materiaalin, värin tai muodon muutokset, julkisivumuutokset, tulisija, piippu ja katokset (Maankäyttö- ja rakennusasetus 62 §).

Palvelut

Hakijan tulee rakennus- ja toimenpidelupahakemuksen johdosta kuulla naapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisen ja vastapäisen kiinteistön omistajat ja haltijat. Selvitys kuulemisesta on liitettävä hakemukseen kunkin naapurin osalta. Kuulemisen suorittaa hakija pääsääntöisesti itse. Rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen tarvittaessa hakijan pyynnöstä hintaan 30 €/naapuri. Mikäli toimenpide ei vaikuta naapurin oloihin, kuuleminen voidaan jättää ilmeisen tarpeettomana suorittamatta.

Postitus ja laskutustiedot

Ilmalämpöpumpun asentaminen pien-, rivi- tai kerrostaloon ei tarvitse lupaa, mikäli se asennetaan mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan, kerrostalossa parvekkeen sisäpuolelle. Ilmalämpöpumppu on tarvittaessa verhoiltava julkisivuun sopeuttavalla kotelolla, joka saa olla vain vähäisesti kojetta suurempi. Jos ilmalämpöpumpun tai sen kotelon julkisivuvaikutus on huomattava, toimenpidelupa on tarpeen. Vaikka rakennusvalvonnan lupaa ei tarvittaisikaan, tulee toimenpiteelle saada taloyhtiön lupa.

Toimenpidelupa voidaan evätä, jos rakennus ei ole kaavassa osoitetun rakennusalueen sisällä tai kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisella etäisyydellä esimerkiksi rannasta tai naapurin rajasta. Yleensä rakennelman täytyy olla vähintään viiden metrin päässä tontin rajasta, ranta-alueilla vaaditaan 15 metrin tai 30 metrin etäisyys rantaviivasta. Toimenpidelupaa ei voida myöskään myöntää, jos tontin rakennusoikeus ylittyy.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Puiden kaataminen

Rakentaminen voi edellyttää myös muita lupakäsittelyjä. Ennen kuin varsinainen rakennus- tai toimenpidelupa voidaan myöntää, voi olla tarpeen hakea poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisu. Edellä mainitut tulevat sovellettaviksi, mikäli esim. halutaan poiketa asemakaavan määräyksistä tai rakentaa alueelle, jossa ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista kaavaa. Rantojen suunnittelutarpeesta poikkeaminen edellyttää myös poikkeamislupaa.

Jätevesisuunnitelma
Uuden jätevesijärjestelmän rakentaminen tai vanhan järjestelmän saneeraus vaatii toimenpideluvan. Luvan saaminen edellyttää ammattitaitoista jätevesisuunnitelmaa, jonka mukaan jätevesijärjestelmän rakentaminen voidaan oikeasti toteuttaa. Säädösten mukaan suunnitelman tulee ottaa kantaa asetuksessa määrättyihin asioihin ja suunnitelman laatijan on oltava viranomaisten hyväksymä.

Rakennuspaikan suuruus kaava-alueella määräytyy rakennuskaavan mukaisesti, muualla vähintään 5000 m2 lukuun ottamatta keskustaajaman osayleiskaava-aluetta ja Artjärven keskustan aluetta, Heinämaan, Kuivannon, Luhtikylän, Mallusjärven ympäristöineen, Niinikosken, Pakaan, Pennalan, Villikkalan ja Virenojan erikseen rajattuja kyläalueita, joilla alueilla rakennuspaikan koko vähintään 2000 m2. Rakennuspaikka voi olla oma tai vuokrattu määräajaksi.