Press "Enter" to skip to content

Tes palkka 2019

Kaupan alan työehtosopimus

Kaupan alan sopimusratkaisu koskee kaupan työehtosopimuksen lisäksi kaupan ATK-toimihenkilöiden työehtosopimuspöytäkirjaa (jatkossa kaupan ICT-toimihenkilöiden työehtosopimuspöytäkirja), Hankkija-Maatalouden myyntihenkilöstön työehtosopimuspöytäkirjaa, varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimusta sekä vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusta.

Ohjeet

Vähimmäistason korotukset voivat johtaa siihen, että työntekijöille aiemman vähimmäistaulukkopalkan päälle kuukausittain maksettu palkanosa voi pienentyä, ellei kyse ole TES:n palkkasopimuksen 3.2 mukaisesta tehtäväkohtaisesta lisästä tai 3.4 mukaisesta henkilökohtaisesta pätevyyslisästä. Nämä säilyvät entisin euro- tai prosenttimäärin. Muut ylitteet voivat pienentyä enintään alarajakorotuksen verran.

Kieliasiantuntijan kuten kääntäjän tai tulkin palkka vaihtelee tehtävänkuvan mukaan. Palkkaan vaikuttavat esimerkiksi työn vaativuus, vastuu ja vaadittu osaaminen ja työkokemus. Kun mietit omaa palkkatoivettasi, on hyvä huomioida myös työn kuormittavuuden tai johtamisosaamisen kaltaisia tekijöitä mutta myös organisaation palkanmaksukyky. Monilla työnantajilla on omat palkkausjärjestelmänsä, osan palkat määräytyvät työ- ja virkaehtosopimuksissa.

Kuorma-autoalan työehtosopimus

Suomen Varustamot ry solmii ulkomaanliikenteen kauppa- ja matkustaja-aluksia sekä jää- ja monitoimimurtajia koskevat työehtosopimukset yhdessä aluksen kansipäällystöä edustavan Suomen Laivanpäällystöliiton, aluksen konepäällystöä edustavan Suomen Konepäällystöliiton ja aluksen miehistöä edustavan Suomen Merimies-Unionin kanssa. Ulkomaanliikenteen kauppa- ja matkustaja-alussopimukset kaikkien työntekijäjärjestöjen kanssa ovat yleissitovia työehtosopimuksia.

METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n työehtosopimukset

«Paperiteollisuuden työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Metsäteollisuus ry:n jäsenten paperi-, kartonki- ja selluloosatehtaiden, puuhiomoiden, paperin- ja kartonginjalostustehtaiden sekä niiden tehdasalueella sijaitsevien raaka- ja tarveainevarastojen, ylläpito-, sivutuote- ja jalostusosastojen sekä näiden työntekijöiden välisiin työsuhteisiin.»

Vähimmäispalkka Suomessa

Huom.! Vaikka jokin yksittäinen kunta päättäisi työehtosopimuksen mukaisten etujen antamisesta kaikille henkilökohtaisille avustajille, todellisuudessa vain Hetan jäsenet saavat kaikki työehtosopimuksen mukaiset edut käyttöönsä. Kunta voi korvata työehtosopimuksen mukaisesti esimerkiksi palkan, työaikalisät ja lomarahat, vaikka työnantaja ei olisikaan Heta-Liiton jäsen, mutta vain Heta-Liittoon kuuluva työnantaja voi hyödyntää esimerkiksi työehtosopimuksen mukaisia joustavampia työaikoja tai viikkolevon siirtomahdollisuutta.

Lähetetyn työntekijän työehdot määräytyvät sekä lähettävän maan että Suomen lainsäädännön mukaan. Lähettävän maan työehdot voivat poiketa suomalaisista työehdoista. Lähetettyjä työntekijöitä koskevan lainsäädännön tavoitteena on, että lähetetyt työntekijät ovat tasavertaisessa asemassa Suomessa toimivien yritysten työntekijöiden kanssa. Lähetetyn työntekijän työhön sovelletaan niitä Suomen työlainsäädännön osia ja yleissitovien työehtosopimusten määräyksiä, jotka tarjoavat työntekijälle edullisemmat työehdot kuin laki, jota työntekijän työsopimukseen sovelletaan.

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Hyvissä ajoin ennen paikallisten neuvotteluiden aloittamista työnantaja toimittaa luottamusmiehelle tarvittavat tiedot yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanteesta sekä näiden ennakoitavasta kehittymisestä. Neuvotteluiden pohjaksi on tarkoituksenmukaista toimittaa tietoa myös palkkaratkaisua koskevan esityksen perusteista.

ERTO ja Taloushallinnon ammattilaiset ry neuvottelivat keväällä 2005 työnantajaliiton kanssa taloushallintoalalle ensimmäisen valtakunnallisen työehtosopimuksen. Sopimus oli merkittävä avaus, koska ennen sitä alalta puuttuivat työn tekemisen vähimmäisehdot. Sopimus nostaa alan arvostusta ja vaikuttaa työehtoihin myös tulevaisuudessa. Työehtosopimus ei kuitenkaan vielä ole yleissitova. Meidän yksi keskeinen tavoitteemme on saada alalle yleissitova työehtosopimus.

Kunnalla työskenteleviin lääkäreihin sovelletaan Lääkärisopimuksen lisäksi myös kunnallista yleisestä virka- ja työehtosopimusta KVTES:ä siltä osin, kun Lääkärisopimuksella ei ole KVTES:stä poikettu.  KVTES:sta löytyvät mm. vuosilomien, sairauslomien ja perhevapaiden määräytymisen perusteet ja niiden palkallisuus sekä luottamusmiestoimintaa koskevat asiat. Sen sijaan KVTES:n palkkaus- ja työaikaluvuista noudatetaan vain tiettyjä osia niiden ollessa pääosin toisin sovittuna Lääkärisopimuksessa.

Jos työpaikalla todetaan yhteisesti vuosivapaajärjestelmän olevan liian hankala to-teuttaa, voidaan siellä yhteisesti sopia niin, että noudatetaan vanhaa arkipyhäjär-jestelmää. Tällöin sovitaan työehtosopimuksen mukaan työntekijän säännöllisen viikkotyöajan nostamisesta 37,5 tunnista 38 tuntiin ja että yhden arkipyhän työaikaa lyhentävä vaikutus on 7,5 tunnin sijaan 7,6 tuntia. Sopimus on voimassa kalenteri-vuoden kerrallaan. Viikkotyöajan pidentäminen sopii esimerkiksi yrityksiin, joissa työskentelee pääasiassa kokoaikaisia työntekijöitä.

Kysymys Kertyykö joulurahaa ja talvilomaa samalta ajanjaksolta? Joulurahan piiriin voi ennen 1.2.2018 työsuhteensa aloittaneet siirtyä omalla päätöksellä 1.9.2018 saakka. Sen jälkeen sopien. Talviloma on yleensä pidetty (työehtosopimuksen mukainen talviloma) 31.3.2018 päättyneeltä loman ansaintakaudelta. Jouluraha lasketaan 1.1. – 31.11. ajanjakson palkasta. Meneekö ansaintakaudet 1.1. – 31.3. päällekkäin?

Gradupalkka- ja palkkiosuositukset

Jos palkkatuki myönnetään 60 vuotta täyttäneen ja vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä työttömänä olleen henkilön palkkaamiseksi, on tukijakso enintään 24 kuukautta kerrallaan. Tuen määrä on ensimmäisten 12 kuukauden ajalta työttömyyden keston perusteella enintään 40 tai 50 % palkkauskustannuksista, tämän jälkeen enintään 30 % palkkauskustannuksista.

Solmimme kuutta eri henkilöstöryhmää koskevat työehtosopimukset, joista muun muassa kirjatyöntekijöitä ja lehdistön toimituksellista henkilöstöä koskevat työehtosopimukset ovat yleissitovia. Yleissitovat sopimukset käännöksineen löytyvät myös Finlexistä, joka on oikeusministeriön ylläpitämä valtion säädöstietopankki. Yleissitovat työehtosopimukset määrittävät kaikkia sitovat vähimmäistyöehdot työehtosopimuksen soveltamisalan mukaisesti.

Työntekijöidemme mielipiteitä

Työntekijät ja heidän osaamisensa ovat yrityksemme käyntikortti. Tarjoamme työntekijöillemme portin päivittäistavarakaupan maailmaan seuraavien työtehtävien kautta: Kassa, myyjä, hyllyttäjä, inventoija, lihamestari, kalamestari ja herkkutorimyyjä. Lisäksi tarjoamme erilaisia osastotehtäviä. Osastoilla työntekijämme työskentelevät esillepano- ja hyllytystehtävissä. Työtä voi kauttamme tehdä hevi-, leipä-, maito-, pakaste-, einesosastojen parissa. Maksamme sinulle työehtosopimuksen mukaisen palkan.