Press "Enter" to skip to content

Tiekunnan perustaminen 2019

Tieosakas maksaa tiemaksua tienkäytön ja yksiköinnin perusteella.

Jo mainitun uuden lain mukaan kaikki kunnalliset avustukset edellyttävät tiekunnan perustamista. Siksi tiekuntaa kannattaa alkaa valmistella heti. Tähän saakka muun muassa aurausavustusta on yksityistielain perusteella voinut saada epävirallisempikin tienpitoporukka, mikäli tien liikenteellinen merkitys on sitä edellyttänyt. Vaan ei enää ensi vuonna.

560/2018

Tämän lain tarkoituksena on turvata asutuksen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistöille, jotka eivät sijaitse maantie- tai katuverkolla, sekä turvata yksityistieverkon ylläpito ja kehittäminen osana liikennejärjestelmää. Lain tarkoituksena on myös taata yksityisteitä koskevissa asioissa asianosaisten oikeusturva ja tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu.

Hallintoa ja tienpitoa varten voidaan perustaa tieosakkaista muodostuva tiekunta. Tiekunta voidaan perustaa yksityistietoimituksessa tai tieosakkaat voivat perustaa sen itse kokouksessaan. Tiekunnan perustamisen edellytyksenä on, että kohteena olevaan tiehen kohdistuu pysyvä tieoikeus. Tienpidon ja hallinnon asiat käsitellään säännöllisesti pidettävissä tiekunnan kokouksissa ja kokouksen päätökset sitovat tieosakkaita. Tiekunta voi myös myöntää tieoikeuden uusille tien käyttäjille.

Mutta kuinkas koulukuljetukset? Linja-auto tulee valtatieltä koululle mutta jatkaa sitten yksityistietä vaihtelevan matkan (0,2-2 km), kunnes palaa valtatielle, tai sitten toisinpäin, ajosuunnasta riippuen. Voiko nämä koulukuljetukset laskea yksiköinnissä koulun liikenteeksi, siltä osin kun käyttävät yksityistietä. Ja onko merkitystä onko kyydityksessä mukana kyseisen yksityistien varressa asuvia, jos on niin onko merkitystä määrällä esim. 2 henkeä / täysi bussi on aika normaali tilanne.

Yksityistielain muutoksen yhteydessä tehtiin vähäisiä, lähinnä teknisiä muutoksia kiinteistönmuodostamislakiin, maankäyttö- ja rakennuslakiin, kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin, ulkoilulakiin, vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annettuun lakiin, ympäristövahinkojen korvaamisesta annettuun lakiin, yhteismetsälakiin, kaivoslakiin ja valtion metsätalousosakeyhtiöstä annettuun lakiin. Em. lakimuutoksetkin tulevat voimaan 1.1.2019 lukien.

Lähetä meille palautetta

Farmit antaa käyttöösi alan johtavista osaajista koostuvan verkosto-organisaation, jota ovat kehittämässä Altia, Bayer, Boreal Kasvinjalostus, Caraway Finland, DeLaval, Eurofins Viljavuuspalvelu, Fazer Mylly, FMC Agricultural Solutions, Hankkija, Mtech Digital Solutions, Nordisk Alkali, Nordkalk, Sucros, Suomen Viljava, Tilasiemen, Trans Farm, Viljelijän Avena Berner, Vilomix Finland ja Yara Suomi.

Yksityistielain odotettu uudistus on valmistunut ja laki tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Lakia on valmisteltu viime vuosi liikenne- ja viestintäministeriössä tiiviissä yhteistyössä mm. MTK:n kanssa. Lakiuudistusta on odotettu jo pitkään, koska nykyinen laki on tunnetusti erittäin vaikeaselkoinen ja sen tulkinta vaatiikin opaskirjallisuuteen perehtymistä. Uusi laki tuo tähän korjauksen ja se on selkeä ja nykyaikainen.

Mikäli yksittäisen tieoikeuden haltija päättää luopua tarpeettomasta tieoikeudestaan, hän voi tehdä siitä ilmoituksen Maanmittauslaitokselle, jossa kiinteistörekisterinpitäjä poistaa tieoikeuden. Mikäli tieosakkaat ovat tehneet sopimuksen tiekunnan perustamisesta, lakkauttamisesta, tiekuntien yhdistämisestä tai jakamisesta, sopimus voidaan toteuttaa ja merkitä kiinteistötietojärjestelmään kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä.

Yksityistielain 560/2018 tarkoituksena on turvata asutuksen, elinkeinoelämän ja muiden yhteiskunnallisten tarpeiden edellyttämät kulkuyhteydet kiinteistöille, jotka eivät sijaitse maantie- tai katuverkolla, sekä turvata yksityistieverkon ylläpito ja kehittäminen osana liikennejärjestelmää. Lain tarkoituksena on myös taata yksityisteitä koskevissa asioissa asianosaisten oikeusturva ja tieosakkaiden yhdenvertainen kohtelu. (1 §)

Perusparannusavustuksen haku hankkeissa, joissa ELY-keskus on mukana

Sähköinen haku aukeaa noin kuukautta aiemmin, jolloin palvelupisteistä ja kaupungin nettisivuilta on saatavana paperisia lomakkeita. Mahdollinen paperinen hakemus tulee tehdä vuoden 2019 kaavakkeella, vanhoja kaavakkeita ei hyväksytä. Sähköisen järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana ovat samat kuin vuonna 2018. Avustusehtoja tarkennettiin 20.11.2018, voimassaolevat avustusehdot, ks. linkit sivun alalaidassa.

Metsänomistajat

Uusi laki tuo mahdollisuuden sähköiseen toimintaan eli kokouskutsut voidaan lähettää myös sähköpostitse ja kokouksiinkin on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Tiekunnille tulee myös oikeus poistaa pihapiirin ulkopuolella näkymää haittaava luonnontilainen kasvusto, kuten puusto. Mistään yleisestä sähkölinjoihin tai rautateihin verrattavasta parturointioikeudesta ei kuitenkaan ole kyse.

Tampereen kaupungissa yksityistieasiat kuuluvat yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaostolle ja sen tehtäviin kuuluu muun muassa päättää yksityisille teille myönnettävistä kunnossapito- ja peruskorjausavustuksista, päättää tiekunnan perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä ratkaista tiekunnissa syntyneet riitatilanteet.

Main menu – Expanded

Porin kaupunki avustaa raha-avustuksella niitä yksityisteitä, joissa on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta. Avustusprosentti vuonna 2017 oli 34 prosenttia. Yksityistielle, joka on liikenteellisesti ja muutoin merkittävä, kuten esimerkiksi vilkas läpiajotie, avustusprosentti oli 39 prosenttia. Korkeamman avustusprosentin piiriin pääsemistä haetaan tekniseltä lautakunnalta.

Yksityistiet ovat teitä, joille on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskenään.

Sama asia oli jo muutama vuosi sitten kyläkierroksella mm. Meltauksessa. Silloin esitys oli, että tiekunnan tulee pitää kokoukset vuosittain ja lähettää kopio pöytäkirjasta kaupungille. Muutoin ei avustusta tule. Yksityistielaki määrittelee kokousväliksi enintään neljä vuotta, ellei asioita ole. Nykyinen kaupungininsinööri lausui silloin jokseenkin näin: En ymmärrä, miksi kaupunki antaa avustuksia yksityisteille. Jälleen sama toistuu.

Tielautakunnan sihteeri antaa neuvoja yksityistieasioissa ja valmistelee tielautakunnassa käsiteltäviä asioita. Huomaa, että tielautakunta ei ole enää 1.1.2019 alkaen tiekunnan kokousten päätöksistä tehtäviä uusia valituksia käsittelevä viranomainen eikä sille tule osoittaa hakemuksia myöskään mm. tiekunnan perustamiseksi! Tutustu uuden lain mukaiseen menettelyyn lukemalla uudesta yksityistielaista (lisää tietoa alempana).

PAIKKA
12.03.2019 Muurolan koulun auditorio
13.03.2019 Vikajärven koulu
14.03.2019 Koskenkylän koulu
18.03.2019 Taipaleen koulu
19.03.2019 Yläkemijoen koulu, Vanttauskoski
20.03.2019 Meltauksen koulu
21.03.2019 Ounasjoen koulu, Sinettä
26.03.2019 Hirvaan koulu
27.03.2019 Tiaisen ent. koulu
28.03.2019 Auttin kylätalo
02.04.2019 Rovaniemen kaupungintalo, valtuustosali