Press "Enter" to skip to content

Rakennuksen arvon määrittäminen

Rakennusten arvon määritys

Rakennusten arvot muuttuvat ajan ja muutosten yhteydessä. Oikea jälleenhankinta-arvo jää usein tarkistamatta, koska palvelu on kuulunut aiemmin vakuutusyhtiöiden vakuutusten ohessa tarjoamiin palveluihin. Rakennusten arvioinnissa on perusteltua käyttää osaavaa asiantuntijaa. Jos rakennusten jälleenhankinta-arvoa ei ole korotettu rakennuskustannusten nousun myötä vastaamaan nykyhetken tilannetta, rakennus voi olla alivakuutettu.

Rakennukset — muut sivut

Omakotitalokiinteistöjen osalta vertailukauppojen käyttäminen on ongelmallista, koska rakennukset kiinteistöillä ovat hyvin erilaisia. Kiinteistöjen arvostamista käsitellään erikseen maapohjan ja rakennuksen osalta. Uusien rakennusten osalta on hankintamenon katsottu parhaiten osoittavan rakennuksen arvon. Ongelmallisempaa on arvostaa iäkkäämpiä rakennuksia. Jos vastaavia rakennuksia ei ole samalta alueelta myyty, voidaan laskea niille todennäköinen myyntihinta eli jälleenhankinta-arvo Verohallinnon antaman ohjeen avulla.

Maapohjan arvostaminen

Maapohjan arvostusmenetelmään kuuluvat kuntakohtaiset arviointiohjeet, joihin sisältyvät tonttihintakartat. Tonttihintakarttoihin on merkitty rakennusmaan käypä arvo ns. aluehinta, joko rakennusoikeutta tai maapohjaneliömetriä kohden tontin asemakaavanmukaisen käyttötarkoituksen perusteella. Kuntakohtaiset tonttihintakartat ja arviointiohjeet on tarkistettu vuoden 2006 tasoon. Maa-alueen hintojennousun johdosta on useita aluehintoja korotettu. Nämä korotukset ovat vaikuttaneet vuosien 2006, 2007 ja 2008 määrättävään kiinteistöveroon.

Toimisto-, sosiaali-, varasto- ja paikoitustilojen pinta-alat lasketaan sisämitoin. Hissikuilun pinta-ala lasketaan kertomalla hissikuilun pohjan pinta-ala niiden kerrosten lukumäärällä, jotka hissikuilu lävistää. Rakennuksen kuutiotilavuuteen sisällytetään sekä lämpimät että kylmät tilat ulkomittojen mukaan laskettuina. Rakennuksen keskimääräinen kerroskorkeus saadaan jakamalla tilavuus pinta-alalla. Jälleenhankinta-arvoja määrättäessä otetaan huomioon vain täydet neliö- tai kuutiometrit.

Katso myös

Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveroprosentin päättää kunta. Kunta määrää vähintään kaksi eri kiinteistöveroprosenttia: yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentin. Vakituisen asuinrakennuksen maapohjan osalta vero määrätään yleisen veroprosentin mukaan.

Usein kysyttyä

Vakuutuksenottaja on vaatinut 6.3.2015 päivätyssä valituksessaan vakuutusyhtiötä korottamaan korvausta ja käyttämään rakennuksen jälleenhankintahintana 500 000 euroa, jolloin päivänarvokertoimen ollessa 30 prosenttia korvauksen määrä oli yhteensä 150 000 euroa. Vakuutusyhtiön tuli siten suorittaa lisäkorvausta 108 810 euroa. Lisäksi oli korvattava tuhoutuneen rakennuksen loppujen jäänteiden poistaminen sekä maanrakennustyöt.

Oulun kaupungin puis­to­pik­ni­kit keräävät kau­pun­ki­lai­sil­ta kehuja – «Ulkona pidettävät kult­tuu­ri­ju­tut osoittavat, kuinka hieno kaupunki Oulu on»

– Uudessa järjestelmässä tavoitteena on selkeä, ymmärrettävä, yksinkertainen ja läpinäkyvä arvottamisjärjestelmä rakennuksille ja maapohjalle. Kiinteistöveron mystisyys halutaan hälventää, Verohallinnon apulaisjohtaja Päivi Jäske kuvailee.

Viimeisimmät artikkelit

Kun omaisuutta vakuutetaan, sille tulee määrittää arvo, josta se vakuutetaan. Tätä arvoa kutsutaan omaisuusvakuutuksissa vakuutusarvoksi. Oikea vakuutusarvo määritellään erikseen kullekin vakuutukselle ja vakuutuskohteelle. Yleisimmin käytetyt vakuutusarvot ovat jälleenhankinta-arvo, päivänarvo tai käypä arvo. Näitä ei tule sekoittaa kaupallisessa toiminnassa käytettäviin osto- ja myyntihintoihin.

Avainasemassa metsän hinnoittelussa on siis puutavaralajien määrä ja hinta. Puuta ostavan teollisuuden hintatilastoa pitää yllä mm. Metsäntutkimuslaitos. Yksittäisen leimikon puutavaralajien hinta määräytyy pitkälti leimikon koon, laadun, korjuukelpoisuuden ja sijainnin mukaan. Eri puunostajilla on myös hieman erilaisia laatu- ja mittavaatimuksia ostamalleen puutavaralle, joka osaltaan lisää haasteita ostajien vertailuun puukauppatilanteessa.

Pidetään mielessä, että jos tuhoutuneen talon arvo oli puolet uuden arvosta, korvataan tuho täysin. Jos alle puolet, niin ei. Vakuutusyhtiön laskelman mukaan Eevan palaneen rakennuksen arvo oli vain 26 prosenttia uuden arvosta. Jos vakuutusyhtiö olisi hyväksynyt tuhoutuneelle rakennukselle edes 80 000 euron arvon, olisi 50 prosentin vaatimus ylittynyt kirkkaasti.

Tässä blogikirjoituksessa käsittelen lyhyesti tilanteita, joissa yhtiön taseen omaisuuden luovutushinta ylittää olennaisesti ja pysyvästi taseessa olevan kyseisen omaisuuserän tarkasteluhetken tasearvon ja sitä, miten arvonmuutosta voi käsitellä. Omaisuuserien arvon määrityksissä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Arvon määrityksen on perustuttava luotettaviin asiantuntijalausuntoihin. Lisäksi huomion arvoista on myös arvonmuutoksen laskennallinen verovelka.

Elämäntilanteiden muuttuessa saatat tarvita erilaista tietoa metsäomaisuutesi määrästä ja arvosta. Olemme metsän arvonmäärityksen asiantuntija, saat meiltä ajantasaisen, luotettavan ja puolueettoman näkemyksen omaisuutesi arvosta.

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan jakamalla nettovarallisuus ulkona olevien osakkeiden määrällä. Matemaattisen arvon laskenta perustuu tarkistettuun nettovarallisuuteen, joka on laskettu edeltävän vuoden tilinpäätöksen mukaan.

U-arvon määritelmä & laskukaava?

Jos kauppa on tehty kiinteistönvälittäjän välityksellä, ostajan on maksettava varainsiirtovero kaupanteon yhteydessä. Kiinteistönvälittäjä täyttää kaupanteon yhteydessä ilmoituksen varainsiirtoverosta ja toimittaa sen verotoimistoon viimeistään kaupantekokuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä. Kiinteistönvälittäjän on annettava ostajalle kopio ilmoituksesta.

Kiinteistöverokeskustelussa usein esiintyvä virheellinen väite on, että kiinteistövero nostaa asumisen hintaa. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä kiinteistövero ei vaikuta asumisen kysyntään eikä tarjontaan (tosin rakennuksen arvoon kohdistuva osa vaikuttaa jonkin verran). Pohjimmiltaan kiinteistövero ei ole asumisen verotusta vaan asunnon omistamisen verotusta, eikä se oikein toteutettuna vaikuta vuokratasoon tai asumisen hintaan.

Ovaro

Tilastokeskuksen postinumeroaluekohtaisen hintatilaston ja Oikotie.fi –palvelun aineistosta lasketaan havaintojen lukumäärillä painotettuna yli 15 000 asukkaan kaupungeille kaupunkikohtaiset keskineliöhinnat. Saaduista keskineliöhinnoista muodostetaan hintasuhteet Oikotie.fi palvelun hintapyytöjen ja Tilastokeskuksen transaktiohintojen osamääränä. Neuvotteluvarafunktio määritetään selittämällä hintasuhteesta määritettyä neuvotteluvaraa kaupungin väkiluvun logaritmilla ja vakiotermillä. Neuvotteluvaraa estimoitaessa poistetaan outlier-havainnoiksi laskettavat osamäärät.

Millä eristepaksuuksilla 2010 U-arvot saavutetaan?

Pystymme 6 puhaltimen avulla mittaamaan samanaikaisesti ilmantilavuuden 880 000 m3 asti! Mittaaminen ei itsessään poikkea pienten rakennusten mittaamisesta, mutta valmistelutyöt tulee suunnitella ja valmistella huolellisesti, jottei sen suorittaminen hidasta muita rakennusvaiheita. Asuinkerrostaloissa, joissa on huonekohtaiset ilmanvaihtojärjestelmät, on mahdollista mitata erillinen ilmanvuotoluku halutulle määrälle asuntoja ja siten laskea rakennuksen keskimääräinen q50 luku.

Kaikilla on varmasti lähiympäristössään puisto, bussipysäkki tai rakennus, jossa ihmiset ovat ottaneet vallan omiin käsiinsä ja synnyttäneet omia ”muurahaisenpolkujaan”, piittaamatta siitä, mihin suunnittelijat ja arkkitehdit ovat kulkureitit kaavailleet. Ihmiset oikaisevat sieltä, mistä tuntuu hyvältä, vaikka kymmenen metrin päähän olisi rakennettu virallinen polku sitä varten. Jos ihmisten, rakennusten ja rakennetun ympäristön käyttäjien, näkemyksiä ei kuulla, se