Press "Enter" to skip to content

Risikoklasse tek17


Fakturaadresse

I § 11-14 er det gitt aksept for at dør i rømningsvei kan slå mot rømningsretningen dersom det ikke er fare for oppstuvning ved rømning. Dette er mest aktuelt i boligbygninger der det er relativt få personer, og disse er kjent med slagretningen.

Kapittel 2. Dokumentasjon for oppfyllelse av krav

For boliger, skoler, barnehager og andre bygninger der det etter kommunens skjønn er nødvendig å avsette et minste uteoppholdsareal, bør det i planbestemmelsene angis minste uteoppholdsareal inklusiv lekeareal. MUA angis i m² hele tall per enhet, bolig, skoleelev eller barnehagebarn mv. og skrives m² MUA. Uteoppholdsareal er de delene av tomten som er egnet til formålet og som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering. Kommunen kan bestemme at hele eller deler av ikke overbygd del av terrasser og takterrasser kan regnes som uteoppholdsareal.

Vi viser til e-post av 16. april 2018. I henvendelsen vises det til byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 11-13 og 11-17 om rømningsveier og tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats. Det spørres om hvordan kommunen som tilsynsmyndighet skal forholde seg i til dette når kommunens brannvesen ikke har høyderedskap som kan sørge for rømning fra sekundær rømningsvei.

– Eneboliger, to- til firemannsboliger, rekkehus, kjedehus og fritidsbolig med én boenhet i risikoklasse 4. Røykvarslerne må dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. Det må være minst én røykvarsler per etasje. Røykvarslere må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 desibel i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er lukket.

I rapporten heter det at det ikke bare er brennbarheten til isolasjonsmaterialet som spiller en rolle for brannutviklingen i fasaden, men også isolasjonsevnen til underlaget. Kombinasjon av en fasadeplate med svært brennbar kjerne og et isolerende underlag med hulrom mellom kan være ugunstig, og medføre en rask brannspredning i hulrommet selv om isolasjonen er ubrennbar.

Risikoklasse 6 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)

– Eneboliger, to- til firemannsboliger, rekkehus, kjedehus og fritidsbolig med én boenhet i risikoklasse 4. Røykvarslerne må dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. Det må være minst én røykvarsler per etasje. Røykvarslere må plasseres slik at alarmstyrken er minst 60 desibel i oppholdsrom og soverom når mellomliggende dører er lukket.

I rapporten heter det at det ikke bare er brennbarheten til isolasjonsmaterialet som spiller en rolle for brannutviklingen i fasaden, men også isolasjonsevnen til underlaget. Kombinasjon av en fasadeplate med svært brennbar kjerne og et isolerende underlag med hulrom mellom kan være ugunstig, og medføre en rask brannspredning i hulrommet selv om isolasjonen er ubrennbar.

Adventistkirkens sommerstevne er et høydepunkt for mange mennesker. Flere deltakere på sommerstevnet er uforberedt på en del krav til sikkerhet på campingplasser. For å gjøre dette så enkelt som mulig har vi en kort huskeliste over hva slags utstyr hver enhet skal ha på plass når du kommer til Vik Camping til Sommerstevnet 2019. Tor Tjeransen og Tellef Fossli har laget følgende oppsummering av reglene som gjelder i henhold til de nyeste forskriftene som kom i 2017. 

11 (strømbrudd). 9. Ledesystem i byggverk i brannklasse 2 og 3 må fungere i den tiden som er nødvendig for rømning og redning, og i minst 60 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig belysning (strømbrudd) Figur 1: Markeringsskilt plasseres over alle utganger til og i rømningsvei.

I bygg.no 14. juni hevder Hugo Haug at brannen i Grenfell Tower London i juni i fjor ikke har ført til endringer i krav og regelverk rundt brennbar isolasjon. Dette er riktig, men kort tid etter brannen startet RISE Fire Research opp arbeidet med en utredning på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet.

Plassering av campingvogn og bobil på ubebygd bolig- og fritidseiendom er søknadspliktig, dersom det skal stå i mer enn 2 måneder, men du kan selv søke om og stå ansvarlig for tiltaket. Det samme er plassering i områder avsatt i kommuneplanens arealdel til LNFR- areal for spredt-, bolig-, eller næringsbebyggelse mv – søk opp din eiendom i kommunens kartgrunnlag for å undersøke hva eiendommen er regulert til.