Press "Enter" to skip to content

Takaajan tiedot


Mitä tarkoittaa henkilötakaus?

Henkilötakaajana voivat toimia esimerkiksi vanhemmat, puoliso tai sukulaiset, mutta henkilötakaajaksi ei kannata suostua ilman tarkempaa harkintaa. Henkilötakaajalla on suuri taloudellinen vastuu lainasta, mikä voi aiheuttaa ongelmia takaajan omaan talouteen. Henkilötakaajana toimiminen voi myös olla esteenä lainan saamiselle, mikäli takaajaksi merkitty henkilö tarvitsee lainaa.

Hae lainaa

Takaus on siis sitoumus, jossa sitoumuksen antaja (takaaja) sitoutuu velkojalle vastuuseen kolmannen henkilön (velallisen) velasta. Takaus on yksi vakuuksista ja takaaja voi siis joutua maksuvelvolliseksi toisen henkilön velasta, jos tämä alkuperäinen velallinen ei kykene tai halua maksaa velkaansa. Takauksen ankaruuden vuoksi takaajalla on oikeus saada tietoa takauksesta sekä velallisen oloista, jotta hän voi tehdä päätöksen siitä, suostuuko hän takaajaksi.

Yhteistyössä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi takausta koskeva laki, laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta, jolla korvataan kauppakaaren 10 luvun ja takausasetuksen säännökset. Takausta koskevia säännöksiä sovellettaisiin laajasti myös vierasvelkapanttaukseen, jossa pantinantaja antaa vakuuden jonkun toisen henkilön velasta. Uusi laki olisi yleislaki. Sitä sovellettaisiin, jollei muualla lainsäädännössä säädetä toisin.

Takaajan huomattava velvollisuus on maksaa toisen henkilön velka takaussitoumuksessa määritellyn tilanteen koittaessa. Jos takaajalla ei olisi tätä ehdollista maksuvelvollisuutta, ei olisi mieltä puhua mistään takauksesta. Takaajan maksuvelvollisuuden syntymisen hetki vaihtelee riippuen siitä, millaisesta takauksesta on kyse. Omavelkaisessa takauksessa takaajan maksuvelvollisuus syntyy silloin, kun päävelka on erääntynyt ja velkoja vaatii takaajalta maksua. Omavelkaisen takauksen maksuvelvollisuus ei edellytä velallisen maksukyvyttömyyttä.

– Jotkut isot institutionaaliset vuokranantajat ovat lähteneet sille linjalle, että he ovat laskeneet vakuustasoa. Jos se vaikuttaa markkinaan, voidaan mennä jopa siihen suuntaan, että ei ole enää maan tapa vaatia vakuuksia, sanoo toiminnanjohtaja Koro-Kanerva ja jatkaa.

Muu

Vuokrasopimuksessa kannattaa sopia vakuudesta. Useimmiten vakuus suoritetaan rahana, mutta sopimukseen voidaan ottaa myös ehto siitä, että toinen henkilö tai yhteisö takaa omavelkaisesti sopimusvelvoitteiden täyttämisen. Tällöin vuokranantaja voi vaatia sopimuksen mukaista suoritusta suoraan takaajalta eikä hänen tarvitse ensin kääntyä vuokralaisen puoleen. Tämän vuoksi omavelkainen takaussitoumus tulee tehdä harkiten ja ymmärtäen sitoumukseen liittyvät taloudelliset riskit.

Language Switcher Fallback

Takausta haetaan sähköisesti, mikä edellyttää kirjautumista järjestelmäämme. Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa, luot itsellesi käyttäjätunnukset (sähköpostiosoite ja valitsemasi salasana). Jotta voimme varmistua henkilöllisyydestäsi, sinun pitää tunnistautua ensimmäisellä kerralla palveluun kirjautuessa. Vahva tunnistautuminen edellyttää verkkopankkitunnuksia. HUOM. Osuuspankin asiakkaat eivät voi toistaiseksi käyttää palvelua OP:sta johtuvasta syystä.

Igglo Operations Oy (jatkossa ”Takaaja”) tarjoaa vuokravakuutta koskevan palvelun Suomessa sijaitsevan asuinhuoneiston vuokrasopimukselle (jatkossa ”Vuokrasopimus”), jolla Takaaja antaa Vuokrasopimuksen vuokranantajalle (jatkossa ”Vuokranantaja”) omavelkaisen takauksen Vuokrasopimuksen vuokralaisen (jatkossa ”Vuokralainen”) Vuokrasopimuksen mukaisten sopimusvelvoitteiden täyttämisen ja niiden laiminlyönnin sekä niistä aiheutuvien vahinkojen ja kulujen vakuudeksi (jatkossa ”Igglo Vuokravakuus” tai ”Takaus”).

Koska lainanantajan riski menettää rahansa vakuudettomassa lainassa on aavistuksen suurempi pantittomuuden vuoksi, he pyrkivät minimoimaan riskit hieman korkeammalla nimelliskorolla. Yhdessä haettu laina parantaa lainansaantimahdollisuuksia ja lainan saa yhteishakijan kanssa keskimäärin paremmilla lainaehdoilla. Kannattaa kuitenkin ennen kulutusluoton ottamista tehdä tarkempi lainojen vertailu ja katsoa millainen kulutusluotto tai jokin muu laina sopii sinun rahatarpeeseesi.

Kannattaako lainan henkilötakaus?

Lainan takaajaksi ryhtymistä tulee aina pohtia tarkkaan ja huolellisesti, eikä lainan takaamista voi varauksetta suositella kenellekään. Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että laina kannattaa suostua takaamaan vain huolellisen harkinnan jälkeen. Takaajaksi ryhtymistä kannattaa harkita vain, jos tietää, miten takausta pyytävä henkilö hoitaa omaa talouttaan ja jos uskoo, että tämä pystyy maksamaan lainan takaisin. Lainan henkilötakaukseen liittyy aina myös riski välien tulehtumisesta lainan takaajan ja lainanottajan välillä.

Asunto takaa lainasta enintään 70 prosenttia

• Henkilötietojen käsittely perustuu myös rekisterinpitäjän, ja tämän konsernin, perusteltuun ja oikeutettuun intressiin analysoida liiketoimintaansa sekä markkinoida ja viestiä palveluistaan rekisteröidyille. Tämän oikeutetun edun mukaisesti henkilötietoja käytetään liiketoiminnan ja ansiokkuuksien analysointiin ja tilastointiin sekä rekisteripitäjän palveluiden ja tuotteiden markkinointiin. Lisäksi, rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointiin.

Vapaaseen liikkeeseen luovutus
Maahantuonnin yleisvakuudesta varataan vakuutta tulli- ja arvonlisäverovelkaa vastaava määrä tullauksen yhteydessä, ja varaus vapautuu siinä vaiheessa, kun velka on maksettu (kohdistusviive vähintään 1-2 päivää maksuhetkestä). Vakuutta varataan arvonlisäverovelalle vain niiden asiakkaiden osalta, joita ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Mitä ovat takaukset?

Kunta voi asettaa kirjaston käyttäjän määräaikaiseen kirjastokohtaiseen kirjaston käyttökieltoon, jos kirjaston käyttäjä Lain yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492, 13 §:ssä säädetyn vastaisesti toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta taikka vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Käyttökielto voi olla enintään 30 päivää.

Tämä ilmoitus henkilötietojen suojasta (ilmoitus) selittää, miten VF Worldwide Holdings Ltd ja sen tytäryhtiöt maailmassa (vastaavasti tekstissä VFS Global tai me) käsittelevät henkilötietoja. Tämä ilmoitus koskee kaikkia VFS Globalin nettisivustoja, tuotteita, ohjelmia tai palveluita (yhteensä meidän palveluita), joihin voidaan päästä linkillä. Joskus palvelu on sidoksissa muuhun ilmoitukseen henkilötietojen suojasta, silloin on aina mainittu erikseen kyseisen palvelun tiettyjä käytäntöjä.

Kunta voi asettaa kirjaston käyttäjän määräaikaiseen kirjastokohtaiseen kirjaston käyttökieltoon, jos kirjaston käyttäjä Lain yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492, 13 §:ssä säädetyn vastaisesti toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta taikka vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Käyttökielto voi olla enintään 30 päivää.

Hakijalle

Säästä huolellisesti palkkakuitit opintojen aloittamisvuodelta, opiskeluajalta ja opintojen päättymisvuodelta, sillä tulovalvonta tehdään kaikilla koko vuoden tulojen perusteella. Näin voit todistaa opiskeluaikaiset tulosi, eikä tukea peritä takaisin niiden tulojen vuoksi, jotka katsotaan opiskeluaikaan kuulumattomien kuukausien tuloiksi eli ennen opintojen aloittamiskuukautta saadut tulot tai opintojen päättymiskuukauden jälkeiset tulot.

Kokeile asuntolainalaskurilla eri vaihtoehtoja valitsemalla ensin haluatko laskea lainasi sinulle sopivan kuukausierän, lainamäärän tai laina-ajan mukaan ja vertaile tuloksia liikuttamalla palkkeja. Laskuri antaa sinulle alustavan lainalaskelman, jonka perusteella voit helposti hakea asuntolainaa. Lainahakemus ei sido sinua mihinkään, sillä lopullinen lainatarjous viimeistellään aina henkilökohtaisesti lainaneuvotteluissa.

tehdään lakipalveluista parempia

Yksityistakaajana lain silmissä ei pidetä luonnollista henkilöä, joka takauksen antaessaan on velallisena olevan yhteisön tai säätiön taikka sen emoyhteisön toimitusjohtaja, hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsen, vastuunalainen yhtiömies tai yhteisön perustaja taikka jolla on suoraan tai välillisesti vähintään kolmasosa osakeyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai määräämisvalta muussa yhteisössä.

Valtiokonttori yhteystiedot

Markkinaoikeuden ratkaisussa MAO:701/14 oli kyse pikaluottoyhtiön menettelystä. Pikaluoton saaminen oli edellyttänyt takausta. Takaukseksi oli voitu hyväksyä luotonhakijan esittämä henkilötakaaja tai pikaluottoyhtiön yhteistyökumppanin myöntämä maksullinen takaus. Markkinaoikeus katsoi, että kyseessä oli KSL 7:6.1:ssä tarkoitettu lisäpalvelu, maksullisen takauksen kustannukset olivat luotonantajan tiedossa ja maksullista takausta koskevan sopimuksen tekeminen oli ollut edellytyksenä luoton saamiselle markkinoiduin ehdoin.