Press "Enter" to skip to content

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Tampere.fi:n etusivu

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli on tarkoitettu 65-vuotiaiden ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Palveluseteli myönnetään kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arvioinnin jälkeen. Jos olet saanut kaupungilta tehostetun palveluasumisen palvelusetelin, voit valita alla luetelluista kaupungin hyväksymistä palveluseteliyrittäjistä itsellesi parhaiten sopivan vaihtoehdon.

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Tehostetun palvelusetelin arvo on tulosidonnainen eli siinä huomioidaan asiakkaan maksukyky. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon määrittämiseen käytetään kotihoidon asiakasmaksun määräytymisperusteen mukaista laskelmaa, jonka avulla määritetään palvelusetelin arvo, Hoivan omavastuuksi asiakkaalle jää 35 % sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukaisista tulorajan ylittävistä bruttotuloista. Palvelusetelin arvoa laskettaessa hyväksyttävä hoivan hinnan enimmäismäärä on 101 euroa/vrk.

Palvelusetelin myöntämisestä tehdään kirjallinen palvelusetelipäätös. Päätöksen pohjalta asiakas tekee asumispalveluyksikön kanssa sopimuksen. Palveluseteli kattaa hoidon ja hoivan asumisyksikössä. Palvelusetelin omavastuu määritellään asiakkaan bruttotulojen perusteella, tätä varten pyydetään täyttämään tuloselvityslomake. Palveluasumisyksikkö laskuttaa asiakkaalta suoraan omavastuuosuuden. Asiakas maksaa itse ateriat, vuokran ja mahdolliset tukipalvelut. Sotesi maksaa palvelutuottajalle palvelusetelin arvon.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja perustuu asiakkaan tuloista tehtävään laskelmaan. Huomioon otettavia tuloja ovat ansio- ja pääomatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet sekä hoitotuki. Palvelusetelin arvon määrittäminen tehdään asiakkaan antaman tuloselvityksen tai muulla tavoin selvitettyjen tulotietojen perusteella. Asiakkaalle annetaan päätös palvelusetelin arvosta.

Kemijärven kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2017 ottaa palvelusetelin käyttöön niiden palveluiden järjestämisessä, joissa kaupungin oma palvelutuotanto ja ostopalvelut eivät riitä kattamaan palvelujen kysyntää tai palvelujen järjestäminen omana palvelutuotantona ei ole tarkoituksenmukaista. Tällaisia palveluja ovat tällä hetkellä ainakin tehostettu palveluasuminen ja ikäihmisten kotiin tarjottavat palvelut. Tulevaisuudessa tarvetta palvelusetelin käyttöönotolle voi olla esim. lasten päivähoitopalvelujen järjestämisessä.

Palveluseteli on ikäihmisten palvelujen myöntämä sitoumus maksaa yksityisen palveluntuottajan tuottamasta ikäihmisten tehostetusta palveluasumisesta. Palveluseteli korvaa palveluntuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palvelusetelillä järjestettävä palvelu vastaa sisällöltään kunnan omaa palvelua.

Asiakkaan kannalta palvelusetelin etuna on mm. valinnanvapauden lisääntyminen. Tämän myötä tarjoutuu mahdollisuus muuttaa itselle mieluisimpaan palvelutaloon, myös jonotusaika saattaa lyhentyä. Vaihtoehtona palvelusetelin käyttöönotolle on se, että asiakas jää kaupungin järjestämien palvelujen piiriin. Tämä vaihtoehto on aina olemassa.

Palveluseteli

Kaupunki, kunta tai kuntayhtymä päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Tehostetun eli ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin lisäksi voi olla käytössä kevyemmän palveluasumisen ja omaishoitajan vapaan aikainen lyhytaikaisen asumisen palveluseteli. Lisätietoa saat ikäihmisen kotikunnan sosiaali- ja terveyspalveluista tai kunnan omilta kotisivuilta.

Kouvolan kaupunki

Tehostetun palveluasumisen seteli on niille vanhuksille, jotka eivät rajoitetun toimintakykynsä vuoksi selviydy omassa kodissaan, vaan tarvitsevat ympärivuorokautista valvottua asumista siihen liittyvine palveluineen. Palveluseteli sisältää ympärivuorokautiset palvelut, tarvittavan ohjauksen, avustamisen, hoidon, toimintakyvyn tukemisen sekä ateriat. Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta niille asiakkaille, jotka täyttävät tehostettuun asumiseen pääsyn myöntämisperusteet.

Sääntökirjan mukaisesti palveluseteli voidaan myöntää Akaan kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaille. Lisäksi sääntökirja koskee yhteistoiminta-alueen (Urjala) vammaispalveluita ja vanhuspalveluita lukuun ottamatta vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon määrittelyä.

Tyrnävän kunta ottaa käyttöön tehostetun palveluasumisen sekä iäkkäiden omaishoidon vapaan järjestämiseen palvelusetelin 1.1.2017 alkaen. Palveluseteli otetaan käyttöön uusille asiakkaille. Mikäli henkilö on kyseessä olevien palveluiden asiakkuudessa, mahdollistetaan palvelusetelin käyttöönotto myös hänelle. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta palveluseteliin, kunta voi tuottaa palvelun itse tai järjestää sen ostopalveluna.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin käyttö on mahdollista kaikkiin tuloluokkiin kuuluville asiakkaille, jos valinta kohdistuu palveluntuottajiin, joiden vuorokausihinta on enintään setelin perushinnan suuruinen. Jos asiakas valitsee kalliimman palvelun, hänen oma maksuosuutensa kasvaa. Silloin hän joutuu harkitsemaan, onko hänellä taloudellisesti mahdollista valita haluamansa palveluntuottaja.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää palveluista, joita palvelusetelillä voidaan myöntää. Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta palveluntarpeen arvioinnin perusteella niille asiakkaille, jotka täyttävät palvelun saamisen kriteerit. Palveluseteli on talousarviossa määrärahasidonnainen palvelu.

Valitse paikkakunta

Palvelusetelin avulla pyritään lisäämään valinnanvapautta yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saavuttamiseksi. Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tuottamalle palvelulle. Palveluseteli antaa asiakkaalle tai hänen läheisilleen mahdollisuuden itse päättää, miltä kunnan hyväksymältä yritykseltä palvelu hankitaan.

Päävalikko

Palvelusetelin myöntämisestä päättää kotipalveluohjaaja / omaishoidonohjaaja tapauskohtaisesti. Palveluseteli myönnetään useimmiten silloin, kun kaupungin oma kotihoito ei pysty vastaanottamaan uutta asiakkuutta. Palvelusetelillä voi ostaa yksityisen palvelutuottajan palveluita, kuten esimerkiksi myönnettyä henkilökohtaista hoitoa ja huolenpitoa. Omaishoidon tuen palvelusetelillä korvataan lakisääteinen vapaapäivä asiakkaan näin halutessa.

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kuntayhtymän hyväksymä palveluntuottaja.

Ikääntyneiden lyhytaikainen tehostettu asumispalvelu omaishoitajan vapaan aikana -palveluseteli

Lempäälässä siirrytään vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen järjestämisessä palvelusetelin käyttöön huhtikuun 2019 alusta lukien. Lempäälän kunnan hyvinvointilautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti vanhuspalveluiden tehostettu palveluasuminen järjestetään tulosidonnaisella palvelusetelillä, jonka arvo on korkeintaan 102 euroa vuorokaudessa. Tulosidonnaisen palvelusetelin arvo riippuu asiakkaan tuloista.