Press "Enter" to skip to content

Selvennyslainhuuto

Osion valikko

Voit hakea lainhuutoa Asiointipalvelun kautta, jos kaupanvahvistaja on vahvistanut esimerkiksi kaupan, lahjan tai vaihdon. Lainhuudon haku Asiointipalvelun kautta onnistuu heti, kun tieto luovutuksesta näkyy lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä. Tähän voi mennä noin viikko allekirjoitushetkestä. Muille luovutuksille ja esimerkiksi perinnönjaolle voit hakea lainhuutoa täyttämällä kirjallisen hakemuksen.

Tietoa meistä

Selvennyslainhuuto tarkoittaa kiinteistön omistusaseman selvennystä. Esimerkiksi jakamattoman kuolinpesän osakkaat voivat yhdessä hakea selvennyslainhuutoa perittävän nimissä olevaan kiinteistöön. Tällöin lainhuuto myönnetään osakkaille yhteisesti jakamattomana. Ei esimerkiksi 1/5 kullekin kuolinpesän osakkaalle vaan 1/1 kaikille viidelle osakkaalle yhteisesti. Yhteinen jakamaton lainhuuto tarkoittaa, ettei kukaan osakas voi ilman eri oikeusperustetta (esim. perinnönjakoa) yksin myydä 1/5 kiinteistöstä, vaan myyjiksi tarvitaan kaikki osakkaat.

Selvennyslainhuuto

Toisaalta selvennyslainhuuto myönnetään yhteisesti ja jakamattomana kaikille kuolinpesän osakkaille. Tämä siksi, että ennen perinnönjakoa ei kellään osakkaista ole lainhuutoa hänen jako-osaansa vastaavaan osuuteen jäämistöön kuuluvasta kiinteistöstä. Selvennyslainhuudolla ei siis voida jakaa kiinteistön omistusasemaa esimerkiksi viiden kuolinpesän osakkaan kesken, vaan omistajaksi merkitään kuolinpesä.

Selvennyslainhuuto helpottaa kuolinpesän kiinteistön myyntiä

Lainhuudolla kiinteistön omistusoikeus kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Aina, kun kiinteistö (tai kiinteistön määräala tai määräosa) siirtyy uudelle omistajalle, on uuden omistajan haettava kiinteistöön lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä, käytännössä siis kauppakirjan allekirjoittamisesta. Mikäli lainhuutoa ei haeta ajoissa, korotetaan varainsiirtoveroa.

Lainhuutotodistus ja rasitustodistus Maanmittauslaitokselta

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan, eikä siltä osin kuin se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Jollei ehdon voimassaoloaikaa ole merkitty kauppakirjaan, se on voimassa viisi vuotta. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä.

Suomi.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää selainohjelmalta Javascriptin hyväksymistä.

Den ursprungliga åtkomsthandlingen är säkraste sättet att påvisa byte av äganderätt. Om åtkomsthandlingen har försvunnit finns originalexemplaret i köpvittnets arkiv. Om fastighetsägaren inte kan förevisa en åtkomsthandling eller en bestyrkt kopia, men kan (på annat sätt) sannolikt bevisa att förvärvet är lagligt, kan fastighetsägaren ansöka om lagfart. Lagfart kan också ansökas om den sökande påvisar att hen eller hens företrädare under 10 år som ägare har besuttit fastigheten och det inte finns anledning att anta att någon annan har en större rätt till fastigheten.

Not on Twitter? Sign up, tune into the things you care about, and get updates as they happen.

Muutosten tarkoituksena on kehittää kirjaamisasioiden käsittelyä, tehostaa julkishallinnon toimintaa sekä kohdentaa käräjäoikeuksien resursseja riita- ja rikosasioiden ratkaisemiseen. Kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto Maanmittauslaitokseen merkitsisi, että kansalaiset saavat kiinteistöihin liittyvät palvelut yhdestä paikasta.

Kirjallisten arvioiden laskutus

Kuolinpesän myymässä kohteessa ostajaa saattaa askarruttaa myös se, etteivät kuolinpesän osakkaat ole asuneet itse asunnossa. Koska kuolinpesän osakkaat eivät tunne asuntoa kovin hyvin, on riskinä, että asunnosta ei kerrota kaikkia tietoa tai piilevät virheet jäävät epäselviksi. Asuntojen historiaa taltioidaan harvoin ja korjauksien laatua on vaikea arvioida avaamatta rakenteita. Myöskään vahinkohistoria ei ole välttämättä tiedossa. Asuntokaupat.com:in lakimies vinkkaa: “kannattaa merkitä kauppakirjaan myyjän olevan kuolinpesä luonnollisen henkilön sijaan”.

Yhteismetsät

Jakamattoman kuolinpesän kannattaa hakea Maanmittaustoimistosta selvennyslainhuutoa. Selvennyslainhuudon hakeminen maksaa tällä hetkellä 55 euroa. Selvennyslainhuudon myötä kuolinpesien asiointi helpottuu monen palveluntarjoajan kanssa. Kaikki osakkaat pääsevät kirjautumaan Metsään.fi-palveluun omilla pankkitunnuksillaan. Ilman selvennyslainhuutoa tulee kuolinpesän toimittaa Metsäkeskukseen ote perunkirjasta, josta selviävät osakkaiden kuuluminen kuolinpesään ja riittävät yhteystiedot henkilötunnuksineen.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut uuden asetuksen Maanmittauslaitoksen maksuista, joka tuli voimaan vuoden vaihteessa. Asetuksessa säädetään muun muassa kirjaamismaksuista sekä Kiinteistövaihdannan palvelun (KVP) ja kaupanvahvistuksen maksuista. Maksuasetukseen lisättiin myös säännökset huoneistotietojärjestelmään tehtävistä merkinnöistä perittävistä uusista maksuista.

Muutoshistoria

Absorptiosulautumisessa yhtiöön sulautetaan toinen yhtiö. Tavallisessa absorptiossa ei vastaanottava yhtiö eivätkä osallisyhtiöt yhdessäkään omista kaikkia sulautuvan yhtiön osakkeita. Sulautuvan yhtiön muut osakkeen‐ omistajat kuin vastaanottava yhtiö eli «ulkopuoliset» osakkeenomistajat voivat saada osakkeistaan vastikkeeksi (sulautumisvastike) joko vastaanottavan yhtiön uusia osakkeita, yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, rahaa, muuta omaisuutta tai sitoumuksia. Absorptiofuusiossa voi olla vain yksi vastaanottava yhtiö, mutta sulautuvia yhtiöitä voi olla useampia.

Kunnalla on oikeus ilman erityistä lupaa lunastaa alue, joka on asemakaavassa merkitty yleiseksi alueeksi ja yleisen rakennuksen tontiksi ja tarkoitettu kunnan laitokselle tai kunnan muihin tarpeisiin. Yleensä kunta kuitenkin pyrkii saamaan nämä maa-alueet itselleen vapaaehtoisilla kaupoilla. ”Pakkolunastaminen” ei edelleenkään ole kunnalle niitä miellyttävimpiä päätettäviä asioita, mutta toisaalta kysymys on lainsäätäjän kunnille tarjoamasta maapoliittisesta keinosta.

Puuta jalostava metsäteollisuus haluaa saada metsää omistavat kuolinpesät solmimaan puukauppoja selvästi nykyistä aktiivisemmin. Metsäteollisuus vauhdittaisi puukauppoja muun muassa lain edellyttämän yksimielisyysvaatimuksen korvaamisella enemmistöpäätöksillä nimenomaan perikuntien metsienhoidossa.

Kannattaa huomioida, että ostotarjous kiinteistöstä ei ole sitova, ellei kaupanvahvistaja ole paikalla kun tarjous tehdään. Usein luullaan, että kauppa voidaan sitoa käsirahalla, mutta näin ei ole.  Koska välittäjänä tiedämme riskit, osaamme toimia aina juuri sen mukaan, miten missäkin ostotilanteessa kuuluu. Me hankimme aina paikalle kaupanvahvistajan, ja hän veloittaa oman korvauksensa kaupantekotilaisuudessa.

Selaa kokoelmaa

Teemme perikunnalle helpoksi asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen arviointi- sekä myyntiprosessin. Perukirjaa varten saat meiltä ajantasaisen reaaliarvion asuinjäämistöstä. Ei ole suinkaan samantekevää verotuksellisesti mikä asunnon arvo on perukirjassa! Olemme erikoistuneet perikuntien asunnon myynteihin ja pidämme myyjää ajan tasalla koko myyntivaiheen ajan. Opastamme perikuntaa asunnon myyntiä varten tarvittavien dokumenttien hankinnassa, ja neuvomme esim. kiinteistön selvennyslainhuudon hakemisessa ja perukirjan vahvistamisessa Maistraatissa, jotka selkeyttävät myyntivaihetta.