Press "Enter" to skip to content

Rahastot suomi

Sijoittaja.fi:n Suomen parhaat rahastot -rahastovertailu

Vain muutamalla rahastolla on enemmän voittokuukausia kuin tappiokuukausia vertailuindeksiin nähden. Tämä on rahastosijoittajalle tärkeä ominaisuus. Kykeneekö rahasto tasaiseen ylituottoon vai onko tuottoero vain yhden sattuman tulos? Esimerkiksi Taaleri Arvo Markka Osakkeella parhaat kuukausituotot ovat olleet vahvat +10,0 %, mutta 44 %:n voittosuhde on keskimääräisen rahaston tasoa (43 %).

Analyysit ja uutiset

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. OP-Suomi pyrkii pitkällä aikavälillä OMX Helsinki Benchmark Cap -vertailuindeksiään parempaan tuottoon, joten se voi ottaa korkeaa aktiiviriskiä ja poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta salkunhoitajana toimivan Teemu Salosen näkemyksen mukaisesti.

tai kirjaudu verkkopalveluihin

Rahastot Nyt -palvelusta löydät kaikki yleisesti Nordean valikoimasta löytyvät rahastot. Voit vertailla rahastoja eri kriteereiden perusteella, kuten esimerkiksi tuoton, riskin tai palkkion suuruuden mukaan. Voit myös selata rahastoja etsimäsi rahastotyypin perustella. Näin ollen rahastovertailun tekeminen ja omiin kriteereihin sopivan rahaston löytäminen on helpompaa.

Sijoitusrahastojen pääomat supistuivat vuonna 2018

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahastopääomakanta supistui vuoden 2018 aikana 8,6 mrd. euroa. Se oli vuoden lopussa 112,2 mrd. euroa eli samalla tasolla kuin vuoden 2017 maaliskuun lopussa. Supistuminen johtui suurimmaksi osaksi sijoitusten negatiivisista arvonmuutoksista.Varsinkin pörssiosakkeiden kurssimuutokset olivat suuria vuoden 2018 ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä. Arvonmuutokset supistivat rahastopääomakantaa viime vuonna yhteensä 6,3 mrd. euroa, mistä osakkeiden osuus oli 4,4 mrd. euroa.

Rahastot tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa hajautetusti erilaisiin kohteisiin ilman, että heidän tarvitsee itse tehdä yksittäisiä sijoituspäätöksiä tai seurata markkinoiden kehitystä. Kiinnostus rahastosäästämiseen on lisääntynyt Suomessa voimakkaasti viime vuosien aikana. Tarjolla on yli 450 kotimaista rahastoa ja saman verran ulkomaisia rahastoja. Rahastosijoituksia on noin miljoonalla suomalaisella. Kotimaisissa rahastoissa oli varoja vuoden 2018 lopussa 110 miljardia euroa.

ODIN Finland C

Osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa Suomen osakemarkkinoille markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurien yhtiöiden osakkeisiin vahvaa kotimarkkinaosaamista hyödyntäen. Sijoittajalle pienyhtiöt tarjoavat suuryhtiöihin verrattuna korkeamman kasvu- ja tuottopotentiaalin ja vaativat suurempaa riskinottokykyä. Rahastolla on sekä A- eli tuotto-osuuksia että B- eli kasvuosuuksia.

UB:n rahastot ovat menestyneet useissa rahastovertailuissa. Marraskuussa 2014 julkaistussa Scandinavian Financial Researchin (SFR) tekemässä vuotuisessa tutkimuksessa suuret suomalaiset instituutiot arvioivat UB:n parhaaksi sijoitusrahastotaloksi.

Arvioinnissa käytettyjä kriteerejä olivat muun muassa rahastojen tuotto, rahastojen sijoitusfilosofia sekä asiakaspalvelun laatu.

Mobiilivalikko | Suomi

Apurahat jaetaan keskusrahaston ja maakuntarahastojen hakuaikoina jätettyjen hakemusten perusteella. Keskusrahaston haussa nimikkorahastoa ei tarvitse valita ellei hanke sovi sellaiseen nimikkorahastoon, jolla on erillinen hoitokunta tekemässä esityksiä apurahansaajiksi. Myönnettävät apurahat sijoitetaan tarkoitukseltaan sopiviin rahastoihin Rahaston toimistossa. Maakuntarahastojen hakemuksissa on valittavissa jakovuorossa olevat nimikkorahastot.

SEB:n rahastot muodostavat yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme rahastojen kanssa ainutlaatuisen valikoiman, joka kattaa kaikki merkittävimmät omaisuusluokat ja markkina-alueet. Haluamme tarjota asiakkaillemme vain korkealaatuisimpia rahastoja. Rahastovalikoimastamme löytyy sekä kokonaisvaltaisia sijoitusratkaisuita että mielenkiintoisia sijoitussalkkun lisätehosteita.

Rahaston varat sijoitetaan pääosin Euroopan talousalueella listattujen yritysten osakkeisiin. Rahaston salkunhoitotyyli on aktiivinen ja se pyrkii kohtalaisella riskitasolla ylittämään vertailuindeksinsä MSCI EMU Euro -indeksin tuoton pitkällä aikavälillä. Sijoitusstrategia on kurinalainen ja perustuu laajaan sijoitustutkimukseen yhdistäen laadullista ja kvantitatiivista tutkimusta. Varat sijoitetaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joiden tuottohistoria indikoi aktiivista omistajuutta ja joiden arvostustaso suhteessa kasvu- ja kannattavuusnäkymiin on houkutteleva.

Viikkokatsaus

Valitsemalla sijoittajatyyppisi hyväksyt alla esitetyt määritelmät, käyttöehdot ja tietosuojakäytännön. Huomioi, että tietosuojakäytännössä on tärkeää tietoa evästeiden käytöstä sivuillamme ja että yllä mainittujen linkkien klikkaaminen on osoitus evästeiden käytön hyväksymisestä. Jos olet epävarma sijoittajatyyppejä koskevista termeistä, lue alla esitetyt sijoittajatyyppien kuvaukset.

Töihin Aktiaan

Sijoitustoiminnan vastuullisuus on aihe, jonka merkitys korostuu päivä päivältä enemmän ympäri maailman. Ympäristönäkökohtien parempi huomioiminen sekä yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyvien trendien vaikutukset luovat mahdollisuuksia, joihin vastuullisesti toimivat yhtiöt pystyvät tarjoamaan ratkaisuja. Vastaavasti sekä yhtiöiden että sijoittajien on tärkeä tiedostaa myös ne riskit, jotka liittyvät vastuullisuusmielessä puutteeliseen toimintaan yhtiötasolla. 

Rahasto myöntää vuosittain avustuksia noin yhdeksän miljoonaa euroa tulipalon ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämistä koskeviin hankkeisiin. Keskeisimpiä avustuskohteita ovat olleet pelastusalan järjestöjen koulutus- ja valistustoiminta, alaa tukevat tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä kaluston hankinta ja paloasemien rakentaminen.

Huomio on epäoikeudenmukainen osalle salkunhoitajista, jotka eivät millään tavalla seuraa Rahastoraportin käyttämää OMX Helsinki Cap -indeksiä. Lisäksi edelleen muutamat rahastot ovat voittaneet indeksin 3 vuoden, 5 vuoden tai 10 vuoden tuotoilla. Tosin viimeaikojen jätättäminen painaa myös pitkän ajan vertailussa.

Vaaka Partnersin hallinnoimien rahastojen sijoittajat ovat johtavia kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia. Sijoittajista 76,5% on kotimaisia ja 23,5% muualta Euroopasta. Suurimpina sijoittajaryhminä ovat eläkeyhtiöt (46%) ja rahastojen rahastot (18%). Muita sijoittajaryhmiä ovat julkinen sektori (15%), säätiöt (7%), pankit (6%), vakuutusyhtiöt (3%) ja muut yritykset (5%).

Säästäjän rahastoja pitkään hoitaneen salkunhoitaja Tuomo Mattilan mukaan kilpailijoita parempi kehitys on seurausta monen tekijän yhteispelistä. Yksi viime vuoden ja pidemmänkin aikavälin menestystä selittävä tekijä on rahaston perusjakauma. Rahaston sijoituksista noin 10 prosenttia kohdistetaan osakkeisiin ja  loput erilaisiin korkosijoituksiin. Tämän perusjakauman ansiosta salkun kokonaisriski säilyy varsin maltillisena. 

trevian
suomi
kiinteistöt
i

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton konserni, joka keskittyy rahastoihin, sijoitus- ja omaisuudenhoitopalveluihin sekä vakuutusedustukseen. Titanium-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 16,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja 10,0 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 70 asiantuntijaa, jotka palvelevat noin 11 300 yksityis-, yhteisö- ja instituutioasiakasta kahdeksalla paikkakunnalla. Palveluiden kohteena oleva varallisuus vuoden 2018 lopussa oli 1,1 miljardia euroa.

Yhdistelmärahastot

Kun metsien tuotto ei ole enää riittänyt, osa rahastoista on jättänyt leikin sikseen. Esimerkiksi eQ:n vuoden 2016 lopulla perustettuun metsärahastoon piti ostaa metsää 50 miljoonalla eurolla, mutta jo 2017 vuosikertomuksessa ilmoitettiin, että metsät on pääosin myyty pois. Samoin yksi Taalerin metsärahasto myytiin pois viisi vuotta etuajassa, eikä toiseen rahastoon oteta enää sijoituksia.

Keitä on mukana?

Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuodoista on tulosperusteinen rahoitussopimus (engl. Social Impact Bond, SIB). Siinä institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat toteutukseen liittyvät taloudelliset riskit. Hankkeille määritellään tarkat, mitattavat tavoitteet, jotka heijastavat haluttua hyvinvoinnin lisäystä. Julkinen sektori maksaa vain tavoitteiden mukaisista tuloksista.