Press "Enter" to skip to content

Poistot verotuksessa ja kirjanpidossa

Poistot kirjanpidossa ja verotuksessa: milloin täysiä poistoja on ja ei ole järkevää tehdä?

Se, että pyrittäisiin vähentämään jokaisena tilikautena tulosvaikutteisesti täydet poistot, ei yleensä ole sen paremmin kirjanpitolain mukaista kuin tarkoituksenmukaistakaan, kun otetaan huomioon muun muassa oman pääoman kertyminen, taseen näyttämä vakavaraisuus ja verotustappioiden hyväksikäyttö. Seuraavassa tarkastellaan poistojen mitoittamiseen liittyviä näkökohtia.

Kun yritys hankkii esimerkiksi jonkin koneen tai laitteen, tästä aiheutuu yritykselle kulua. Tämä kulu rasittaa yrityksen tulosta. Poistojen ideana on, että tätä kulua voidaan jaksottaa sen vaikutusajalle. Jos tämä kone esimerkiksi tuottaa yritykselle tuloa viiden vuoden ajan, voidaan siitä aiheutuva kulu jaksottaa viidelle vuodelle. Tämä tasoittaa yrityksen tulosta tilikaudesta toiseen ja tekee eri tilikausista vertailukelpoisempia toistensa kanssa.

Yrittäjän kysymys: Mitä poistot ovat?

Uusi kone saattaa maksaa yrityksellesi paljon. Kone maksetaan normaalisti kerralla, mutta sitä käytetään kuitenkin vuosia. Koneen hankintahinta halutaankin jakaa koko sen käyttöiälle siksi, että sen hankinta ei vääristä yrityksesi kirjanpitoa tuoden hirveän isot kulut yhdelle tilikaudelle eikä mitään muille kausille, vaikka konetta käytetään tasaisesti. Näin ollen tilikausia voidaan vertailla toisiinsa paremmin.

Visma Blog Finland

Käyttöomaisuuteen liittyvät ratkaisut, päätökset ja toimenpiteet ovat tärkeä osa yrityksen investointisuunnittelua sekä tulosseurantaa. Tähän aikaan vuodesta on aika tarkastella kuluvan tilikauden tilannetta ja suunnitella tulevaa yhdessä asiantuntijan kanssa. Tarkistettavien asioiden listalla on mm. miten yrityksen tasetilanne ja poistokäytäntö vaikuttavat yrityksen tunnuslukuihin sekä verotettavaan tuloon. Tässä blogissa pureudumme kirjanpidon näkökulmaan poistoissa.

Kirjanpidon ja verotuksen laskennassa on joitakin eroja. Tilivalinnalla otetaan kantaa siihen miten tapahtuma johdetaan veroilmoitukseen. Kirjanpidossa sallittu kirjaustapa ei aina ole verotuksessa hyväksyttävää. Jokaista kirjausta tehdessä otetaan kantaa siihen, miten tapahtuma verotuksellisesti huomioidaan. Kirjanpito tehdään aina kirjanpitolain mukaisesti ja verotus tapahtuu verolakien mukaan. Verolaskelmalla huomioidaan kirjanpidon ja verotuksen erot. Luotettava kirjanpito on aina verotuksen perusta. Jos kirjanpitoa ei voida pitää luotettavana, on se peruste arvioverotukselle.

Poistamaton hankintameno

Patentin ja muun voimassaoloajaltaan rajoitetun erikseen luovutettavissa olevan aineettoman oikeuden, sekä sellaisen erikseen luovutettavissa olevan aineettoman oikeuden, jonka voimassaoloaikaa ei ole rajoitettu, hankintameno poistetaan yhtä suurin vuotuisin poistoin 10 vuodessa tai verovelvollisen todennäköiseksi osoittamana sitä lyhyempänä oikeuden taloudellisena käyttöaikana

Sisällysluettelo

Edellisestä poiketen voi hyödykkeen hankinnan vähentää samana vuonna, kun se on hankittu mikäli summa hankinnalle on enintään 850 euroa (kun alv. on 0). Tämä on niin kutsuttu pienhankinta. Mikäli käyttöaika on myös pieni eli noin kome vuotta katsotaan tämä hankinta myös pienhankinnaksi. Kaikkien pienhankintojen vähennysten summa saa yhteensä olla enintään 2500 euroa per verotusvuosi. (EVL 33 §)

Elinkeinoverolain mukaan koneet, kalusto ja niihin verrattava irtain omaisuus käsitellään yhtenä menojäännöksenä eikä yksittäisten hyödykkeiden myyntivoittoja ja -tappioita seurata erikseen. Menojäännös muodostuu tilikauden aikana käyttöönotettujen koneiden ja kaluston hankintamenojen ja aikaisemmin käyttöönotettujen koneiden ja kaluston poistamattomien hankintamenojen summasta vähennettynä tilikauden aikana saaduilla luovutushinnoilla ja muilla vastikkeilla.

Uusi kone saattaa olla suurikin investointi yritykselle. Jotta tämä iso kulu ei vääristäisi kirjanpitoa tuoden hirveän ison kulun yhdelle tilikaudelle eikä mitään muille kausille, hankintahinta tulee jakaa koko sen käyttöiälle. Kaikki kirjanpitovelvolliset, jolla on kuluvaa käyttöomaisuutta, ovat velvollisia vähentämään niiden hankintamenon vaikutusaikanaan ja laatimaan siitä poistosuunnitelman. Poistot tehdään silloin, kun investointi otetaan liiketoiminnan käyttöön, ei ostohetkellä.

Kun sijoituskiinteistön arvonmuutosta käsitellään kirjanpidossa tulosvaikutteisesti, kiinteistöstä ei vastaavasti tehdä kirjanpidossa lainkaan suunnitelman mukaisia poistoja. Verotuksen poistot puolestaan ovat pääsääntöisesti kirjanpitosidonnaisia, eli verotuksessa ei lähtökohtaisesti voi tehdä suurempia poistoja kuin kirjanpidossa. Tästä periaatteesta on aiemmassa oikeuskäytännössä kuitenkin poikettu esimerkiksi tilanteissa, joissa kirjanpidossa tehtävät poistot eivät ole mahdollisia.

Veronmaksajain Keskusliitto ry

Yleinen ongelma ostetun kiinteistön osalta on yleensä, ettei ostokauppakirjassa ole eroteltu maapohjan ja rakennuksen hankintamenoa.  Silloin rakennuksen hankintameno on tarvittaessa arvioitava. Tällöin voidaan esimerkiksi laillistetun kiinteistönvälittäjän (LKV) lausunnolla pyrkiä verotuksessa todistelemaan, mikä on maapohjan ja rakennuksen hankintahetken käypien arvojen suhde.

Pääsääntö on, että kaikki yrityksen tulot ovat veronalaisia. Veronalaista tuloa on esimerkiksi yrityksen tuotteiden ja omaisuuden myynnistä saatu tulo. Omaisuuden realisoitumaton arvon nousu ei ole veronalaista tuloa. Pääomasijoituksia ei pidetä yrityksen verotettavana tulona. Pääomasijoitus on esimerkiksi yritykseen tehty osakepääomasijoitus tai muu vastaava sijoitus. Myöskään lainan otto tai lainan takaisinmaksu ei synnytä verotettavaa tuloa.

Tapaan viikoittain yrittäjiä ja yrityksiä ja usein aiheena on tarve omistuksen uudelleenjärjestelyyn syystä tai toisesta. Omistusjärjestelyt johtavat monesti yritysjärjestelyjen tarpeeseen.  Tässä blogikirjoituksessa tarkastelen tiivistetysti kirjanpidon ja verotuksen näkökulmasta yhtä tyypillistä omistus- ja yritysjärjestelyä eli sulautumista.

Kirjoittajat toimivat Talenomilla kirjanpidon johtavina asiantuntijoina. He vastaavat työssään tilitoimistopuolen kouluttamisesta kirjanpidon, verotuksen, yhtiöoikeuden ja sisäisen laskennan alueilla, uusien konsulttituotteiden suunnittelusta ja kouluttamisesta sekä erilaisista asiantuntijatoimeksiannoista asiakasrajapinnassa. Kirjoittajat ovat erittäin menestyksekkäästi vetäneet mm Talenomin KLT-valmennusta muutaman viimeisen vuoden aikana – Talenom on saanut kymmeniä uusia KLT-kirjanpitäjiä.

HE 203/1992

Veropohjaa laajennettaisiin myös siten, että käyttöomaisuuteen kuuluvien kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutushinnat olisivat veronalaisia omistusajan pituudesta riippumatta, että jälleenhankintavarausta supistettaisiin ja että rakennusten hankintamenosta tehtävien poistojen enimmäismääriä alennettaisiin. Lisäksi ehdotetaan muutoksia muun muassa edustusmenojen ja eräiden vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuuteen ja kurssivoittojen ja -tappioiden jaksotukseen.