Press "Enter" to skip to content

Sukupolvenvaihdos sisarukset

Sisarusten kompensointi luopujan toimesta

Perheyrityksen sukupolvenvaihdoksessa yrityksen omistus ja yleensä myös johtajuus siirretään seuraavalle sukupolvelle. Useimmiten seuraava yrittäjäsukupolvi koostuu nykyisen omistajan rintaperillisistä, eli lapsista tai joissakin tapauksissa lapsenlapsista. Kun lapsia on useampi, ja heidän joukostaan etsitään perheyritykselle omistajia ja mahdollisia johtajia, on hyvä kartoittaa ensin perheenjäsenten vahvuudet, motivaatiot ja mahdolliset kehittämisalueet. Näin saadaan konkretiaa siihen, mikä kunkin lapsen rooli voisi tulevaisuudessa olla osana yritystä, vai onko roolia ollenkaan.

Maatilan sukupolvenvaihdos ja puille pailjaille jääneet sisaret

Tiedän ko tapauksesta, että tila on saatu lahjana ja siitä on maksettu lahjavero. Näin se tuli tilanjatkajalle edullisimmaksi. Olen ymmärtänyt, että tilanjatkaja ikäänkuin "maksaa" tilan talo-osuutta vanhemmille maksamalla kirkonkylän kiinteistöä. Kuitenkin on kuulostanut siltä, että käytännössä hän ei maksa, koska vanhemmat säälivät häntä suuren työ- ja velkamäärän takia (investoinut uusiin rakennuksiin tilalla). Jos kirkonkylän osake on tilanjatkajan nimissä, onko se hänen omaisuuttaan, vaikka hän ei sitä käytännössä maksaisikaan?

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Yrityksen sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan karkeasti ottaen tilannetta, jossa yrityksen omistus vaihtuu perhepiirissä tai lähisukulaisten kesken. Virallista määritelmää sille ei ole. Se on yrityksen omistajuuden vaihtumisen erikoistapaus. Oleellisin ero verrattuna kauppaan ei-sukulaisten kesken on, se että tietyin ehdoin sukupolvenvaihdoksessa on saavutettavissa verohuojennuksia. Sukupolvenvaihdoksessa käytetään tavallisesti pienempiä kauppahintoja, lahjoituksia ja erilaisia variaatioita näiden väliltä.

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VEROTUS

Irtaimen maatalousomaisuuden siirrot käsitellään sekä myyjän että ostajan verotuksessa pääasiassa samoin kuin maatilatalouden tuloverolain mukaan käsitellään vastaavien erien ostot ja myynnit maataloustoiminnan aikana. Sen sijaan kiinteän maatalousomaisuuden luovutukseen sovelletaan myyjän verotuksessa tuloverolain luovutusvoittosäännöksiä. Metsätalouden kaikkien omaisuuserien luovutukseen sovelletaan tuloverolain säännöksiä.

Voisit kyllä kyläillä. Pistäydy ensin ja sitten ajan myötä pidemmänkin aikaa! Tilalle jäävää eikannata kadehtia kenenkään. Usein on vanhemmat kouluttaneet muut lapsensa kalliisti ammatteihinsa. On ostettu kaupungista asunnot vielä ja lopuksi myyty aidantausmetsätkin, pitäähän se vähintään mersu olla kun on hieno ammattikin. Tilalle jäävä saa katsella kannokoita ja suurta velkamäärää,jokla varmasti jää jatkajan maksettavaksi.

Vetovoimasta lääke hoitajapulaan – tällä hetkellä Ruotsi ja Norja houkuttavat suomalaisia, etenkin kaksikielisiä hoitajia

Lahjan käypää arvoa, ja samalla verojen määrää, voidaan alentaa siten, että metsätilan luovuttaja pidättää itsellään hallintaoikeuden metsään, eli oikeuden käyttää hyväkseen metsän tuoton. Pidätetylle hallintaoikeudelle lasketaan arvo, joka vähennetään metsän käyvästä arvosta. Hallintaoikeuden arvo saadaan kertomalla edusta saatavan vuositulon määrä etuun oikeutetun henkilön iän mukaan määräytyvällä kertoimella. Metsäkiinteistöllä käytettävä vuositulo on 5% metsäkiinteistön arvosta.

Sukupolvenvaihdoksen verosäännökset

Suomessa on menossa merkittävä yritysten sukupolvenvaihdosaalto suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Kymmenet tuhannet yritykset ovat vaihtaneet, vaihtavat tai tulevat vaihtamaan omistajaa. Yrityksen sukupolvenvaihdoksen onnistumisessa avainasemassa on oikean jatkajan tai jatkajien löytäminen. Moni yrittäjä myös valitettavasti lopettaa yritystoiminnan, koska jatkajaa toiminnalle ei löydy eikä yritystä onnistuta myymään ulkopuoliselle ostajalle.

Sukupolvenvaihdos rakentaa siltaa menneestä tulevaan. Kahden sukupolven ja jokaisen osallisen henkilökohtaiset kokemukset ja odotukset asettautuvat yhteen luodakseen jotain uutta. Tällainen murros on aina otollista maastoa monenlaisille haasteille. Luopuva sukupolvi on kenties koko elämänsä ajan tehnyt työtä tilalla, jossa käsitys itsestä, maanviljelyksestä ja asioiden tolasta on muovautunut. Elämäntyöstä, työn tekemisen tavoista ja vanhoista tottumuksista luopumiseen liittyy surun ja menettämisen kokemuksia.

Metsäyhtymä vaihtoehto sopuisille sisaruksille

Kun sukupolvenvaihdoksessa metsätila siirtyy vanhemmilta seuraavalle sukupolvelle, joka haluaa omistaa metsät yhdessä, metsäyhtymä on hyvä vaihtoehto. Omistusmuotona yksinomistaminen on helpointa, mutta jos tila on siirtymässä sisaruksille, joista kukaan ei halua ryhtyä yksin metsänomistajaksi ja kaikki haluavat kuitenkin mukaan, yksi vaihtoehdoista on yhteisomistajuus. Tästä omistusmuodosta syntyy metsäyhtymä. Silloin metsiä ei pilkota osiin, mikä voisi vähentää niistä huolehtimista ja ainakin nostaisi metsänhoidon kustannuksia.

HUOMASITKO MYÖS NÄMÄ PALVELUT?

Ennakkoperinnön huomioon ottaminen saattaa osoittautua ongelmalliseksi ja jopa epätarkoituksenmukaiseksi tietyissä tilanteissa, esimerkiksi yritystoiminnan sukupolvenvaihdoksessa. Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan suunniteltua ja monivaiheista prosessia, jonka myötä yrityksen johtajuus, omistus ja osaaminen siirretään seuraavalle sukupolvelle. Yleensä seuraava yrittäjäsukupolvi koostuu rintaperillisistä.

Pidentyneestä elinajasta huolimatta, metsät omistetaan edelleen yhtä pitkään kuin ennenkin. 1800-luvulla metsäomistus sijoittui 20 – 40 vuoden väliin, 2000-luvulla metsät omistetaan 60-80 vuoden välissä. Noussut metsänomistajien keski-ikä ei ole yhteiskunnan kannalta haitta, eläkkeellä olevilla on aikaa hoitaa metsiään ja metsärahakin kelpaa alentuneen toimentulon täytteeksi. Nykyiset eläkeläiset ovat aktiivinen metsänomistajaryhmä.

Leppävirran kunta

Hanke aloitetaan määrittelemällä luopujan ja jatkajan tavoitteet sekä tekemällä suunnitelmat taloudesta ja maksuvalmiudesta. Suunnitteluun kannattaa ottaa mukaan asiantuntija esimerkiksi ProAgrialta, sukupolvenvaihdosasioihin perehtyneestä tilitoimistosta tai yksityiseltä konsultilta. Mukana suunnittelussa voi olla tarpeen mukaan myös maaseutuelinkeinoviranomainen, MELA-asiamies, pankin, meijerin ja teurastamon edustaja.

Teemme Accountorin laki- ja veropalveluissa monia sukupolvenvaihdosjärjestelyitä vuosittain. Jokaisessa tapauksessa on aina ominaispiirteensä, ja siksi toteutuksen pitää olla hyvin suunniteltu. Jos kolmesta lapsesta yksi saa yrityksen kokonaan, voi toisten perillisten asemaa tasapuolistaa esimerkiksi testamentilla. Niitäkin me teemme osana sukupolvenvaihdoksen kokonaisuutta. Yrityksen voi myydä sukupolvenvaihdoksessa jatkajalle vaikka puoleen hintaan ilman ostajalle tulevaa lahjaveroa, Koskiahde kertoo.

Tuloverolain mukaan luovutusvoitto on verovapaa, jos verovelvollinen myy harjoittamaansa maa- tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta omalle sisarukselleen. Edellytyksenä on lisäksi, että omaisuus on omistettu vähintään kymmenen vuotta, mutta omistusajaksi lasketaan myös sellaisen henkilön omistusaika, jolta omaisuus on tullut lahjana, perintönä, testamentilla tai osituksessa.

– Luopuminen on yksi vaikeimmista ratkaisuista, mutta nämä asiat kannattaa ajatella valmiiksi jopa luopumisajankohtaa myöden. Jos kysessä on sukupolvenvaihdos, niin luopuja saattaa pohtia pärjääkö ja onnistuuko lapsi. Luopujan kannattaa myös miettiä, mitä itse aikoo tehdä loppuelämällään, luettelee Snellman.