Press "Enter" to skip to content

Toimenpidelupa loppukatselmus

Asuminen ja ympäristö

Aloituskokouksen tarpeellisuus määritellään rakennusluvan ehdoissa. Jos aloituskokousta ei pidetä, riittää aloitusilmoituksen tekeminen. Rakennuttaja sopii aloituskokouksen alueen tarkastusinsinöörin kanssa. Aloituskokouksessa on oltava läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja, pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Erityisalojen suunnittelijoiden osallistuminen arvioidaan tapauskohtaisesti.

Rakennuslupa vanhentunut/ loppukatselmus suorittamatta

Uudisrakennushankkeissa vaaditaan lähes aina aloituskokous. Aloituskokouksessa voidaan täsmentää mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan tässä mm. sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa suunnitelmien ja rakentamisen luvan-, lain ja säädösten mukaisuudesta. Aloituskokouksessa pyritään varmistumaan siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävän pätevä henkilöstö hankkeen toteuttamiseen.

Rakennuspaikka ja korkeusasema

Käyttöönottotarkastus tai lopputarkastus on ennen kaikkea turvallisuuskysymys. Lopputarkastuksessa varmistetaan, että rakennus on asumisturvallinen ja käyttökelpoinen eikä aiheuta terveydelle vaaraa. Tarkastuksessa varmennetaan erityisesti, että rakennus on paloturvallinen, eikä asuminen ole riskialtista esimerkiksi kodinkoneiden vesivahinkojen tai parvekkeen kaiteiden huteran asentamisen myötä.

Tietoa kaupungista

Ilmalämpöpumpun asentaminen pien-, rivi- tai kerrostaloon ei tarvitse lupaa, mikäli se asennetaan mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan, kerrostalossa parvekkeen sisäpuolelle. Ilmalämpöpumppu on tarvittaessa verhoiltava julkisivuun sopeuttavalla kotelolla, joka saa olla vain vähäisesti kojetta suurempi. Jos ilmalämpöpumpun tai sen kotelon julkisivuvaikutus on huomattava, toimenpidelupa on tarpeen. Vaikka rakennusvalvonnan lupaa ei tarvittaisikaan, tulee toimenpiteelle saada taloyhtiön lupa.

Lupamaksut, sivun otsikko

Rakennuslupa tarvitaan aina uuden rakentamiseen ja vanhan laajentamiseen sekä muihin muutos- ja korjaustöihin, jotka vaikuttavat turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin. Toimenpidelupa on kevyempi menettely, joka on tarkoitettu rakennuslupaa vähäisempiin toimenpiteisiin. Ilmoitus on tarkoitettu vähäisiin rakennustöihin tai toimenpiteisiin, jotka on määrätty kunnan rakennusjärjestyksessä. Purkamislupa tai -ilmoitus jätetään purettavista rakennuksista.

Hyvä tietää

Sähköurakoitsijan velvollisuus on tehdä sähkölaitteistolle käyttöönottotarkastus josta laaditaan pöytäkirja. Rakentaja voi tarkastuttaa tehdyn asennuksen myös sähkölaitoksen suorittamana (maksullinen). Pöytäkirja on esitettävä rakennustarkastajalle rakennuksen käyttöönoton yhteydessä.

Yhteystietomme

Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen kanssa aloituskokouksen pitämisestä ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja.

Espoo.fi

Aloituskokouksen pitämisestä määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävä on sopia rakennustarkastajan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta sekä kutsua kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen edustajansa valtakirja mukanaan, rakennushankkeen pääsuunnittelijan sekä vastaavan työnjohtajan tulee olla läsnä aloituskokouksessa.

Katselmukset ja tarkastukset

Aloituskokous / aloituskatselmus
Uudisrakennushankkeissa vaaditaan lähes aina aloituskokous. Aloituskokouksessa voidaan täsmentää mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan tässä mm. sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa suunnitelmien ja rakentamisen luvan-, lain ja säädösten mukaisuudesta. Aloituskokouksessa pyritään varmistumaan siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävän pätevä henkilöstö hankkeen toteuttamiseen.

Päävalikko

Lupapäätös rakennusasiassa annetaan julkipanon jälkeen. Valitusaika on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 14 päivää päätöksen antamisesta. Rakennustarkastajan tekemään päätökseen haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella rakennuslautakunnalta. Lautakunnan tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Kouvolan hallinto-oikeuteen 30 vrk:n kuluessa päätöksen antamisesta. Lupapäätöksiin liitetään valitusosoitus, jossa ilmoitetaan miten menetellään, jos asianomainen ei tyydy saamaansa päätökseen.

Rakentamisen suunnittelussa on oltava rakennussuunnitelmasta vastaava rakennussuunnittelija. Rakennussuunnittelijan on huolehdittava, että hänellä on käytössään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja että rakennussuunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Lisäksi hänen on tehtävä rakennussuunnitelmaan rakennustyönaikaiset muutokset sekä laadittava 117 i §:n mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje rakennussuunnitelman sisällön osalta.

Rakennusvalvonnan katselmukset

Eräs yritys on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012–2015. Väärää nestettä on yli 1000 kiinteistön energiakaivoissa. Ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet ohjeet siitä, missä tapauksissa terveydelle ja ympäristölle haitallinen metanoli tulee vaihtaa vaarattomampaan lämmönsiirtonesteeseen tietyillä herkillä alueilla.

Katselmuksissa on hyvä olla läsnä ainakin vastaava työnjohtaja. Katselmuksissa tarkastetaan pistokokein, että rakentaminen on suoritettu rakentamismääräysten sekä luvan ja sen ehtojen mukaisesti. Jos katselmus tai tarkastus on antanut aihetta huomautuksiin, viranhaltija määrää kirjallisesti epäkohdan tai virheen poistamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä ja niiden määräajasta. Asianosaisella on oikeus saattaa määräys oikaisuvaatimuksella kunnan teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Rakennuksen sijainnin merkitseminen

Seuraavaksi tehdään rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen. Pohjakatselmus tehdään, kun peruskuoppa on kaivettu. Kantavien rakenteiden valmistuttua pyydetään rakennekatselmusta. Savuhormirakenteiden valmistuttua pyydetään savuhormien katselmus. Öljylämmityslaitteiston katselmus pyydetään paloviranomaiselta kolmen kuukauden kuluessa laitteiston käyttöönottamisesta. Laitteiston asentajan on toimitettava laitteiston katsastusta varten paloviranomaiselle jäljennös asennustyöstä. Sähköurakoitsija tekee sähkölaitteistolle käyttöönottotarkastuksen.

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvontaa suorittavat rakennustarkastajat ja rakentamisen edistyessä tulee rakentajan huolehtia rakennuskohteessa suoritettavista katselmuksista. Katselmukset tulee pyytää noin kaksi viikkoa ennen suorittamista. Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä pyydetään suorittamaan yleensä seuraavat katselmukset:

Katselmuksella merkitään maastoon lupapiirustusten mukainen rakennusten sijainti sekä tuodaan rakennuspaikalle korkomerkki. Rakennuksista merkitään ulkoseinän mittojen mukaan neljä nurkkaa tai tarvittaessa useampia. Rakennuspaikalle tuotavan korkomerkin korkeustaso on yleensä rakennuspaikalle sopiva lähin tasaluku, ei esimerkiksi rakennuksen lattiakorko. Rakentajan tai tämän edustajan ei tarvitse välttämättä olla paikalla katselmuksella.

Murupolku

Ennen lämpökaivon poraamista tulee selvittää, sijaitseeko lämpökaivon suunniteltu porauspaikka pohjavesi- tai muulla erityisalueella. Tärkeällä pohjavesialueella lämpökaivon poraamiselle voidaan asettaa rajoituksia ja se edellyttää myös vesilain mukaisen luvan hakemista toimivaltaiselta viranomaiselta. Vedenottamoiden suoja-alueilla sekä niiden läheisyydessä lämpökaivojen poraaminen ei ole sallittua.

Otsikko: Ajankohtaista

Joissakin tilanteissa ennen rakennusluvan myöntämistä tarvitaan ns. poikkeamispäätös. Tällaisia kohteita ovat mm. kaavoittamatto- mille rannoille rakennettavat loma-asunnot, rakennusoikeuk- sien vähäistä  suuremmat ylitykset, eräät rakennussuojelua koske- vat asiat, rakennuskieltoasiat sekä vahvistetun asemakaavan vas- taiset hankkeet. Lisäksi ranta-alueella olevan loma-asunnon muutos asuinrakennukseksi vaatii poikkeamisluvan.