Press "Enter" to skip to content

Rantarakentaminen opas

Rakennusluvan saamiseen normaalin kunnassa tapahtuvan rakennuslupamenettelyn kautta tarvitaan vähintään rakentamista ohjaava-rantayleiskaava. Rakentamiseen oikeuttavassa yleiskaavassa rakennuspaikkojen määrä ja sijainti osoitetaan kiinteistökohtaisesti, samoin kunkin rakennuspaikan rakennusoikeus. Tämän lisäksi kaavassa voi olla määräyksiä rakennustavoista ja jätevesien käsittelystä. Rantayleiskaavan laatii kunta.

Kunnalla on mahdollisuus antaa rantarakentamiseen kohdistuvia määräyksiä.  Halutessaan kunta voi aiempaa selvemmin jakaa ranta-alueita osiin, joita koskevat keskenään erilaiset rakentamisen määräykset.  Alueita voidaan jakaa esimerkiksi taajaman tai palvelujen läheisyysperiaattein, kunnan maankäytön strategiaa tukevasti tai puhtaasti vesialueiden kuormituksen sietokykyjen perusteella.  Määräyksiä saattaa olla tarpeen antaa ainakin sijoittumisesta, ulkonäöstä, massoittelusta ja kasvillisuudesta.

Ranta-asemakaavaa laadittaessa tai sitä muutettaessa sen ohjeena toimii yleiskaava, jos sellainen alueella on. Yleiskaavassa on yleensä ratkaistu kuinka monta rakennuspaikkaa ranta-asemakaavassa voidaan osoittaa ja kuinka paljon pitää jättää rakentamisesta vapaata rantaa. Rantarakentamisen määrä perustuu jokaiselle emätilalle eli kantatilalle tehtyyn mitoituslaskelmaan.

Lupajärjestelmän tarkoituksena on ennalta varmistaa se, että rakennettavaksi suunniteltu rakennus soveltuu rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Lisäksi rakennuksen tulee täyttää käyttötarkoituksen edellyttämät rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset.

Paikalliset hankkeet 

Lupapäätös rakennusasiassa annetaan julkipanon jälkeen. Valitusaika on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 14 päivää päätöksen antamisesta. Rakennustarkastajan tekemään päätökseen haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella rakennuslautakunnalta. Lautakunnan tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Kouvolan hallinto-oikeuteen 30 vrk:n kuluessa päätöksen antamisesta. Lupapäätöksiin liitetään valitusosoitus, jossa ilmoitetaan miten menetellään, jos asianomainen ei tyydy saamaansa päätökseen.

Ranta-asemakaavan laatiminen

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassa olevia kaavoja. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä RakMK:n määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle. Rakentamisessa ja rakentamisen ohjauksessa on otettava huomioon myös maakuntakaavassa määritellyt tavoitteet.

Kuljetusliike Trans Tuovinen Oy – Erikoiskuljetusten ammattilainen. Tilausajot ja sopimusajot ammattitaidolla ja luotettavasti koko Suomen alueella. Kalustomme mahdollistaa korkeiden ja leveiden kuljetusten suorittamisen vaivattomasti. Lavanostimet ja tiilinostimet kuuluvat auton varustukseen. Kerro meille «mitä haluat kuljettaa ja minne» ja katsomme parhaan kuljetusratkaisun sinun tarpeisiin. OTAMME VASTAAN TILAUSAJOA!! Kauttani myös laitureiden myynti ja asennus!

Yhteystiedot

Visualisoinnissa lupaprosessi on avattu asiakkaan näkökulmasta. Tarkoituksena on tuoda selkeästi esiin luvanhaun eteneminen. Luvanhakuun liittyvät keskeiset vaiheet on kuvattu polkumaisena etenemisenä sisältäen kaikki eri vaiheissa mukana olevat viranomais- ja muut tahot. Tarvittaessa syvällisempää tietoa kustakin luvanhaun tai rakentamisen vaiheesta saa kaavioon upotetuista
otsakkeista ja linkeistä. Rakentamisen lupapolku tarjoaa alustan ja työkaluja luvanhakuun sekä rakentamisvaiheeseen ja siten tukee luvanhakijoiden itseohjautuvuutta.

Olet täällä

Kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Yleiskaavan tai rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan.

Asemakaava-alueen ulkopuolella saadaan rakennuspaikalle rakentaa kirjallisella ilmoituksella yksi pohja- alaltaan enintään 20- 50 m² suuruinen talousrakennus. Ei kuitenkaan koske autotallia, saunaa eikä muuta tulisijallista rakennusta. Talousrakennuksen tulee liittyä jo olemassa olevan asunnon pihapiiriin tai maatilan talouskeskuksen toimintoihin. Yli 50 m2 suuruisen talousrakennuksen rakentaminen edellyttää rakennuslupaa ja alle 20 m2 talousrakennuksen rakentamisessa noudatetaan kohdan 2.2 edellytyksiä.

Palvelussamme on tällä hetkellä valitettavasti viivettä, koska rakennusvalvonnassa ei ole tällä hetkellä kaikkia henkilöstöresursseja käytettävissä. Kevat- ja kesäsesongin aikana sekä lomakaudella saattaa esiintyä ruuhkautumista asioiden käsittelyssä. Teemme parhaamme, että saamme asianne käsiteltyä mahdollisimman pian.

Uusien, laajojen asuin- ja työpaikka-alueiden suunnittelu aloitetaan laatimalla alueelle osayleiskaava. Se on yleispiirteinen kuvaus siitä, miten esimerkiksi asuminen, työpaikat ja virkistysalueet sijoittuvat uudella alueella. Osayleiskaava ohjaa alueen yksityiskohtaista suunnittelua, asemakaavoitusta. Asemakaavat laaditaan usein osa-alueittain. Suunnittelu ja rakentaminen kestävät suurissa hankkeissa pitkään, 10–20 vuotta.

Rantarakentaminen

PERUSTIETOA

Ostaessasi tai myydessäsi rakennettua tai rakentamatonta maata, on kysymyksessä aina kiinteistön kauppa. Kiinteistökaupasta säädetään maakaaressa ja siltä edellytetään tiettyä määrämuotoa, eikä se siksi ole oikeustoimena yhtä mutkaton kuin irtaimen tavaran kauppa. Kiinteistökaupan tekeminen ei kuitenkaan vaadi mitään sellaista erityisosaamista, etteikö siitä voisi suoriutua ominkin avuin, kunhan on selvillä muutamista perusasioista.

LEHTIKUUSI – LARIX DECIDUA  

Lainvoimainen ja oikeusvaikutuksellinen yleiskaava toimii ohjeena laadittaessa asemakaavaa ja ryhdyttäessä muuten toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Sillä on siis vastaava ohjausvaikutus yksityiskohtaisempaan maankäytön suunnitteluun kuin maakuntakaavalla on yleiskaavaan nähden. Viranomaisten on lisäksi otettava yleiskaava huomioon toiminnassaan ja pidättäydyttävä sellaisista toimenpiteistä, jotka vaikeuttaisivat yleiskaavan toteuttamista.

Vesijättö on mökkikaupan kummajainen. Vesijättö syntyy, kun maa kohoaa tai veden pinta laskee. Useimmiten vesialueen ja siten myös vesijätön omistaja on kylän jakokunta. Vesijättö ei yleensä aiheuta ongelmia niin kauan kuin rantaa ei rakenneta, mutta siitä huolimatta sen olemassaolo kannattaa varmistaa. Oikea osoite vesijätön selvittämisessä on maanmittaustoimisto.

Hae

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään. Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään rakennusvalvontaviranomaisen (ympäristölautakunta) alainen.

Uutisissa nyt

Muutosten määrä on ollut historiallisen suuri, sillä koko vanha rakentamismääräysjärjestelmä on uusittu. Syynä on se, että perustuslain (2000) nykytulkinnan mukaan ohjeita ei voi antaa asetuksella. Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksessa 1.1.2013 perustuslain tämä tulkinta otettiin huomioon samalla kun asetuksenantovaltuudet esitettiin lain tasolla aiempaa tarkkarajaisemmin. Kyseinen lain muutos johti väistämättä siihen, että asetukset piti uusia. Tälle työlle oli viiden vuoden siirtymäaika, joka päättyi viime vuoden lopulla.

Tweet with a location

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman laatimistyö käynnistetään maanmittaustekniikan koulutusohjelmassa syksyllä 2009 ja uusi opetussuunnitelma on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2011 tai viimeistään syksyllä 2012. Neuvottelukunnan ja muiden työelämäyhteistyötahojen asiantuntemusta tullaan hyödyntämään osana opetussuunnitelman laatimisprosessissa. Opetussuunnitelmatyön organisointi ja toteutustapa rakennus- ja kiinteistöalalla päätetään kevään 2009 aikana.

σπουδαιοι θεατρικοι συγγραφεισ ποικιλια πορτοκαλιων μερλιν · μελετη περιβαλλοντος α δημοτικου δραστηριοτητες ενωση μακεδονιας ξανθη «Οι καρέκλες» με τους Γ. Σταματίου & Ε. Παπαχριστοπούλου βίαζαν επί 12 ώρες την κόρη μπροστά στη μητέρα της απόστολοσ καλδάρασ όνειρο απατηλό ρατσα σκυλου για τρουφα

Navigaatiovalikko

Asumisen ja rakentamisen sääntely on Suomessa ollut raskasta. Se on hidastanut tai jopa estänyt rakentamista ja nostanut kustannuksia. Uudistunut rakentamismääräyskokoelma tuli voimaan tämän vuoden alusta ja yksittäisiä vaatimuksia on nyt puolet vähemmän kuin aikaisemmin. Velvoittavat vaatimukset ja suosituksina annetut ohjeet on erotettu selkeästi toisistaan. Rakentamisen laatuvaatimuksista ei kuitenkaan tingitty.