Press "Enter" to skip to content

Täysi ikäisen holhous

Edunvalvojan tehtävät ja näin ollen edunvalvonnan sisältö on mahdollista rajoittaa koskemaan esimerkiksi määrättyä oikeustointa, asiaa tai jotakin tiettyä omaisuutta. Jos edunvalvojan määrääminen ei yksin ole riittävää henkilön etujen turvaamiseksi, saattaa toimintakelpoisuuden rajoittaminen olla tarpeellista myös muin keinoin. Edunvalvojan tehtävät voivat vaihdella tapauskohtaisesti, mutta seuraavaksi esitellään joitakin yleensä edunvalvonnan sisältöön kuuluvia toimia.

Hakusanalla {{search}} löytyi:

Edunvalvojaa määrättäessä on aina tiedettävä, kuinka henkilö itse asiaan suhtautuu. Jos henkilö itse pyytää edunvalvojan määräämistä ja ymmärtää asian merkityksen, päätöksen voi antaa maistraatti. Muussa tapauksessa ratkaisun tekee tuomioistuin. Edunvalvoja voidaan määrätä myös potilaan tahdosta riippumatta, jos tuomioistuin katsoo tähän päätökseen olevan riittävät perusteet.

Edunvalvojan asemaa koskeva todistus (Aikuisten kansainvälistä suojelua koskeva sopimus, 38 artikla)

Edunvalvoja voidaan määrätä täysi-ikäiselle, joka esimerkiksi heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi ei itse kykene huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista. Edunvalvoja voidaan määrätä kuitenkin vain, jos asiat eivät tule asianmukaisesti hoidetuiksi muulla tavoin. Edunvalvoja voidaan määrätä tarvittaessa yksittäisenkin asian hoitamista varten.

Social links

Jos edunvalvoja on määrätty 8 tai 9 §:n nojalla, holhousviranomaisen on edunvalvojan määräämistä seuraavan neljännen kalenterivuoden aikana omasta aloitteestaan selvitettävä edunvalvonnan jatkumisen aiheellisuus ja tarvittaessa tehtävä käräjäoikeudelle hakemus edunvalvojan tehtävän määräämisestä lakkaamaan. Selvitys on tehtävä uudelleen joka neljäntenä kalenterivuotena. Selvitys voidaan jättää tekemättä, jos edunvalvojan määräämisen perusteen tai muun syyn vuoksi on ilmeistä, että edunvalvojan tarve on pysyvä.

Olet täällä

Maksan tehtävänä on mm. hajottaa vieraat aineet elimistössä. Alkoholi on yksi näistä. Hajottamiseen maksa käyttää erilaisia kemiallisia prosesseja, joihin osallistuvat entsyymit. Kun maksa rasittuu esim. lääkityksen, alkoholin tai sairauden johdosta tapahtuu entsyymien toiminnan lisääntymistä sekä niiden vuotoa maksasoluista, jota voidaan mitata verestä. Siten ne kertovat maksavauriosta.

Edunvalvoja vai holhooja – eroja ja yhtäläisyyksiä

Edunvalvojan hankkiminen on täysin vapaaehtoinen päätös, joka voidaan ottaa ainoastaan edunvalvojaa hakevan henkilön suostumuksella. Mikäli henkilön terveydentila on sellainen, ettei hän ymmärrä mistä on kyse ja siksi ei voi antaa suostumustaan (tämä voidaan vahvistaa lääkärintodistuksella) voidaan hänelle hankkia edunvalvoja ilman hänen suostumustaan. Edunvalvonnan alaisena oleva henkilö todetaan oikeustoimikelpoiseksi, eli täysivaltaiseksi. 

Maistraateissa ja käräjäoikeuksissa edunvalvontaa koskevien asioiden määrä ja käsittelyajat kasvavat vuosi vuodelta. Eniten edunvalvojia haetaan vanhuksille. Varsinais-Suomen muistiyhdistyksen mukaan ei ole harvinaista, että joku läheisistä vetää välistä, jolloin ilman edunvalvojaa oleva muistisairas vanhus menettää rahojaan.

Holhouksen lyhyt historia

«Esimerkiksi Kamerunissa on kolme tapaa määritellä täysi-ikäisyys. Virallinen, laillinen täysi-ikäisyys saavutetaan 21 vuoden iässä, mutta äänestysikä on 20 vuotta. Avioliittoon vaadittava täysi-ikäisyys on puolestaan 18 vuotta. Virallisilla ikävuosilla ei kuitenkaan aina ole merkitystä ihmisten elämässä – avioitua voi valtion virallisten instituutioiden ulkopuolella nuorempanakin», antropologi Tea Virtanen kertoo.

Kun holhouslain 75 §:n mukaan oikeuden päätöstä, jolla joku henkilö on julistettu holhouksen alaiseksi, on noudatettava valituksesta huolimatta, vaalilautakunnat ovat velvolliset poistamaan vaalioikeuden henkilöltä, joka oikeuden päätöksellä on julistettu holhouksen alaiseksi, vaikka päätöksestä olisi valitettukin, ellei tätä päätöstä ole lainvoimaisesti kumottu.

Loading seems to be taking a while.

”Helsingin yliopistolle julkisoikeudellisen oikeushenkilön asema merkitsee tuloa täysi-ikäiseksi. Vihdoinkin irti kuninkaan, kirkon, keisarin ja valtion holhouksesta.” Näin toiveikkaasti kuvaili Helsingin yliopiston silloinen rehtori Ilkka Niiniluoto uuden oikeudellisen aseman sallimia mahdollisuuksia vuonna 2007, vajaat kolme vuotta ennen nykyisen yliopistolain voimaantuloa.

Seuraa uutisia tästä aiheesta

Eduskunta äänestää huomenna alkoholilaista, jota keskusta on saanut vesitettyä jo useamman kerran. Monen edustajan piti tuoda viinit ruokakauppaan – nyt tapellaan alle prosentista. Huomenna näemme edustajien kannan siitä, annetaanko suomalaisen nauttia vapautta ja kantaa vastuuta omasta elämästään. Nyt linjataan ensimmäistä kertaa tässä mittakaavassa, otammeko mallia eurooppalaisesta juomakulttuurista, tahdommeko tukea suomalaista panimoteollisuutta ja rakentaa lainsäädännöllämme järkevämpää alkoholikulttuuria.

18-vuo­ti­as on ta­sa­val­las­sam­me täy­si-ikäi­nen, joka voi os­taa esim. al­ko­ho­lia sal­li­tun mää­rän, mut­ta ei tu­pak­kaa esi­mer­kik­si Es­son baa­ris­ta tai muus­ta tar­vi­ke­myy­mä­läs­tä.

Holhouksen lyhyt historia

Holhousasioiden rekisteriä ylläpitää maistraatti. Holhousasioiden rekisteri toimii ensinnäkin maistraattien eli holhousviranomaisen työvälineenä, kun se valvoo edunvalvojien ja edunvalvontavaltuutettujen toimintaa. Lisäksi rekisteri hyödyttää myös kolmatta, joka on aikeissa tehdä oikeustoimen edunvalvonnassa olevan kanssa. Rekisteristä kolmas voi tarkistaa, onko mahdollisella oikeustoimikumppanilla kelpoisuus päättää oikeustoimesta, ja kuka hänen edunvalvojansa on. Otteita rekisteristä antaa maistraatti.

Rekisteritietojen tarkastus

Jos kopiot omista potilastiedoista eivät riitä, potilas voi tehdä tarkastuspyynnön tarkastusoikeuden mukaisesti Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, “GDPR”, tietosuoja-asetusta täydentävä Suomen tietosuojalaki (2018). Potilas voi laatia vapaamuotoisen kirjeen, jossa tulee olla erillinen maininta, että haluaa käyttää nimenomaan tietosuoja-asetuksen mukaista tarkastusoikeutta.

Puheenjohtajan tehtävä tarjoaa oivia mahdollisuuksia oppia uutta ja viedä yhdistyksen tehtävää eteenpäin. Luontaisista ominaisuuksistasi, kiinnostuksistasi ja muualla elämässä hankkimistasi taidoista on apua yhdistystoiminnassa. Puheenjohtajan tehtävässä onnistumista auttaa toimiva, koko hallituksen yhteistyö. Edeltäjän ja samanlaisissa tehtävissä toimivien vinkit sekä yhdistystoiminnan koulutukset ovat avuksi yhdistystoiminnassa, kouluttautua voit myös verkossa! Yhdistystoiminnan avuksi kannattaa myös luoda kontakteja sisaryhdistyksiin ja ottaa mallia hyvin toimivista käytännöistä.

Tapahtumat

Nyt on kasvamassa suuri joukko todellisuudesta vieraantuneita kansalaisia, joiden itsetunnon kehitystä ja tulevaisuuden suunnitelmia ohjaavat pahimmassa tapauksessa turvallisen aikuisen sijaan filtteröidyt selfiekaunottaret, kauneusleikatut ihmisirvikuvat, väkivaltapelien pahoinpitelijäsankarit ja epätodellisten pornovideoiden lihaskimput. Tämä näkyy huolestuttavalla tavalla lapsissamme ja nuorissamme, kun vain rohkenemme katsoa ja myöntää. Se kaikki kuuluu heidän puheissaan ja näkyy jo pienten lasten leikeissä. Uskallammeko kysyä, kuka minun lapsiani kasvattaa?

Suomen väestö vanhenee ja muistisairauksien määrä kasvaa. Vuonna 2007 voimaan astunutta mahdollisuutta laatia edunvalvontavaltuutus heikkomuististen päivien varalle ei ole kuitenkaan hyödynnetty vielä kovin laajasti. Maistraatissa on tähän mennessä rekisteröity vain 5 000 valtuutusta, mikä vastaa noin kymmentä prosenttia täysi-ikäisistä edunvalvottavista. Niistäkin vain 3 000 on voimassa.

1960-luvun lopulla useissa länsimaissa uudelleen voimistunut naisten tasa-arvoliike sai kansainvälistä tunnustusta 1975, kun YK julisti vuoden Kansainväliseksi naisten vuodeksi. Silloin järjestettiin Méxicossa ensimmäinen maailmankonferenssi naisten aseman edistämiseksi. Tasa-arvoliike alkoi levitä, järjestäytyä ja globalisoitua. Kylmän sodan loppupuolella Nairobissa 1985 järjestetty konferenssi oli lähtölaukaus maailmanlaajuiselle feminismille. Pekingin kokous vuonna 1995 oli selkeä taitekohta.