Press "Enter" to skip to content

Toimenpidelupa

Toimenpidelupahakemuksen liitteet

Epäselvissä tapauksissa luvan tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti. On hyvä huomata, että vähäinenkin toimenpide saattaa vaikuttaa rakennuksen käyttäjien ja ulkopuolisten turvallisuuteen. Tällöin lupakynnys ylittyy. Rakennuslupa vaaditaan myös saunan tai ajoneuvosuojan rakentamiseen. Kesämökin käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii rakennusluvan kuten myös rakennuksen sisätilojen käyttötarkoituksen muutos. Jos toimenpide ei edellytä rakennuslupaa, se voi silti edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Rakennusluvan alaisia toimenpiteitä

Turun kaupungin rakennusvalvonnassa on valitettavasti lupahakemusten käsittely ruuhkaantunut ja viivästynyt. Hakemusten käsittelyajat ovat tällä hetkellä valitettavan pitkät. Lupahakemusten määrään suhteutettu henkilöstömäärä on tällä hetkellä riittämätön. Nopeaa ja tehokasta ratkaisua lupahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi ei valitettavasti ole, mutta asian ratkaisemiseksi tehdään koko ajan töitä.

Hinnat

Toimenpidelupa voidaan evätä, jos rakennus ei ole kaavassa osoitetun rakennusalueen sisällä tai kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisella etäisyydellä esimerkiksi rannasta tai naapurin rajasta. Yleensä rakennelman täytyy olla vähintään viiden metrin päässä tontin rajasta, ranta-alueilla vaaditaan 15 metrin tai 30 metrin etäisyys rantaviivasta. Toimenpidelupaa ei voida myöskään myöntää, jos tontin rakennusoikeus ylittyy.

Sijaintikatselmus

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen tai hallintosäännössä määrätty viranhaltija voi edellyttää ilmoituksen sijasta rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurin oikeusturvan kannalta on tarpeen. (MRL 129 § 2 mom). Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen ole 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta muuta edellyttänyt.

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Rakennus- ja toimenpidelupa

Lupamenettelyn asemasta jo olevaan asuntoon kuuluvan, enintään 20m2:n suuruisen muun lämpöeristämättömän ja vesipisteettömän talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen sovelletaan ilmoitusmenettelyä. Ilmoitusmenettelyä voidaan käyttää vain yhteen erilliseen talousrakennukseen/rakennuspaikka. Ilmoitusmenettelyn mukaiset toimenpiteet on tarkemmin lueteltu Rakennusjärjestyksen kohdassa 2.2

Toimenpidelupa

Hakijan tulee toimenlupahakemuksen johdosta kuulla naapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisen ja vastapäisen kiinteistöjen omistajat ja haltijat. Selvitys kuulemisesta on liitettävä hakemukseen kunkin naapurin osalta. Kuulemisen suorittaa hakija pääsääntöisesti itse. Ympäristötoimisto suorittaa kuulemisen tarvittaessa hakijan pyynnöstä taksan mukaiseen hintaan. Mikäli toimenpide ei vaikuta naapurin oloihin kuuleminen voidaan jättää ilmeisen tarpeettomana suorittamatta.

Suunnitelmien ennakkotarkastus:
Mikäli luvan vaativa toimenpiteesi vaikuttaa rakennuksen julkisivuihin ja näin ollen myös kaupunkikuvaan, käy esittelemässä ennakkoon suunnitelmia lupatarkastajalle ennen varsinaisen luvan jättämistä. Näin varmistut mahdollisimman aikaisessa suunnitteluvaiheessa siitä, että suunnitelmat ovat lain- ja kaavanmukaisia sekä ympäristöön sopivia. Menettelyllä pyrimme myös minimoimaan luvan varsinaisen käsittelyajan.

Hakulomake

Purkulupaa haetaan muun hakemusmenettelyn tavoin. Jos lupaa purkuun haetaan rakennus-/toimenpideluvan yhteydessä, tarvitsee täyttää vain purkulomake RK-9 ja jättenkäsittelylomake (molemmat löytyvät ”lomakkeet”-linkistä. Jos haetaan erikseen purkulupaa, on se hakuprosessi samantapainen kuin toimenpideluvan kanssa liitteineen, mutta myös edellä mainitut lomakkeet on täytettävä. Hyvä purkuohje löytyy linkistä ”lomakkeet”.

Uusimmat artikkelit

Toimenpidelupaa ei tarvita, jos tehtävä toimenpide perustuu katu- tai tiesuunnitelmaan, oikeusvaikutteiseen kaavaan, joka ohjaa sijoitusta ja ympäristöllisiä vaikutuksia tai kunta on rakennusjärjestyksen määräyksellä vapauttanut toimenpiteen luvanvaraisuuden piiristä koko kunnan tai sen osan alueella. Rakennusjärjestyksessä voidaan määrätä ko. tilanteessa ilmoitusmenettelystä luvanhakemisen sijaan.

Toimenpidelupaa vaativia rakennushankkeita voivat olla esimerkiksi suuret laiturit tai tuulivoimalat ja maston tai piipun pystyttäminen. Myös muunlaiset rakennuksille tehtävät toimenpiteet vaativat toimenpideluvan silloin, kun niille ei tarvitse hakea muita lupia, kuten esimerkiksi purkamislupaa. Esimerkiksi rakennuksen ulkoseinien maalaaminen edellyttää yleensä toimenpidelupaa. Toimenpideluvanvaraisuudesta on kuitenkin joitakin poikkeuksia. Toimenpidelupaa ei tarvita, jos kunta on päättänyt rakennusjärjestyksessään, ettei tiettyä toimenpidettä varten vaadita toimenpidelupaa.

Lupapisteeseen kirjautumisen jälkeen valitse kartalta rakentamispaikan sijainti, ja listalta millaista lupaa olet hakemassa. Palvelu kysyy tarvittavaat tiedot ja liitteet. Lupahakemusta voit täydentää omassa tahdissasi. Viranomaisen nähtäväksi lupahakemus siirtyy vasta kun jätät sen vireille tai esität viranomaiselle kysymyksen palvelun kautta. Myös viranomainen voi kysyä sinulta lisätietoja tai pyytää täydentämään hakemusta. Tästä tulee sinulle sähköpostiin viesti.