Press "Enter" to skip to content

Poistot rakennuksista

Seuraa meitä

Jos muun kuin 30 ja 31 §:ssä tarkoitetun kuluvan käyttöomaisuuden käypä arvo on verovuoden päättyessä omaisuuden arvonalenemisen, vahingoittumisen tai muun syyn vuoksi sen poistamatonta hankintamenon osaa pienempi, saadaan hankintamenosta tehdä sellainen lisäpoisto, joka alentaa poistamattoman hankintamenon osan käyvän arvon suuruiseksi, kuitenkin niin, että 36 §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuuden hankintamenosta saadaan lisäpoisto tehdä vain omaisuuden vahingoittumisen tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi.

Mitä poistetaan?

Verotuksessa poistopohjana on hankintameno, kirjanpidossa hankintamenon ja ennakoidun jäännösarvon välinen erotus. Jäännösarvolla tarkoitetaan hyödykkeen luovuttamisesta saatavaa luovutuskustannuksilla vähennettyä rahamäärää. Useiden koneiden ja laitteiden osalta jäännösarvo voidaan yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin kuuluvan varovaisuuden vuoksi katsoa nollaksi. Sen sijaan esimerkiksi ajoneuvojen ja monien rakennusten kohdalla jäännösarvo voi olla merkittävä ja aiheuttaa samalla merkittävän eron verotuksen ja kirjanpidon poistojen välille.

Täsmätietoa verotuksesta

Yleinen ongelma ostetun kiinteistön osalta on yleensä, ettei ostokauppakirjassa ole eroteltu maapohjan ja rakennuksen hankintamenoa.  Silloin rakennuksen hankintameno on tarvittaessa arvioitava. Tällöin voidaan esimerkiksi laillistetun kiinteistönvälittäjän (LKV) lausunnolla pyrkiä verotuksessa todistelemaan, mikä on maapohjan ja rakennuksen hankintahetken käypien arvojen suhde.

Poistamaton hankintameno

Kun yritys hankkii esimerkiksi jonkin koneen tai laitteen, tästä aiheutuu yritykselle kulua. Tämä kulu rasittaa yrityksen tulosta. Poistojen ideana on, että tätä kulua voidaan jaksottaa sen vaikutusajalle. Jos tämä kone esimerkiksi tuottaa yritykselle tuloa viiden vuoden ajan, voidaan siitä aiheutuva kulu jaksottaa viidelle vuodelle. Tämä tasoittaa yrityksen tulosta tilikaudesta toiseen ja tekee eri tilikausista vertailukelpoisempia toistensa kanssa.

Käyttöomaisuuteen liittyvät ratkaisut, päätökset ja toimenpiteet ovat tärkeä osa yrityksen investointisuunnittelua sekä tulosseurantaa. Tähän aikaan vuodesta on aika tarkastella kuluvan tilikauden tilannetta ja suunnitella tulevaa yhdessä asiantuntijan kanssa. Tarkistettavien asioiden listalla on mm. miten yrityksen tasetilanne ja poistokäytäntö vaikuttavat yrityksen tunnuslukuihin sekä verotettavaan tuloon. Tässä blogissa pureudumme kirjanpidon näkökulmaan poistoissa.

Uusi kone saattaa maksaa yrityksellesi paljon. Kone maksetaan normaalisti kerralla, mutta sitä käytetään kuitenkin vuosia. Koneen hankintahinta halutaankin jakaa koko sen käyttöiälle siksi, että sen hankinta ei vääristä yrityksesi kirjanpitoa tuoden hirveän isot kulut yhdelle tilikaudelle eikä mitään muille kausille, vaikka konetta käytetään tasaisesti. Näin ollen tilikausia voidaan vertailla toisiinsa paremmin.

Ilmanvaihtolaitoksen puhtaus

4) erillisenä verovelvollisena verotettavasta kuolinpesästä saatu osuus kuolinpesän tulosta eikä yhtymän osakkaan hänen veronalaiseksi tulokseen katsotun tulo-osuuden lisäksi saama voitto-osuus yhtymästä eikä myöskään tulo, jonka ulkomaisen kuolinpesän Suomessa asuva osakas on saanut osuutena kuolinpesän tulosta siltä osin kuin kuolinpesä on velvollinen suorittamaan mainitusta tulosta veroa täällä;

HiLTOP® on poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä, jolla lämpöä saadaan parhaimmillaan talteen yli 50 %. Järjestelmään kuuluu HiLTO-lämmöntalteenottolaite ja Rhoss-lämpöpumppu, jolla talteenotettu lämpö hyödynnetään kiinteistön lämmitystarpeisiin. Järjestelmä voidaan liittää kaukolämpö-, maalämpö- tai kattilalämmitysratkaisuihin. HiLTOP® soveltuu asuin-, liike-, toimisto- ja teollisuuskiinteistöihin. Järjestelmämme valmiiden mitoitusten ansiosta kohteeseen on helppo valita sen tarpeita parhaiten palveleva ratkaisu.

Vapaasti tuulettuva putkisto alentaa radonpitoisuutta tyypillisesti 20 – 60 prosenttia (Arvela ym. 2010). Tämän vuoksi on tärkeätä viedä poistokanavan pää avoimena vesikaton yläpuolelle jo rakentamisvaiheessa. Tällöin vältytään myös valmiissa rakennuksessa tehtävistä muutostöistä, joita poistoputken asentaminen jälkikäteen edellyttää. Vapaasti tuulettuvan putkiston radonpitoisuutta alentava vaikutus perustuu putkistossa tapahtuvaan ilmanvaihtoon, joka syntyy lämpötilaerosta maaperän ja ulkoilman välillä sekä tuulen vaikutuksesta.

YLIJÄÄMÄN SUOSITUIMMAT TUOTTEET

Suomen ovimarket Oy / Ylijäämävarasto toimii Hämeenlinnan Kantolassa (rakennus vanha mylly). Varastotilaa rakennuksessa on yli 13000 m², johon mahtuu valtava määrä tavaraa. Yritys on Suomen suurin ikkunoiden, ovien sekä kiintokalusteiden varasto, verkkokauppa ja myymälä. Satojen eri tuotteiden valmius varastossa tarkoittaa paitsi erittäin kilpailukykyisiä hintoja sinulle myös mahdollisuutta hankkia isojakin kokonaisuuksia ilman toimitusaikaa.

Graffitien poistot

Poistot rakennuksista

Realia Group Oy ja sen tytäryhtiöt (”Realia Group”) keräävät ja käsittelevät henkilötietoja voidakseen harjoittaa liiketoimintaa ja täyttää laissa asetetut vaatimukset. Henkilötietoja voidaan kerätä asiakkaista, työntekijöistä, toimittajista ja muista henkilöistä, joihin Realia Groupilla on suhde. Tietosuojan tarkoituksena on suojella henkilöiden oikeutta yksityisyyteen henkilötietojen käsittelyn yhteydessä.

Rakennusterveysasiantuntija eli RTA on terveydensuojelulain tarkoittama asiantuntija, jonka tekemiä asuntojen tai muiden oleskelutilojen tutkimuksia voidaan käyttää terveydensuojeluvalvonnassa. ”Jokapäiväisessä työssäni käytännön painopiste on nimenomaan asiakkaiden ongelmien ratkaisemisessa ja asiantuntijana toimimisessa. Koulutukseni ja kokemukseni kautta olen ottanut oman yritykseni käyttöön toimintatapoja, joita muilla ei ole”.

Kaupunginvaltuuston 29.5.2017 § 105/29.1.2018 § 8 hyväksymän hallintosäännön 32 §:n mukaan kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet ja kaupunginhallitus hyväksyy 33 §:n mukaan pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistosuunnitelman sekä antaa tarvittavia laskentaohjeita. Kaupunginvaltuusto vahvistaa suunnitelmapoistojen perusteisiin kuuluvina poistomenetelmät sekä poistoaikojen vähimmäis- ja enimmäisrajat.

Pintamaalattu ulkoverhouslauta 28×120 UTS

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyys arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen.

Lämpötilan nostaminen on tehokkain tapa nopeuttaa rakenteiden kuivumista, kuitenkaan unohtamatta vuodenajan ja vallitsevien sääolosuhteiden vaikutusta kuivamiseen. Sisäilman lämpötilaa nostamalla saadaan ympäröivän ilman RH laskemaan ja samalla myös rakenteiden lämpötila nousemaan, jolloin niiden kosteutta siirtävä voima tehostuu. Rakenteita kuivattaessa sisäilman lämpötilan olisi hyvä olla vähintään +20 °C ja ilman RH korkeintaan 50 %.

Yritysasiakkaat

Olemme myös paloilmoitinliike, joten voimme huoltaa ja asentaa myös paloilmoitinlaitteeseen kytketyn savunpoistojärjestelmän, tehdä tarvittavan yhteiskäyttötestin (paloilmoitin – savunpoisto) vuositarkastuksen yhteydessä. Voimme laatia myös paloautomaatiokuvauksen paloilmoittimen ohjauksista savunpoistojärjestelmään ja muihin turvajärjestelmiin sekä taloteknisiin järjestelmiin kuten ilmanvaihtoon.

ANKKURIT

Ilman vaihtuminen rakennuksessa perustuu lämpötilaeroihin ja konvektioon. Lämmin ilma pyrkii aina ylöspäin, jonka vuoksi painovoimainen ilmanvaihto on tehokkaampaa talvella kuin kesällä. Myös tuulella on suuri merkitys ilmanvaihtoon. Tuuli luo alipainetta ilmanvaihtohornien yläpäähän katolla ja aiheuttaa paine-eroa talon eri seinille, painovoimaiselle ilmanvaihdolle onkin tyypillistä ilmavirtausten merkittävä vaihtelu säätyypistä ja vuodenajasta riippuen.

Toimenpiteet asuntoon muutettaessa

Suurtehoimurilla voidaan myös puhaltaa kevytsoraa (lecasoraa), sepeliä ja vaahtolasimurskaa. Esimerkkikohteita ovat esimerkiksi alapohjan sepelien ja kevytsoran puhallukset, salaojien sepeli- ja soratäytöt sekä kattosingelin puhallukset. Ensin imuroimme kohteen, jonka jälkeen puhallamme uuden aineksen tilalle. Tehokkaan kalustomme ansiosta pystymme puhaltamaan aineksia sinne, minne ainesten siirtäminen on normaalisti vaikeaa.

Uutiset Uponor Suomi Oy

Kyllä voi. Maanomistaja voi mahdollisesti hakea korvauksia kunnan rakennuslautakunnan tekemän johdon sijoittamispäätöksen jälkeen tai luonnonsuojeluviranomaisen tekemän suojelupäätöksen (esim. luontotyypin rajaaminen tai eliölajin esiintymispaikan suojelu) seurauksena. Korvauksesta tulisi ensisijaisesti sopia, mutta jos sopimukseen ei päästä, voivat johdon rakentaja, maanomistaja ja suojeluviranomainen kukin hakea toimitusta korvauksen määräämiseksi. Korvausvelvollinen maksaa lähes aina toimituksen kustannukset, vaikka korvauksen saaja olisi hakijana.

Vuokrakas.com blogi:

Elokuun alussa 2017 astuu voimaan muutos, jossa opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Koska yleinen asumistuki on ruokakuntakohtainen, voivat vastaisuudessa puolison tai ruokakunnan muun jäsenen tulot estää asumistuen saamisen. Vuokrasopimuksen muodolla ja sopimusmallilla on vaikutusta siihen, lasketaanko vuokrahuoneiston asukkaat samaan vai eri ruokakuntaan, ja tämä täytyy siis ottaa huomioon vuokrasopimusta laadittaessa.