Press "Enter" to skip to content

Rakennusterveysasiantuntija koulutus

Aika ja paikka

Koulutuksessa on lähiopetusta 8h/opintopiste eli käytännössä yksi koulutuspäivä opintopistettä kohden. Lisäksi opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitustöitä ja tenttejä. Koulutuksen aikana opiskelijat tekevät opinnäytetyön, jolla he osoittavat RTA-koulutuksen aihealueen hallinnan. Opinnäytetyön suorittaminen edellyttää yrityksen mukanaoloa ohjauksessa ja laadunvarmistuksessa. 

Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on rakennusten kunnon ja terveellisyyden moniosaaja. Hän voi toimia yksin asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisena ulkopuolisena asiantuntijana ja johtaa selvitystyötä suuremmassa rakennuksessa. Sisäilma-asiantuntijan (SISA) ammattitaito painottuu sisäympäristön olosuhteiden selvittämiseen ja olosuhteiden terveydellisiin vaikutuksiin. Hän voi toimia yhdessä kosteusvaurion kuntotutkijan kanssa ulkopuolisena asiantuntijana. 

Ympäristö ja Terveys -lehti 50 vuotta

Uudet rakennusterveysalan henkilösertifiointiin ja pätevöitymisiin valmentavat Rakennusterveysasiantuntija- (RTA 45 op) ja sisäilma-asiantuntijakoulutukset 
(SISA 25 op) käynnistyvät lokakuussa Kuopiossa. Koulutuksen järjestää Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. Koulutuksen vastuullisena vetäjänä toimii Sisäilmatalon toimitusjohtaja, rakennusterveysasiantuntija Jukka-Pekka Kärki. 

Rakennusten pitkän aikavälin korjausstrategia 2050

Ensimmäinen sisäilmaongelman asiantuntijakoulutus aloitettiin Kuopion yliopistossa vuonna 1997 useiden yhteistyökumppanien kanssa. Vuosien saatossa koulutus on kehittynyt rakennusterveysasiantuntija (RTA)- ja sisäilma-asiantuntijakoulutukseksi, joiden osaamistavoitteet on määritelty asumisterveysasetuksessa. Järjestäjänä on nykyisin erillinen yliopiston yksikkö Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate.

Rakennusterveysasiantuntijaksi

Vajaan vuoden mittaiseen koulutukseen osallistuneet, suurimmaksi osaltaan rakennusalalla opiskelleet ja työskennelleet, olivat tyytyväisiä koulutukseen. Valmistujaistilaisuudessa koulutus sai paljon kiitosta kaikilta osallistujilta ja työllistyminen rakennusterveysalaan liittyviin tehtäviin näyttää lupaavalta valmistuneiden kesken; lähes kaikki ovat työllistyneet alaan liittyviin erilaisiin tehtäviin.

50 Sisäilman laatua huonontavia tekijöitä Öljyhiilivetyjen ja PAH yhdisteiden huomioiminen teollisuuskiinteistön käyttötarkoituksen muutoksessa Sanna Koskela luvun rakennuksien haitta aineet vesivahinko ja kosteusvauriokorjauksissa Maija Leinonen Kiinteistöjen vesijärjestelmien messinkiosien vauriot vesivahinkojen aiheuttajana Riika Mäkinen, Aino Pelto Huikko Kohteiden sisäilmaongelmiin viittaavat vauriot Anniina Rantamäki

Lisäksi rakennusterveysasiantuntija ottaa vastaan sisäilmailmoitukset ja käynnistää niihin liittyvät toimenpiteet yhteistyössä muiden sisäilmaprosessin osapuolten kanssa, johtaa sisäilmaongelmien selvitystyötä, osallistuu kohdekohtaisten sisäilman tarkastusryhmien toimintaan sekä päättää sisäilma- ja kuntotutkimusten sisällöstä ja teettää kiireelliset sisäilma- ja kuntotutkimukset yhteistyössä kunnossapitoasiantuntijan kanssa.

Rakentamisen terveellisyyteen liittyvien asiantuntijoiden koulutusohjelman taustana on Kosteus- ja hometalkoiden koulutuksen ja pätevöitymisen kehittämishankkeen työryhmien vuosina 2010–2012 laatima yhteinen koulutus- ja pätevöitymissuunnitelma kaikille kosteus ja homevaurioiden korjausprosessin toimijoille sisäympäristö- ja kuntotutkimuksista korjaustyön valvontaan. Koulutus- ja pätevöitymissuunnitelma koskee rakennusterveysasiantuntijoita, rakennusten kuntotutkijoita, korjaussuunnittelijoita, työnjohtajia ja valvojia.

Yhteystiedot

Kosteus- ja hometalkoot käynnisti helmikuussa yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa laajan kaksivuotisen hankkeen kosteus- ja homevaurioalan koulutuksen järjestämiseksi. Tehtävänä on synnyttää yhtenäinen, valtakunnallinen lisäkoulutus- ja pätevöitymisjärjestelmä kosteus- ja homevaurioalan ammattilaisille. RATEKO toimii hankkeen vetäjänä ja vastaa käytännön toteutuksesta yhdessä Suomen Sisäilmakeskuksen kanssa.

Navigation

Hakijalta edellytetään vähintään 3 vuoden työkokemusta rakennuksen kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvissä tutkimustehtävissä. Tehtävät voivat sisältää rakennusfysiikkaan, sisäympäristön epäpuhtauksiin tai ilmanvaihtoon liittyvien mittauksien ja näytteenottojen tekemistä, avustamista kosteusvaurion kuntotutkimuksissa ja raporttien laadinnassa. Kokemuksen pitää olla monipuolista kattaen kosteusvaurion kuntotutkijan eri aihe- ja osa-alueet.

DI Kari Salminen on puolestaan nykyajan rakennusalan ammattilainen. Rakennusalalla hän on toiminut vuodesta 1980 lähtien. Toiminta on kattanut lähestulkoon kaiken talonrakennustekniikan alalta urakoinnista suunnittelu- ja tutkimustoimintaan. Pääpaino hänellä on nykyään olemassa olevien rakennusten tarkastaminen ja tutkiminen sekä rakennus- ja korjaustöiden valvonta. Lisäksi hänellä on Rakennusterveysasiantuntijan RTA pätevyys.

Ota yhteyttä

Kaikki Tampereen seudun sisäilmaongelmaisista kohteista väistömuuton yhteydessä siirrettävä irtaimisto voidaan nyt puhdistaa osastoidussa ja alipaineistetussa puhdistuslinjastossamme. Suositusten mukaan irtaimisto tulisi aina siirtää ensin pois vaurioituneista tiloista ja puhdistaa vasta sen jälkeen hallituissa olosuhteissa. Näin varmistutaan mahdollisimman hyvästä lopputuloksesta puhdistuksen laadun suhteen. Puhdistustyö on myös tehokkaampaa ja sujuvampaa tätä varten kehitetyissä tiloissa suoritettuna.

IdeaStructuran sisäilma-asiantuntija Kirsi-Maria Seikkula on tutkinut yleisimpiä sisäilmaongelmien aiheuttajia. Kyseessä oli tilastollinen tarkastelu kahden kaupungin julkisomisteisissa rakennuksissa perustuen aiempiin tutkimuksiin. Tutkimus tehtiin rakennusterveysasiantuntijan (RTA) koulutusohjelman opinnäytetyönä ja siinä hyödynnettiin myös Kirsi-Marian aikaisempaa työkokemusta Kokkolan kaupungin palveluksessa.

Rakennuspalvelu Talokki Oy:n asiantuntijat ovat suorittaneet rakennusten terveellisyyteen liittyvät opintonsa Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate:ssa, joka on vastannut koulutuksesta yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston, Savonia ammattikorkeakoulun, Kuopion Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, VTT:n ja TTY:n sekä muiden asiantuntijatahojen kanssa.