Press "Enter" to skip to content

Tien pakkolunastus

Lunastustoimikunta

Lunastettavan kiinteän omaisuuden omistajalle ja käyttöoikeuden haltijalle on, jollei hakija näytä heidän kirjallisesti suostuneen lunastukseen tai lunastus perustuu 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikeuden tuottavaan päätökseen, ennen lunastusluvan antamista varattava tilaisuus antaa määräajassa lausuntonsa asiasta. Määräaikaa ei saa asettaa 30 päivää lyhyemmäksi eikä 60 päivää pitemmäksi hakemuksen tiedoksiannosta lukien.

Kiinteistòn pakkolunastus tielinjauksen takia

vanhempieni asuinkiinteistò on jäämässä uudessa tiesuunnitelmassa tien alle. Lisäksi mm. autotalli jää tielinjauksen alle. Uusi tie rakennettaneen, mutta minusta tätä ei pidä mukisematta hyväksyä. Onko jotain tehtävissä näiden tieliikennelakien edessä vai onko peli aina selvä eli menetetty? Jos ja kun lunastus tulee, oikeudentajun mukaan elintason tulisi säilyä samalla tasolla menetyksestä huolimatta. Vuosikymmeniä asutun ja hoidetun kodin menetystä ei minusta saa kevyesti ohittaa. Kuka valvoo menettäjien oikeuksia?

Tietoa meistä

JÄRVENPÄÄ | Järvenpään kaupunki valmistautuu pakkolunastamaan 54,3 hehtaaria yksityisten maita Ristinummesta. Maanomistajia on kuusi, joista osa on perheitä, joissa on useampia omistajia. Jos valtuusto siunaa kaupunginhallituksen esityksen lunastusluvan hakemisesta, maiden lunastaminen voi tapahtua aikaisintaan parin vuoden päästä. Aikatauluun vaikuttaa valitusprosessin kesto. Kaupunki on varautunut asuntorakentamiseen alueella vuosina 2016–2018.

Erimielisyys tontin arvosta pääsyynä

Maata lunastetaan pääsääntöisesti yleiseen tarpeeseen lain tai lunastusluvan perusteella. Lunastaja on usein valtio, kunta tai esimerkiksi sähkölaitos. Pakkolunastus edellyttää yleensä joko valtioneuvoston tai tietyissä tapauksissa Maanmittauslaitoksen myöntämää lunastuslupaa. Joskus lunastusoikeus ratkaistaan maanmittaustoimituksessa. Esimerkiksi kunnalle voidaan maanmittaustoimituksessa lunastaa asemakaavassa kunnan tarpeisiin osoitettu yleinen alue tai yleisen rakennuksen tontti.

Korvaushakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti hakijan hakemuksessa esille tuomien seikkojen sekä urakanvalvojalta ja urakoitsijalta pyydettyjen lausuntojen ja muun hankitun selvityksen perusteella. Päätös tehdään kirjallisen materiaalin perusteella ja lähetetään hakijalle postitse.

Edilex Ympäristö yhdistää EHS-tiedon ja juridiikan. Se pitää sinut tehokkaasti ajan tasalla ympäristö- ja työsuojelulainsäädännön (EHS: Environment, Health and Safety) muutoksista. Saat sähköpostiisi ympäristötiedotteet, joissa asiantuntijat kommentoivat tärkeimpiä alueen säädösmuutoksia. Saat ympäristö- ja työsuojeluasioihin liittyvää henkilökohtaista neuvontaa sähköpostitse HPP Asianajotoimiston asiantuntijoilta. Koko laaja Edilex Peruspalvelu ja sen ympäristöuutiset sisältyvät tilaushintaan.

Luovutettiin korvausta vastaan, kuten tietysti moni muukin, Elenialle pysyvä käyttöoikeus sähkölinja-alueeseen. Lueskelin verolakia. Tuli vastaan pykälä. joka kertoi, että luovutuksissa, joissa on mahdollista käyttää pakkolunastusta voidaan käyttää hankintameno-olettamana 80 % luovutushinnasta. Mieleen tuli, että eikö tällaisessa sähkölinja-alueen luovutuksessa ole kyseessä sama tilanne. Kysymys kuuluukin, onko jollakin kokemusta miten näissä korvauksissa on menetelty verotuksessa.

4 Määräaikaisen käyttöoikeuden luovutus

Kiinteää omaisuutta tai käyttöoikeuksia siihen voidaan hankkia lunastamalla, kun yleinen tarve sitä vaatii. Yleinen tarve voi olla esimerkiksi maantien, sähkölinjan, maakaasuputken, viemärin tai muun yleiseen käyttöön tulevan laitoksen rakentaminen. Lunastusmenettelystä ja korvausten perusteista säädetään laissa kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977, jäljempänä lunastuslaki).

Helmikuussa että Etelä-Afrikan parlamentti äänesti uuden maareformin ja perustuslain muuttamisen puolesta. Toteutuessaan muutos sallii valtion pakkolunastaa viljelysmaita ilman korvausta silloin, kun se katsotaan tarpeelliseksi. Aloite lähti perustuslakiasiantuntijoiden tutkittavaksi ja sen on määrä palata parlamentin käsittelyyn elokuussa.

Oletko, Pasi, tarjonnut tuota kirjoitusta mihinkään sanomalehteen? Tuohan on erinomainen esimerkki valtion mielivallasta, ja saattaisi saada muutaman ihmisen hereille. Lisäksi omakotitalotonttien omistusoikeuteen ei myöskään liity mitään vahvoja tunnepohjaisia mielikuvia, kuten esimerkiksi aseiden omistukseen (Ase on paha! Paha, paha paha!), joten niiden pakkolunastamisen suhteen keskustelu voisi pysyä enemmän asiatasolla. Tai jos tunnereaktioita tulee, niin ne kerrankin toivottavasti olisivat yksityisomistuksen puolella.

Yliskylässä suunnitellaan Laajasalontien varteen asuinkerrostaloja, joista pääosa sijoittuu suunnitteilla olevan kauppakeskuksen kortteliin. Laajasalontien moottorikatu muutetaan kaikkien liikkumistapojen katualueeksi Koirasaarentien risteyksestä pohjoiseen. Laajasalontielle on suunniteltu kaksi raitiotiekaistaa, neljä autokaistaa, kävely- ja pyörätiet, pyöräilyn laatukäytävä Baana sekä puurivejä. Reposalmentien silta on tarkoitus muuttaa tasoristeykseksi.

Ilmoita asiaton kommentti

Kesällä 2015 astuu voimaan Fennovoiman valtioneuvostolta saama lupa Hanhikiven maiden pakkolunastukseen. Lupa saatiin 11.12.2014, vähän sen jälkeen kun eduskunta oli äänestänyt Fennovoiman periaatepäätöksen täydentämisestä. Fennovoiman määräaika rakentamislupahakemuksen jättämiselle umpeutuu kesäkuun lopussa, jolloin periaatepäätöksen mukaan alueiden hallinnan ja ydinjätteen loppusijoituksen pitäisi olla selvillä. Pakkolunastusprosessi on kesken, mutta Fennovoima on saanut ennakkohaltuunottoluvan ja on aloittanut jo keväällä valmistelevat metsähakkuut alueella.

Teokset

Voi rähmä, ettekö te tuota tiedä. Tiet keksittiin ruotsissa, suomessa kuljettiin vain metsissä. Kun ruotsissa teitä alettiin vaihtaa uudempiin ja leveämpiin, suomi tietysti köyhänä maana osti vanhat, ei niiden mitta koskaan sopinut, piti laittaa mutkia. Ahneina suomalaiset usein vielä ostivat aivan liian pitkiä teitä kun halvalla sai, ja seuraukset on nähtävissä, «meiltäkin on 30 kilometriä lähimpään kaupunkiin, linnuntietä vain kymmenen».

Kysyttävää?

Uuden rakennuksen rakentamisen ohella myös vähäistä suuremmat korjaus- tai muutostyöt ja rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttävät rakennusluvan hankkimista. Vähäinenkin rakennushanke edellyttää toimenpideluvan tai ilmoituksen kyseisen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennuslupaa haetaan kunnalta ja sitä voi hakea rakennuspaikan haltija. Asian vireilläolosta ilmoitetaan myös naapureille ja lisäksi siitä on asianmukaisella tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Maareformin vauhdittaminen Etelä-Afrikassa on välttämätöntä, mutta se olisi mahdollista jo nykyisen lainsäädännön puitteissa. Reformia toteutetaan kolmella akselilla: 1) korvaukset erityisesti apartheidin aikaan pakkolunastetuista maista; 2) maan omistuspohjan laajentaminen; 3) maan hallintaoikeuden vahvistaminen. Maanomistuskysymys liittyy myös perinteisten heimojohtajien asemaan. Oikealla tavalla toteutettuna maareformi on yhteiskunnallisen kasvun tae ja talouskasvua siivittävä tekijä. Sen tulisi myös vahvistaa maaseudun naisten heikkoa asemaa.