Press "Enter" to skip to content

Tavaramerkki kirjanpidossa

Hankintamenon jaksottaminen taseeseen eli aktivointi

Pysyvien vastaavien aktivoitava hankintameno koostuu vain välittömistä (ent. muuttuvista) menoista silloin, kun kyseessä on yksittäisen koneen tai laitteen hankinta. Hankintamenoon luetaan maahantuojan/tukkuliikkeen lähettämä lasku ja siihen lisätään muut hankinnasta aiheutuneet välittömät kulut, kuten ostorahdit ja huolintakulut sekä mahdolliset asennusmenot. Myös pysyvien vastaavien arvopapereiden hankintamenona pidetään hankinnan välittömiä menoja.

Verkkokoulutus

Kirjanpitolakia uudistettaessa on nojauduttu periaatteeseen, jonka mukaan yksittäisiin kysymyksiin voidaan saada johtoa IFRS-standardeista silloin, kun kysymystä ei ole nimenomaisesti ratkaistu Suomen lainsäädännössä tai sen perusteella annetussa määräyksessä tai suosituksessa. Sama periaate koskee myös KILA:n ohjeistusta: poistoyleisohjeessa on muun muassa avustusten kirjaamista, perusparannusmenojen aktivoimista sekä arvonalennusta koskevissa osioissa nojauduttu IFRS-standardeihin.

#Jäsentiedote

Kirjanpitolaissa säädetään pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankintamenon jaksottamisesta. Aineellinen omaisuus aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan kuluksi suunnitelman mukaisina poistoina. Aineettomaan omaisuuteen kuuluvat vastikkeelliset hankinnat kuten patentit, lisenssit, tavaramerkit ja vastaavat oikeudet on aktivoitava. Muun aineettoman omaisuuden aktivoinnissa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Tilinpäätöserien arvostaminen ja jaksottaminen II

Suomalaisen tavaramerkkihakemuksen virallinen hakemusmaksu on 225 euroa sisältäen yhden tavara- ja palveluluokan. EU-tavaramerkkihakemuksen virallinen hakemusmaksu yhdeltä luokalta on 850 euroa. Tavaramerkin rekisteröintikulut voidaan yrityksen kirjanpidossa merkitä investoinneiksi. Tavaramerkki muuttuu aineettomaksi omaisuudeksi ja jossain vaiheessa se voi olla yrityksen arvokkainta omaisuutta. Voit myydä tavaramerkkioikeudet, pantata ne lainan vakuutena tai lisensoida käyttöoikeuden merkkiin ja saada sitä kautta rojaltituloja. Sitä varten rekisteröinti on usein välttämätöntä.

TEKIJÄNOIKEUS

Osto-, matka- ja kululaskuille on nykyisin mahdollista lisätä laskukohtaisten liitteiden lisäksi rivikohtaisia liitteitä. Liitetiedostoja voidaan asettaa suoraan laskuriveille, jolloin laskurivin Liitteet-sarakkeesta nähdään riville lisättyjen tiedostojen lukumäärä. Kun laskuriville on lisätty liitteitä, Liitteet-sarakkeessa olevaa numeroa klikkaamalla avataan liiteikkuna, jonka kautta voidaan tarkastella ja hallinnoida kyseisen laskurivin liitteitä.

Kirjautuminen

Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröimällä tavaramerkki Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkirekisteriin. Vaihtoehtoisesti yksinoikeus voidaan saada vakiinnuttamalla. Tavaramerkki on vakiintunut, kun se on tullut kohderyhmässään yleisesti tunnetuksi juuri tietyn yrityksen tavaroiden tai palvelujen tunnusmerkkinä. Vakiintuminen voi olla kuitenkin vaikea näyttää toteen, joten suositeltavaa on aina rekisteröidä tavaramerkki.

Taloushallinnon täydellinen työkalupakki

Liiketapahtumista tulee tehdä merkinnät siten, että kirjanpitovelvollinen voi jatkuvasti selvittää ostovelkojen ja myyntisaamisten määrän ja kirjanpidosta voidaan saada tarvittavat tiedot verovelvollisuuden täyttämiseksi. Sen estämättä, mitä tämän luvun 2 §:ssä säädetään, ammatin- ja liikkeenharjoittaja ei ole velvollinen pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa, mikäli sekä päättyneenä, että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

Tilipalvelumme ovat erittäin kattavat ja monipuoliset sekä kaikkien yritysten tarpeisiin sopivat. Tuotamme perusteelliset kirjanpitopalvelut yrityksille, maatalousyrityksille ja uusille yrittäjille. Tarkkaan tehty kirjanpito on osa terveen ja hyvinvoivan yrityksen toimintaa. Tämän lisäksi toteutamme myös muut taloushallintoon liittyvät palvelut, jotka kuuluvat jokaisen yrityksen toimenkuvaan, kuten palkanlaskennan. Olemme pieni kolmen hengen tiimi ja työskentelemme parantaaksemme kaikkien yritysten taloushallintaa.

Kirjanpitoa on hoidettava niin, että niiden yhteys tositteesta peruskirjanpitoon ja pääkirjanpitoon sekä pääkirjanpidosta taseeseen ja tuloslaskelmaan on vaikeuksitta todettavissa. Tällainen aukottoman kirjausketjun (eli audit trailin) vaatimus on säädetty mm. kirjanpitolaissa. Osakeyhtiöissä toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että kirjanpito on lainmukaisesti hoidettu ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla (ks. Osakeyhtiölaki).

Osa asiakkaistamme on vasta perustamassa ensimmäistä yritystään ja suurimmat ovat jo kansainvälistymässä ja harkitsevat listautumista. Asiakkaamme toimivat usealla eri alalla. Asiakkainamme on mm. rakennusliikkeitä, kuljetusalan yrityksiä, liikennöitsijöitä, ravintoloita, tukku-, vähittäis- ja nettikauppoja, terveydenhuoltoalan ja palvelualan yrityksiä, ulkomaisten yhtiöiden sivuliikkeitä sekä yksityishenkilöitä, osuuskuntia ja yhdistyksiä.

Sisällysluettelo

Työryhmä on valmistellut hallituksen esityksen muotoon ehdotuksen uudeksi tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi muiksi lainsäädäntömuutoksiksi erityisesti toiminimilain osalta. Kokonaisuudistuksen yhteydessä valmistellaan tavaramerkkidirektiivin (EU) 2015/2436 täytäntöönpanon vaatimat muutokset sekä esitys Singaporen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Säännölliset kirjanpitopalvelut

Projektitöillä tarkoitamme kertaluontoisen sopimuksen perusteella suoritettavia kirjanpitotöitä, joilla ei ole säännöllistä ja pitkäaikaista luonnetta ja joille on tarkasti määritelty saavutettava lopputavoite. Oli kyseessä sitten epäjärjestyksessä olevien kirjanpitoasiakirjojen tarkastaminen tai esittämättä jääneen vuosikertomuksen laatiminen, autamme kaikissa näissä kysymyksissä.

Konsernitilinpäätös on laadittu 12 kuukauden ajalta tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 15.2.2017 hyväksynyt tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös yhtiökokouksessa, joka pidetään tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus muuttaa tilinpäätöstä. 

Filosofia ja uskonto

Kirjanpidossa voit tehdä päätöstoimenpiteet jakson tai vuoden lopussa. Lopetusprosessit valmistavat järjestelmän uudelle jaksolle. Valmistellaksesi järjestelmän uudelle vuodelle, sinun on suoritettava "Vuoden loppu" -sulkemisprosessi. Kussakin organisaatiossa on eri prosessit ja vaiheet, jotka se tekee kauden lopussa. Seuraavassa on joitakin valinnaisia vaiheita kauden loppuun: